Object

Title: Rada Główna Episkopatu Polski a pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r.

Creator:

Łatka, Rafał (1985- )

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 1 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 229-262 ; Summary in Polish and English. ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The purpose of the analysis presented below is to present the attitude of the Main Council of the Polish Episcopate towards Pope John Paul II’s first pilgrimage to Poland. An access to Church archival documents made it possible to reconstruct individual attitudes of members of the Polish Church authorities towards negotiations related to the pope’s visit, its course, and finally its outcomes.

References:

Czaczkowska E.K., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013. ; Człowiek niezwykłej miary. Ojciec Święty Jan Paweł II o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Kardynał Stefan Wyszyński o sobie. Kardynał Józef Glemp o kardynale Stefanie Wyszyńskim, red. M. Plaskacz, A. Rastawicka, W. Wojdecki, Warszawa 1984. ; Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006. ; Dudek A., Ślady PeeRelu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy, Kraków 2005. ; Friszke A., PRL wobec Kościoła. Akta Urzędu do Spraw Wyznań 1970–1978, Warszawa 2010. ; Friszke A., Zaremba M., Wokół pierwszej pielgrzymki, w: Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, oprac. A. Friszke, M. Zaremba, Warszawa 2005, s. 6–81. ; Gryz R., Między liberalizacją a dezintegracją. Stosunki państwo-Kościół w latach siedemdziesiątych, w: Stosunki państwo-Kościół w Polsce w latach 1944–2010. Studia i materiały, red. R. Łatka, Kraków 2013, s. 72–91. ; Kąkol K., Spowiedź pogromcy Kościoła, Olsztyn 1994. ; Kindziuk M., Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki prymas, Warszawa 2010. ; Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. III: Lata 1975–1989, oprac. P. Raina, Poznań–Pelplin 1996. ; Lasota M., Zabezpieczenie pobytu Jana Pawła II w Polsce, w: Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007, s. 135–159. ; Łatka R., Droga do ustawowego uregulowania osobowości prawnej Kościoła katolickiego w Polsce „ludowej”, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2015, nr 4. ; Łatka R., Obraz opozycji w czasie rozmów Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski w latach 1980–1983, w: Miejsce i rola opozycji w systemach autorytarnych i demokratycznych, red. K. Kowalik, M. Kluzik, Kraków 2013, s. 43–62. ; Łatka R., Polityka władz Polski „ludowej” wobec Kościoła katolickiego w latach 1944–1979 (przypadek krakowski), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2014, nr 39, s. 169–188. ; Łatka R., Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1975–1980, w: PRL na pochylni 1975–1980, red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Rzeszów 2017, s. 691–722. ; Łatka R., Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980–1989, Kraków 2016. ; Łatka R., Propaganda władz PRL wobec drugiej wizyty Jana Pawła II na przykładzie „Gazety Krakowskiej”, „Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja” 2013, nr 2, s. 95–107. ; Michalski K., Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980–1989, Warszawa 2012. ; Musiał F., Operacja „Lato-79”. Zadania Służby Bezpieczeństwa w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2012, nr 35, s. 219–228. ; Nowak A., Czas walki z Bogiem, seria: „Kościół na straży polskiej wolności”, t. IV, Kraków 2011. ; Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, oprac. M. Krzysztofiński, Rzeszów–Kraków 2013. ; Piasecki B., Zając M., Prymas Wyszyński nieznany. Ojciec duchowy widziany z bliska, Kraków 2016. ; Raina P., 1978. Wybór Papieża Jana Pawła II. Zapiski prymasa, Warszawa 2008. ; Raina P., Arcybiskup Dąbrowski – rozmowy watykańskie, Warszawa 2001. ; Raina P., Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i Narodu. Rozmowy z władzami PRL, t. I: 1970–1981, Warszawa 1995. ; Raina P., Kardynał Wyszyński. Czasy prymasowskie 1978, Biała Podlaska–Warszawa 2010. ; Raina P., Kardynał Wyszyński. Czasy prymasowskie 1979, Biała Podlaska–Warszawa 2010. ; Raina P., Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan-PRL-Episkopat, Warszawa 1997. ; Rakowski M.F., Dzienniki polityczne 1979–1981, Warszawa 2004. ; W cieniu Prymasa Tysiąclecia. Z profesorem Romualdem Kukołowiczem rozmawia Piotr Bączek, Warszawa 2001. ; Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. M. Tarnowska i in., Kraków 2012. ; Zaremba M., Zimno, ciepło, gorąco. Nastroje Polaków od „zimy stulecia” do lata 1980, w: Solidarność od wewnątrz 1980–1981, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa 2013, s. 11–38. ; Zieliński Z., współudz. S. Bober, Kościół w Polsce 1944–2007, Poznań 2009. ; Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003. ; Żaryn J., Jan Paweł II pogromca żelazne kurtyny, w: Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, red. M. Drzonek, M. Siedziako, Szczecin 2011, s. 15–23.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

50

Issue:

1

Start page:

229

End page:

262

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65804 ; oai:rcin.org.pl:65804 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.1.10

Source:

IH PAN, sygn. A.507/50/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information