Object structure

Title:

Chaos i ład : "Lament świętokrzyski" w świetle tradycji teologicznej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Stępień, Paweł

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Lament świętokrzyski (Saint Cross Lamentation) ; theological tradition ; song ; Polish Middle Ages ; lyricism

References:

1. Augustyn Św., O Trójcy Świętej. Tł. M. Stokowska. Wprowadzenie J. Tischner . Posł. i przypisy J. M. Szymusiak. Kraków 1996.
2. Augustyn Św., Objaśnienia Psalmów. Ps 1—36. Tł. i wstęp J. Sulowski. Oprac. E. Stanula. Warszawa 1986.
3. Augustyn Św., Objaśnienia Psalmów. Ps 78—102. Warszawa 1986.
4. Bernard Św., Kazania o Najśw. Maryi Pannie. Z łacińskiego tł. i wstęp I. Bobicz. Kielce 1924.
5. Bonawentura Św., Pisma ascetyczno-mistyczne. Przedmowa P. A. Dudycz. Wprowadzenie C. Niezgoda. Warszawa 1984.
6. R. Cantalamessa, Maryja zwierciadłem dla Kościoła. Przekł. z włoskiego J. Królikowski. Słowo wstępne A. Kiejza. Warszawa 1994.
7. P. Chaunu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250—1550). Przeł. J. Grosfeld. Warszawa 1989.
8. M. Czajkowski, Maryja (2, 1—11; 19, 25—27). W zb.: Egzegeza Ewangelii św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne. Red. F. Gryglewicz. Lublin 1992.
9. T. Dobrzeniecki, Legenda średniowieczna w piśmiennictwie i sztuce — Chrystofania Marii. W zb.: Średniowiecze. Studia o kulturze. Red. J. Lewański. T. 2. Wrocław 1965, s. 7-131.
10. T. Dobrzeniecki, Łacińskie źródła „Rozmyślania przemyskiego". W zb.: Średniowiecze. Studia o kulturze. Red. J. Lewański. T. 4. Wrocław 1969, s. 196-501.
11. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Wybór ilustracji i komentarz T. Łozińska. Warszawa 1990.
12. S. Graciotti, „Lament świętokrzyski" a średniowieczna tradycja „Planctus Beatae Mariae Virginis”. Przeł. W. Jekiel. W zb.: Od „Lamentu świętokrzyskiego” do „Adona". Włoskie studia o literaturze staropolskiej. Red. G. Brogi Bercoff, T. Michałowska. Warszawa 1995, s. 31-67.
13. K. Górski, Uwagi o „Rozmyślaniach dominikańskich" na tle prądów religijnych XV i XVI wieku. W zb.: Średniowiecze. Studia o kulturze. Red. J. Lewański. T. 2. Wrocław 1965, s. 303-321.
14. Henryk Suzo Bł., Księga Prawdy i inne pisma. Przeł. i oprac. W. Szymona. Poznań 1989.
15. L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej. „Prace Komisji Historii Sztuki” 1952, t. 10.
16. S. Kiełtyka, Święty Bernard z Clairvaux. Kraków 1983.
17. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego. Warszawa 1976.
18. R. Laurentin, Matka Pana. Krótki traktat teologii maryjnej. Wyd. integralne. Z francuskiego przeł. Z. Proczek. Bibliografię oprac. W. Łaszewski. Warszawa 1989.
19. M. Levey, Od Giotta do Cézanne’a. Zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego. Z angielskiego przeł. M. i S. Bańkowscy. Warszawa 1987.
20. J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce. Warszawa 1981.
21. L. Melotti, Maryja, Matka żyjących. Zarys mariologii. Przeł. T. Siudy. Niepokalanów 1993.
22. T. Michałowska, „Posłuchajcie, bracia miła...” (Szczątek polskiego misterium?). W: Średniowiecze. Warszawa 1995.
23. S. C. Napiórkowski, Chrystocentryzm według św. Bonawentury. W zb.: Św. Bonawentura. Życie i myśl. Red. S. C. Napiórkowski, E. I. Zieliński. Niepokalanów 1976.
24. S. Nieznanowski, Średniowieczna liryka religijna. Rekonesans badawczy. W : Studia i wizerunki. O poezji staropolskiej i jej badaczach. Warszawa 1989.
25. T. Obiedzińska, Topografia wizerunków kultowych Ukrzyżowanego w średniowiecznej i renesansowej kulturze Polski. W zb.: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu. Red. S. Nieznanowski, J. Pelc. Lublin 1994, s. 83-141.
26. Orygenes, Homilie o Księgach Liczb, Jozuego, Sędziów. Przekł. i oprac. S. Kalinkowski. Wstęp E. Stanula. Warszawa 1986.
27. E. Ostrowska, „Posłuchajcie, bracia miła”. (Artyzm kompozycji i języka pieśni). W: Z dziejów języka polskiego i jego piękna. Studia i szkice. Kraków 1978.
28. Sz. Pieszczoch, Patrologia. Wyd. nowe. T. 2: Ojcowie mówią. [Antologia]. Gniezno 1994.
29. J. Pietrkiewicz, Jednoczesność w sekwencji. Model czasowy średniowiecznego utworu poetyckiego. W: Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy. Przeł. A. Olszewska-Marcinkiewicz, I. Sieradzki. Tekst wybrał, oprac., przedm. J. Starnawski. Warszawa 1986.
30. Pisma paschalne: Orygenes, „O święcie Paschy”.—Pseudo-Hipolit, „Homilia paschalna".—Pseudo-Chryzostom, "Homilie paschalne”. Z języka greckiego przeł., wstęp i komentarz S. Kalinkowski. Kraków 1993.
31. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekł. z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Wyd. 3, popr. [„Biblia Tysiąclecia”]. Poznań 1980.
32. Polskie pieśni pasyjne. Średniowiecze i wiek XVI. Pod red. J. Nowaka-Dłużewski. T. 1: Teksty i komentarze. Zebrał i oprac. M . Кorolko. Oprac. językowe J. Puzynina przy współudziale T. Dobrzyńska. Oprac. paleograficzne H. Kowalewicz. Warszawa 1977.
33. A. Pompei, Sakramenty tworzą Kościół — fundament sakramentów. W zb.: Św. Bonawentura. Życie i myśl. Red. S. C. Napiórkowski, E. I. Zieliński. Niepokalanów 1976.
34. [Pseudo]-Bonawentura, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty. Tłum. O. Prokopa Kapucyna. Wyd. 3, popr. Warszawa 1900.
35. Pseudo-Dionizy Areopagita, O Imionach Bożych. Przekł. E. Bułhak. Lublin 1995.
36. Rozmyślania dominikańskie. T. 1. Wydali i oprac. K. Górski, W. Kuraszkiewicz, Z. Rozanow (opracowanie ikonograficzne), T. Dobrzeniecki (wstęp komparatystyczny). Wrocław 1965.
37. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa, tzw. przemyskie. Podobizna rękopisu. Wydał i wstępem poprzedził S. Vrtel-Wierczyński. Warszawa 1952.
38. S. Sawicki, Matka Boska w poezji średniowiecza i renesansu. W zb.: Matka Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasińska, Z. Jastrzębski, T. Kłak, S. Nieznanowski, A. Paluchowski, S. Sawicki. T. 1. Lublin 1959, s. 9-36.
39. Słownik staropolski. Kom.red. K. Nitsch, Z. Klemensiewicz, S. Urbańczyk, J. Safarewicz. T. 11. Kraków-Warszawa 1996.
40. Sprawa chędoga o Męce Pana Chrystusowej i Ewangelia Nikodema. Z rękopisu wydał S. Vrtel-Wierczyński. Poznań 1933.
41. M. Starowieyski, Wstęp w: Chrystus cierpiący. Pierwszy chrześcijański dramat grecki, przypisywany św. Grzegorzowi z Nazjanzu. Przekł. J. Łanowski. Wstęp i oprac. M. Starowieyski. Kraków 1995.
42. P. Stępień, „Żołtarz Jezusów" Władysława z Gielniowa — tylko adaptacja czy arcydzieło liryki religijnej? „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 3, s. 86-103.
43. M. Sulej, Świętego Bonawentury teologia krzyża. Niepokalanów 1994.
44. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Wyd. 4. T. 2. Warszawa 1989.
45. Teksty o Matce Bożej. T. 1. Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Przeł., wstęp W. Kania. Niepokalanów 1981.
46. Teksty o Matce Bożej. T. 2. Ojcowie Kościoła łacińscy. Przeł. W. Eborowicz, W. Kania. Wstęp W. Kania. Niepokalanów 1981.
47. Teksty o Matce Bożej. T. 4. Dominikanie średniowieczni. Przeł., wstęp J. Salij. Niepokalanów 1992.
48. Teksty o Matce Bożej. T. 5. Franciszkanie średniowieczni. Oprac. M. S. Wszołek. Wstęp S. C. Napiórkowski. Przeł. K. Ambrożkiewicz [i inni]. Niepokalanów 1992.
49. Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Maryi. [Antologia], Wprowadzenie B. Widła. Przekł. M. Bednarz. Warszawa 1993.
50. J. Woronczak, Tropy i sekwencje w literaturze polskiej do połowy XVI wieku. „Pamiętnik Literacki” 1952, z. 1/2, s. 335-374.
51. W. Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej. Poznań 1992.

Issue:

1

Start page:

69

End page:

94

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: