Object

Title: "Ut pictura verba..." : zagadnienie unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej

Creator:

Gorzkowski, Albert

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Arystoteles, Retoryka. - Poetyka. Przeł., wstęp, komentarz H. Podbielski. Warszawa 1988. ; 2. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł., wstęp Z. Żabicki. T. 1-2. Warszawa 1968. ; 3. S. Awierincew, Na skrzyżowaniu tradycji. Przeł. D. Ulicka. Warszawa 1988. ; 4. S. E. Bassett, The Poetry of Homer. Berkeley 1938. ; 5. A. Blunt, Artistic Theory in Italy 1450-1600. Oxford 1940. ; 6. Th. Boman, Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen. Göttingen 1954. ; 7. K. Borinski, Die Antike in Poetik und Kunsttheorie. T. 1. Leipzig 1914. ; 8. A. Borowski, Terminus. „Terminus” 1999, z. 1, s. 11-18. ; 9. L. Brehier, La Querelle des images. Paris 1904. ; 10. E. de Bruyne, Esthetique du Moyen Age. Louvain 1947. ; 11. M. W. Bundy, The Theory of Imagination in Classical and Mediaeval Thought. Illinois 1927. ; 12. E. Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna. Przeł. P. Graff. Warszawa 1968. ; 13. I. Bywater, Aristotle on the Art of Poetry. Oxford 1909. ; 14. N. Caussinus, Deeloquentia sacra et humana libri XVI. Coloniae 1626. ; 15. Ch. Cellarius, Historia antiqua [...]. Cizae 1685. ; 16. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł., oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997. ; 17. J. Derrida, Chora. Przeł. M. Gołębiewska. Warszawa 1999. ; 18. C. Dumarsais, Des Tropes ou des dijferens sens lesquels on peut prendre un même mot dans une même langue. Paris 1730. ; 19. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka. Kraków 1997. ; 20. O. Eissfeld, Einleitung in das Alte Testament. Tübingen 1956. ; 21. J. Ch. Ernesti, Lexicon technologiae Graecorum rhetoricae. Lipsiae 1795. ; 22. E. Faral, Les Arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle. Recherches et documents sur la technique littéraire du moyen âge. Paris 1924. ; 23. P. Fontanier, Les Figures du discours. Introd. G. Genette. Paris 1968. ; 24. F. G. Fowler, Wstęp. W: Works of Lucian of Samosata. Oxford 1905. ; 25. E. Franceschini, La „Poetica” di Aristotele nel secolo XII. Milano 1935. ; 26. Francisci Luisini Commentarius Aristotelis. Venetiae 1554. ; 27. Francisci Robortelli Utinensis In librum Aristotelis de arte poetica, explicationes. Basileae 1555. ; 28. P. Friedlander, H. B. Hoffleit, Epigrammata: Greek Inscriptions in Verse. Berkeley 1948. ; 29. B. M. Garavelli, Manuale di retorica. Milano 1988. ; 30. A. Gorzkowski, Problemy polskiej terminologii retorycznej na przykładzie translacji „Handbuch der literarischen Rhetorik" H. Lausberga. „Biuletyn Glottodydaktyczny” 1995, nr 5. ; 31. I. H. Hagstrum, The Sister Arts. The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray. Chicago 1972. ; 32. L. A. Haselmayer, The Portraits in „Troilus and Criseyde”. „Philological Quarterly” 1938, t. XVII. ; 33. A. Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury. Przeł. J. Ruszczycówna. T. 1. Warszawa 1974. ; 34. M. Heidegger, List o humanizmie. W: Budować, mieszkać, myśleć. Oprac. K. Michalski. Warszawa 1977. ; 35. J. Hempel, Göttlisches Schöpfertum und menschliches Schöpfertum. „Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie” 1953, t. 2. ; 36. Horatius, Opera. Ed. A. Mauersberger. Leipzig 1931. ; 37. W. Humboldt, Ästhetische Versuche über Goethes „Hermann und Dorothea". Braunschweig 1861. ; 38. I dialoghi Michelangioleschi di Francisco D'Olanda. Ed. A. M. Bessone Aureli. Roma 1953. ; 39. R. Ingarden, Lessinga „Laokoon". W: Studia z estetyki. T. 1. Warszawa 1957. ; 40. H. D. F. Kitto, Tragedia grecka. Przeł. J. Margański. Bydgoszcz 1997. ; 41. M. Komorowski, Poezja, retoryka i historia w doktrynie „Ut pictura poesis ". W zb.: Słowo i obraz: materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów 29.IX.-1.X. 1977 r. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 17-33. ; 42. T. S. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Przeł., posł. S. Amsterdamski. Warszawa 1985. ; 43. S. Lauxmin, Praxis oratoria etpraecepta artis rhetoricae. Brunsbergae 1648. ; 44. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. München 1990. ; 45. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Warszawa 1998. ; 46. J. Z. Lichański, Retoryka jako przedmiot i narzędzie badań literatury staropolskiej. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 3. Wrocław 1978, s. 233-269. ; 47. T. Mann, Józef i jego bracia. Przeł. E. Sicińska. T. 1. Warszawa 1967. ; 48. J. Mańkowski, Mity i świat Eurypidesa. Zagadnienia wybrane. Wrocław 1975. ; 49. H. Markiewicz, Ut pictura poesis... Dzieje toposu i problemu. W zb.: Tessera: sztuka jako przedmiot badań: na jubileusz prof. Mieczysława Porębskiego. Red. J. Białostocki [i inni]. Kraków 1981, s.155-183. ; 50. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 229-236. ; 51. H. Martin, Ethopoiia. Zur Geschichte eines rhetorischen Begriffs. Erlangen 1966. ; 52. R. McKeon, Literary Criticism and the Concept of Imitation in Antiquity. Chicago 1952. ; 53. F. Melian Stawell, Homer and the „Iliad”. London 1909. ; 54. M. Mendessohn, Betrachtungen über die Quellen [...] der schönen Künste und Wissenschaften. [Leipzig] 1778. ; 55. T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982. ; 56. A. Moravia, La Romana. Milano 1959. ; 57. A. Nicoll, Stuart Masques and the Renaissance Stage. New York 1938. ; 58. E. Norden, Agnosthos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede. Leipzig 1913. ; 59. J. Ortega y Gasset, Wokół Galileusza. Przeł. E. Burska. Warszawa 1993. ; 60. J. Pelc, "Ut pictura poesis erit". Między teorią a praktyką twórców. W zb.: Słowo i obraz: materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów 29.IX.-1.X. 1977 r. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 49-72. ; 61. Philostratos, Eikones/Images. Ed. and transl. A. Fairbanks. London 1931. ; 62. Platon, Uczta. W: Dialogi. T. 2. Przeł., komentarz W. Witwicki. Warszawa 1999. ; 63. Pomponius Gauricus super arte poetica Horatii. Romae 1541. ; 64. A. Possevino, Tractatio de Poesi et Pictura. [Lyon 1595]. ; 65. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Przeł. W. Jekiel. Warszawa 1981. ; 66. Pryscjan z Cezarei, Praeexercitamina. / Retoryczne ćwiczenia wstępne. Przeł. J. Niedźwiedź. Wstęp A. Gorzkowski. Komentarze A. Gorzkowski, J. Niedźwiedź. „Terminus” 2000, z. 1/2, s. 213-227. ; 67. Z. Rynduch, Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku. Gdańsk 1967. ; 68. F. de Sanctis, History of Italian Literature. Transl. J. Redfern. T. 1. New York 1931. ; 69. J. E. Sandys, The Classical Heritage and Its Beneficiaries. T. 1. Cambridge 1903. ; 70. J. C. Scaliger, Poetices libri septem. [Heidelberg 1607]. ; 71. J. Schlosser-Magnino, Die Kunstliteratur. Wien 1924. ; 72. E. F. Shannon, Chaucer and the Roman Poets. Cambridge 1929. ; 73. L. A. Sonnino, A Handbook to Sixteenth Century Rhetoric. New York 1968. ; 74. J. Spencer, Ut Rhetorica pictura. „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1957, t. 20. ; click here to follow the link ; 75. J. E. Spingarn, A History of Literary Criticism in the Renaissance. New York 1920. ; 76. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. T. 2: Estetyka średniowieczna. Wrocław 1960. ; 77. Thesaurus Linguae Graecae. Ed. L. Dindorfius. T. 3. Parisiis 1835. ; 78. C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej. Przeł. M. Tarnowska. Kraków 1996. ; 79. Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles. Horacy. Pseudo-Longinos. Przeł., wstęp, objaśnienia T. Sinko. Wyd. 2, zm. BN II 57. Wrocław 1951. ; 80. R. Tuve, Elizabethan and Metaphysical Imagery. Chicago 1947. ; 81. L. Venturi, Storia della critica d’arte. Firenze 1948. ; 82. M. G. Vida, De arte poetica II 367 sq. Ed. R. G. Williams. New York 1976. ; 83. P. Vitry, Etude sur les epigrammes de l’anthologie palatine qui contiennent la description d’une oeuvre d'art. „Revue archéologique” 1894, t. XXIV. ; 84. T. B. L. Webster, Art and Literature in Fourth Century Athens. London 1956. ; 85. B. Weinberg, Scaliger versus Aristotle on Poetics. „Modem Philology” 1942, t. 39. ; click here to follow the link ; 86. Wergiliusz, Eneida. Przekł. T. Karyłowski. Wstęp i objaśnienia T. Sinko. Wyd. 2, zm. BN II 29. Wrocław 1950. ; 87. P. Wheelwright, Aristotle. New York 1935. ; 88. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Issue:

2

Start page:

37

End page:

59

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123714 ; oai:rcin.org.pl:123714 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 9, 2020

In our library since:

May 9, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86525

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information