Obiekt

Tytuł: Czy imigracja jest szansą dla wyludniających się polskich miast? Wybrane rodzaje ruchów migracyjnych = Is immigration a chance for depopulating Polish cities? Selected types of migration movements

Twórca:

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 2 (2018)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie czy ruchy migracyjne mogą zatrzymać depopulację polskich miast. Analizę przeprowadzono na tle pogarszającej się sytuacji demograficznej Polski, wynikającej w głównej mierze z ubytku naturalnego ludności i ujemnego salda migracji. Imigrację potraktowano w kontekście wybranych rodzajów napływu migracyjnego do miast, tj. napływ cudzoziemców, reemigrantów oraz absolwentów uczelni wyższych. Jak wykazała analiza danych, wielokierunkowy napływ migrantów tylko w niewielkim stopniu może wpłynąć na sytuację demograficzną polskich miast.

Bibliografia:

1. Brunarska Z., Grotte M., Lesińska M., 2012, Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka transfery pieniężne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa. ; 2. Chmielewska J., Dobraczek G., Purynkiewicz J., 2016, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, Departament Statystyki NBP. ; 3. Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, 2016, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ; 4. Duszczyk M., 2015, Kryzys migracyjny czy kryzys UE?, Biuletyn Instytutu Zachodniego, 205, s. 1–6. ; 5. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M, Okólski M. (red.), 2010, Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwo UW, Warszawa. ; 6. Herbst M., Rok J., 2016, Interregional mobility of students and graduates in the transition economy. Evidence from the Polish social media network, Studia Regionalne i Lokalne, 1, 63, s. 56–81. ; 7. Hrynkiewicz J., Potrykowska A. (red.), 2016, Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski, Rządowa Rada Ludnościowa. ; 8. Imigranci w Polsce, 2016, Biuletyn Migracyjny nr 55, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 5–7. ; 9. Imigranci w Polsce, 2017, Biuletyn Migracyjny nr 56, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. ; 10. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2014, Łódź – miasto malejące. Porównanie z innymi dużymi miastami Polski, [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów, 2, UJ, IGiGP, Kraków, s. 91–104. ; 11. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2016, Imigranci spoza UE w Polsce, Łodzi i regionie łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 26, s. 135–153. https://doi.org/10.18778/1508-1117.26.08 ; 12. Jończy R., 2013, Regionalne skutki odpływu ludności Polski w okresie transformacji (wnioski z badań własnych w regionie opolskim), [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 35–76. ; 13. Kloc-Nowak W., 2007, Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy – sytuacja obecna i rekomendacje dla społeczeństwa przyjmującego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnych, Warszawa, 9, s. 1–12. ; 14. Konieczna-Sałamatin J., 2015, Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych, Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa. ; 15. Kośmiński P., 2017, Rok 2050: starzy Polacy i cudzoziemcy, Gazeta Wyborcza, 9.06. ; 16. Lesińska M., Okólski M., (red.), 2013, Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, Wydawnictwo UW, Warszawa. ; 17. Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa. ; 18. Raporty specjalne. Raporty okresowe, 2017, Urząd do spraw Cudzoziemców. ; 19. Rejter M., 2017, Pochodzenie a miejsce zamieszkania studentów WNG UŁ, Maszynopis pracy magisterskiej w IGMiT, Łódź. ; 20. Śleszyński P, 2005, Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 193–212. ; 21. Śleszyński P., 2011, Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, Studia Demograficzne, 2, 160, s. 35–57. ; 22. Śleszyński P., 2014. W sprawie prognozy demograficznej i jej niektórych skutków, [w:] Z. Strzelecki, E. Kowalczyk (red.), Przemiany ludnościowe w Polsce. Przyszłość demograficzna, Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej, Warszawa, s. 152–156. ; 23. Szukalski P., 2012, Sytuacja demograficzna Łodzi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź. ; 24. Szukalski P., 2014, Depopulacja dużych miast w Polsce, Demografia i Gerontologia Społeczna, Biuletyn Informacyjny, 7, s. 1–5.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

90

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

291

Strona końc.:

308

Format:

Rozmiar pliku 1,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66306 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2018.2.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji