Object

Title: Lekturografia : filozofia czytania według Jacques'a Derridy

Creator:

Burzyńska, Anna

Date issued/created:

2000

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2000)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism. Ed. W. J. T. Mitchell. Chicago 1985.
2. B. Banasiak, Destrukcja przedstawienia we współczesnej filozofii francuskiej. „Colloquia communia” 1988, nr 1/3.
3. B. Banasiak, Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacques'a Derridy. Warszawa 1995.
4. R. Barthes, Ecrire la lecture. W: Essais critiques IV. Le bruissement de la langue. Paris 1984.
5. R. Barthes, Krytyka i prawda. Tł. W. Błońska. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Kraków 1972, s. 137-160.
6. R. Barthes, Od dzieła do tekstu. Przeł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 187-195.
7. R. Barthes, Pisarze i piszący. Tł. J. Lalewicz. W: Mit i znak. Eseje. Wybór i wstęp J. Błoński. Warszawa 1970.
8. G. L. Bruns, Structuralism, Deconstruction and Hermeneutics. „Diacritics” 1984, nr 1.
9. A. Burzyńska, Dekonstrukcja jako krytyka interpretacji. „Ruch Literacki” 1985, z. 5/6, s. 377-395.
10. A. Burzyńska, Krajobraz po dekonstrukcji. (Cz. 1). „Ruch Literacki” 1995, z. 1, s. 73-91.
11. S. Critchley, Etyka dekonstrukcji. (Fragment). Tł. J. Gutorow. „Odra” 1999, nr 10, s. 53-62.
12. J. Culler, Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich. Przeł. M. B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4, s. 231-272.
13. J. Derrida, An Interview with Derrida. W zb.: Derrida and Differance. Ed. D. Wood, R. Bemasconi. Coventry 1985.
14. J. Derrida, Che cos’è la poesia? Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 155-161.
15. J. Derrida, The Ear of the Other. Texts and Discussions with Jacques Derrida. Otobiography, Transference, Translation. English edition edited by C. McDonald. Transl. A. Ronell, P. Kamuff. Lincoln 1988.
16. J. Derrida, Living On. Border Lines. W: H. Bloom, P. de Man, J. Derrida, G. H. Hartman, J. Hillis Miller, Deconstruction and Criticism. London 1979.
17. J. Derrida, Mimique. W: La Dissémination. Paris 1972.
18. J. Derrida, Nieprosta historia prawdy. Rozm. przepr. B. Wildstein. „Rzeczpospolita” 1997, nr 300. Dodatek „Plus-Minus”, s. 12.
19. J. Derrida, O gramatologii. Przeł. B. Banasiak. Warszawa 1999.
20. J. Derrida, Pas. W: Parages. Paris 1986.
21. J. Derrida, Points de suspensions. Entretiens. Choisis et présentes par E. Weber. Paris 1992.
22. J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą. Przeł. A. Dziadek. Bytom 1997.
23. J. Derrida, Préjuges: devant la loi. W: J. Derrida [i inni], La Faculté de juger. Paris 1985.
24. J. Derrida, Psyche. Odkrywanie innego. Przeł. M. P. Markowski. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Pod red. R. Nycza. Kraków 1997, s. 81-107.
25. J. Derrida, Schibboleth. Pour Paul Celan. Paris 1986.
click here to follow the link
26. J. Derrida, Signéponge/Signsponge. New York 1984.
27. J. Derrida, Some Statements and Truisms about Neologisms, Newisms, Postisms, Parasitisms and Other Smali Seismisms. W zb.: The States of„ Theory”. History, Art and Critical Discourses. Ed. D. Carrol. New York 1989.
28. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych. Przeł. W. Kalaga. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1992, s. 151-174.
29. J. Derrida, Sygnatura - zdarzenie - kontekst. Tł. B. Banasiak. W: Pismo filozofii. Wybór i posłowie B. Banasiak. Kraków 1992.
30. J. Derrida, Sygnowane: Ponge. Przeł. S. Cichowicz. „Literatura na Świecie” 1988, nr 8/9, s. 301-318.
31. J. Derrida, Szibbolet. Dla Paula Celana. Przeł. A. Dziadek. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 137-153.
32. J. Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques’em Derridą rozmawia Derek Attridge. Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 177-225.
33. J. Derrida, Ulysse Gramophone. Deux mots pour Joyce. Paris 1987.
34. J. Derrida, P. J. Labarriere, Altérités. Avec des études de F. Gribal et S. Breton. Paris 1986.
35. T. Eagleton, Literary Theory. An Introduction. Minneapolis 1983.
36. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996.
37. M. Foucault, Raymond Roussel. Paris 1963.
38. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Przeł. S. Cichowicz. W zb.: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji. Oprac. W. Karpiński. Warszawa 1974, s. 316-340.
39. R. Gasche, Dekonstrukcja i krytyka literacka. Przeł. D. Głowacka. „Kultura Współczesna” 1993, nr 2, s. 27-62.
40. Granice interpretacji. „Teksty Drugie” 1997, nr 6.
41. Granice tekstu. „Teksty Drugie” 1998, nr 4.
42. J. Gutorow, Inny Derrida? (Kilka refleksji nad tzw. etyką dekonstrukcji). „Odra” 1999, nr 10, s. 38-52.
43. J. Gutorow, Nadawca nieznany, adresat nieuchwytny. Donos na dekonstrukcję. „Odra” 1997, nr 10, s. 48-54.
44. J. V. Harari, Critical Factions/Critical Fictions. W zb.: Textual Strategies. Perspectives in Post-Structuralist Criticism. Edited and with an Introduction by J. V. Harari. London 1980.
45. I. E. Harvey, Derrida and the Issues of Exemplarity. W zb.: Derrida: A Critical Reader. Ed. D. Wood. Cambridge 1992.
46. L. Hutcheon, A Poetics of Post-modernism. History, Theory, Fiction. New York - London 1989.
47. E. Jabes, Czarna sól, Wiosła i żagiel, I będziesz w Księdze, Inne wiersze. Przeł. J. Waczków. „Literatura na Świecie” 1986, nr 2, s. 315-346.
48. Jacques Derrida - Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Katowice 1997.
49. B. Johnson, The Critical Difference: Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading. Baltimore 1980.
50. B. Johnson, Writing. W zb.: Critical Terms for Literary Study. Ed. F. Lentricchia, T. McLaughlin. Chicago 1987.
51. J. Kristeva, Séméiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris 1969.
52. J. Kristeva, Théorie d'ensemble. Paris 1968.
53. M. Kundera, Sztuka powieści. Esej. Przeł. M.Bieńczyk. Warszawa 1991.
54. V. B. Leitch, Hermeneutyka, semiotyka i dekonstrukcjonizm. Przeł. G. Borkowska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 3, s. 341-345.
55. D. Lodge, Mały światek. Przeł. N. Billi. Poznań 1992.
56. S. Mallarme, Wariacje na pewien temat. W: Wybór poezji. Przeł. A . Ważyk. Warszawa 1980.
57. N. Mapp, Deconstruction. Hasło w: Encyclopedia of Literature and Criticism. Ed. M. Coyle, P. Garside, M. Kelsall, J. Peck. London 1991.
58. M. P. Markowski, Bajeczna spekulacja. Derrida, Heidegger i poezja. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 162-175.
59. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz 1997.
60. M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji. Kraków 1997.
61. M. P. Markowski, Pochwała niewierności. „Odra” 1999, nr 11, s. 30-34.
62. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: spojrzenie wstecz i parą wątpliwości. „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2, s. 4-6.
63. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
64. Pisać o (o)sobie. „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2.
65. T. Rachwał, T. Sławek, Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacques'a Derridy. Warszawa 1992.
66. R. Rorty, Dekonstrukcja. Przekł. A. Grzeliński, M. Wołk, M. Zdrenka. Przekł. przejrz. i całość zredagował A. Szahaj. „Teksty Drugie” 1997, nr 3, s. 183-223.
67. R. Rorty, Filozofia jako rodzaj pisarstwa: esej o Derridzie. Tł. Cz. Karkowski, przekł. przejrz. A. Szahaj. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Pod red. S. Czerniaka, A. Szahaja. Warszawa 1996.
68. R. Rorty, Od teorii ironicznej ku prywatnym aluzjom: Derrida. W: Przygodność, ironia i solidarność. Przeł. W. J. Popowski. Warszawa 1996.
69. Rozmowa Christiana Descampes'a z Jacques'em Derridą. Tł. B. Banasiak. W: Derridiana. Wybrał i oprac. B. Banasiak. Kraków 1994.
70. R. Seamon, Poetics Against Itself: On the Self-Destruction in Modern Scientific Criticism. „Publications of the Modern Language Association of America” 1989, t. 104, nr 3.
71. T. Sławek, William Blake: przyjaźń i nieposłuszeństwo. „Odra” 1999, nr 11, s. 35-43.
72. T. Sławek, Znaki żłobione w powietrzu. Z prof. Tadeuszem Sławkiem rozmawia Jacek Gutorow. „Odra” 1997, nr 10, s. 40-47.
73. J. Sławiński, Miejsce interpretacji. „Teksty Drugie” 1995, nr 5, s. 27-44.
74. G. Steiner, Rzeczywiste obecności. Przeł. O. Kubińska. Gdańsk 1997.
75. G. Vattima, Nihilizm i postmodernizm w fiozofii. Przeł. M. Potępa. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Pod red. S. Czerniaka, A. Szahaja. Warszawa 1996.
76. D. Willis, Jaded in America. W zb.: Deconstruction is/in America. A New Sense of the Political. Ed. A. Haverkamp. New York 1995.
77. D. Wood, Reading Derrida: an Introduction. W zb.: Derrida: A Critical Reader. Ed. D. Wood. Cambridge 1992.

Issue:

1

Start page:

43

End page:

80

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70273 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 16, 2019

Number of object content hits:

195

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86005

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information