Object

Title: See the invisible. An archaeologist's notes about the child and childhood in the Middle Ages

Creator:

Kowalska, Anna Bogumiła

Date issued/created:

2016

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 51-52 (2013-2014)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Ameisenowa, Z. 1961. Kodeks Baltazara Behem, Warszawa
Antowska-Gorączniak, O. 2006. Zabawki i instrumenty muzyczne z najnowszych badań na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (stanowisko 9 i 10), Poznań we wczesnym średniowieczu 5, 201–213
Aries, P. 2010. Historia dzieciństwa, Warszawa
Arndt, B. 2012. Archäologische Befunde zu Kindheit und Jugend im mittelalterlichen Gättingen. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8. Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 97–113
Bitter, P. 2012. Young in old Alkmaar. Some observation on Childhood and Adolescence in Alkmaar. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8. Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 81–96
Blaževičius, P. 2013. Toys as a reflection of player’s social status. In P. Romanowicz (ed.), Child and Childhood in the Light of Archaeology, Wrocław, 137–151
Brisbane, M.A. 1992. The archaeology of Novgorod, Russia, The Society for Medieval Archaeology, Monograph Series 13, London
Bubczyk, R. 2005. Szachy i rycerze. O grach planszowych w angielskiej kulturze wyższej późniejszego średniowiecza, Lublin
Bubczyk, R. 2009. Gry na szachownicy w kulturze dworskiej i rycerskiej średniowiecznej Anglii na tle porównawczym, Lublin
Bujak, J. 1983. O genezie i zmiennych funkcjach lalki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Etnograficzne 18, 101–122
Drążkowska, A. 2007. Powijaki jako podstawowy element garderoby niemowlęcej, Archeologia Gdańska 2, 135–141
Evans, D. 2012. Childhood, Adolescense, Education and Recreation in Hull and Beverly, 1100-1700. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 39–55
Fentz, M. 1998. En horskjorte fra 1000-arene. In J. Hjermind, M. Iversen and H. Krongaard Kristensen (eds), Viborg Sonderso 1000–1300. Byarkaologiske undersogelser, Jysk Arkaologisk Selskabs Skrifter 34, Hojberg, 249–266
Filipowiak, W. 1988. Handel und Handelsplätze an der Ostseeküste Westpommerns, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 69, 690–719
Finck, A. 2012. Stade – Kinheit und Jugend im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 115–128
Först, E. 2012. Historische und archäologische Aussagen zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in Hamburg. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum , Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 129–143
Gediga, B. 1983. Archäologische Forschungen auf Ostrówek in Opole und die Frage der Ausstellung der Grabungsbefunde im Gelände, Bodendenkmalpflege in Mecklenburg 31, 175–192
Gieysztor, A. 2006. Mitologia Słowian, Warszawa
Gläser, M. 2000. Die Kultur der mittelalterlichen Hansestädte. Dargestellt am Beispiel Hansestadt Lübeck. In L. Leciejewicz and M. Rębkowski (eds), Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg, 127–146
Gläser, M. (ed.) 2012. Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Lübeck
Groenman-van Waateringe, W. 1984. Die Lederfunde von Haithabu, Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 21, Neumünster
Groenman-van Waateringe, W. 1988. Leather from medieval Svendborg, The Archaeology of Svendborg, Denmark 5, Svendborg
Groenman-van Waateringe, W. and Velt, L.M. 1975. Schuhmode im späten Mittelalter. Funde und Abbildungen, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 3, 95–119
Host-Madsen, L. 2012. Childhood and Adolescence. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 565–581
Hurley, M.F. 2012. Children and Youth in medieval Cork and Waterford. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 13-24
Izjumova, S.A. 1967. Leather-working and Shoemaking. In M.W. Thompson (ed.), Novgorod the Great: Excavations at the Medieval City, 1951–62. Directed by A.V. Artsikhosky, B.A. Kolchin, New York, Washington, 82–84
Kabacińska, K. 2010. Zabawka w dawnych poglądach pedagogicznych. In D. Żołądź-Strzelczyk and K. Kabacińska (eds), Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań, 123–135
Kajkowski, K. and Szczepanik, P. 2013. Drobna plastyka figuralna wczesnośredniowiecznych Pomorzan, Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria 9 (1), 207–247
Kowalska, A.B. 2010a. Wytwórczość skórzana we wczesnośredniowiecznym Szczecinie, Szczecin
Kowalska, A.B. 2010b. Źródła materialne o religijności mieszkańców wczesnośredniowiecznego Szczecina. In M. Bogacki, M. Franz and Z. Pilarczyk (eds), Religia ludów Morza Bałtyckiego. Stosunki polsko- duńskie w dziejach. Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Materiały z V Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego Wolin 31 lipca–2 sierpnia 2009, Toruń, 163–173
Kowalska, A.B. 2011. Archeologia o dzieciach w średniowiecznym Szczecinie. In M. Rębkowski (ed.), Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne 1, Wolin, 66–83
Kowalska, A.B. 2012. The Child in the Medieval Szczecin in the Light of Archaeological Sources. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 299–304
Kowalska, A.B. 2013. Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie – Leatherworking in Late Mediewal Szczecin Chyżyńska Neighbourhoo, Szczecin
Kürbis, B. 2003. Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika Polska, przekład i opracowanie, Wrocław
Leciejewicz, L. 1981. Słowianie zachodni i Normanowie we wzajemnych stosunkach kulturowych we wczesnym średniowieczu, Pomorania Antiqua 10, 155–168
Luoto, K. and Hiekkanen, M. 2012. Material Culture related to Children and Juveniles from the Town of Turku from 13th to the 17th Century. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 433–446
Łosiński, W. 2000a. Pomorze – bardziej słowiańskie czy bardziej ‘bałtyckie’? In H. Samsonowicz (ed.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, 119–141
Łosiński, W. 2000b. Miejsce rzemiosła w dziejach handlu dalekosiężnego w krajach strefy nadbałtyckiej. In A. Buko and P. Urbańczyk (eds), Archeologia w teorii i praktyce, Warszawa, 493–506
Marcinkowski, M. 2010. Zabawki dzieci elbląskich. Prezentacja zbioru z badań wykopaliskowych. In D. Żołądź-Strzelczyk and K. Kabacińska (eds), Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań, 55–67
Mäesalu, A. 2012. Kindheit und Jugend in der Hansestadt Dorpat (Tartu). In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 411–418
Mould, Q., Carlisle, I. and Cameron, E. 2003. Leather and Leatherworking in Anglo-Scandinavian and Medieval York, The archaeology of York, The small finds 17/16, York
Möller, G. 2012. Bricken, Scholre, Molyenkinder. Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit in der einstigen Hansestadt Stralsund vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum , Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 197–217
Mührenberg, D. 2003. Kindheit im Mittelalter. In M. Gläser and D. Mührenberg (eds), Weltkulturerbe Lübeck. Ein Archäologischer Rundgang, Lübeck, 40–41
Mührenberg, D. 2012. Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit im mittelalterlichen Lübeck. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 219–242
Mulsow, R. 2012. Aspekte zu Kindheit und Jugend in Rostock. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 261–271
Nawrolska, G. 2012. Children and their Childhood in medieval Elbląg. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 305–319
de Neegaard, M. 1985. Children’s Shoes in the Thirteenth to Sixteenth Centuries, Costume, The Journal of the Costume Society 19, 14–21
Oleszkiewicz, M. 2010. Zabawka dziecięca a rekwizyt obrzędowy. In D. Żołądź-Strzelczyk and K. Kabacińska (eds), Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań, 391–403
Ose, I. 2012. Zeugnisse vom Leben der Kinder und Jugendlichen in Riga im 13.-17. Jahrhundert. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 397–409
Øye, I. and Mygland, S. 2012. Infancy and Adolescence – Recreation and Socialisation in medieval Bergen. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 493–510
Paner, H. 2012. Infancy and Adolescence, Education and Recreation. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 321–333
Petrov, M.I. 2012. Childhood in medieval Novgorod: From Infancy do Adolescence. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 363–369
Piekalski, J. and Wachowski, K. 2012. Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wrocław (Breslau). In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 335–348
Polak, Z., Rębkowski, M. and Wywrot-Wyszkowska, B. 2010. Ceramika, wyroby skórzane oraz przedmioty wykonane z innych surowców. In M. Rębkowski (ed.), Archeologia Średniowiecznego Kołobrzegu 5, Kołobrzeg, 109–125
Pyla, G. 2010. Socjalizacyjna funkcja zabawek i zabaw w tradycyjnej kulturze chłopskiej. In D. Żołądź-Strzelczyk and K. Kabacińska (eds), Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań, 267–274
Reeves, C. 1998. Pleasures and Pastimes in Medieval England, Oxford
Reisnert, A. 2012. Childhood, Education and free Time in medieval Malmö. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 457–466
Rębkowski, M. 1998. Zabytki wykonane z innych surowców. In M. Rębkowski (ed.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 3, Kołobrzeg, 277–287
Rębkowski, M. and Romanowicz, P. 2012. Childhood in medieval Kołobrzeg. Reflections on the archaeological Evidence. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 349–361
Rodhe, T. 2012. Childhood and Youth, Education and Recreation in medieval Stockholm. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 467–475
Rulewicz, M. 1958. Wczesnośredniowieczne zabawki i przedmioty do gier z Pomorza Zachodniego, Materiały Zachodniopomorskie 4, 303–354
Rulewicz, M. 1983. Obróbka skóry. In E. Cnotliwy, L. Leciejewicz and W. Łosiński (eds), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 275–276
Russow, E. 2012. Baden im kalten Wasser im Sommer und Schneeballwerfen im Winter streng verboten – Kindheit und Jugend in Reval (Tallinn) nach mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 419–432
Ryś, J. 2010. Zabawki militarne w okresie staropolskim. In D. Żołądź-Strzelczyk and K. Kabacińska (eds), Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań, 137–148
Sachs, C. 2005. Historia instrumentów muzycznych, Warszawa
Schnack, Ch. 1992. Die mittelalterlichen Schuhe aus Schleswig, Ausgrabungen in Schleswig 10, Neumünster
Schnack, Ch. 1998. Mittelalterliche Lederfunde aus Schleswig: Futterale, Riemen, Taschen und andere Objekte. Ausgrabung Schild 1971–1975, Ausgrabungen in Schleswig 13, Neumünster
Słupecki, L.P. 1998. Wyrocznie i wróżby pogańskich Skandynawów. Studium do dziejów idei przeznaczenia u ludów indoeuropejskich, Warszawa
Sovso, M. 2012. The archaeological Traces of Childhood and Youth, Play and Games in medieval Ribe. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 525–538
Staff, B.M. 2012. Playing and Learning in Medieval Lund. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 447–456
Szyjewski, A. 2003. Religia Słowian, Kraków
Thier, B. 2012. Ausgewählte Aspekte zur Kindheit im Mittelalter und der frühen Neuzeit in Münster. In M. Gläser (ed.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8, Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, Lübeck, 285–297
Thorton, J.H. 1990. Leather balls. In M. Biddle (ed.), Object and Economy in Medieval Winchester. Artifacts from Medieval Winchester, Winchester Studies 7, Oxford, 707–708
Wiklak, H. 1960. Obuwie gdańskie z X–XIII w., Gdańsk Wczesnośredniowieczny 3, 1–104
Wiklak, H. 1969. Polskie obuwie wczesnośredniowieczne z VIII–XIII w. na podstawie wykopalisk, Materiały Wczesnośredniowieczne 6, 475–516
Wilgocki, E. 1995. Drewniany posążek ze szczecińskiego Podzamcza, Przegląd Archeologiczny 43, 187–190
Wojtasik, J. 1960. Wczesnośredniowieczne wyroby ze skóry znalezione na stanowisku 4 w Wolinie, Materiały Zachodniopomorskie 6, 159–208
Wojtasik, J. 1963. Rzemiosło szewskie we wczesnośredniowiecznym Wolinie, Z Otchłani Wieków 29 (3), 169–171
Wywrot-Wyszkowska, B. 2008. Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu. XIII–XV wiek, Szczecin
Volken, M. and Volken, S. 2003. Schuhe und andere Lederne Funde. In J. Grünenfeld, T. Hofman and P. Lehmann (eds), Die Burg Zug. Archäologie – Baugeschichte – Restaurierung, Basel, 330–335

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

51-52

Start page:

81

End page:

95

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:87102 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information