Obiekt

Tytuł: Juliusz Słowacki w kręgu wczesnoromantycznej filozofii egzystencji : o antropologii muzycznej w twórczości poety

Twórca:

Kuziak, Michał

Data wydania/powstania:

2001

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2001)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. M. H. Abrams, Formy wyobraźni romantycznej. Przeł. P. Graff. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3, s. 203-227.
2. H. Arendt, Myślenie. Przeł. H. Buczyńska-Garewicz. Przedm. M. Król. Warszawa 1991.
3. G. Bataille, Literatura a zło. Emily Bronte, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet. Przeł. M . Wodzyńska-Walicka. Przedm. Z. Bieńkowski. Kraków 1992.
4. A. Béguin, Odrodzenie odradza się. Tł. J. Żurowska. W zb.: Szkoła Genewska w krytyce: antologia. Wybór H. Chudak, Z. Naliwajek, J. Żurowska, M. Żurowski. Przedm. M. Żurowski. Warszawa 1998, s. 103-106.
5. A. Béguin, Romantycy niemieccy i nieświadomość. Tł. J. Żurowska. W zb.: Szkoła Genewska w krytyce: antologia. Wybór H. Chudak, Z. Naliwajek, J. Żurowska, M. Żurowski. Przedm. M. Żurowski. Warszawa 1998, s. 107-114.
6. M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. Warszawa 1990.
7. E. Bieńkowska, W poszukiwaniu królestwa człowieka. Utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. Warszawa 1981.
8. K. Biliński, „Biblia” i historiozofia. „Kordian’’ jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego. Wrocław 1998.
9. A. Boleski [A. Baumfeld], W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego. Główne motywy obrazowania. Łódź 1960.
10. J. Bourrilly, O doświadczeniu poetyckim młodego Słowackiego. Przeł. J. Lisowski. „Twórczość” 1959, nr 9, s. 96-106.
11. M. Buber, Problem człowieka. Przeł. W. Reszke. Warszawa 1993.
12. A. Camus, Człowiek zbuntowany. Przeł. J. Guze. Kraków 1991.
13. M. Cieśla, Topika i symbolika przedmistycznych i mistycznych pism Słowackiego. W zb.: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979. Red. M. Janion, M. Żmigrodzka. Warszawa 1981, s. 160-170.
14. M. Cieśla-Korytowska, Romantyzm a poznanie. W: O romantycznym poznaniu. Kraków 1998.
15. M. Cieśla-Korytowska, Słowacki i Wordsworth o dojrzewaniu. W zb.: Juliusz Słowacki - poeta europejski. Red. M. Cieśla-Korytowska, W. Szturc, A. Ziołowicz. Kraków 2000, s. 28-40.
16. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
17. C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej i inne studia. Przeł. A. Buchner. Kraków 1988.
18. J. Fabre, Dwa oblicza romantyzmu: „Godzina myśli ”. Tł. J. Żurowska. „Przegląd Humanistyczny” 1961, nr 1, s. 19-36.
19. J. Fabre, „Godzina myśli", czyli dwa oblicza romantyzmu. W: Od oświecenia do romantyzmu. Studia i szkice z literatury i kultury polskiej. Red. tł. [z fr.], wstęp E. Kasprzyk. Warszawa 1995.
20. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przekł, oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990.
21. K. Górski, Słowacki jako poeta aluzji literackiej. „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2, s. 361-375.
22. K. Górski, Słowacki jako poeta aluzji literackiej. W: Z historii i teorii literatury. Seria 2. Warszawa 1964.
23. P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku Monteskiusza do Lessinga. Przeł. H. Suwała. Wstęp S. Pietraszko. Komentarze i przypisy przeł. A. Siemek. Warszawa 1972.
24. W. Hilsbecher, Tragizm, absurd i paradoks. Eseje. Wybór i wstęp S. Lichańskiego. Przeł. S. Błaut. Warszawa 1972.
25. J. James, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata. Przeł. M. Godyń. Kraków 1996.
26. Jan od Krzyża św., Muzyka mistyczna. W: Dzieła. Wyd. 4, przejrz. i popr. Z hiszpańskiego przeł. B. Smyrak. Wprowadzenie O. Filek. Kraków 1986.
27. M. Janion, Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne. Warszawa 1984.
28. M. Janion, Niedoistnienie Chateaubrianda. W zb.: Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej. Red. M. Kalinowska, E. Kiślak. Warszawa 1998, s. 67-74.
29. M. Janion, Wobec zła. Chotomów 1989.
30. H. Jonas, Religia gnozy. Przeł. M. Klimowicz. Kraków 1994.
31. M. Kalinowska, Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. Warszawa 1989.
32. J. Kamionka-Straszakowa, Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki. Wrocław 1992.
33. E. Kiślak, Słowacki ulryjski. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 71-81.
34. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wyd. 3. T. 1. Lwów 1924.
35. L. Kołakowski, Obecność mitu. Wyd. 1 krajowe. Wrocław 1994.
36. Z. Krasiński, Kilka słów o Juliuszu Słowackim. W: Dzieła literackie. Wybrał, notami i uwagami poprzedził P. Hertz. T. 3. Warszawa 1973.
37. K. Kurek, Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej. Poznań 1999.
38. M. Kuziak, Słowacki ironiczny. O „Horsztyńskim”. W: Fragmenty o Słowackim. Słupsk 2001.
39. M. Kuziak, Teoria możliwych „Faustów" w polskim dramacie romantycznym. „Kordian” — „Samuel Zborowski" J. Słowackiego. W zb.: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. T. 1. Red. H. Krukowska, J. Ławski. Białystok 1999, s. 305-326.
40. Z. Leszczyński, O inspiracji biblijnej przenośnych znaczeń „serca". W zb.: O języku religijnym. Red. M. Karpiuk, J. Sambor. Lublin 1988, s. 145-166.
41. L. Libera, O dziecięcym filozofie Słowackiego. „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1979/1980, t. XIV/XV, s. 111-121.
42. Z. Łempicki, Renesans, oświecenie, romantyzm. Przedm. B. Suchodolski. W: Wybór pism . T. 1. Oprac. H. Markiewicz. Warszawa 1966.
43. E. Łubieniewska, Upiorny Anioł. Wokół osobowości Juliusza Słowackiego. Kraków 1998.
44. J. Maciejewski, Funkcja hamletyzmu w „Horsztyńskim "Juliusza Słowackiego. W zb.: Literatura, komparatystyka, folklor Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. S. Żółkiewski, M. Bokszczanin, S. Frybes, E. Jankowski. Warszawa 1968, s. 344-361.
45. J. Maciejewski, Powieści poetyckie Słowackiego. Poznań 1991.
46. J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne. Przeł. M. Mroczek. Gdańsk 1995.
47. S. Makowski, Juliusz Słowacki. Warszawa 1980.
48. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998.
49. A. de Musset, Spowiedź dziecięcia wieku. Przekł. i wstęp T. Żeleński (Boy). Warszawa 1979.
50. G. de Nerval, Aurelia. W: Córki ognia. Wybór, przekł. i komentarz J. Guze. Kraków 1993.
51. Novalis, Henryk von Ofterdingen. Przeł. F. Pik Mirandolla. Warszawa 1914.
52. Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna - studia - fragmenty. Wybór, przekł., wstęp i przypisy J.Prokopiuk. Warszawa 1984.
53. I. Opacki, Dwa bieguny sonetów Słowackiego. „Roczniki Humanistyczne” 1959 (wyd. 1960), t. 8, z. 1, s. 177-213.
54. I. Opacki, „Ewangelija" i „nieszczęście”. W: Poezja romantycznych przełomów. Szkice. Wrocław 1972.
55. I. Opacki, Słowackiego „równania z jedną niewiadomą. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4, s. 5-44.
56. J. G. Pawlikowski, Studiów nad „Królem Duchem" część pierwsza: Mistyka Słowackiego. Lwów 1909.
57. Pitagorejczycy, Harmonia sfer. „Koniec Wieku” 1994, nr 6, s. 9.
58. M. Piwińska, Bóg utracony i Bóg odnaleziony. (Buntownicy i wyznawcy). W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 1. Red. M. Żmigrodzka, Z. Lewinówna. Wrocław 1971, s. 251-301.
59. M. Piwińska, Słowacki ekspresjonistyczny. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 108-123.
60. M. Piwińska, Złe wychowanie. Warszawa 1981.
61. K. Poklewska, Ciągłość i nieciągłość osobowości. W zb.: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979. Red. M. Janion, M. Żmigrodzka. Warszawa 1981, s. 262-266.
62. G. Poulet, Romantyzm. Tł. P. Taranczewski. W: Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. Błoński, M. Głowiński. Przedm. J. Błoński. Warszawa 1977.
63. R. Przybylski, Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków 1982.
64. R. Przybylski, Śpiew zamraczający. W zb.: Romantyzm. Janion. Fantazmaty. Prace ofiarowane Profesor Marii Janion na jej siedemdziesięciolecie. Red. D. Siwicka, M. Bieńczyk. Warszawa 1996, s. 115-124.
65. R. Przybylski, Śpiew zamraczający. W: Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego. Warszawa 1999.
66. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986.
67. J. M. Rymkiewicz, Ludzie dwoiści. (Barokowa struktura postaci Słowackiego). W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981, s. 65-107.
68. F. Schiller, O poezji naiwnej i sentymentalnej. W: Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy. Przeł. I. Krońska, J. Prokopiuk. Wstęp J. Prokopiuk. Warszawa 1972.
69. J. Słowacki, Dzieła. Wyd. 2. Pod red. J. Krzyżanowski. T. 1-14. Wrocław 1952.
70. J. Smulski, Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna. Na materiale współczesnej prozy polskiej. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 4, s. 83-101.
71. W. Szturc, „Fantazy” Słowackiego. Ironia jako sztuka rozdawania ról, nie zawsze ironicznych. W: Osiem szkiców o ironii. Kraków 1994.
72. W. Szturc, Gwiazda przeznaczenia: Arcturus. W zb.: Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej. Red. M. Kalinowska, E. Kiślak. Warszawa 1998, s. 117-123.
73. W. Szturc, Przemiany postaw etycznych bohaterów dramatów Słowackiego. W: O obrotach sfer romantycznych. Bydgoszcz 1998.
74. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. T. 1. Wrocław 1960.
75. J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Paris 1990.
76. S. Treugutt, „Godzina myśli". W zb.: Juliusz Słowacki. W stopięćdziesięciolecie urodzin. Materiały i szkice. Red. M. Bizan, Z. Lewinówna. Indeks zest. T. Jodełka. Warszawa 1959, s. 72-116.
77. S. Treugutt, Pisarska młodość Słowackiego. Wrocław 1958.
78. I. Trostaniecki, „Nowa krytyka" w kontrataku. „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 4, s. 618-633.
79. J. Trznadel, Polski Hamlet. Kłopoty z działaniem. Wyd. 1 krajowe. Warszawa 1989.
80. M. Ursel, Bohater romantycznej powieści poetyckiej. „Prace Literackie” 1973, t. 15, s. 55-74.
81. M. Ursel, Wstąp w: J. Słowacki, Powieści poetyckie. Wyd. 4, zm. BN I 47. Wrocław 1986.
82. C. Wilson, Outsider. Przeł. M. Traczewska. Przedm. i posł. tłumaczyli B. Moderska, T. Zysk. Poznań 1992.
83. W. Wordsworth, Preludium - Księga I. W zb.: Twarde dno snu: tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego. Wybór, oprac., przekł. Z. Kubiak. Kraków 1993, s. 188-206.
84. M. Zaleski, Słowacki idylliczny. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 223-236.
85. K. Ziemińska, M. Kuziak, Maria Stuart Juliusza Słowackiego. Pomiędzy kobiecością, władzą a dzieciństwem . W zb.: Juliusz Słowacki - wyobraźnia i egzystencja. Pod red.,[wstęp] M. Kuziak. Słupsk 2002, s. 7-23.
86. M. Żmigrodzka, Głos w dyskusji. W zb.: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979. Red. M. Janion, M. Żmigrodzka. Warszawa 1981, s. 337-342.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

43

Strona końc.:

64

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:123735 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-05-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

8

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86556

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji