Object

Planned object

Title: Wojenna diarystyka Karola Ludwika Konińskiego

Creator:

Fitas, Adam

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Babraj, Współczesny Hiob. „W drodze” 1974, nr 11, s. 22-26. ; 2. J. Błoński, Czytanie Konińskiego. W: Kilka myśli, co nienowe. Kraków 1985. ; 3. J. Błoński, Koniński. „Tygodnik Powszechny” 1971, nr 15, s. 6-7. ; 4. F. Вraudel, Historia i trwanie. Przeł. B. Geremek. Wstęp B. Geremek, W. Kula. Warszawa 1971. ; 5. M. Czermińska, Autobiografia jako wyzwanie. (O „Dzienniku" Gombrowicza). „Teksty Drugie” 1994, nr 1, s. 49-58. ; 6. M. Czermińska, Postawa autobiograficzna. W zb.: Studia o narracji. Red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński. Wrocław 1982, s. 223-235. ; 7. М. Сzermińska, Rola odbiorcy w dzienniku intymnym. W zb.: Problemy odbioru i odbiorcy. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977, s. 105-122. ; 8. B. Dobosz, Uwagi na marginesie „Uwag”. „Chrześcijanin a Współczesność” 1988, nr 3, s. 101-102. ; 9. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków 1963. ; 10. A. Fitas, Karol Ludwik Koniński - homo meditans. „Ruch Literacki” 1998, z. 4, s. 493-511. ; 11. A. Girard, Le Journal intime. Paris 1963. ; 12. M. Głowiński, „Tak jest dziwnie, tak jest inaczej". „Teksty” 1973, nr 4, s. 9-15. ; 13. M. Głowiński, Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego. W zb.: Studia z teorii i historii poezji. Red. M. Głowiński. Seria 1. Wrocław 1967, s. 7-32. ; 14. K. Irzykowski, Notatki z życia, obserwacje i motywy. Wybór A. Dobosz. Wstęp S. Kisielewski. Warszawa 1964. ; 15. M. Janion, Wojna i forma. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 187-267. ; 16. E. Kasperski, Problem pytań w twórczości Norwida. W zb.: Dialog w literaturze: materiały z konferencji w Uniwersytecie Warszawskim, 12-14 V 1975. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1978. ; 17. M. Kępczyńska, Pascala człowiek ukryty. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1976, t. 22, s. 201-219. ; 18. K. L. Κoniński, Ex labyrintho. Wstęp K. Górski. Warszawa 1962. ; 19. R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą. Warszawa 1993. ; 20. R. Lubas-Bartoszyńska, Style wypowiedzi pamiętnikarskiej. Kraków 1983. ; 21. J. M. Łotman, O dwuch modiełach kommunikacyi w sistiemie kultury. W zb.: Trudy po znakowym sistiemam. T. 6. Tartu 1973. ; 22. D. Madelénat, L’Intimisme. Paris 1989. ; 23. B. Mamoń, Karol Ludwik Koniński. Kraków 1969. ; 24. B. Mamoń, Pomiędzy rozpaczą a nadzieją. Wstęp w: K. L. Кoniński, Uwagi. 1940-1942. Wybór, wstęp, przypisy B. Mamoń. Poznań 1987. ; 25. B. Mamoń, „Wielkie było nasze cierpienie”. Wstęp w: K. L. Koniński. Wojna. Notatki z dnia na dzień. (Fragmenty). Oprac. B. Mamoń. „Znak” 1966, nr 9, s. 1025-1029. ; 26. W. Mickiewicz, Współudział Adama Mickiewicza w sprawie Andrzeja Towiańskiego. Listy i przemówienia. T. 1-2. Paryż 1877. ; 27. Z. Nałkowska, Dzienniki czasu wojny. Wstęp, oprac., przypisy H. Kirсhner. Warszawa 1970. ; 28. B. Pascal, Myśli. Przeł. T. Żeleński (Boy). Układ J. Chevalier. Przygot. do druku M. Tazbir. Wyd. 8. Warszawa 1989. ; 29. R. Pasсal, Struktura prawdy w autobiografii. Przeł. J. Коkot. „Punkt. Almanach gdańskich środowisk twórczych” 1978, nr 4, s. 126-136. ; 30. A. Szostkiewicz, Książka trudna jak chrześcijaństwo. „Znak” 1988, nr 7, s. 89-92. ; 31. J. Topolski, Czas w narracji historycznej. „Studia Metodologiczne / Dissertationes Methodologicae. Zeszyty poświęcone integracji nauki” 1973, t. 10, s. 3-23. ; 32. A. Trzebiński, Pamiętnik. W: Kwiaty z drzew zakazanych. Proza. Wstęp, oprac. Z. Jastrzębski. Warszawa 1972. ; 33. M. Wyka, Życie duchowe i życie codzienne. „Twórczość” 1988, nr 10, s. 102-104. ; 34. K. Wyka, Życie na niby. Pamiętnik po klęsce. Kraków 1984. ; 35. K. Zaleski, Fakt i sens całości. Z problemów okupacyjnej literatury faktu. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 121-133. ; 36. R. Zimand, Diarysta Stefan Ż. Wrocław 1990. ; 37. R. Zimand, „W nocy od 12 do 5 rano nie spałem". Dziennik Adama Czerniakowa-próba lektury. Wyd. 1 krajowe. Warszawa 1982. ; 38. J. Ziomek, Strzeż się diarysty! „Teksty” 1975, nr 5, s. 149-154.

Issue:

2

Start page:

33

End page:

67

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information