Object

Title: Semantyka nazwy „fraszka” a konteksty kulturowe

Creator:

Bedyniak, Jarosław

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Jan Kochanowski. Poznań 1994. ; 2. Akta Rzeczypospolitej Babińskiej według oryginalnego rękopisu. „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1885, t. 8. ; 3. Arystofanes, Osy. W: Komedie. T. 1. Przekł., wstęp, przypisy J. Ławińska-Tyszkowska. Warszawa 2001. ; 4. Atenajos, Uczta mędrców. Przekł., wstęp, przypisy K. Bartol (ks. I, II, VI, VII, XI, XII, XIV, XV 665A–686C), J. Danielewicz (ks. III–V, VIII–X, XIII, XV 686D–702C). Poznań 2010. ; 5. J. Axer, Rola literatury łacińskiej w polskojęzycznej twórczości Jana Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski i kultura odrodzenia. Red. Z. Libera, M. Żurowski. Warszawa 1985. ; 6. E. Balcerzan, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej. Poznań 1972. ; 7. E. Balcerzan, Sytuacja liryczna – propozycja dla poetyki historycznej. W zb.: Studia z historii i teorii poezji. Seria 2. Red. M. Głowiński. Warszawa 1970. ; 8. D. Buttler, Rozwój semantyczny wyrazów polskich. Warszawa 1978. ; 9. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. Wstęp J. Tazbir. T. 1. Warszawa 1994. ; 10. Cochanoviana. T. 2: Materiały do dziejów twórczości Jana Kochanowskiego z lat 1551–1626. Wyd., oprac. M. Korolko. Wrocław 1986. ; 11. D. Collins, Master of the Game: Competition and Performance in Greek Poetry. Washington 2004. ; 12. M. T. Cycero, O mówcy. Przekł., wstęp, koment. B. Awianowicz. Kęty 2010. ; 13. D. Danek, O tytule utworu literackiego. W: Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści. Warszawa 1980. ; 14. J. Danielewicz, Liryka monodyczna: Ibykos, Anakreont, skolia. W zb.: Literatura Grecji starożytnej. Red. H. Podbielski. T. 1: Liryka, epika, dramat. Lublin 2005. ; 15. J. Danielewicz, wstęp w: Liryka starożytnej Grecji. Oprac. ... Wyd. 3. Wrocław 1987. ; 16. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty. Przeł. E. Jędrkiewicz. W: Wybór pism. Przeł. M. Cytowska, E. Jędrkiewicz, M. Mejor. Wybór, wstęp, koment. M. Cytowska. BN II 231. Wrocław 1992. ; 17. M. Eustachiewicz, Poeta w ogrodzie. Ogród jako motyw ramy renesansowych i barokowych zbiorów poetyckich. „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 3, s. 3-38. ; 18. Foricenium. Hasło w: J. Kochanowski, Carmina Latina / Poezja łacińska. Cz. 2: Index verborum et formarum / Indeks wyrazów i form. Oprac. Z. Głombiowska, współudz. S. Głombiowska. Gdańsk 2008. ; 19. Fraszka. Hasło w: H. Cieśla, E. Jamrozik, J. Sikora Penazzi, Wielki słownik włosko-polski. Konsult. nauk. C. A. Mastrelli. T. 2. Warszawa 2002. ; 20. Fraszka. Hasło w: Đ. Daničić, Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. T. 3. Zagreb 1884–1891. ; 21. Fraszka. Hasło w: Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. Red. M. Kucała. T. 1. Kraków 1994. ; 22. S. J. Gąsiorowski, Metoda typologiczna w badaniach nad sztuką. „Przegląd Historii Sztuki” 2 (1930–1931). ; 23. A. Gorzkowski, „Bene atque ornate”. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej. Kraków 2004. ; 24. Gość. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 8. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1974. ; 25. Ł. Górnicki, Dworzanin polski. Oprac. R. Pollak. T. 2. Wrocław 2004. ; 26. S. Graciotti, Fraszki i „fraszki”. W zb.: O języku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybór artykułów z „Języka Polskiego”. Wybór, oprac. M. Kucała. Kraków 1984. ; 27. B. Hathaway, The Age of Criticism: The Late Renaissance in Italy. New York 1972. ; 28. Horacy, Wybór poezji. Oprac. J. Krókowski. Wrocław 2007. ; 29. Jan Kochanowski. Życie – twórczość – epoka. Wybór, wstęp B. Nadolski. Wyd. 3. Warszawa 1966. ; 30. F. Joukovsky, Orphée et ses disciples dans la poésie française et neo-latine du XVIe siècle. Genève 1970. ; 31. M. Jurkowski, Słownictwo obce dworzanina. W zb.: Łukasz Górnicki i jego czasy. Red. B. Noworolska, W. Stec. Białystok 1993. ; 32. G. A. Kleparski, Kierunki typologiczne w badaniach nad zmianą znaczeniową. „Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique” 55 (1999). ; 33. J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wrocław 2004. ; 34. J. Kochanowski, Pieśni. W: Dzieła polskie. Wstęp, przypisy J. Krzyżanowski. Wyd. 2, zupełne. T. 1. Warszawa 1953. ; 35. J. Kochanowski, Satyr abo Dziki mąż. W: Dzieła polskie. Wstęp, przypisy J. Krzyżanowski. Wyd. 2, zupełne. T. 1. Warszawa 1953. ; 36. K. Koehler, Fraszki. W zb.: Jan Kochanowski. Red. A. Gorzkowski. Kraków 2001. ; 37. M. Korolko, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały, komentarze, przypuszczenia. Warszawa 1985. ; 38. T. Kostkiewiczowa, Skolion. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 4, bez zmian. Wrocław 2002. ; 39. J. Kotarska, „Co lipie do wirszów?” Drzewa arkadii ziemiańskiej. W zb.: Literacka symbolika roślin. Red. A. Martuszewska. Gdańsk 1997. ; 40. R. Krzywy, Epigramatyczne księgi mistrza z Czarnolasu W zb.: "Dobrym towarzyszom gwoli". Studia o „Foriceniach” i „Fraszkach” Jana Kochanowskiego. Red. R. Krzywy, R. Rusnak. Warszawa 2014. ; 41. J. Krzyżanowski, Fraszki czarnoleskie. W: Poeta czarnoleski. Studia literackie. Wybór, oprac. M. Bokszczanin, H. Kapełuś. Wstęp T. Ulewicz. Warszawa 1984. ; 42. Z. Kuchowicz, Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej XVI–XVIII wieku. Warszawa 1993. ; 43. H. Kurkowska, O zmianach znaczeń wyrazów. „Poradnik Językowy” 1949, nr 3. ; 44. I. Lazari-Pawłowska, O pojęciu typologicznym w humanistyce. „Studia Filozoficzne” 1958, z. 4. ; 45. M. Lenart, Patavium, Pava, Padwa. Tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej. Warszawa 2013. ; 46. J. Lichański, „Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie...” Pieśń VII „Ksiąg wtórych”. (Propozycja interpretacji). W zb.: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka – twórczość – recepcja. T. 1. Lublin 1989. ; 47. S. Łempicki, Fraszki łacińskie Jana z Czarnolasu. W: Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów. Wstęp K. Budzyk. Warszawa 1952. ; 48. S. Łempicki, Pijane piosenki Jana z Czarnolasu. W: Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów. Wstęp K. Budzyk. Warszawa 1952. ; 49. M. Łojek, Jan Kochanowski w edukacji uczniów w latach 1564–1584. Bydgoszcz 2003. ; 50. J. Maleszyńska, Staropolskie ogrody literackie. Między topiką a genologią. "Pamiętnik Literacki" 1984, z. 1, s. 3-32. ; 51. J. Malicki, Poety czarnoleskiego zabawa z czytelnikiem. W zb.: Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja. Red. J. Z. Nowak. T. 1. Katowice 1985. ; 52. A. Martuszewska, O metaforyce roślinnej w nazewnictwie literackim i w literaturoznawstwie. W zb.: Literacka symbolika roślin. Red. A. Martuszewska. Gdańsk 1997. ; 53. M. R. Mayenowa, J. Woronczak, Dotychczasowe wydania zbiorowe dzieł Jana Kochanowskiego. W: J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. Tom wstępny: Wprowadzenie wydawnicze. Wrocław 1983. ; 54. T. Michałowska, Kochanowskiego „Poeta parennis”. (W kręgu renesansowych refleksji o poezji). W zb.: Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety: 1530–1584. Red. T. Michałowska. Warszawa 1984. ; 55. A. S. Minturno, De poeta, ad Hectorem pignatellum Vibonensium, libri sex. Venetiis 1559. Apud Franciscum Rampazetum. ; 56. R. Ocieczek, O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w wiekach dawnych. W zb.: O literackiej ramie wydawniczej w wiekach dawnych. Red. R. Ocieczek. Katowice 1990. ; 57. E. Ostrowska, Kochanowskiego „Pieśni” i „Pieśń świętojańska o Sobótce” (Pieśń II 7 i Pieśń Panny 6). W zb.: O języku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybór artykułów z „Języka Polskiego”. Wybór, oprac. M. Kucała. Kraków 1984. ; 58. T. Palacz, Czarnolas Jana Kochanowskiego. Lublin 1986. ; 59. T. Palacz, Człek Boże igrzysko. Jan Kochanowski w Radomskiem. Radom 1998. ; 60. J. Pelc, Chronologia fraszek Jana Kochanowskiego. W zb.: Ze studiów nad literaturą staropolską. Red. K. Budzyk. Wrocław 1957. ; 61. J. Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu. Warszawa 1984. ; 62. J. Pelc, Fraszka polska XVI wieku terenem kształtowania się liryki nowożytnej. W zb.: Studia z teorii i historii poezji. Seria 1. Red. M. Głowiński. Warszawa 1967. ; 63. J. Pelc, Jan Kochanowski. Poeta renesansu. Warszawa 1988. ; 64. J. Pelc, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 2001. ; 65. J. Pelc, O drogach wychodzenia z labiryntu. W zb.: Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej. Red. I. Opacki, współudz. B. Mazurkowa. Katowice 2002 ; 66. J. Pelc, Orfeusz pisarzy renesansowych. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 53-90. ; 67. J. Pelc, W „Czarnolesie” i „Czarnym Lesie”. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989. ; 68. J. Pelc, wstęp w: J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wrocław 2004. ; 69. K. Piekarski, Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII. Wyd. 2, rozszerz. Kraków 1934. ; 70. W. Pisarek, Tytuł utworu swoistą nazwą własną. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach” 31 (1966). ; 71. Platon, Fajdros. W: Dialogi. Przeł. W. Witwicki. Wybrał, tekst przejrzał i objaśnieniami opatrzył A. Lam. Warszawa 2007. ; 72. M. Pudłowski, Pisma. Wyd. T. Wierzbowski. Warszawa 1898. ; 73. R. Reitzenstein, Epigram und Skolion. Giessen 1893. ; 74. W. Ryczek, „Domi et foris cenare...” O jednej z gier językowych Jana Kochanowskiego. W zb.: „Dobrym towarzyszom gwoli”. Studia o „Foriceniach” i „Fraszkach” Jana Kochanowskiego. Red. R. Krzywy, R. Rusnak. Warszawa 2014. ; 75. J. Rytel, Jan Kochanowski. Warszawa 1967. ; 76. J. Salamon, Cztery godziny albo zegar „Dziadów”. Kraków 1999. ; 77. J. Salamon, Latarka Gombrowicza albo żurawie i kolibry. Wrocław 1991. ; 78. J. C. Scaliger, Poetices libri septem. [Lyon] 1561. Apud Antonium Vincentium. ; 79. J. Schnayder, Skolion. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Wyd. 2. Red. G. Gazda. Warszawa 2012. ; 80. J. Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów. Przeł. K. Wierzbicka-Trwoga. Red. M. Rowińska-Szczepaniak, K. Wierzbicka-Trwoga. Warszawa 2012. ; 81. S. Skwarczyńska, Aspekt genologiczny „Fraszek” Jana Kochanowskiego. „Prace Polonistyczne” 41 (1985). ; 82. S. Skwarczyńska, Systematyka zjawisk rodzajowych twórczego słowa. „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU” 1946, t. 47, nr 5. ; 83. S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze. T. 3. Warszawa 1965. ; 84. J. Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt. Esej o „Fraszkach”. Wrocław 1998. ; 85. A. Staniszewski, „Nasz kochany Jan Kochanowski”. Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795–1939. Warszawa 1988. ; 86. K. Stawecka, O „Foricoeniach” Jana Kochanowskiego. „Roczniki Humanistyczne” 1979, z. 3. ; 87. A. Stoff, Funkcja tytułu w dziele literackim. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska” 11 (1975). ; 88. J. W. Stuck, Antiquitatum convivalium libri III. Tiguri 1582. Excudebat Christophorus Froschoverus, cap. XXI: De saltationum, sive colearum..., k. 371v n. ; 89. A. Szastyńska-Siemion, „Foricoenia” Kochanowskiego oraz ich antyczne wzory. W zb.: Łacińska poezja w dawnej Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 1995. ; 90. J. Ślaski, Kochanowski i „Dworzanin polski” Łukasza Górnickiego. W zb.: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka – twórczość – recepcja. Red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa, B. Otwinowska. T. 1. Lublin 1989. ; 91. A. S. Traczyk, Kochanowscy i Czarnolas. Przewodnik historyczno-krajoznawczy. Lublin 2000. ; 92. A. Trzecieski, Dzieła. T. 1: Carmina / Wiersze łacińskie. Oprac. J. Krókowski. Wrocław 1958. ; 93. J. Trzynadlowski, O fraszce. W: Sztuka słowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie. Wrocław 1982. ; 94. T. Ulewicz, Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego. Z zagadnień psychiki polskiego renesansu. W zb.: Europejskie oddziaływanie Jana Kochanowskiego. Od renesansu do romantyzmu. Red. W. Walecki. Kraków 2006. ; 95. Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. T. 1. Warszawa 2003. ; 96. G. A. Viperano, De poetica libri tres. Antverpiae 1579. Ex Officina Christophori Plantini. ; 97. M. Wallis, O tytułach dzieł sztuki. „Rocznik Historii Sztuki” 10 (1974). ; 98. M. Węcowski, Sympozjon, czyli Wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX–VII wiek p.n.e.). Warszawa 2011. ; 99. W. Woźniak, Sklep czy labirynt? „Pracownia. Kwartalnik Literacko-Artystyczny” 1991 nr 6 s. 53-58. ; 100. K. W. Wójcicki, Szczątki domu Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie. „Tygodnik Ilustrowany” 1869. ; 101. S. Zabłocki, Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój. Wrocław 1965. ; 102. J. Ziomek, Projekt wykonawcy w dziele literackim a problemy genologiczne. W: Powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa 1980. ; 103. J. Ziomek, Renesans. Wyd. 11. Warszawa 2002.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

25

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66451 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Oct 12, 2018

Number of object content hits:

254

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84426

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information