Object

Title: Apogeum kultury średniowiecznego Płocka: piśmiennictwo XII wieku

Creator:

Święcki, Cezary K.

Date issued/created:

2000

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2000)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. P. Abelard, Historia moich niedoli i inne listy. Przeł. i oprac. L. Joachimowicz. Warszawa 1993. ; 2. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Przeł. R. Gródecki. Przekł. oprac., wstęp i przypisy M. Plezia. Wyd. 5. BN I 59. Wrocław 1982. ; 3. S. Arnold, Początki biskupstwa płockiego w świetle falsyfikatów mogileńskich. „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 1939, t. 1. ; 4. Arsenius Sulger, Annales Imperialis Monasterii Zwifaltensis, Ordinis S. Benedicti in Suevia [...]. Augustae Vindelicorum 1698. ; 5. K. Askanas, Srebrna okładka „Ewangeliarza Księżnej Anastazji". „Notatki Płockie” 1989, nr 2/139. ; 6. K. Askanas, Sztuka Płocka. Płock 1991. ; 7. O. Balzer, Genealogia Piastów. Kraków 1895. ; 8. M. Banniard, Geneza kultury europejskiej V-VIII w. Przeł. A. Kuryś. Warszawa 1995. ; 9. P. Bańkowski, Powrót do kraju po stu latach. Rewindykacja rękopisów z b. Biblioteki Sztabu Głównego w Petersburgu, wywiezionych z Polski po upadku powstania listopadowego. „Archeion” 1930. ; 10. G. Barthel, Konnte Adam schreiben? Weltgeschichte der Schrift. Köln 1972. ; 11. B. Bartkowski, „Visitatio Sepulchri" w polskich przekazach średniowiecznych. „Musica Medii Aevi” 1973, t. 4. ; 12. M. Bersohn, Księgozbiór katedry płockiej. Warszawa 1899. ; 13. Bogurodzica. Oprac. J. Woronczak. Wstęp językoznawczy E. Ostrowska. Oprac. muzykologiczne H. Feicht. Wrocław 1962. ; 14. Catalogus codicum manuscriptorum Musei Principium Czartoryski Cracoviensis. T. 2. Scripsit S. Kutrzeba. Cracoviae 1908-1913. ; 15. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Warszawa 1993. ; 16. A. Czyż, "Bogurodzica” - między Wschodem a Zachodem. (Kilka myśli o duchowej jedności Europy). W: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995. ; 17. K. Dąbrowski, Odkrycie romańskiej polichromii w Tumie pod Łęczycą. „Ochrona Zabytków” 1952, z. 4, s. 240-252. ; 18. M. Dembińska, Głos w dyskusji. „Notatki Płockie” 1987, nr 3. ; 19. Cz. Deptuła, Kościół płocki w XII wieku. „Studia Płockie” 1975, t. 3. ; 20. J. Długosz, Dzieła wszystkie. T. 2. Kraków 1868. ; 21. M. Dłuska, rec.: Bogurodzica. Oprac. J. Woronczak . Wstęp językoznawczy E. Ostrowska. Oprac. muzykologiczne H. Feicht. Wrocław 1962. „Tygodnik Powszechny” 1962, nr 46, s. 4. ; 22. M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T. 1. Warszawa 1978. ; 23. T. Dobrzeniecki, Malarstwo. W: Sztuka sakralna w Polsce. Warszawa 1958. ; 24. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971. ; 25. H. Feicht, Płockie średniowieczne rękopisy muzyczne. „Notatki Płockie” 1961, nr 19, s. 7-11. ; 26. H. Feicht, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza. Kraków 1975. ; 27. A. Gieysztor, Mazowsze w kulturze Polski średniowiecznej. „Notatki Płockie” 1967, nr 3/4, s. 24-27. ; 28. A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego. Warszawa 1973. ; 29. L. Grabowski, Muzeum Diecezjalne w Płocku. Informator. Płock 1972. ; 30. E. G. Grimme, Das Evangeliar Kaiser Ottos III im Domschatz zu Aachen. Freiburg 1984. ; 31. Handbuch der Kirchengeschichte. II 2. Die Reichskirche nach Konstantin dem Grossen. Freiburg-Basel-Wien 1985. ; 32. Handbuch der Kirchengeschichte. Die mittelalterliche Kirche. B.III/1. Freiburg-Basel-Wien 1985. ; 33. H. Hiller, Wörterbuch des Buches. Frankfurt am Main 1967. ; 34. Historia sztuki polskiej. T. 1: Sztuka średniowieczna. Red. T. Dobrowolski, W. Tatarkiewicz. Kraków 1962. ; 35. M. Hornawska, M. Zdzitowiecka-Jasieńska, Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej. Warszawa 1947. ; 36. Joannis Dlugossii vitae episcoporum Plocensium abbreviatae cum continuatione Laurentii de Wszerecz. Wydał W. Kętrzyński. W zb.: Pomniki dziejowe Polski T. 6. Warszawa 1961. ; 37. O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej. Wrocław 1984. ; 38. Karl der Grosse. Werk und Wirkung. Aachen 1965. ; 39. Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Oprac. J. Rył. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1982, t. 45. ; 40. Katalog Wystawy Zbiorów Historycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Warszawa 1933. ; 41. W. P. Ker, Wczesne średniowiecze. Zarys historii literatury. Przeł. T. Rybowski. Wrocław 1987. ; 42. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego. T. 1. Warszawa 1985. ; 43. R. Knapiński, Credo Apostolorum w romańskich Drzwiach Płockich. Płock 1992. ; 44. R. Knapiński, Iluminacje romańskiej „Biblii płockiej". Lublin 1993. ; 45. J. K. Kochanowski, Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich. T. 1. Warszawa 1919. ; 46. Kodeks dyplomatyczny wielkopolski. Seria nowa, z. 1. Warszawa 1975, nr 2. ; 47. F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce. Średniowieczne malarstwo w Polsce. T. 1. Kraków 1925. ; 48. J. Korzeniowski, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu. „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1910. ; 49. M. Kowalczyk, E. Belcarzowa, F. Wysocka, Glosy polskie Jakuba z Piotrkowa i innych autorów w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1973, nr 1/2, s. 79-115. ; 50. Z. Kozłowska-Budkowa, Płockie zapiski o cudach z r. 1148. „Kwartalnik Historyczny” 1930, z. 3. ; 51. R. Kunkel, Katedra płocka w średniowieczu. „Biuletyn Historii Sztuki” 1988, nr 3, s. 187-200. ; 52. G. Labuda, Pierwsze państwo polskie. Kraków 1989. ; 53. Lexikon des Mittelalters. T. 6. München-Zürich 1993. ; 54. J. Michalak, Zarys liturgiki. Płock 1939. ; 55. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995. ; 56. R. Michałowski, Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku. Warszawa 1989. ; 57. B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540. Warszawa 1993. ; 58. Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska. Przeł. i oprac. B. Kürbis. BN I 277. Wrocław 1992. ; 59. T. Mroczko, Czerwińsk romański. Warszawa 1972. ; 60. J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna. Płock 1932. ; 61. J. Nowowiejski, Rezurekcja. W zb.: Encyklopedia kościelna. T. 23. Warszawa 1899. ; 62. Paweł Diakon, Historia rzymska. Historia Longobardów. Przeł. J. Lewandowski. Warszawa 1995. ; 63. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia). Poznań-Warszawa 1980. ; 64. A. Podleś, Pontyfikał płocki. Studium liturgiczno-źródłoznawcze. Płock 1986. ; 65. Podręczna encyklopedia kościelna. T. 29/30. Warszawa 1913. ; 66. Pomniki dziejowe Polski. T. 1. Kraków 1946. ; 67. Pomniki dziejowe Polski. T. 2. Warszawa 1961. ; 68. Pomniki dziejowe Polski. T. 5. Warszawa 1961. ; 69. S. Sawicka, Les Principaux manuscrits à peintures de la Bibliotèque Nationale de Varsovie, du Château Royal et des Bibliotèques: Des Zamoyski à Varsovie, du Seminaire de Plock et du Chapitre de Gniezno. „Bullettin de la Société Français de Reproductions des Manuscrits à Peintures” 19 (1938). ; 70. S. Sawicka, Straty wojenne księgozbiorów polskich w dziedzinie rękopisów iluminowanych. Warszawa 1952. ; 71. H. Schmitz, Die Kunst des frühen und hohen Mittelalters in Deutschland. München 1924. ; 72. P. Sczaniecki, Benedyktyni polscy. Zbiór szkiców i opowiadań. Tyniec 1989. ; 73. W. Semkowicz, Paleografia łacińska. Kraków 1951. ; 74. Słownik pisarzy antycznych. Red. A. Świderkówna. Warszawa 1990. ; 75. A. Sochocki, Najstarszy opis rezurekcji na ziemiach polskich w „Pontyfikale płockim. „Niedziela Płocka” 1997, nr 13. ; 76. M. Sokołowski, Muzeum ks. Czartoryskich. „Kwartalnik Historyczny” 1892. ; 77. Spominki płockie i sochaczewskie. MPH III. Warszawa 1961. ; 78. J. Stefański, Płock od A do Z. Płock 1995. ; 79. W. Szafrański, Archeologiczne badania wykopaliskowe na płockim wzgórzu tumskim w roku 1963. „Notatki Płockie” 1963, nr 26, s. 1-6. ; 80. W. Szafrański, Początki i rozwój grodu i ośrodka miejskiego do roku 1138. W zb.: Dzieje Płocka. Red. A. Gieysztor. Płock 1973. ; 81. I. Szlesiński, W sprawie genezy Bogurodzicy. „Język Polski” 1981, z. 1/2, s. 80-83. ; 82. Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII. Katalog wystawy w zamku królewskim na Wawelu. Kraków 1994. ; 83. A. Vetulani, Statuty synodalne Henryka Kietlicza. Kraków 1938. ; 84. A. Vetulani, Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej. „Roczniki Biblioteczne” 1963, z. 3/4, s. 313-443. ; 85. A. Vetulani, Średniowieczny biskupi. Płock jako ośrodek kultury umysłowej. „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1974, t. 59, nr 11. ; 86. M. Walicki, Iluminacje i oprawy rękopisów. W zb.: Sztuka polska przedromańska i romańska. Red. M. Walicki. Warszawa 1971. ; 87. T. Witczak, Literatura średniowiecza. Warszawa 1990. ; 88. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Wrocław 1984. ; 89. S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielki. Lwów 1925. ; 90. T. Żebrowski, Biblioteka Seminarium Duchownego w Płocku. W zb.: Towarzystwo naukowe płockie 1820-1830 - 1907-1957. Szkice i materiały. Płock 1957. ; 91. T. Żebrowski, Rola ośrodka kościelnego płockiego w dziejach Polski w średniowieczu. „Notatki Płockie” 1987, nr 3.

Issue:

3

Start page:

7

End page:

33

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71112 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 15, 2019

In our library since:

May 15, 2019

Number of object content hits:

34

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86083

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information