Object

Title: Paweł z Krosna i jego twórczość w świetle dotychczasowych badań

Creator:

Gorzkowski, Albert

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Acta rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis inde ab anno MCCCLXIX . Cracoviae 1893.
2. C. Backvis, La Poésie en Pologne pendant la première phase de l ’Humanisme. „Neohelicon” 1975, z. 1.
3. C. Backvis, Uwagi o dwujęzyczności łacińsko-polskiej w XVI wieku w Polsce. Tłum. U. Dąbska-Prokop. W: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór tekstów i oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975.
4. H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagielońskiego. Kraków 1935.
5. M. Bergman, Polsko-łacińskie epitalamium. „Pamiętnik Literacki” 1928, s. 185-204.
6. D. Braun, De scriptoribus Poloniae, Elbingae 1723.
7. A. Brückner, Dzieje kultury polskiej. T. 2. Kraków 1930.
8. A. Budzisz, Biblia i tradycja antyczna. Lublin 1995.
9. K. Budzyk, Przełom renesansowy w literaturze polskiej drugiej połowy XV i pierwszej połowy szesnastego wieku. Warszawa 1953.
10. I. Chodynicki, Dykcjonarz uczonych Polaków. T. 1. Lwów 1833.
11. K. O. Conrady, Lateinische Dichtungstradition und deutsche Lyrik des 17. Jahrhunderts. Bonn 1962.
12. L. Coxe, De laudibus celeberrimae Academiae Cracoviensis. Cracoviae 1518.
13. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
14. M. Cytowska, Les Études sur la littérature polono-latine au cours des 25 années de la Republique Populaire de Pologne. W zb.: L'Antiquité classique au cours des 25 années de la Republique Populaire de Pologne. Wrocław 1974.
15. M. Cytowska, Twórczość Pawła z Krosna na tle ówczesnej literatury humanistycznej. „Meander” 1961, z. 10, s. 502-515.
16. Z. Dembitzer , Buonaccorsiana. „Eos” 1907, t. 13, z. 1, s. 76-78.
17. W. Edelstein, Eruditio und Sapientia. Weltbild und Erziehung in der Karolingerzeit. Frankfurt am Main 1990.
18. H. Freytag, Die Beziehungen der Universität Leipzig zu Preussen von ihrer Begründung bis zur Reformation. „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins” (Danzig) 1902, z. 44.
19. E. Friedlander, Altere Universitäts-Matrikeln. T. 1. Leipzig 1893.
20. J. Garbacik, Zabudowa Krosna w XVI wieku. W zb.: Krosno. Studia z dziejów i regionu. T. 1. Warszawa 1972, s. 119-170.
21. R. Gansiniec, Rec.: T. Sinko, Historia poezji łacińskiej humanistycznej w Polsce. „Przegląd Klasyczny” 1936, z. 1.
22. J. Hoppius, De scriptoribus historiae polonicae, Dantisci 1707.
23. Horacy, Dzieła wszystkie. T. 1: Ody i epody. Oprac. i wstęp O. Jurewicz. Wrocław 1986.
24. J. Jabłonowski, Bibliotheca poetarum polonorum, Varsoviae 1752.
25. J. D. Janocki, Janociana. T. 1. Warszawa 1776.
26. A. Jelicz, Wstęp. W: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543. Wstęp i oprac. A. Jelicz. Warszawa 1956, s. 5-50.
27. M. Jezienicki, O rękopisie Bibl. król. i uniw. we Wrocławiu z r. 1515 [...] tudzież o pismach w nim zawartych. Kraków 1896.
28. M. Jezienicki, Uwagi krytyczne nad utworami łacińskimi Pawła z Krosna i Jana z Wiślicy. Kraków 1888.
29. H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich. Kraków 1820.
30. M. Kasterska, Les Poètes latins-polonais (jusqu'à 1584). Paris 1918.
31. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn und Melancholie. Cambridge 1964.
32. K. Kumaniecki, Scripta minora. Wrocław 1967.
33. J. Krókowski, Język i piśmiennictwo łacińskie w Polsce XVI w. W zb.: Kultura staropolska. Kraków 1932, s. 385-459.
34. J. Krókowski, „De Septem sideribus”, quae Nicolao Copernico vulgo tribuuntur. Kraków 1926.
35. B. Kruczkiewicz, Pauli Crosnensis vitae appendix. „Eos” 1907, t. 13, z. 1, s. 79-81.
36. J. Krukierek, Paweł z Krosna na tle epoki. Szkic monografii popularnonaukowej. Krosno 1935.
37. J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej. Warszawa 1969.
38. J. Krzyżanowski, Rec.: J. Krukierek, Paweł z Krosna na tle epoki. Szkic monografii popularnonaukowej. Krosno 1935. „Ziemia” 1936, nr 10/11.
39. Ch. Landinus, Carmina omnia. Ed. A. Perosa. Florentiae 1937.
40. L. Lavollee, La Poésie latine en Pologne. Paris 1873.
41. I. Lichońska, Wstęp w: Ph. Callimachus, Vita et mores Gregorii Sanocei. Varsoviae 1963.
42. L. Łukaszewicz, Rys dziejów piśmiennictwa polskiego. Kraków 1836.
43. A. Miodoński, Spicilegium Gregorianum. „Eos” 1907, t. 13, z. 2, s. 204-206.
44. B. Nadolski, Poezja polsko-łacińska w dobie odrodzenia. W zb.: Odrodzenie w Polsce. T. 4: Historia literatury. Red. J. Ziomek. Warszawa 1956, s. 154-226.
45. B. Otwinowska, Imitacja—eklektyzm—spontaniczność. „Studia Estetyczne” 1967, t. 4, s. 25-38.
46. Pauli Crosnensis Rutheni Carmina. Ed. В. Kruczkiewicz. Cracoviae 1887.
47. Pauli Crosnensis Rutheni Carmina. Ed. M. Cytowska. Varsoviae MCMLXII.
48. J. Pelc, Renesans w literaturze polskiej. Początki i rozwój. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Seria 1. Wrocław 1972, s. 29-104.
49. M. Plezia, Wstęp. W: Najstarsza poezja polsko-łacińska (do połowy XVI wieku). Wstęp, oprac. M. Plezia. BN 141. Wrocław 1952, s. III-XCII.
50. H. Rupprich, Der Briefwechsel des Konrad Celtis. München 1934.
51. S. Sawicki, Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. Warszawa 1969.
52. T. Sinko, Drobiazgi humanistyczne I. „Eos” 1905, t. 11, z. 1, s. 34-42.
53. T. Sinko, Drobiazgi humanistyczne II. „Eos” 1905, t. 11, z. 2, s. 154-160.
54. T. Sinko, Historia poezji łacińskiej humanistycznej w Polsce. W zb.: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Cz. 1. Kraków 1918, s. 122-178.
55. J. Starnawski, Głos w dyskusji nad referatem L. Hajdukiewicz, Społeczne aspekty mecenatu literackiego w Małopolsce w czasach Jana Kochanowskiego. W zb.: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (w Krakowie, 10—13 października 1984 r. Red. T. Ulewicz. Wrocław 1991, s. 142-143.
56. K. Stawecka, Elementy liryczne i epiczne w polsko-łacińskim epitalamium. „Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, z. 3, s. 87-95.
57. Ch. Trinkaus, In our Image and Likeness. T. 1-2. London 1970.
58. T. Ulewicz, Iter romano-italicum polonorum czyli O związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie. Kraków 1999.
59. В. L. Ullman, The Humanism of Coluccio Salutati. Padova 1963.
60. M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej. T. 6. Kraków 1844.
61. G. Witt, Hercules at the Crossroads. Durham 1983.
62. S. Zabłocki, Poezja polsko-iacińska wczesnego renesansu. Wybrane zagadnienia. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 2. Wrocław 1973, s. 7-102.
63. S. Zabłocki, Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim. Wrocław 1968.
64. J. Ziomek, Przekład—rozumienie—interpretacja. W: Powinowactwa literatury. Warszawa 1980.

Issue:

3

Start page:

143

End page:

154

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68161 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content hits:

146

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85434

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information