Object

Title: O Kościele bez Boga

Creator:

Matywiecki, Piotr

Date issued/created:

1999

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. R. Alberti, Początek i rozwój Akademii rysunku, malarzy i architektów w Rzymie [ ...] . W zb.: Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce: 1500—1600: wybór tekstów. Wybór, oprac. J. Białostocki. Warszawa 1986, s. 465-470. ; 2. E. Balcerzan, Wstęp w: J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Balcerzan. Wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Komentarze oprac. A. Legeżyńska. BN I 266. Wrocław 1989, s. III-CXIV. ; 3. M. Baranowska, Pamiętnik mistyczny. Warszawa 1987. ; 4. S. Barańczak, Wzlot i przepaść. Julian Przyboś: Notre-Dame. W: Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji. Katowice 1995. ; 5. K. Bereżyński, Filozofia Cypriana Norwida. Warszawa 1911. ; 6. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1980. ; 7. J. L. Borges, Kafka i jego prekursorzy. W: Eseje wybrane. Przeł. A. Sobol-Jurczykowski. T. 2. B. m. 1998. ; 8. K. Brodziński, Wiersze wybrane. Wybór, wstęp P. Hertz. Warszawa 1966. ; 9. M. Buber, Problem człowieka. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1993. ; 11. I. Danielewicz, Wydarzenia współczesne a idea narodu w sztukach plastycznych. W zb.: Tematy, tradycje i teorie w sztuce doby romantyzmu. Red. J. Białostocki. Warszawa 1981, s. 11-67. ; 12. S. Dąbrowski, W sprawie ulotnego powiedzenia Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 1, s. 115-138. ; 13. J. Deliile, Ziemianin, czyli ziemiaństwo francuskie. Przez Alojzego Felińskiego wierszem polskim przełożone roku 1823. [Kraków] ; 14. L. Dupré, Głębsze życie. Przeł. M. Tarnowska. Kraków 1994. ; 15. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Przekł, wstęp E. Feliksiak. Warszawa 1978. ; 16. J. Guitton, Dziennik 1952—1964. Wybór, przekł. A. Olędzka-Frybesowa. Warszawa 1984. ; 17. J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej. Przeł. A. Q. Lavique. Kraków 1994. ; 18. G. W. F. Hegel, Nauka logiki. Przekł., objaśnienia A. Landman. T. 1. Warszawa 1967. ; 19. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce. Przekł. J. Grabowski, A. Landmana. T. 1. Warszawa 1964. ; 20. H. H. Hofstätter, Symbolizm. Przeł. S. Błaut. Warszawa 1980. ; 21. R. Ingarden, O dziele architektury. W: Studia z estetyki. Dzieła filozoficzne. T. 2. Warszawa 1966. ; 22. M. Jastrun, Scena obrotowa. Kraków 1977. ; 23. Katechizm kościoła katolickiego. Poznań 1994. ; 24. S. Kawyn, Improwizacje Słowackiego i Mickiewicza w oczach „zwolenników Adama". W: W kręgu kultu Mickiewicza. Szkice fenograficzne. Łódź 1957. ; 25. S. Kowalczyk, Koncepcja absolutu w pismach Hegla. Lublin 1991. ; 26. A. Kowalczykowa, Słowacki. Wyd. 2. Warszawa 1999. ; 27. J. Krakowski, Między Kantem a Goethem. Eseje o wczesnej filozofii Hegla. Wrocław 1994. ; 28. Z. Kuderowicz, Doktryna moralna młodego Hegla. Warszawa 1962. ; 29. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii. Tł. J. Prokopiuk. Wstęp, red. Z. Poniatowski. Warszawa 1978. ; 30. W. G. Leśnikowski, Romantyzm w architekturze. „Miesięcznik Literacki” 1979, nr 12, s. 69-79. ; 31. R. Matuszewski, Czy poezja bez Boga? „Świat Akademicki” 1936, nr 1. ; 32. T. Miciński, Teatr—Świątynia. W zb.: Myśl teatralna Młodej Polski: antologia. Wybór I. Sławińska, S. Kruk. Warszawa 1966, s. 194-198. ; 33. A. Mickiewicz, Listy. Cz. I. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 14. Warszawa 1955. ; 34. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. Oprac. Leon Płoszewski. W: Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 9. Warszawa 1935. ; 35. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro. Paryż 1977. ; 36. C. Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp, uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 3. Warszawa 1971. ; 37. O. Paz, Śmierć nieskończona [wprowadzenie]. W: J. Gorostiza, Śmierć nieskończona. Wprow. O. Paz. Przeł., posł. K. A. Jeżewski. Warszawa 1971, s. 5-13. ; 38. E. Panofsky, Architektura gotycka i scholastyka. Tł. P. Ratkowska. W: Studia z historii sztuki. Wybór, oprac., posł. J. Białostocki. Warszawa 1971. ; 39. J. Przyboś, Utwory poetyckie. Zbiór. Warszawa 1971. ; 40. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu. Przeł. B. Widła. Warszawa 1986. ; 41. Rozmowy z Adamem Mickiewiczem. Zebrał i oprac. S. Pigoń. Przedm. W. Mickiewicz. W: A. Mickiewicz. Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 16. Warszawa 1933. ; 42. T. Różewicz, [Wiersz bez tytułu]. „Fakty” 1979, nr 51/52. ; 43. T. Różewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 1977. ; 44. J. M. Rymkiewicz, Juliusz Słowacki pyta o godzinę. Warszawa 1982. ; 45. A. Sandauer, Polskie carmen figuration. W: Pisma zebrane. T. 4. Warszawa 1985. ; 46. A. Sandauer, Samobójstwo Mitrydatesa. Warszawa 1968. ; 47. E. Sawrymowicz, Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Wrocław 1960. ; 48. M. Sienny [J. Czapski nazw.], Skarby czy groby. „Kultura” (Paryż) 1948, nr 5, s. 68-74. ; 49. S. Skwarczyńska, Z literackiej historii Mickiewiczowskiego obrazu retorycznego „kościół bez Boga". „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 1, s. 27-43. ; 50. H. Siewierski, „Architektura słowa’’. Wokół Norwidowskiej teorii i praktyki słowa. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 1, s. 181-207. ; 51. J. Słowacki, Listy do matki. Oprac. Z. Krzyżanowska. W: Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 11. Wrocław 1949. ; 52. Świątynia. Hasło w: Słownik teologii biblijnej. Dzieło zbiorowe. Red. X. Leon-Dufour. Tł. K. Romaniuk. Poznań—Warszawa 1973. ; 53. M. Wallis, Semantyczne i symboliczne pierwiastki architektury. „Studia Estetyczne” 1969, t. 6, s. 117-134. ; 54. A. Ważyk, Wstęp w: S. Mallarmé, Wybór poezji. Red. A. Ważyk. [tł. z fr. r.]. Warszawa 1980, s. 5-21. ; 55. A. Ważyk, Zdarzenia. W: Wiersze wybrane. Warszawa 1978. ; 56. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Przeł. B. Wolniewicz. Warszawa 1997. ; 57. K. Wyka, Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz. Kraków 1948. ; 58. S. Wyspiański, Poezje. Wybór, oprac A. Łempicka. Kraków 1987. ; 59. H. Zaworska, Sztuka podróżowania. Kraków 1980. ; 60. B. Zeler, Wiersze katedralne Juliana Przybosia. W zb.: O Julianie Przybosiu. Wspomnienia, studia, szkice. Red. T. Bujnicki, K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 1983.

Issue:

4

Start page:

5

End page:

33

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68481 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Feb 13, 2019

Number of object content hits:

83

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85658

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Matywiecki P. - O Kościele bez Boga Aug 27, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information