Obiekt

Tytuł: Uwarunkowania odnowy wsi w Polsce. Przypadek wsi Spycimierz = Determinants of rural renewal programme. Case of Spycimierz village

Twórca:

Jezierska-Biel, Pamela

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Artykuł ma na celu określenie uwarunkowań odnowy wsi (wykorzystywanego i niewykorzystanego potencjału rozwojowego wsi), biorąc za przykład Spycimierz – miejscowość usytuowaną w województwie łódzkim, która stanowi nieodosobniony w skali kraju przykład działań odnawiających (zarówno tych planowanych, jak i realizowanych), prowadzących do odnowy selektywnej. Ten rodzaj odnowy jest konsekwencją pewnego określonego sposobu waloryzacji zasobów wsi przez ważnych dla procesu aktorów lokalnych. Spycimierz to wieś, która buduje swój potencjał w oparciu o tradycję układania kwietnych dywanów raz w roku, podczas święta Bożego Ciała. Proces odnowy tej miejscowości, z wyboru władz lokalnych i samych mieszkańców, koncentruje się więc na działaniach związanych ze wzmocnieniem roli tego obrzędu i wypromowaniem go na zewnątrz. Wydaje się to sytuacją nieco zawężoną, gdyż dokonana inwentaryzacja zasobów lokalnych miejscowości wskazuje również na inne, cenne zasoby/kapitały Spycimierza.

Bibliografia:

1. Figlus T., 2015, Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno – historycznych i archeologicznych, Biuletyn Uniejowski, 4, s. 73–94. ; 2. Heffner K., 2007, Fundamenty procesu przemian aktywizacyjnych na obszarach wiejskich, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR, Warszawa, s. 51–65. ; 3. Hanifan L., 1916, The Rural School Community Center, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 67, s. 130–138. ; - ; 4. Kaleta A., 1992, Podstawowe założenia Odnowy obszarów wiejskich Europy, [w:] M. Wieruszewska, (red.), Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 5–17. ; 5. Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 6. Kaźmierczak T., 2007, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spaw Publicznych, Warszawa, s. 41–65. ; 7. Kołodziejczyk D., 2003, Kapitał społeczny w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 4, s. 27–37. ; 8. Kulawiak A., 2015, Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004–2013, Biuletyn Uniejowski, 4, s. 157–166. ; 9. Lewenstein B., 2006., Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa. ; 10. Michalska S., Zajda K., 2011, Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. "Case study" Lokalnych Grup Działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki", Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 123–138. ; 11. Niedźwiedzka-Filipiak I., Wilczyński R., 2015, Walory miejscowości – tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole. ; 12. Okoń-Horodyńska E., 2011, Potencjał rozwojowy gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ; 13. Plan działania wsi Spycimierz na rzecz spełnienia warunków uczestnictwa w SNW (Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce). ; 14. Podedworna H., Ruszkowski P., 2008, Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa. ; 15. Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa. ; 16. Rosner A., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych, [w:] A. Rosner, (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 8–27. ; 17. Skoiński J., 1936, Spicymierz. Gród i Kasztelania. Szkic historyczny, maszynopis. ; 18. Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, www.sjp.pwn.pl ; 19. Strategia Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013–2020, czerwiec 2012, ŁARR Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Deloitte na zlecenie Burmistrza Gminy i Miasta Uniejów. ; 20. Strategia Rozwoju Powiatu Poddębickiego 2020, 2015, ŁARR Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Poddębicach. ; 21. Wieruszewska M., (red.) 1992, Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 22. Wilczyński R., 2000, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań. ; 23. Wilczyński R., 2012, Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich – niewykorzystana szansa na rewitalizację, Architektura Krajobrazu, Studia i Prezentacje, 2 (35), s. 4–22. ; 24. Wilczyński R., (red.) 2012, Sieć Najpiękniejszych Wsi. Opracowanie eksperckie projektu – możliwości utworzenia sieci, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. ; 25. Wilkin J., 2007, Przemiany na obszarach wiejskich w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa Wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 37–50. ; 26. Wilkin J., 2008, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 9–20. ; 27. Wójcik M., 2016, Uwarunkowania tworzenia "Sieci Najciekawszych Wsi" – wyniki oceny eksperckiej 50 polskich miejscowości, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 25, s. 109–129. ; - ; 28. Wójcik M., (red), 2017, Tożsamość i miejsce. Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

48

Strona pocz.:

151

Strona końc.:

163

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66005 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.9

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji