Object

Title: Jagoda Hernik Spalińska, Wileńskie środy literackie (1927-1939). Warszawa 1998

Creator:

Ossowski, Jerzy S.

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Białota, Dramaty Żeromskiego w Reducie. Z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. Wrocław 1989. ; 2. Dialogi o Żagarach i opisanie Miłosza. „Poezja 1981, nr 5-6. ; 3. K. Dmitruk, Z problemów życia literackiego w latach międzywojennych. W zb.: Problemy kultury polskiej lat 1890-1939. Seria 2. Red. H. Kirchner, Z. Żabicki przy współudziale M. R. Pragłowskiej. Wrocław 1974, s. 5-71. ; 4. Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej II połowy XIX i XX wieku. Red. E. Paczoska, R. Chodźko. Białystok 1993. ; 5. K. Dybciak, Poezja mitu katastroficznego. „Twórczość” 1974, nr 3, s. 76-88. ; 6. K. Dуbсiak, Tematy kresowe w XX-wiecznej literaturze polskiej. W zb.: Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999. Red. K. Jasiewicz. Warszawa-Londyn 1999, s. 162-167. ; 7. Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999. Red. K. Jasiewicz. Warszawa-Londyn 1999. ; 8. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce. Oprac. i posł. K. Pomian. Warszawa 1994. ; 9. B. Hadaczek, O poezji Kresów Wschodnich w Dwudziestoleciu międzywojennym. „Poezja” 1988, nr 11, s. 67-76. ; 10. B. Hadaczek, Proza Kresów Wschodnich w Dwudziestoleciu międzywojennym (rekonesans). „Ruch Literacki” 1986, z. 4, s. 265-279. ; 11. B. Hadaczek, Wstęp w: Antologia polskiej literatury kresowej XX wieku. Wybór tekstów, wstęp i objaśnienia B. Hadaczek. Szczecin 1995. ; 12. B. Hadaczek, Wstęp w zb.: Kresy w literaturze. Red. B. Hadaczek. Szczecin 1996. ; 13. W. Hulewicz, Teatr wyobraźni. W zb.: Teatr wyobraźni. Uwagi o słuchowisku i literackim scenariuszu radiowym. Warszawa 1935. ; 14. M. Inglot, Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851. Warszawa 1966. ; 15. J. Jarzębski, Exodus. Ewolucja obrazu Kresów w literaturze polskiej po drugiej wojnie światowej. „Almanach Humanistyczny” 1988, nr 9. ; 16. J. Jarzębski, Exodus. Ewolucja obrazu Kresów w literaturze polskiej po drugiej wojnie światowej. W: W Polsce czyli wszędzie : szkice o polskiej prozie współczesnej. Warszawa 1992. ; 17. E. Kasperski, Kresy, pogranicza i mity. O metodologii badań nad literaturą kresową. W zb.: Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski Warszawa 1996, s. 106-120. ; 18. Katastrofizm i awangarda. Red. T. Bujnicki, T. Kłak. Katowice 1979. ; 19. W. Kolasa, Współczesna prasa kresowa w kraju i za granicą. (Rozwój, analizy, przegląd tytułów). W zb.: Od strony Kresów. Studia i szkice. Cz. 2. Red. H. Bursztyńska. Kraków 2000, s. 279-320. ; 20. J. Kolbuszewski, Kresy jako kategoria aksjologiczna. „Przegląd Powszechny” 1987, nr 11, s. 179-194. ; 21. J. Kolbuszewski, Legenda Kresów w literaturze polskiej XIX wieku. „Odra” 1982, nr 12, s. 42-56. ; 22. T. Kłak, „Idące Wilno” („Żagary"-„Piony”-„Kolumna Literacka"). W: Czasopisma Awangardy. Cz. 2. Wrocław 1979. ; 23. T. Kłak, Żagary. (Problematyka grupy literackiej). „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” 1987, z. 61, s. 31-53. ; 24. Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku. Red. J. Jarowiecki. T. 1-4. Kraków 1986-1999. ; 25. Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje. Olsztyn 1995. ; 26. Kresy, Syberia, Literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1995. ; 27. Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1996. ; 28. Kronika. Artystyczne. „Kurier Wileński” 1927, nr 43, s. 4. ; 29. J. Kryszak, Druga Awangarda. „Integracje” 1985, nr 19, s. 3-10. ; 30. J. R. Krzyżanowski, A Paradise Lost? The Image of Kresy in Contemporary Polish Literature. W zb.: American Contributions to the VIII International Congress of Slavists. T. 2: Literaturę. Red. V. Terras. Columbus, Ohio, 1978. ; 31. Kultura międzywojennego Wilna. Materiały Konferencji w Trokach (28-30 VI 1993). Red. A. Kieżuń. Białystok 1994. ; 32. P. Kuncewicz, "Przymierze z ziemią"jako kategoria poetycka Drugiej Awangardy. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 2. Red. A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 146-166. ; 33. Z. Kurzowa, Elementy kresowe w języku powieści powojennej. Warszawa 1975. ; 34. Z. Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich. Warszawa-Kraków 1993. ; 35. M. J. Kwiatkowski, Narodziny polskiego radia. Radiofonia w Polsce w latach 1918-1929. Warszawa 1972. ; 36. B. Lasocka, Teatr lwowski w latach 1800-1842. Warszawa 1967. ; 37. M. Limanowski, Był kiedyś teatr Dionizosa. Wstęp, wybór i oprac. Z. Osiński. Warszawa 1994. ; 38. Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski Warszawa 1996. ; 39. T. Łopalewski, Czasy dobre i złe. Warszawa 1966. ; 40. R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Kraków 1966. ; 41. S. Mасkiewiсz (Сat), Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. Warszawa 1990. ; 42. Cz. Miłosz, Autoportret przekorny. Kraków 1994. ; 43. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Paryż 1990. ; 44. Cz. Miłosz, Punkt widzenia, czyli o tak zwanej Drugiej Awangardzie. „Oficyna Poetów” (Londyn) 1967, nr 1(4), s. 7-17. ; 45. Cz. Miłosz, Szukanie ojczyzny. Kraków 1996. ; 46. Cz. Miłosz, Widzenia na Zatoką San Francisco. Paryż 1969. ; 47. Cz. Miłosz, Wyprawa w Dwudziestolecie. Kraków 1999. ; 48. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic. Paryż 1985. ; 49. Na pograniczu. Studia i szkice. Red. H. Karwacka, J. F. Nosowicz. Białystok 1992. ; 50. Z. Niedziela, Słowiańskie zainteresowania pisarzy lwowskich w latach 1830-1848. Kraków 1966. ; 51. O dialogu kultur wspólnot kresowych. Red. S. Uliasz. Rzeszów 1998. ; 52. Od strony Kresów. Studia i szkice. Red. H. Bursztyńska, T. Budrewicz, S. Musiejenko. Kraków 1994. ; 53. Od strony Kresów. Studia i szkice. Cz. 2. Red. H. Bursztyńska. Kraków 2000. ; 54. Opisanie Miłosza. II. „Poezja” 1981, nr 7. ; 55. J. S. Ossowski, Wileńskie Środy Mickiewiczowskie. W zb.: Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci: materiały III Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 9-12 IX 1998. Pod red., [słowo wstępne] E. Feliksiak, E. Konończuk. T. 1: W kręgu spraw historycznych. Białystok 2000, s. 343-376. ; 56. A. Piroczkinas, Litewskie lata Adama Mickiewicza. Wilno 1995. ; 57. A. Piroczkinas, Litewskie lata Adama Mickiewicza. Wyd. 2. Warszawa 1998. ; 58. K. Poklewska, Galicja romantyczna (1816-1840). Warszawa 1976. ; 59. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 6: Między polską etniczną a historyczną. Red. W. Wrzesiński. Wrocław 1988. ; 60. Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka[i inni]. Wrocław 1993. ; 61. M. Stolzman, Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora. Warszawa-Kraków 1973. ; 62. M. Stolzman, Nigdy od ciebie, miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863). Olsztyn 1987. ; 63. J. Stradecki, W kręgu Skamandra. Warszawa 1977. ; 64. A. Szałagan, Pigoń Stanisław. W: Współcześni polscy i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Pod red. J. Czachowska, A. Szałagan. T. 6. Warszawa 1999, s. 362-373. ; 65. W. Szełkowski, Klub Włóczęgów Wileńskich. Wilno 1999. ; 66. M. Szydłowska, Cenzura teatralna w Galicji w dobie autonomicznej 1860-1918. Kraków 1995. ; 67. W. P. Szymański, Od metafory do heroizmu. Z dziejów czasopism literackich w Dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1967. ; 68. W. P. Szymański, „Żagary" i żagaryści. „Znak” 1966, nr 1/2, s. 169-185. ; 69. B. Śmigielski, Reduta w Wilnie 1925-1929. Warszawa 1989. ; 70. N. Taylor, Dziedzictwo kresowe w literaturze emigracyjnej. W zb.: Literatura polska na obczyźnie. Red. J. Bujnowski. Londyn 1988, s. 130-143. ; 71. N. Taylor, Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego w literaturze emigracyjnej. „Kultura” (Paryż) 1986, nr 10, s. 124-136. ; 72. N. Taylor, Kresy na emigracji. „Więź” 1988, nr 1, s. 54-64. ; 73. N. Тауlor, Kresy Północno-Wschodnie. W zb.: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. Red. K. Dybciak, Z. Kudelski. Т. 1. Lublin 2000, s. 204-206. ; 74. Tematy polsko-litewskie. Historia. Literatura. Edukacja. Red. R. Traba. Olsztyn 1999. ; 75. S. Uliasz, Mit Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej: rekonesans historyczno-literacki. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Filologia Polska” 1984, z. 16, s. 153-184. ; 76. Vilniaus kulturinis gyvenimas (1900-1940). Vilnius 1998. ; 77. E. Wiegandt, Austria felix, czyli o micie Galicji w prozie współczesnej. Poznań 1988. ; 78. A. Wierciński, Sztuka a rzeczywistość. (O programie literackim grupy „Żagarów”). „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Polska” 1975, nr 13, s. 205-213. ; 79. A. Wierciński, „Żagary". „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Polska” 1976, nr 14, s. 141-155. ; 80. Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 IX 1994. Red. E. Feliksiak [i inni]. T. 1-4. Białystok 1996. ; 81. Wilno—Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej. Olsztyn 1992. ; 82. Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji 21-24 IX 1989. Red. E. Feliksiak. T. 1-4. Białystok 1992. ; 83. K. Woźniakowski, Polska literatura wileńszczyzny 1944-1984. Kraków 1985. ; 84. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich. Red. S. Kozak, M. Jakóbiec. Wrocław 1974. ; 85. M. Zaleski, Pamięć wielonarodowej Rzeczypospolitej w literaturze po roku 1939. W zb.: Sporne postacie polskiej literatury współczesnej. Red. A. Brodzka. Warszawa 1994, s. 133-150. ; 86. M. Zadencka, W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych pisarzy emigracyjnych (F. Czernyszewicz, M. K. Pawlikowski, M. Czapska, Cz. Miłosz, J. Mackiewicz). Uppsala 1995. ; 87. S. Żółkiewski, Kultura literacka 1918-1932. Warszawa 1973. ; 88. Życie literackie w Wilnie XIX-XX wieku. Red. T. Bujnicki, A. Romanowski. Kraków 2000.

Issue:

2

Start page:

193

End page:

218

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123724 ; oai:rcin.org.pl:123724 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 9, 2020

In our library since:

May 9, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86545

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information