Object

Title: Lekturografia : filozofia czytania według Jacques'a Derridy

Creator:

Burzyńska, Anna

Date issued/created:

2000

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2000)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism. Ed. W. J. T. Mitchell. Chicago 1985. ; 2. B. Banasiak, Destrukcja przedstawienia we współczesnej filozofii francuskiej. „Colloquia communia” 1988, nr 1/3. ; 3. B. Banasiak, Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacques'a Derridy. Warszawa 1995. ; 4. R. Barthes, Ecrire la lecture. W: Essais critiques IV. Le bruissement de la langue. Paris 1984. ; 5. R. Barthes, Krytyka i prawda. Tł. W. Błońska. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Kraków 1972, s. 137-160. ; 6. R. Barthes, Od dzieła do tekstu. Przeł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 187-195. ; 7. R. Barthes, Pisarze i piszący. Tł. J. Lalewicz. W: Mit i znak. Eseje. Wybór i wstęp J. Błoński. Warszawa 1970. ; 8. G. L. Bruns, Structuralism, Deconstruction and Hermeneutics. „Diacritics” 1984, nr 1. ; 9. A. Burzyńska, Dekonstrukcja jako krytyka interpretacji. „Ruch Literacki” 1985, z. 5/6, s. 377-395. ; 10. A. Burzyńska, Krajobraz po dekonstrukcji. (Cz. 1). „Ruch Literacki” 1995, z. 1, s. 73-91. ; 11. S. Critchley, Etyka dekonstrukcji. (Fragment). Tł. J. Gutorow. „Odra” 1999, nr 10, s. 53-62. ; 12. J. Culler, Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich. Przeł. M. B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4, s. 231-272. ; 13. J. Derrida, An Interview with Derrida. W zb.: Derrida and Differance. Ed. D. Wood, R. Bemasconi. Coventry 1985. ; 14. J. Derrida, Che cos’è la poesia? Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 155-161. ; 15. J. Derrida, The Ear of the Other. Texts and Discussions with Jacques Derrida. Otobiography, Transference, Translation. English edition edited by C. McDonald. Transl. A. Ronell, P. Kamuff. Lincoln 1988. ; 16. J. Derrida, Living On. Border Lines. W: H. Bloom, P. de Man, J. Derrida, G. H. Hartman, J. Hillis Miller, Deconstruction and Criticism. London 1979. ; 17. J. Derrida, Mimique. W: La Dissémination. Paris 1972. ; 18. J. Derrida, Nieprosta historia prawdy. Rozm. przepr. B. Wildstein. „Rzeczpospolita” 1997, nr 300. Dodatek „Plus-Minus”, s. 12. ; 19. J. Derrida, O gramatologii. Przeł. B. Banasiak. Warszawa 1999. ; 20. J. Derrida, Pas. W: Parages. Paris 1986. ; 21. J. Derrida, Points de suspensions. Entretiens. Choisis et présentes par E. Weber. Paris 1992. ; 22. J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą. Przeł. A. Dziadek. Bytom 1997. ; 23. J. Derrida, Préjuges: devant la loi. W: J. Derrida [i inni], La Faculté de juger. Paris 1985. ; 24. J. Derrida, Psyche. Odkrywanie innego. Przeł. M. P. Markowski. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Pod red. R. Nycza. Kraków 1997, s. 81-107. ; 25. J. Derrida, Schibboleth. Pour Paul Celan. Paris 1986. ; click here to follow the link ; 26. J. Derrida, Signéponge/Signsponge. New York 1984. ; 27. J. Derrida, Some Statements and Truisms about Neologisms, Newisms, Postisms, Parasitisms and Other Smali Seismisms. W zb.: The States of„ Theory”. History, Art and Critical Discourses. Ed. D. Carrol. New York 1989. ; 28. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych. Przeł. W. Kalaga. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1992, s. 151-174. ; 29. J. Derrida, Sygnatura - zdarzenie - kontekst. Tł. B. Banasiak. W: Pismo filozofii. Wybór i posłowie B. Banasiak. Kraków 1992. ; 30. J. Derrida, Sygnowane: Ponge. Przeł. S. Cichowicz. „Literatura na Świecie” 1988, nr 8/9, s. 301-318. ; 31. J. Derrida, Szibbolet. Dla Paula Celana. Przeł. A. Dziadek. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 137-153. ; 32. J. Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques’em Derridą rozmawia Derek Attridge. Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 177-225. ; 33. J. Derrida, Ulysse Gramophone. Deux mots pour Joyce. Paris 1987. ; 34. J. Derrida, P. J. Labarriere, Altérités. Avec des études de F. Gribal et S. Breton. Paris 1986. ; 35. T. Eagleton, Literary Theory. An Introduction. Minneapolis 1983. ; 36. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996. ; 37. M. Foucault, Raymond Roussel. Paris 1963. ; 38. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Przeł. S. Cichowicz. W zb.: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji. Oprac. W. Karpiński. Warszawa 1974, s. 316-340. ; 39. R. Gasche, Dekonstrukcja i krytyka literacka. Przeł. D. Głowacka. „Kultura Współczesna” 1993, nr 2, s. 27-62. ; 40. Granice interpretacji. „Teksty Drugie” 1997, nr 6. ; 41. Granice tekstu. „Teksty Drugie” 1998, nr 4. ; 42. J. Gutorow, Inny Derrida? (Kilka refleksji nad tzw. etyką dekonstrukcji). „Odra” 1999, nr 10, s. 38-52. ; 43. J. Gutorow, Nadawca nieznany, adresat nieuchwytny. Donos na dekonstrukcję. „Odra” 1997, nr 10, s. 48-54. ; 44. J. V. Harari, Critical Factions/Critical Fictions. W zb.: Textual Strategies. Perspectives in Post-Structuralist Criticism. Edited and with an Introduction by J. V. Harari. London 1980. ; 45. I. E. Harvey, Derrida and the Issues of Exemplarity. W zb.: Derrida: A Critical Reader. Ed. D. Wood. Cambridge 1992. ; 46. L. Hutcheon, A Poetics of Post-modernism. History, Theory, Fiction. New York - London 1989. ; 47. E. Jabes, Czarna sól, Wiosła i żagiel, I będziesz w Księdze, Inne wiersze. Przeł. J. Waczków. „Literatura na Świecie” 1986, nr 2, s. 315-346. ; 48. Jacques Derrida - Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Katowice 1997. ; 49. B. Johnson, The Critical Difference: Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading. Baltimore 1980. ; 50. B. Johnson, Writing. W zb.: Critical Terms for Literary Study. Ed. F. Lentricchia, T. McLaughlin. Chicago 1987. ; 51. J. Kristeva, Séméiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris 1969. ; 52. J. Kristeva, Théorie d'ensemble. Paris 1968. ; 53. M. Kundera, Sztuka powieści. Esej. Przeł. M.Bieńczyk. Warszawa 1991. ; 54. V. B. Leitch, Hermeneutyka, semiotyka i dekonstrukcjonizm. Przeł. G. Borkowska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 3, s. 341-345. ; 55. D. Lodge, Mały światek. Przeł. N. Billi. Poznań 1992. ; 56. S. Mallarme, Wariacje na pewien temat. W: Wybór poezji. Przeł. A . Ważyk. Warszawa 1980. ; 57. N. Mapp, Deconstruction. Hasło w: Encyclopedia of Literature and Criticism. Ed. M. Coyle, P. Garside, M. Kelsall, J. Peck. London 1991. ; 58. M. P. Markowski, Bajeczna spekulacja. Derrida, Heidegger i poezja. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 162-175. ; 59. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz 1997. ; 60. M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji. Kraków 1997. ; 61. M. P. Markowski, Pochwała niewierności. „Odra” 1999, nr 11, s. 30-34. ; 62. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: spojrzenie wstecz i parą wątpliwości. „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2, s. 4-6. ; 63. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993. ; 64. Pisać o (o)sobie. „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2. ; 65. T. Rachwał, T. Sławek, Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacques'a Derridy. Warszawa 1992. ; 66. R. Rorty, Dekonstrukcja. Przekł. A. Grzeliński, M. Wołk, M. Zdrenka. Przekł. przejrz. i całość zredagował A. Szahaj. „Teksty Drugie” 1997, nr 3, s. 183-223. ; 67. R. Rorty, Filozofia jako rodzaj pisarstwa: esej o Derridzie. Tł. Cz. Karkowski, przekł. przejrz. A. Szahaj. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Pod red. S. Czerniaka, A. Szahaja. Warszawa 1996. ; 68. R. Rorty, Od teorii ironicznej ku prywatnym aluzjom: Derrida. W: Przygodność, ironia i solidarność. Przeł. W. J. Popowski. Warszawa 1996. ; 69. Rozmowa Christiana Descampes'a z Jacques'em Derridą. Tł. B. Banasiak. W: Derridiana. Wybrał i oprac. B. Banasiak. Kraków 1994. ; 70. R. Seamon, Poetics Against Itself: On the Self-Destruction in Modern Scientific Criticism. „Publications of the Modern Language Association of America” 1989, t. 104, nr 3. ; 71. T. Sławek, William Blake: przyjaźń i nieposłuszeństwo. „Odra” 1999, nr 11, s. 35-43. ; 72. T. Sławek, Znaki żłobione w powietrzu. Z prof. Tadeuszem Sławkiem rozmawia Jacek Gutorow. „Odra” 1997, nr 10, s. 40-47. ; 73. J. Sławiński, Miejsce interpretacji. „Teksty Drugie” 1995, nr 5, s. 27-44. ; 74. G. Steiner, Rzeczywiste obecności. Przeł. O. Kubińska. Gdańsk 1997. ; 75. G. Vattima, Nihilizm i postmodernizm w fiozofii. Przeł. M. Potępa. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Pod red. S. Czerniaka, A. Szahaja. Warszawa 1996. ; 76. D. Willis, Jaded in America. W zb.: Deconstruction is/in America. A New Sense of the Political. Ed. A. Haverkamp. New York 1995. ; 77. D. Wood, Reading Derrida: an Introduction. W zb.: Derrida: A Critical Reader. Ed. D. Wood. Cambridge 1992.

Issue:

1

Start page:

43

End page:

80

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70273 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Apr 16, 2019

Number of object content hits:

157

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86005

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information