RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Semantyka nazwy „fraszka” a konteksty kulturowe

Creator:

Bedyniak, Jarosław

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Jan Kochanowski. Poznań 1994.
2. Akta Rzeczypospolitej Babińskiej według oryginalnego rękopisu. „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1885, t. 8.
3. Arystofanes, Osy. W: Komedie. T. 1. Przekł., wstęp, przypisy J. Ławińska-Tyszkowska. Warszawa 2001.
4. Atenajos, Uczta mędrców. Przekł., wstęp, przypisy K. Bartol (ks. I, II, VI, VII, XI, XII, XIV, XV 665A–686C), J. Danielewicz (ks. III–V, VIII–X, XIII, XV 686D–702C). Poznań 2010.
5. J. Axer, Rola literatury łacińskiej w polskojęzycznej twórczości Jana Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski i kultura odrodzenia. Red. Z. Libera, M. Żurowski. Warszawa 1985.
6. E. Balcerzan, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej. Poznań 1972.
7. E. Balcerzan, Sytuacja liryczna – propozycja dla poetyki historycznej. W zb.: Studia z historii i teorii poezji. Seria 2. Red. M. Głowiński. Warszawa 1970.
8. D. Buttler, Rozwój semantyczny wyrazów polskich. Warszawa 1978.
9. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. Wstęp J. Tazbir. T. 1. Warszawa 1994.
10. Cochanoviana. T. 2: Materiały do dziejów twórczości Jana Kochanowskiego z lat 1551–1626. Wyd., oprac. M. Korolko. Wrocław 1986.
11. D. Collins, Master of the Game: Competition and Performance in Greek Poetry. Washington 2004.
12. M. T. Cycero, O mówcy. Przekł., wstęp, koment. B. Awianowicz. Kęty 2010.
13. D. Danek, O tytule utworu literackiego. W: Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści. Warszawa 1980.
14. J. Danielewicz, Liryka monodyczna: Ibykos, Anakreont, skolia. W zb.: Literatura Grecji starożytnej. Red. H. Podbielski. T. 1: Liryka, epika, dramat. Lublin 2005.
15. J. Danielewicz, wstęp w: Liryka starożytnej Grecji. Oprac. ... Wyd. 3. Wrocław 1987.
16. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty. Przeł. E. Jędrkiewicz. W: Wybór pism. Przeł. M. Cytowska, E. Jędrkiewicz, M. Mejor. Wybór, wstęp, koment. M. Cytowska. BN II 231. Wrocław 1992.
17. M. Eustachiewicz, Poeta w ogrodzie. Ogród jako motyw ramy renesansowych i barokowych zbiorów poetyckich. „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 3, s. 3-38.
18. Foricenium. Hasło w: J. Kochanowski, Carmina Latina / Poezja łacińska. Cz. 2: Index verborum et formarum / Indeks wyrazów i form. Oprac. Z. Głombiowska, współudz. S. Głombiowska. Gdańsk 2008.
19. Fraszka. Hasło w: H. Cieśla, E. Jamrozik, J. Sikora Penazzi, Wielki słownik włosko-polski. Konsult. nauk. C. A. Mastrelli. T. 2. Warszawa 2002.
20. Fraszka. Hasło w: Đ. Daničić, Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. T. 3. Zagreb 1884–1891.
21. Fraszka. Hasło w: Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. Red. M. Kucała. T. 1. Kraków 1994.
22. S. J. Gąsiorowski, Metoda typologiczna w badaniach nad sztuką. „Przegląd Historii Sztuki” 2 (1930–1931).
23. A. Gorzkowski, „Bene atque ornate”. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej. Kraków 2004.
24. Gość. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 8. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1974.
25. Ł. Górnicki, Dworzanin polski. Oprac. R. Pollak. T. 2. Wrocław 2004.
26. S. Graciotti, Fraszki i „fraszki”. W zb.: O języku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybór artykułów z „Języka Polskiego”. Wybór, oprac. M. Kucała. Kraków 1984.
27. B. Hathaway, The Age of Criticism: The Late Renaissance in Italy. New York 1972.
28. Horacy, Wybór poezji. Oprac. J. Krókowski. Wrocław 2007.
29. Jan Kochanowski. Życie – twórczość – epoka. Wybór, wstęp B. Nadolski. Wyd. 3. Warszawa 1966.
30. F. Joukovsky, Orphée et ses disciples dans la poésie française et neo-latine du XVIe siècle. Genève 1970.
31. M. Jurkowski, Słownictwo obce dworzanina. W zb.: Łukasz Górnicki i jego czasy. Red. B. Noworolska, W. Stec. Białystok 1993.
32. G. A. Kleparski, Kierunki typologiczne w badaniach nad zmianą znaczeniową. „Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique” 55 (1999).
33. J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wrocław 2004.
34. J. Kochanowski, Pieśni. W: Dzieła polskie. Wstęp, przypisy J. Krzyżanowski. Wyd. 2, zupełne. T. 1. Warszawa 1953.
35. J. Kochanowski, Satyr abo Dziki mąż. W: Dzieła polskie. Wstęp, przypisy J. Krzyżanowski. Wyd. 2, zupełne. T. 1. Warszawa 1953.
36. K. Koehler, Fraszki. W zb.: Jan Kochanowski. Red. A. Gorzkowski. Kraków 2001.
37. M. Korolko, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały, komentarze, przypuszczenia. Warszawa 1985.
38. T. Kostkiewiczowa, Skolion. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 4, bez zmian. Wrocław 2002.
39. J. Kotarska, „Co lipie do wirszów?” Drzewa arkadii ziemiańskiej. W zb.: Literacka symbolika roślin. Red. A. Martuszewska. Gdańsk 1997.
40. R. Krzywy, Epigramatyczne księgi mistrza z Czarnolasu W zb.: "Dobrym towarzyszom gwoli". Studia o „Foriceniach” i „Fraszkach” Jana Kochanowskiego. Red. R. Krzywy, R. Rusnak. Warszawa 2014.
41. J. Krzyżanowski, Fraszki czarnoleskie. W: Poeta czarnoleski. Studia literackie. Wybór, oprac. M. Bokszczanin, H. Kapełuś. Wstęp T. Ulewicz. Warszawa 1984.
42. Z. Kuchowicz, Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej XVI–XVIII wieku. Warszawa 1993.
43. H. Kurkowska, O zmianach znaczeń wyrazów. „Poradnik Językowy” 1949, nr 3.
44. I. Lazari-Pawłowska, O pojęciu typologicznym w humanistyce. „Studia Filozoficzne” 1958, z. 4.
45. M. Lenart, Patavium, Pava, Padwa. Tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej. Warszawa 2013.
46. J. Lichański, „Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie...” Pieśń VII „Ksiąg wtórych”. (Propozycja interpretacji). W zb.: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka – twórczość – recepcja. T. 1. Lublin 1989.
47. S. Łempicki, Fraszki łacińskie Jana z Czarnolasu. W: Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów. Wstęp K. Budzyk. Warszawa 1952.
48. S. Łempicki, Pijane piosenki Jana z Czarnolasu. W: Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów. Wstęp K. Budzyk. Warszawa 1952.
49. M. Łojek, Jan Kochanowski w edukacji uczniów w latach 1564–1584. Bydgoszcz 2003.
50. J. Maleszyńska, Staropolskie ogrody literackie. Między topiką a genologią. "Pamiętnik Literacki" 1984, z. 1, s. 3-32.
51. J. Malicki, Poety czarnoleskiego zabawa z czytelnikiem. W zb.: Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja. Red. J. Z. Nowak. T. 1. Katowice 1985.
52. A. Martuszewska, O metaforyce roślinnej w nazewnictwie literackim i w literaturoznawstwie. W zb.: Literacka symbolika roślin. Red. A. Martuszewska. Gdańsk 1997.
53. M. R. Mayenowa, J. Woronczak, Dotychczasowe wydania zbiorowe dzieł Jana Kochanowskiego. W: J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. Tom wstępny: Wprowadzenie wydawnicze. Wrocław 1983.
54. T. Michałowska, Kochanowskiego „Poeta parennis”. (W kręgu renesansowych refleksji o poezji). W zb.: Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety: 1530–1584. Red. T. Michałowska. Warszawa 1984.
55. A. S. Minturno, De poeta, ad Hectorem pignatellum Vibonensium, libri sex. Venetiis 1559. Apud Franciscum Rampazetum.
56. R. Ocieczek, O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w wiekach dawnych. W zb.: O literackiej ramie wydawniczej w wiekach dawnych. Red. R. Ocieczek. Katowice 1990.
57. E. Ostrowska, Kochanowskiego „Pieśni” i „Pieśń świętojańska o Sobótce” (Pieśń II 7 i Pieśń Panny 6). W zb.: O języku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybór artykułów z „Języka Polskiego”. Wybór, oprac. M. Kucała. Kraków 1984.
58. T. Palacz, Czarnolas Jana Kochanowskiego. Lublin 1986.
59. T. Palacz, Człek Boże igrzysko. Jan Kochanowski w Radomskiem. Radom 1998.
60. J. Pelc, Chronologia fraszek Jana Kochanowskiego. W zb.: Ze studiów nad literaturą staropolską. Red. K. Budzyk. Wrocław 1957.
61. J. Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu. Warszawa 1984.
62. J. Pelc, Fraszka polska XVI wieku terenem kształtowania się liryki nowożytnej. W zb.: Studia z teorii i historii poezji. Seria 1. Red. M. Głowiński. Warszawa 1967.
63. J. Pelc, Jan Kochanowski. Poeta renesansu. Warszawa 1988.
64. J. Pelc, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 2001.
65. J. Pelc, O drogach wychodzenia z labiryntu. W zb.: Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej. Red. I. Opacki, współudz. B. Mazurkowa. Katowice 2002
66. J. Pelc, Orfeusz pisarzy renesansowych. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 53-90.
67. J. Pelc, W „Czarnolesie” i „Czarnym Lesie”. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989.
68. J. Pelc, wstęp w: J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wrocław 2004.
69. K. Piekarski, Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII. Wyd. 2, rozszerz. Kraków 1934.
70. W. Pisarek, Tytuł utworu swoistą nazwą własną. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach” 31 (1966).
71. Platon, Fajdros. W: Dialogi. Przeł. W. Witwicki. Wybrał, tekst przejrzał i objaśnieniami opatrzył A. Lam. Warszawa 2007.
72. M. Pudłowski, Pisma. Wyd. T. Wierzbowski. Warszawa 1898.
73. R. Reitzenstein, Epigram und Skolion. Giessen 1893.
74. W. Ryczek, „Domi et foris cenare...” O jednej z gier językowych Jana Kochanowskiego. W zb.: „Dobrym towarzyszom gwoli”. Studia o „Foriceniach” i „Fraszkach” Jana Kochanowskiego. Red. R. Krzywy, R. Rusnak. Warszawa 2014.
75. J. Rytel, Jan Kochanowski. Warszawa 1967.
76. J. Salamon, Cztery godziny albo zegar „Dziadów”. Kraków 1999.
77. J. Salamon, Latarka Gombrowicza albo żurawie i kolibry. Wrocław 1991.
78. J. C. Scaliger, Poetices libri septem. [Lyon] 1561. Apud Antonium Vincentium.
79. J. Schnayder, Skolion. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Wyd. 2. Red. G. Gazda. Warszawa 2012.
80. J. Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów. Przeł. K. Wierzbicka-Trwoga. Red. M. Rowińska-Szczepaniak, K. Wierzbicka-Trwoga. Warszawa 2012.
81. S. Skwarczyńska, Aspekt genologiczny „Fraszek” Jana Kochanowskiego. „Prace Polonistyczne” 41 (1985).
82. S. Skwarczyńska, Systematyka zjawisk rodzajowych twórczego słowa. „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU” 1946, t. 47, nr 5.
83. S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze. T. 3. Warszawa 1965.
84. J. Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt. Esej o „Fraszkach”. Wrocław 1998.
85. A. Staniszewski, „Nasz kochany Jan Kochanowski”. Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795–1939. Warszawa 1988.
86. K. Stawecka, O „Foricoeniach” Jana Kochanowskiego. „Roczniki Humanistyczne” 1979, z. 3.
87. A. Stoff, Funkcja tytułu w dziele literackim. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska” 11 (1975).
88. J. W. Stuck, Antiquitatum convivalium libri III. Tiguri 1582. Excudebat Christophorus Froschoverus, cap. XXI: De saltationum, sive colearum..., k. 371v n.
89. A. Szastyńska-Siemion, „Foricoenia” Kochanowskiego oraz ich antyczne wzory. W zb.: Łacińska poezja w dawnej Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 1995.
90. J. Ślaski, Kochanowski i „Dworzanin polski” Łukasza Górnickiego. W zb.: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka – twórczość – recepcja. Red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa, B. Otwinowska. T. 1. Lublin 1989.
91. A. S. Traczyk, Kochanowscy i Czarnolas. Przewodnik historyczno-krajoznawczy. Lublin 2000.
92. A. Trzecieski, Dzieła. T. 1: Carmina / Wiersze łacińskie. Oprac. J. Krókowski. Wrocław 1958.
93. J. Trzynadlowski, O fraszce. W: Sztuka słowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie. Wrocław 1982.
94. T. Ulewicz, Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego. Z zagadnień psychiki polskiego renesansu. W zb.: Europejskie oddziaływanie Jana Kochanowskiego. Od renesansu do romantyzmu. Red. W. Walecki. Kraków 2006.
95. Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. T. 1. Warszawa 2003.
96. G. A. Viperano, De poetica libri tres. Antverpiae 1579. Ex Officina Christophori Plantini.
97. M. Wallis, O tytułach dzieł sztuki. „Rocznik Historii Sztuki” 10 (1974).
98. M. Węcowski, Sympozjon, czyli Wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX–VII wiek p.n.e.). Warszawa 2011.
99. W. Woźniak, Sklep czy labirynt? „Pracownia. Kwartalnik Literacko-Artystyczny” 1991 nr 6 s. 53-58.
100. K. W. Wójcicki, Szczątki domu Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie. „Tygodnik Ilustrowany” 1869.
101. S. Zabłocki, Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój. Wrocław 1965.
102. J. Ziomek, Projekt wykonawcy w dziele literackim a problemy genologiczne. W: Powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa 1980.
103. J. Ziomek, Renesans. Wyd. 11. Warszawa 2002.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

25

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66451 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Closed

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 12, 2018

Number of object content hits:

1 018

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84426

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information