Object structure

Title:

Konieczność śmierci : refleksja na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2000)

Creator:

Górska, Magdalena (1972- )

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

writing of the end of 18th century ; collapse of Poland ; rationalization of the catastrophe ; topos of collapse ; personification of the Republic of Poland ; rights of nations

References:

1. E. Aleksandrowska, Problem zdrady na podstawie „Satyr i pamfletów na Polki balujące w czasach tragicznych dla Ojczyzny (1774-1832) ”. W zb.: „Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić". Problem zdrady w Polsce przełom u XVIII i XIX w. Red. A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa 1995, s. 115-131. ; 2. A. Bagłajewski, Śmierć Ojczyzny w poezji polskiej końca XVIII i początku XIX wieku. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio FF: Philologiae 1990 (1989), t. 7, s. 117-135. ; 3. K. Bartkiewicz, Wyobraźnia i historia w polskim oświeceniu. „Przegląd Humanistyczny” 1996, nr 1, s. 175-191. ; 4. M. Blaszke, Montesquieu i Mably - o wielkości i upadku Rzymu. „Wiek Oświecenia” 1989, nr 7, s. 113-127. ; 5. H. W. Boucher, Metonymy in Typology and Allegory, with a Consideration of Dantes „Comedy”. W zb.: Allegory, Myth and Symbol. Ed. M. W. Bloomfield. London 1981. ; 6. [P. Chlebowski], Zdania o przyczynach upadku państw. Przez kawalerów konwiktu Scholarum Piarum. Wilno 1777. ; 7. I. Chrzanowski, Czym był Wergiliusz dla Polaków po utracie niepodległości? Kraków 1930. ; 8. A. Czartoryski, Bard polski 1795 r. Wydał i wstęp J. Kallenbach. Brody 1912. ; 9. J. Engell, The Modern Revival of Myth: Its Eighteenth-Century Origins. W zb.: Allegory, Myth and Symbol. Ed. M. W. Bloomfield. London 1981. ; 10. F. N. Golański, Alegorie starożytne w stosunku do I wieku sławnych ludzi Plutarcha i czasów bohatyrsko-mitologicznych. Wilno 1801. ; 11. A. F. Grabski, Myśl historyczna polskiego oświecenia. Warszawa 1976. ; 12. A. Grześkowiak-Krwawicz, Publicystyka stanisławowska o modelu rządów monarchii francuskiej. Wrocław 1990. ; 13. A. Grześkowiak-Krwawicz, Wolność w propagandzie powstania kościuszkowskiego. W zb.: Kościuszko — powstanie 1794 r. - tradycja. Materiały z sesji naukowej w 200-lecie powstania kościuszkowskiego, 15 -16 IV 1994 Red. J. Kowecki. Warszawa 1997, s. 27-60. ; 14. A. Grześkowiak-Krwawicz, Zdrada Trzeciego Maja? Malkontenci wobec „U stawy Rządowej". W zb.: „Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić”. Problem zdrady w Polsce przełom u XVIII i XIX w. Red. A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa 1995, s. 49-69. ; 15. K. Grzybowski, Ojczyzna, naród, państwo. Warszawa 1977. ; 16. P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga. Przeł. H. Suwała. Wstęp S. Pietraszko. Warszawa 1972. ; 17. S. Herman, Żywa postać Rzeczypospolitej. Studium z literatury staropolskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Zielona Góra 1985. ; 18. S. Hubert, Poglądy na prawo narodów w Polsce czasów oświecenia. Wrocław 1960. ; 19. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978. ; 20. F. S. Jezierski, Wybór pism. Oprac. Z. Skwarczyński. Wstęp J. Ziomek. Warszawa 1952. ; 21. [W. R. Karczewski], O prawach fizycznych i moralnych świata, czyli prawdziwe systema natury z dzieł francuskich zebrane [...]. T. 1. Warszawa 1791. ; 22. F. Karpiński, Poezje wybrane. Oprac. T. Chachulski. Wyd. 2, zm. BN I 89. Wrocław 1997. ; 23. Katechizm Narodowy 1791. Edycja 2, z dodatkami. Warszawa [1791]. ; 24. T. Kizwalter, Kryzys oświecenia a początki konserwatyzm u polskiego. Warszawa 1987. ; 25. T. Kizwalter, Zmierzch kultury staropolskiej a początki nowoczesnego narodu. W zb.: Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzysy (wieki XVII-XIX). Red. U. Augustyniak, A. Karpiński. Warszawa 1997, s. 104-112. ; 26. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996. ; 27. A. Kłoskowska, Skąd i po co naród? „Znak” 1997, z. 3, s. 69-78. ; 28. Kołłątaj i inni. Z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego. Wybór, oprac., wstęp, przypisy Ł. Kądziela. Warszawa 1991. ; 29. H. Kołłątaj, Listy Anonima [...]. Oprac. B. Leśnodorski, H. Wereszycka. T. 1. Warszawa 1954. ; 30. P. Komorowski, Historia powszechna w polskim piśmiennictwie naukowym czasów stanisławowskich i jej rola w edukacji narodowej. Warszawa 1992. ; 31. T. Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów oświecenia. Warszawa 1984. ; 32. T. Kostkiewiczowa, Poezja patriotyczna końca XVIII wieku. Główne komponenty leksyki. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, s. 131-153. ; 33. I. Krasicki, Dyskurs o systemach księgi „Duch prawa” [...] Montesquieu. „Monitor” 1768, nr 54. ; 34. I. Krasicki, Dzieła. T. 5. Warszawa 1879. ; 35. B. Krasnodębski, Upadek idei postępu. Warszawa 1991. ; 36. A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800-1832. T. 1. Kraków-Warszawa 1900. ; 37. M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne. Lublin 1986. ; 38. M. Król, Polska myśl polityczna XIX wieku. W zb.: Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej. Red. J. Kłoczowski. T. 2. Lublin 1990, s. 163-182. ; 39. Kuźnica Kołłątajowska. Wybór źródeł. Wybrał, wstęp, objaśnienia B. Leśnodorski. BN I 130. Wrocław 1949. ; 40. R. Legutko, Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu. Kraków 1997. ; 41. J. Litwin, Dylematy postępu i regresu. Warszawa 1973. ; 42. K. Maksimowicz, Poetycka legenda Tadeusza Kościuszki (lata 1792-1794). „Wiek Oświecenia” 1995, nr 11 s. 65-82. ; 43. D. C. Maleszyński, Alegorie Rzeczypospolitej w literaturze polskiej XVII-XVIII wieku. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka 1994, t. 1(21), s. 11-33. ; 44. D. C. Maleszyński, Corpus politicum. Śródziemnomorskie i staropolskie konteksty topiki organicznej. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1, s. 3-46. ; 45. D. C. Maleszyński, Idea nieśmiertelnej wspólnoty w pieśni „Jeszcze Polska nie umarła". W zb.: Fakty i interpretacje. Szkice z historii literatury i kultury polskiej. Red. T. Lewandowski. Warszawa 1991, s. 106-134. ; 46. J. Maritain, Człowiek i państwo. Przeł. A. Grobler. Kraków 1993. ; 47. J. Maślanka, Mity historyczne w okresie baroku i oświecenia. W zb.: Studien zur polnischen Literatur-, Sprach- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Vorträge der 3. deutsch-polnischen Polonistenkonferenz. Tübingen, April 1991. Hrsg. I. Kunert. Köln-Weimar-Wien 1993. ; 48. J. Morelowski, Wiersze. Wydanie i wstęp oprac. E. Aleksandrowska. Wrocław 1983. ; 49. M. Nalepa, Milczenie poetów stanisławowskich. W zb.: Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej. Red. P. Żbikowski. Rzeszów 1997, s. 41-81. ; 50. M. Nalepa, Milczenie poety i mędrca - Ignacy Krasicki a trzeci rozbiór Polski. W zb.: Od oświecenia do romantyzmu. Prace ofiarowane Piotrowi Żbikowskiemu. Red. G. Ostasz, S. Uliasz. Rzeszów 1997, s. 85-105. ; 51. M. Nalepa, Rozbiory Polski w wykładzie o sensie dziejów Józefa Morelowskiego. „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”, Seria Filologiczna, Historia Literatury 1994, z. 2, s. 61-75. ; 52. M. Nalepa, Tematyka milczenia i topos rozstania z lutnią w literaturze po 1795 roku. W zb.: Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej. Red. P. Żbikowski. Rzeszów 1997, s. 11-40. ; 53. A. Naruszewicz, Poezje. Warszawa 1975. ; 54. J. U. Niemcewicz, Smutki w więzieniu moskiewskim pisane do przyjaciela. Z rękopisu wydał L. Kamykowski. Lublin 1932. ; 55. J. Nowak, Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego. Kraków 1933. ; 56. O polepszeniu sposobu elekcyi królów polskich myśl obywatela województwa podlaskiego ziemi bilskiej. B. m. 1788. ; 57. H. Olszewski, Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich (1697-1740). Warszawa 1961. ; 58. E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652. System parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie. Warszawa 1995. ; 59. Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800. Oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa 1993. ; 60. [J. Pawlikowski], Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość. Do druku przygotował i wstęp E. Halicz. Warszawa 1967. ; 61. F. Pepłowski, Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu oświecenia i romantyzmu. Warszawa 1961. ; 62. K. Pomian, Europa i jej narody. Przeł. M. Szpakowska. Warszawa 1992. ; 63. K. Pomian, Utopia i poznanie historyczne. Ideał „république des lettres" i narodziny postulatu obiektywności historyka. „Studia Filozoficzne” 1965, nr 1, s. 21-76. ; 64. J. de Puget, O uszczęśliwieniu narodów. T. 1. Warszawa 1788. ; 65. M. Quilligan, The Language of Allegory. Defining the Genre. Ithaca-London 1979. ; 66. E. Rabowicz, Z Będomina przez Polskę na usta wszystkich. Wstęp w: J. Wybicki, Wiersze i arietki. Oprac. E. Rabowicz, T. Swat. Gdańsk 1973, s. 7-71. ; 67. Z. Rejman, Żale, sny i smutki - o poezji patriotycznej 1795 roku. „Napis” 1997, seria 3, s. 101-113. ; 68. J. Rogaliński, Kazanie na uroczystej wotywie przed elekcją plenipotenta na sejm i sędziów apelacyjnych miast wolnych województwa poznańskiego miane. Poznań [1791]. ; 69. J. J. Rousseau, Umowa społeczna [...]. Oprac., wstęp, przypisy B. Baczko. Warszawa 1966. ; 70. Z. Rynduch, Andrzej Maksymilian Fredro. (Portret literacki). Gdańsk 1980. ; 71. F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791-1793. Przeł. J. I. Kraszewski. Z oryginałem sprawdził, wstęp, przypisy W. Zawadzki. Warszawa 1956. ; 72. M. H. Serejski, Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela. Warszawa 1958. ; 73. M. H. Serejski, Naród a państwo w polskiej myśli historycznej. Warszawa 1977. ; 74. P. Skarga, Kazania sejmowe. Oprac. J. Tazbir przy współudziale M. Korolki. Wyd. 5, uzup. Wrocław 1995. ; 75. R. Spaemann, Uniwersalizm czy europocentryzm. Przeł. T. Fiałkowski. W zb.: Europa i co z tego wynika. Przygotował i przedm. K. Michalski. Warszawa 1990, s. 332-341. ; 76. I. Stasiewiczówna, Poglądy na naukę w Polsce okresu oświecenia na tle ogólnoeuropejskim. Wrocław 1967. ; 77. I. Stasiewiczówna, Z problemów nauki okresu oświecenia. Wrocław 1960. ; 78. S. Staszic, Przestrogi dla Polski. Wyd. krytyczne przygotował i oprac. S. Czarnowski. BN I 98. Kraków 1926. ; 79. S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Wyd. krytyczne przygotował i wstęp S. Czarnowski. BN I 90. Kraków 1926. ; 80. L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii. Przeł. T. Górski. Warszawa 1969. ; 81. J. Szacki, Koncepcja narodu w socjologii i historii. W: Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia. Warszawa 1991. ; 82. J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie. „Znak” 1997, z. 3, s. 4-31. ; 83. S. S. Szemiot, Sumariusz wierszów . Z rękopisu wydał i oprac. M. Korolko. Warszawa 1981. ; 84. M. Ślusarska, Konstytucja 3 Maja w kaznodziejstwie okolicznościowym lat 1791-1792. W zb.: „Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja. Red. T. Kostkiewiczowa. Warszawa 1992, s. 153-175. ; 85. Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego oświecenia. Oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa 1981. ; 86. J. Topolski, Idee przewodnie i metody historiografii renesansu i baroku. W zb.: Europa i świat w początkach epoki nowożytnej. Red. A. Mączak. Cz. 2. Warszawa 1992, s. 193-218. ; 87. G. Vico, Nauka nowa. Przeł. J. Jakubowicz. Oprac. i wstęp S. Krzemień-Ojak. Warszawa 1966. ; 88. P. Wergiliusz Maro, Eneida. Przeł. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa 1998. ; 89. W. Włoch, Polska elegia patriotyczna w epoce rozbiorów. Kraków 1916. ; 90. J. P. Woronicz, Pisma wybrane. Wstęp, wybór i komentarz M. Nesteruk, Z. Rejman. Warszawa 1993. ; 91. J. Wybicki, Listy patriotyczne. Oprac. K. Opałek. Wrocław 1955. ; 92. Za czy przeciw Ustawie Rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 3 Maja. Antologia. Oprac. A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa 1992. ; 93. P. Żbikowski, Inspiracje religijne w poezji porozbiorowej (1793-1805). W zb.: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Lublin 1995, s. 241-272. ; 94. P. Żbikowski, Kiedy rozpacz staje się rzeczywistością. Uwagi o poemacie Adama Jerzego Czartoryskiego „Bard polski". „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 3, s. 25-56. ; 95. P. Żbikowski, Początki romantyzmu w Polsce w badaniach historycznoliterackich. W zb.: Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej. Red. P. Żbikowski. Rzeszów 1997, s. 99-174. ; 96. P. Żbikowski, Poezje więzienne Hugona Kołłątaja. Studia i teksty. Wrocław 1993. ; 97. P. Żbikowski, „Polacy! Jedna rozpacz nam tylko została!". Poezja polska po utracie niepodległości Kraju w roku 1795. „Ruch Literacki” 1995, z. 6, s. 709-734. ; 98. P. Żbikowski, Tadeusz Kościuszko i powstanie kościuszkowskie w poezjach więziennych ks. Hugona Kołłątaja. „Wiek Oświecenia” 1995, nr 11, s.43-64.

Issue:

3

Start page:

117

End page:

146

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)