Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: "W tańcu tylko wypowiadać potrafię najwyższych rzeczy przenośnie" : metafora tańca w tradycji modernistycznej

Twórca:

Zawadzki, Andrzej

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Apokryfy Nowego Testamentu. Wybrali i oprac. [H.] Daniel- Rops, F. Amiot. Z przekładu francuskiego przetłum. Z. Romanowiczowa. Wstęp do polskiego wydania K. Borowicz. Londyn 1955.
2. A. J. Arberry, Classical Persian Literature. London 1958.
3. Arystoteles, Poetyka. W: Retoryka. - Poetyka. Przeł., wstęp i komentarz H. Podbielski. Warszawa 1988.
4. Athenaeus Naucratita, Dipnosophistarum libri ąuindecim. Argentorati 1805.
5. R. Barthes, Le Degré zéro de l'écriture. W: Oeuvres complètes. T. 1. Paris 1993.
6. W. Berent, Źródła i ujścia nietzscheanizmu. Warszawa 1906.
7. H. Bergson, Postrzeżenie zmiany. W: Myśl i ruch. Wstęp do metafizyki. - Intuicja filozoficzna. — Postrzeżenie zmiany. — Dusza i ciało. Przekł. P. Beylin, K. Błeszyński. Wstęp P. Beylin. Warszawa 1963.
8. E. Bieńkowska, Taniec Zaratustry. „Teksty” 1973, nr 1, s. 26-41.
9. D. Bolter, Człowiek Turinga. Przeł., wstęp T. Goban-Klas. Warszawa 1990.
10. J. L. Borges, Poszukiwania. Przeł. A. Sobol-Jurczykowski. Warszawa 1990.
11. E. G. Browne, A Literary History of Persia. Cambridge 1956.
12. S. Brzozowski, Fryderyk Nietzsche. Literatura i sztuka. Monografie. T. 6. Stanisławów-Warszawa 1907.
13. S. Brzozowski, Przezwyciężenie subiektywizmu w filozofii. Punkty widzenia i rzuty myśli. W: Wczesne prace krytyczne. Wstęp A. Mencwel. Wybór tekstów i układ M. Sroka. Oprac. tekstów i nota wydawcy K. Podgórecka, M. Sroka. Dzieła. Pod red. M. Sroki. Warszawa 1988.
14. E. Cioran, Na szczytach rozpaczy. Przeł. i wstęp I. Kania. Kraków 1992.
15. C. Dahlhaus, Muzyka absolutna i „poésie absolue". W: Idea muzyki absolutnej i inne studia. Przeł. A. Buchner. Kraków 1988.
16. J. Danielewicz, Wstęp w: Liryka starożytnej Grecji. Oprac. J. Danielewicz. Przeł. W. Appel, J. Brzostowska, J. Danielewicz, A. Szastyńska-Siemion. BN II 92. Wrocław 1987, s. III-CLII.
17. Dante Alighieri, Boska Komedia. Przeł. E. Porębowicz. Wstęp i redakcja M. Brahmer. Przypisy J. Gałuszka. Wyd. 6. Warszawa 1990.
18. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia. Tł., posł. B. Banasiak. Warszawa 1993.
19. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie. Przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa 1997.
20. J. Derrida, La Dissémination. Paris 1971.
21. D. Diderot, Entretiens sur les fils naturels. W: Oeuvres complètes. T. 4. Paris 1821.
22. Dionizjusz Areopagita Św., O hierarchii niebiańskiej. W: Dzieła. Przetł., wstęp E. Bułhak. Kraków 1932.
23. Th. Docherty, After Theory. Edinbourgh 1996.
24. S. Dzikowski, O tańcu. Rozważania kulturalno-obyczajowe. Warszawa 1925.
25. M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy. Przeł., wstęp K. Kocjan. Warszawa 1994.
26. Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Teksty wybrał i wstęp J. Lęgowicz. Warszawa 1968.
27. M. Foucault, Les Mots et les choses. Paris 1966.
28. J. Gluziński, Taniec i zwyczaj taneczny. Lwów 1927.
29. M. Głowiński, Słowo i pieśń. (Leśmiana poezja o poezji). W zb.: Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971, s. 184-200.
30. W. Gombrowicz, Dzieła. Red. nauk. J. Błoński. T. 1—15. Kraków—Wrocław 1986—1997.
31. J. L. Hanna, Toward a Cross-Cultural Conceptualization of Dance. W zb.: The Performing Arts. Ed. J. Blocking. The Hague 1979.
32. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce. Przekł. J. Grabowski, A. Landman. Objaśnienia A. Landman. T. 3. Warszawa 1997.
33. W. Jaeger, Paideia. Przeł. M. Plezia. T. 2. Warszawa 1964.
34. C. Jellenta, Grający szczyt. Studia syntetyczno-krytyczne. Kraków 1912.
35. C. G. Jung, Podróż na Wschód. Wybór, oprac., wstęp L. Kolankiewicz. Przeł. W. Chełmiński, J. Prokopiuk, E. i W. Sobaszkowie. Wyd. 2, popr. Warszawa 1992.
36. C. G. Jung, Psychologia przeniesienia. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997.
37. C. G. Jung, Symbol przemiany w mszy. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1992.
38. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia. Przeł., przedm., przypisy J. Gałecki. Tłum. przejrzał A. Landman. Wyd. 2. Warszawa 1986.
39. G. Keller, Siedem legend. Przekł. A. Toma. Toruń 1922.
40. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. — Choroba na śmierć. Przeł. i wstęp J. Iwaszkiewicz. Warszawa 1971.
41. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. — Chwila. Przeł., wstęp i komentarz K. Toeplitz. Warszawa 1988.
42. S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej, czyli erotyka muzyczna. W: Albo-albo. Przeł., wstęp J. Iwaszkiewicz. Warszawa 1982.
43. A. M. Komornicka, Simonides z Keos, poeta i mędrzec. Wrocław 1986.
44. J. Kristeva, Révolution du langage poétique. L ’avant-garde à la fin du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé. Paris 1974.
45. G. Lakoff, M. Johnson, M etafory w naszym życiu. Przeł., wstęp T. P. Krzeszowski. Warszawa 1988.
46. R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna. Kraków 1988.
47. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii. Przeł., wstęp J. Prokopiuk. Warszawa 1978.
48. G. van der Leeuw, The Sacred and Profane Beauty. New York 1963.
49. B. Leśmian, Poezje. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 1965.
50. B. Leśmian, Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959.
51. B. Leśmian, Utwory rozproszone. — Listy. Zebrał i oprac. J. Trznadel. Warszawa 1962.
52. E. Lhose-Claus, Tanz in der Kunst. Leipzig 1964.
53. Lukian z Samosate, Dialog o tańcu. Przeł., wstęp J. W. Reiss. Warszawa 1951.
54. M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach. Przeł. R. Wojnakowski. Kraków 1994.
55. Z. Łapiński, Metafizyka Leśmiana. W zb.: Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971, s. 40-52.
56. Z. Łapiński, W klasie tańca u Gombrowicza. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3, s. 33-44.
57. E. Majewski, Nauka o cywilizacji. T. 2. Warszawa 1911.
58. S. Mallarmé, Crayonné au théâtre. W: Oeuvres complètes. Texte établi et annoté par H. Mondor et G. Jean-Aubry. Paris 1970.
59. P. de Man, Semiologia a retoryka. Przeł. M. B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 269-284.
60. G. Manganelli, Literatura jako kłamstwo. (Dwa fragmenty). Przeł. J. Ugniewska. „Literatura na Swiecie” 1994, nr 1/2, s. 258-263.
61. T. Miciński, Poezje. Oprac. J. Prokop. Kraków 1980.
62. F. Nietzsche, Dytyramby dionizyjskie. Przeł. S. Wyrzykowski. Dzieła. T. 4. Warszawa 1906.
63. F. Nietzsche, Dzieła. Przeł. W. Berent, K. Drzewiecki, L. Staff, i S. Wyrzykowski. T. 1-13 i Suplement. Warszawa 1905-1912.
64. F. Nietzsche, Pisma pozostałe. Przeł. B. Baran. [Cz. 1:] 1862-1875. [Cz. 2:] 1876 — 1889. Kraków 1993-1994.
65. C. Norwid, Białe kwiaty. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 6. Warszawa 1971.
66. J. G. Noverre, Teoria i praktyka tańca prostego i komponowanego, sztuki baletowej, muzyki, kostiumu i dekoracji. Przeł. i oprac. I. Turska. Wstęp J. Rey. Wrocław 1959.
67. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław 1984.
68. J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki. W: Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Przeł. P. Niklewicz. Wybór, wstęp S. Cichowicz. Warszawa 1980.
69. B. Pautrat, Versions du soleil. Figures et système de Nietzsche. Paris 1971.
70. F. Pessoa, Księga niepokoju napisana przez Bernarda Soaresa. Wybór, przekł., posł. J. Z. Klawe. Warszawa 1995.
71. Platon, Prawa. Przeł., oprac. M. Maykowska. Warszawa 1960.
72. Platonis Dialogi. Ex recognitione C. F. Hernanni. T. 5. Lipsiae 1910.
73. Plotyn, Enneady. Przekł., wstęp A. Krokiewicz. T. 2. Warszawa 1959.
74. M. Podraza-Kwiatkowska, Gdzie umieścić Leśmiana? Próba lokalizacji historycznoliterackiej. W zb.: Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971, s. 15-39.
75. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy-dekadenci-herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Kraków 1985.
76. G. Reni, Storia della danza. Firenze 1983.
77. J. Rey, Taniec, jego rozwój i formy. Przeł. I. Turska. Warszawa 1958.
78. J. P. Richard, L ’Univers immaginaire de Mallarmé. Paris 1961.
79. R. M. Rilke, Poezje. Wybór, przeł., posłow. M. Jastrun. Kraków 1974.
80. C. Rowiński, Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznych koncepcji poety. Warszawa 1982.
81. T. Różewicz, „Kto jest ten dziwny nieznajomy”. W: Proza. T. 2. Kraków 1990.
82. J. Salamon, Latarka Gombrowicza, albo żurawie i kolibry. U źródeł ukrytego nurtu w literaturze polskiej. Wrocław 1991.
83. M. Sobeski, Przędziwo Arachny. Z pogranicza sztuki i filozofii. Kraków 1909.
84. Ph. Sollers, Littérature et totalité. W: L'Écriture et l’experiénce des limites. Paris 1971.
85. L. Staff, Wybór poezji. Wybór, wstęp M. Jastrun. Przypisy oprac. M. Bojarska. Wyd. 2. BN I 181. Wrocław 1970.
86. J. Starobinski, Portret artysty jako linoskoczka. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. „Literatura na Świecie” 1976, nr 9, s. 308-323.
87. W. Stevens, Wiersze. Wybór, przekł., wstęp J. M. Rymkiewicz. Warszawa 1969.
88. Taniec. Monografia zbiorowa. Red. M. Gliński. T. 1-2. Warszawa 1930.
89. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Wyd. 2. T. 1. Wrocław 1962.
90. W. Tomaszewski, Człowiek tańczący. Tł. K. Stefaniak. Warszawa 1991.
91. W. Tomkiewicz, Rokoko. Warszawa 1988.
92. I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu. Wyd. 2, popr. i rozszerz. Warszawa 1983.
93. M. i U. Tworuschka, Islam. Mały słownik. Przekł. J. Marzęcki. Warszawa 1995.
94. Ch. Taylor, The Dialogical Self. W zb.: The Interpretive Turn. Philosophy, Science. Culture. Ed. D. R. Hiley, J. F. Bohman, R. Schusterman. Ithaca and London 1991.
95. E. B. Tylor, Antropologia. Wstęp do badania człowieka i cywilizacji. Przekł. A. Bąkowska. Warszawa 1902.
96. M. C. Taylor, Erring. A Postmodern A/theology. Chicago 1984.
97. P. Valéry, Degas, taniec, rysunek. Przeł. J. Guze. Warszawa 1993.
98. P. Valéry, Philosophie de la dartse. W: Oeuvres complètes. Texte établi et annoté par J. Hytier. Paris 1957.
99. J. Wroczyński, Poezje prozą i inne utwory. Oprac. M. Stala. Kraków 1995.
100. K. Wyka, Porozmawiajmy o eseju. W: Szkice literackie i artystyczne. T. 2. Kraków 1956.
101. S. B. Yeats, Poezje wybrane. Wybrał J. Żuławski. Oprac. E. Życieńska. Wstęp W. Krajewska. Przeł. S. Barańczak [i inni]. Warszawa 1987.
102. T. Zieliński, S. Srebrny, Literatura starożytnej Grecji epoki niepodległości. Warszawa 1923.
103. E. Zwolski, Choreia: muza i bóstwo w religii greckiej. Warszawa 1978.
104. J. Żuławski, Bajka o człowieku szczęśliwym. Nowe opowiadania. Lwów 1910.
105. J. Żuławski, Po uczcie. W: Kuszenie szatana. Opowiadania prozą. Warszawa 1914.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

31

Strona końc.:

63

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68156 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-01-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

825

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85429

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji