Obiekt

Tytuł: "W tańcu tylko wypowiadać potrafię najwyższych rzeczy przenośnie" : metafora tańca w tradycji modernistycznej

Twórca:

Zawadzki, Andrzej

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Apokryfy Nowego Testamentu. Wybrali i oprac. [H.] Daniel- Rops, F. Amiot. Z przekładu francuskiego przetłum. Z. Romanowiczowa. Wstęp do polskiego wydania K. Borowicz. Londyn 1955. ; 2. A. J. Arberry, Classical Persian Literature. London 1958. ; 3. Arystoteles, Poetyka. W: Retoryka. - Poetyka. Przeł., wstęp i komentarz H. Podbielski. Warszawa 1988. ; 4. Athenaeus Naucratita, Dipnosophistarum libri ąuindecim. Argentorati 1805. ; 5. R. Barthes, Le Degré zéro de l'écriture. W: Oeuvres complètes. T. 1. Paris 1993. ; 6. W. Berent, Źródła i ujścia nietzscheanizmu. Warszawa 1906. ; 7. H. Bergson, Postrzeżenie zmiany. W: Myśl i ruch. Wstęp do metafizyki. - Intuicja filozoficzna. — Postrzeżenie zmiany. — Dusza i ciało. Przekł. P. Beylin, K. Błeszyński. Wstęp P. Beylin. Warszawa 1963. ; 8. E. Bieńkowska, Taniec Zaratustry. „Teksty” 1973, nr 1, s. 26-41. ; 9. D. Bolter, Człowiek Turinga. Przeł., wstęp T. Goban-Klas. Warszawa 1990. ; 10. J. L. Borges, Poszukiwania. Przeł. A. Sobol-Jurczykowski. Warszawa 1990. ; 11. E. G. Browne, A Literary History of Persia. Cambridge 1956. ; 12. S. Brzozowski, Fryderyk Nietzsche. Literatura i sztuka. Monografie. T. 6. Stanisławów-Warszawa 1907. ; 13. S. Brzozowski, Przezwyciężenie subiektywizmu w filozofii. Punkty widzenia i rzuty myśli. W: Wczesne prace krytyczne. Wstęp A. Mencwel. Wybór tekstów i układ M. Sroka. Oprac. tekstów i nota wydawcy K. Podgórecka, M. Sroka. Dzieła. Pod red. M. Sroki. Warszawa 1988. ; 14. E. Cioran, Na szczytach rozpaczy. Przeł. i wstęp I. Kania. Kraków 1992. ; 15. C. Dahlhaus, Muzyka absolutna i „poésie absolue". W: Idea muzyki absolutnej i inne studia. Przeł. A. Buchner. Kraków 1988. ; 16. J. Danielewicz, Wstęp w: Liryka starożytnej Grecji. Oprac. J. Danielewicz. Przeł. W. Appel, J. Brzostowska, J. Danielewicz, A. Szastyńska-Siemion. BN II 92. Wrocław 1987, s. III-CLII. ; 17. Dante Alighieri, Boska Komedia. Przeł. E. Porębowicz. Wstęp i redakcja M. Brahmer. Przypisy J. Gałuszka. Wyd. 6. Warszawa 1990. ; 18. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia. Tł., posł. B. Banasiak. Warszawa 1993. ; 19. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie. Przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa 1997. ; 20. J. Derrida, La Dissémination. Paris 1971. ; 21. D. Diderot, Entretiens sur les fils naturels. W: Oeuvres complètes. T. 4. Paris 1821. ; 22. Dionizjusz Areopagita Św., O hierarchii niebiańskiej. W: Dzieła. Przetł., wstęp E. Bułhak. Kraków 1932. ; 23. Th. Docherty, After Theory. Edinbourgh 1996. ; 24. S. Dzikowski, O tańcu. Rozważania kulturalno-obyczajowe. Warszawa 1925. ; 25. M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy. Przeł., wstęp K. Kocjan. Warszawa 1994. ; 26. Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Teksty wybrał i wstęp J. Lęgowicz. Warszawa 1968. ; 27. M. Foucault, Les Mots et les choses. Paris 1966. ; 28. J. Gluziński, Taniec i zwyczaj taneczny. Lwów 1927. ; 29. M. Głowiński, Słowo i pieśń. (Leśmiana poezja o poezji). W zb.: Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971, s. 184-200. ; 30. W. Gombrowicz, Dzieła. Red. nauk. J. Błoński. T. 1—15. Kraków—Wrocław 1986—1997. ; 31. J. L. Hanna, Toward a Cross-Cultural Conceptualization of Dance. W zb.: The Performing Arts. Ed. J. Blocking. The Hague 1979. ; 32. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce. Przekł. J. Grabowski, A. Landman. Objaśnienia A. Landman. T. 3. Warszawa 1997. ; 33. W. Jaeger, Paideia. Przeł. M. Plezia. T. 2. Warszawa 1964. ; 34. C. Jellenta, Grający szczyt. Studia syntetyczno-krytyczne. Kraków 1912. ; 35. C. G. Jung, Podróż na Wschód. Wybór, oprac., wstęp L. Kolankiewicz. Przeł. W. Chełmiński, J. Prokopiuk, E. i W. Sobaszkowie. Wyd. 2, popr. Warszawa 1992. ; 36. C. G. Jung, Psychologia przeniesienia. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997. ; 37. C. G. Jung, Symbol przemiany w mszy. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1992. ; 38. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia. Przeł., przedm., przypisy J. Gałecki. Tłum. przejrzał A. Landman. Wyd. 2. Warszawa 1986. ; 39. G. Keller, Siedem legend. Przekł. A. Toma. Toruń 1922. ; 40. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. — Choroba na śmierć. Przeł. i wstęp J. Iwaszkiewicz. Warszawa 1971. ; 41. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. — Chwila. Przeł., wstęp i komentarz K. Toeplitz. Warszawa 1988. ; 42. S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej, czyli erotyka muzyczna. W: Albo-albo. Przeł., wstęp J. Iwaszkiewicz. Warszawa 1982. ; 43. A. M. Komornicka, Simonides z Keos, poeta i mędrzec. Wrocław 1986. ; 44. J. Kristeva, Révolution du langage poétique. L ’avant-garde à la fin du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé. Paris 1974. ; 45. G. Lakoff, M. Johnson, M etafory w naszym życiu. Przeł., wstęp T. P. Krzeszowski. Warszawa 1988. ; 46. R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna. Kraków 1988. ; 47. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii. Przeł., wstęp J. Prokopiuk. Warszawa 1978. ; 48. G. van der Leeuw, The Sacred and Profane Beauty. New York 1963. ; 49. B. Leśmian, Poezje. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 1965. ; 50. B. Leśmian, Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959. ; 51. B. Leśmian, Utwory rozproszone. — Listy. Zebrał i oprac. J. Trznadel. Warszawa 1962. ; 52. E. Lhose-Claus, Tanz in der Kunst. Leipzig 1964. ; 53. Lukian z Samosate, Dialog o tańcu. Przeł., wstęp J. W. Reiss. Warszawa 1951. ; 54. M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach. Przeł. R. Wojnakowski. Kraków 1994. ; 55. Z. Łapiński, Metafizyka Leśmiana. W zb.: Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971, s. 40-52. ; 56. Z. Łapiński, W klasie tańca u Gombrowicza. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3, s. 33-44. ; 57. E. Majewski, Nauka o cywilizacji. T. 2. Warszawa 1911. ; 58. S. Mallarmé, Crayonné au théâtre. W: Oeuvres complètes. Texte établi et annoté par H. Mondor et G. Jean-Aubry. Paris 1970. ; 59. P. de Man, Semiologia a retoryka. Przeł. M. B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 269-284. ; 60. G. Manganelli, Literatura jako kłamstwo. (Dwa fragmenty). Przeł. J. Ugniewska. „Literatura na Swiecie” 1994, nr 1/2, s. 258-263. ; 61. T. Miciński, Poezje. Oprac. J. Prokop. Kraków 1980. ; 62. F. Nietzsche, Dytyramby dionizyjskie. Przeł. S. Wyrzykowski. Dzieła. T. 4. Warszawa 1906. ; 63. F. Nietzsche, Dzieła. Przeł. W. Berent, K. Drzewiecki, L. Staff, i S. Wyrzykowski. T. 1-13 i Suplement. Warszawa 1905-1912. ; 64. F. Nietzsche, Pisma pozostałe. Przeł. B. Baran. [Cz. 1:] 1862-1875. [Cz. 2:] 1876 — 1889. Kraków 1993-1994. ; 65. C. Norwid, Białe kwiaty. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 6. Warszawa 1971. ; 66. J. G. Noverre, Teoria i praktyka tańca prostego i komponowanego, sztuki baletowej, muzyki, kostiumu i dekoracji. Przeł. i oprac. I. Turska. Wstęp J. Rey. Wrocław 1959. ; 67. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław 1984. ; 68. J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki. W: Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Przeł. P. Niklewicz. Wybór, wstęp S. Cichowicz. Warszawa 1980. ; 69. B. Pautrat, Versions du soleil. Figures et système de Nietzsche. Paris 1971. ; 70. F. Pessoa, Księga niepokoju napisana przez Bernarda Soaresa. Wybór, przekł., posł. J. Z. Klawe. Warszawa 1995. ; 71. Platon, Prawa. Przeł., oprac. M. Maykowska. Warszawa 1960. ; 72. Platonis Dialogi. Ex recognitione C. F. Hernanni. T. 5. Lipsiae 1910. ; 73. Plotyn, Enneady. Przekł., wstęp A. Krokiewicz. T. 2. Warszawa 1959. ; 74. M. Podraza-Kwiatkowska, Gdzie umieścić Leśmiana? Próba lokalizacji historycznoliterackiej. W zb.: Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971, s. 15-39. ; 75. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy-dekadenci-herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Kraków 1985. ; 76. G. Reni, Storia della danza. Firenze 1983. ; 77. J. Rey, Taniec, jego rozwój i formy. Przeł. I. Turska. Warszawa 1958. ; 78. J. P. Richard, L ’Univers immaginaire de Mallarmé. Paris 1961. ; 79. R. M. Rilke, Poezje. Wybór, przeł., posłow. M. Jastrun. Kraków 1974. ; 80. C. Rowiński, Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznych koncepcji poety. Warszawa 1982. ; 81. T. Różewicz, „Kto jest ten dziwny nieznajomy”. W: Proza. T. 2. Kraków 1990. ; 82. J. Salamon, Latarka Gombrowicza, albo żurawie i kolibry. U źródeł ukrytego nurtu w literaturze polskiej. Wrocław 1991. ; 83. M. Sobeski, Przędziwo Arachny. Z pogranicza sztuki i filozofii. Kraków 1909. ; 84. Ph. Sollers, Littérature et totalité. W: L'Écriture et l’experiénce des limites. Paris 1971. ; 85. L. Staff, Wybór poezji. Wybór, wstęp M. Jastrun. Przypisy oprac. M. Bojarska. Wyd. 2. BN I 181. Wrocław 1970. ; 86. J. Starobinski, Portret artysty jako linoskoczka. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. „Literatura na Świecie” 1976, nr 9, s. 308-323. ; 87. W. Stevens, Wiersze. Wybór, przekł., wstęp J. M. Rymkiewicz. Warszawa 1969. ; 88. Taniec. Monografia zbiorowa. Red. M. Gliński. T. 1-2. Warszawa 1930. ; 89. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Wyd. 2. T. 1. Wrocław 1962. ; 90. W. Tomaszewski, Człowiek tańczący. Tł. K. Stefaniak. Warszawa 1991. ; 91. W. Tomkiewicz, Rokoko. Warszawa 1988. ; 92. I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu. Wyd. 2, popr. i rozszerz. Warszawa 1983. ; 93. M. i U. Tworuschka, Islam. Mały słownik. Przekł. J. Marzęcki. Warszawa 1995. ; 94. Ch. Taylor, The Dialogical Self. W zb.: The Interpretive Turn. Philosophy, Science. Culture. Ed. D. R. Hiley, J. F. Bohman, R. Schusterman. Ithaca and London 1991. ; 95. E. B. Tylor, Antropologia. Wstęp do badania człowieka i cywilizacji. Przekł. A. Bąkowska. Warszawa 1902. ; 96. M. C. Taylor, Erring. A Postmodern A/theology. Chicago 1984. ; 97. P. Valéry, Degas, taniec, rysunek. Przeł. J. Guze. Warszawa 1993. ; 98. P. Valéry, Philosophie de la dartse. W: Oeuvres complètes. Texte établi et annoté par J. Hytier. Paris 1957. ; 99. J. Wroczyński, Poezje prozą i inne utwory. Oprac. M. Stala. Kraków 1995. ; 100. K. Wyka, Porozmawiajmy o eseju. W: Szkice literackie i artystyczne. T. 2. Kraków 1956. ; 101. S. B. Yeats, Poezje wybrane. Wybrał J. Żuławski. Oprac. E. Życieńska. Wstęp W. Krajewska. Przeł. S. Barańczak [i inni]. Warszawa 1987. ; 102. T. Zieliński, S. Srebrny, Literatura starożytnej Grecji epoki niepodległości. Warszawa 1923. ; 103. E. Zwolski, Choreia: muza i bóstwo w religii greckiej. Warszawa 1978. ; 104. J. Żuławski, Bajka o człowieku szczęśliwym. Nowe opowiadania. Lwów 1910. ; 105. J. Żuławski, Po uczcie. W: Kuszenie szatana. Opowiadania prozą. Warszawa 1914.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

31

Strona końc.:

63

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68156 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2019-01-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

249

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85429

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji