Obiekt

Tytuł: Paweł z Krosna i jego twórczość w świetle dotychczasowych badań

Twórca:

Gorzkowski, Albert

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Acta rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis inde ab anno MCCCLXIX . Cracoviae 1893.
2. C. Backvis, La Poésie en Pologne pendant la première phase de l ’Humanisme. „Neohelicon” 1975, z. 1.
3. C. Backvis, Uwagi o dwujęzyczności łacińsko-polskiej w XVI wieku w Polsce. Tłum. U. Dąbska-Prokop. W: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór tekstów i oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975.
4. H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagielońskiego. Kraków 1935.
5. M. Bergman, Polsko-łacińskie epitalamium. „Pamiętnik Literacki” 1928, s. 185-204.
6. D. Braun, De scriptoribus Poloniae, Elbingae 1723.
7. A. Brückner, Dzieje kultury polskiej. T. 2. Kraków 1930.
8. A. Budzisz, Biblia i tradycja antyczna. Lublin 1995.
9. K. Budzyk, Przełom renesansowy w literaturze polskiej drugiej połowy XV i pierwszej połowy szesnastego wieku. Warszawa 1953.
10. I. Chodynicki, Dykcjonarz uczonych Polaków. T. 1. Lwów 1833.
11. K. O. Conrady, Lateinische Dichtungstradition und deutsche Lyrik des 17. Jahrhunderts. Bonn 1962.
12. L. Coxe, De laudibus celeberrimae Academiae Cracoviensis. Cracoviae 1518.
13. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
14. M. Cytowska, Les Études sur la littérature polono-latine au cours des 25 années de la Republique Populaire de Pologne. W zb.: L'Antiquité classique au cours des 25 années de la Republique Populaire de Pologne. Wrocław 1974.
15. M. Cytowska, Twórczość Pawła z Krosna na tle ówczesnej literatury humanistycznej. „Meander” 1961, z. 10, s. 502-515.
16. Z. Dembitzer , Buonaccorsiana. „Eos” 1907, t. 13, z. 1, s. 76-78.
17. W. Edelstein, Eruditio und Sapientia. Weltbild und Erziehung in der Karolingerzeit. Frankfurt am Main 1990.
18. H. Freytag, Die Beziehungen der Universität Leipzig zu Preussen von ihrer Begründung bis zur Reformation. „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins” (Danzig) 1902, z. 44.
19. E. Friedlander, Altere Universitäts-Matrikeln. T. 1. Leipzig 1893.
20. J. Garbacik, Zabudowa Krosna w XVI wieku. W zb.: Krosno. Studia z dziejów i regionu. T. 1. Warszawa 1972, s. 119-170.
21. R. Gansiniec, Rec.: T. Sinko, Historia poezji łacińskiej humanistycznej w Polsce. „Przegląd Klasyczny” 1936, z. 1.
22. J. Hoppius, De scriptoribus historiae polonicae, Dantisci 1707.
23. Horacy, Dzieła wszystkie. T. 1: Ody i epody. Oprac. i wstęp O. Jurewicz. Wrocław 1986.
24. J. Jabłonowski, Bibliotheca poetarum polonorum, Varsoviae 1752.
25. J. D. Janocki, Janociana. T. 1. Warszawa 1776.
26. A. Jelicz, Wstęp. W: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543. Wstęp i oprac. A. Jelicz. Warszawa 1956, s. 5-50.
27. M. Jezienicki, O rękopisie Bibl. król. i uniw. we Wrocławiu z r. 1515 [...] tudzież o pismach w nim zawartych. Kraków 1896.
28. M. Jezienicki, Uwagi krytyczne nad utworami łacińskimi Pawła z Krosna i Jana z Wiślicy. Kraków 1888.
29. H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich. Kraków 1820.
30. M. Kasterska, Les Poètes latins-polonais (jusqu'à 1584). Paris 1918.
31. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn und Melancholie. Cambridge 1964.
32. K. Kumaniecki, Scripta minora. Wrocław 1967.
33. J. Krókowski, Język i piśmiennictwo łacińskie w Polsce XVI w. W zb.: Kultura staropolska. Kraków 1932, s. 385-459.
34. J. Krókowski, „De Septem sideribus”, quae Nicolao Copernico vulgo tribuuntur. Kraków 1926.
35. B. Kruczkiewicz, Pauli Crosnensis vitae appendix. „Eos” 1907, t. 13, z. 1, s. 79-81.
36. J. Krukierek, Paweł z Krosna na tle epoki. Szkic monografii popularnonaukowej. Krosno 1935.
37. J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej. Warszawa 1969.
38. J. Krzyżanowski, Rec.: J. Krukierek, Paweł z Krosna na tle epoki. Szkic monografii popularnonaukowej. Krosno 1935. „Ziemia” 1936, nr 10/11.
39. Ch. Landinus, Carmina omnia. Ed. A. Perosa. Florentiae 1937.
40. L. Lavollee, La Poésie latine en Pologne. Paris 1873.
41. I. Lichońska, Wstęp w: Ph. Callimachus, Vita et mores Gregorii Sanocei. Varsoviae 1963.
42. L. Łukaszewicz, Rys dziejów piśmiennictwa polskiego. Kraków 1836.
43. A. Miodoński, Spicilegium Gregorianum. „Eos” 1907, t. 13, z. 2, s. 204-206.
44. B. Nadolski, Poezja polsko-łacińska w dobie odrodzenia. W zb.: Odrodzenie w Polsce. T. 4: Historia literatury. Red. J. Ziomek. Warszawa 1956, s. 154-226.
45. B. Otwinowska, Imitacja—eklektyzm—spontaniczność. „Studia Estetyczne” 1967, t. 4, s. 25-38.
46. Pauli Crosnensis Rutheni Carmina. Ed. В. Kruczkiewicz. Cracoviae 1887.
47. Pauli Crosnensis Rutheni Carmina. Ed. M. Cytowska. Varsoviae MCMLXII.
48. J. Pelc, Renesans w literaturze polskiej. Początki i rozwój. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Seria 1. Wrocław 1972, s. 29-104.
49. M. Plezia, Wstęp. W: Najstarsza poezja polsko-łacińska (do połowy XVI wieku). Wstęp, oprac. M. Plezia. BN 141. Wrocław 1952, s. III-XCII.
50. H. Rupprich, Der Briefwechsel des Konrad Celtis. München 1934.
51. S. Sawicki, Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. Warszawa 1969.
52. T. Sinko, Drobiazgi humanistyczne I. „Eos” 1905, t. 11, z. 1, s. 34-42.
53. T. Sinko, Drobiazgi humanistyczne II. „Eos” 1905, t. 11, z. 2, s. 154-160.
54. T. Sinko, Historia poezji łacińskiej humanistycznej w Polsce. W zb.: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Cz. 1. Kraków 1918, s. 122-178.
55. J. Starnawski, Głos w dyskusji nad referatem L. Hajdukiewicz, Społeczne aspekty mecenatu literackiego w Małopolsce w czasach Jana Kochanowskiego. W zb.: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (w Krakowie, 10—13 października 1984 r. Red. T. Ulewicz. Wrocław 1991, s. 142-143.
56. K. Stawecka, Elementy liryczne i epiczne w polsko-łacińskim epitalamium. „Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, z. 3, s. 87-95.
57. Ch. Trinkaus, In our Image and Likeness. T. 1-2. London 1970.
58. T. Ulewicz, Iter romano-italicum polonorum czyli O związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie. Kraków 1999.
59. В. L. Ullman, The Humanism of Coluccio Salutati. Padova 1963.
60. M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej. T. 6. Kraków 1844.
61. G. Witt, Hercules at the Crossroads. Durham 1983.
62. S. Zabłocki, Poezja polsko-iacińska wczesnego renesansu. Wybrane zagadnienia. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 2. Wrocław 1973, s. 7-102.
63. S. Zabłocki, Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim. Wrocław 1968.
64. J. Ziomek, Przekład—rozumienie—interpretacja. W: Powinowactwa literatury. Warszawa 1980.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

143

Strona końc.:

154

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68161 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-01-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

143

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85434

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji