Object structure
Title:

„Mens sana in corpore sano”. Prolegomena do poezji „Sokołów” w „Przewodniku Gimnastycznym «Sokół»” 1881–1894

Subtitle:

Wiek XIX, Rok X (LII) 2017

Creator:

Piotrowska, Magdalena

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

communitas ; circumstantial literature ; Gymnastic Association “Falcon” ; patriotism ; Polish poetry (19 c.)

References:

1. El…y [A. Asnyk], [Do lotu, bracia Sokoły], „Nowa Reforma” 1892, nr 129 s. 1.
2. W. Bełza, Do Sokołów, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1887, nr 6, s. 45.
3. H. Cepnik, Czterdziestolecie „Sokoła” lwowskiego 1867–1907, Lwów 1907, s. 7–8.
4. A. Chołoniewski, Nieśmiertelni. Fotografie literatów lwowskich, Lwów 1898, s. 16.
5. D. Dąbrowska, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980–1990, Szczecin 1998, s. 9–17.
6. W. Dębski, [„Czołem, Sokoły, tu na bratniej ziemi”], „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1893, nr 8, s. 100.q
7. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, red. M. Mirkiewicz, Rzeszów 1996.
8. J.M. Dziewulska, Pamiątki po „ludziach legendowych”. Dary Anny Żulińskiej. Datki do Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2015, R. 60, s. 229.
9. B. Dzięciołowski, Reguły Sokolstwa polskiego. Odczyt w sonetach, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1894, nr 3, s. 32.
10. A.G. [A. Giller], Dr Tadeusz Żuliński. Wspomnienie pośmiertne, Lwów 1885.
11. S. Greenblatt, Poetyka kulturowa: pisma wybrane, red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney, Kraków 2006, s. XIII.
12. Hymny i pieśni patriotyczne, wyb. B. Kielar, Sanok 2016, s. 11.
13. E. Ihnatowicz, Literatura drugiej połowy XIX wieku (1864–1918), Warszawa 2000.
14. S. Jarek, Lwowskim Sokołom cześć i pozdrowienie!, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1890, nr 3, s. 24.
15. St. K., [Wiersz na zakończenie starego roku], „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1888, nr 1, s. 6–7.
16. St.K., „Pieśń „Sokołów polskich”, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1891, nr 5, s. 44.
17. S. Kieniewicz, Adam Sapieha 1828–1903, Warszawa 1993, s. 438.
18. J. Kasprowicz, Prolog, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1886, nr 6, s. 46.
19. J. Kasprowicz, Pisma zebrane, t. 1: Utwory literackie, red. J.J. Lipski, R. Loth, Kraków 1973, s. 324–325.
20. Cz.S. Kłak, Starkel Juliusz Feliks (1840–1918), Polski słownik biograficzny, Warszawa 2003–2004, t. 42, z. 3, s. 302–305.
21. K. Kołakowski, Pieśń Sokołów bukowińskich, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1892, nr 8, s. 86.
22. J. Komorowski, Platona Kosteckiego hołd Calderonowi, „Pamiętnik Teatralny” 1999, z. 3–4, s. 96–108.
23. P. Kostecki, [Do bojów ducha i do pracy ręcznej…], „Nowa Reforma”, 1884, nr 128, s. 3.
24. P. Kostecki, [„Z Bogiem, z Ojczyzną jak ziarno kładziemy”], „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1884, nr 6 s. 44.
25. P. Kostecki, Czołem, Sokoły!, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1892, nr 5, s. 46.
26. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestej piątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie, Lwów 1892, s. 19.
27. Teofil Mazur [T. Lenartowicz], Za pogrzebem Tadeusza Żulińskiego, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1885, nr 5, s. 43.
28. …ał …au [M. Landau], Artykuł wiary sokolskiej, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1893, nr 6, s. 73.
29. J. Maciejewski, Literatura okolicznościowa i użytkowa (Zamiast wstępu), „Napis” 1994, Seria 1, s. 3–10.
30. J. Maciejewski, Wstęp, w: Literatura barska. Antologia, oprac. J. Maciejewski, Wrocław 1976.
31. H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 2008.
32. Z.M. [Z. Mayer?], Wiersz okolicznościowy wygłoszony podczas uczty urządzonej na cześć „Sokołów” lwowskich, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1889, nr 7, s. 56.
33. M. Micińska, Gołąb i orzeł: obchody rocznic kościuszkowskich w latach 1894 i 1917, Warszawa 1997.
34. R. Okulicz-Kozaryn, Rok 1894. Właściwy początek Młodej Polski, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2012, R. 5 (47), s. 7–31.
35. M. Piotrowska, Nie dla nich romantyczny Parnas? (Słów kilka o mowach pogrzebowych), „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2010, nr 8, s. 275.
36. E. Rabowicz, Okolicznościowa literatura polityczna, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977, s. 338–351.
37. S. Rossowski, Nie ma cię, Mistrzu! Wiersz poświęcony uczczeniu 25-letniej rocznicy zgonu śp. Adama, Lwów 1880.
38. Ryfowa, Działalność Sokoła Polskiego w zaborze pruskim i wśród wychodźstwa w Niemczech (1884–1914), Warszawa–Poznań 1976.
39. T. Skracha, [„Moi panowie, teraz wznoszę zdrowie”], „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1887, nr 6, s. 46.
40. R. Skręt, Rabski Władysław (1865–1925), w: Polski słownik biograficzny, red. H. Markiewicz i in., t. 39, Kraków 1986, s. 561–564.
41. J.V. Sládek, Na cześć zjazdu Sokołów, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1891, nr 8, s. 66–67.
42. J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867–1914, Białystok 1997.
43. T. Sobieraj, Kulturowy model dziewiętnastowieczności, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2008, R. 1 (43), s. 29.
44. J. F. Starkel, Mens sana [1889], „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1890, nr 4, s. 25.
45. A. Stoner, [„Czołem”], „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1893, nr 11, s. 149.
46. Śpiewnik narodowy, Mikołów 1894.
47. Śpiewnik sokoli, wyb. F. Barański, Kraków 1903.
48. Śpiewnik sokoli, Kraków 1910.
49. Świątek, Platon Kostecki – swój czy obcy w polsko-ukraińskim społeczeństwie Galicji Wschodniej drugiej połowy XIX wieku, w: „Swój” i „obcy”. Materiały z I Międzynarodowej Sesji Humanistycznej, Toruń 17–19 V 2009, red. A. Zglińska et al., Toruń 2009, s. 175–184.
50. T. Trzcieniecki, Czołem, Sokoły, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1893, nr 8, s. 103.
51. B. Tuszyński, Prasa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w trzech zaborach, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985–1986, t. 24, nr 4, s. 27–48.
52. M. Tyrowicz, Kostecki Platon (1832–1908), w: Polski słownik biograficzny, Wrocław 1968, t. 14, s. 340.
53. S. Wargacki, Zbiorowe uniesienie (effervescence collective) i communitas, czyli od Durkheima do Turnera, „Przegląd Kulturoznawczy” 2009, nr 2 (6), s. 197–211.
54. Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867–1997, red. E. Małolepszy, Z. Pawluczuk, Częstochowa 2001.

Issue:

10

Start page:

237

End page:

251

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2017.16

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: