Obiekt

Tytuł: Metamorfozy świata poetyckiego "Marii" Malczewskiego w "Janie Bieleckim" Słowackiego

Twórca:

Ławski, Jarosław

Data wydania/powstania:

2001

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2001)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Bachórz, O polskim egzotyzmie romantycznym. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 2. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1974, s. 257-305. ; 2. K. Biliński, Swedenborg jako źródło inspiracji twórczej młodego Słowackiego. W zb.: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Olsztyn 22-23 listopada 1995 r. Red. M. Śliwiński. Olsztyn 1997, s. 9-16. ; 3. L. Boros, Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji. Przeł. B. Białecki. Warszawa 1977. ; 4. A. Brückner, Wstęp w: A. Malczewski, Maria. Lwów 1925. ; 5. P. Chmielowski, Kobiety Mickiewicza. Słowackiego i Krasińskiego. Zarys literacki. Wyd. 3, popr. i powiększone. Kraków 1886. ; 6. R. Chodźko, Zabalsamowana dolina. Studia o polskiej prozie kreacyjnej pogranicza kultur. Warszawa 1994. ; 7. R. Dąbrowski, Słowackiego dialog z odbiorcą. Podmiot mówiący, narracja, dialog w „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu", „Beniowskim " i "Królu-Duchu ". Kraków 1996. ; 8. T. Dobrowolski, Rzeźba neoklasyczna i romantyczna w Polsce. Wrocław 1974. ; 9. P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata. Przeł. E. Wolicka. Poznań 1991. ; 10. M. Falkówna, Indian Elements in Słowacki’s Thought. W zb.: Juliusz Słowacki. 1809-1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. Londyn 1951. ; 11. A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna. Wstęp M. Szyjkowski. BN I 9. Kraków 1949. ; 12. M. Głowiński, O intertekstualności. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 75-100. ; 13. M. Głowiński, O intertekstualności. W: Prace wybrane. T. 5. Kraków 2000. ; 14. B. Gubrynowicz, Piast Dantyszek. Kartka z twórczości poetyckiej Juliusza Słowackiego. Prelekcja publiczna. Lwów 1894. ; 15. W. Hahn, „Jan Bielecki". W: Książka zbiorowa dla uczczenia dwudziestopięcioletniej działalności A. Świętochowskiego. Lwów 1899. ; 16. G. Halkiewicz-Sojak, Kilka uwag o kategorii „tajemnicy” u Słowackiego. W zb.: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Olsztyn 22-23 listopada 1995 r. Red. M. Śliwiński. Olsztyn 1997, s. 17-28. ; 17. F. Jacob, Gra możliwości. Esej o różnorodności życia. Przeł. M. Kunicki-Goldfinger. Wstęp W. J. H. Kunicki-Goldfinger. Warszawa 1987. ; 18. M. Janion, Kobiety i duch inności. Warszawa 1996. ; 19. M. Janion, Mistyczna hipoteza rzeczywistości (zagajenie). W zb.: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979. Red. M. Janion, M. Żmigrodzka. Warszawa 1981, s. 324-332. ; 20. A. Kępiński, Melancholia. Warszawa 1996. ; 21. J. Kleiner, Słowacki. Wrocław 1972. ; 22. K. Korotkich, Dynamika światła i koloru w „Marii" Antoniego Malczewskiego. W zb.: Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicą pierwszej edycji „Marii". Materiały sesji naukowej, Białystok, 5-7 V 1995. Red. H. Krukowska. Białystok 1997, s. 263-286. ; 23. A. Kotliński, Słowacki drapieżny. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 82-93. ; 24. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994. ; 25. Z. Krasiński, Władysław Herman i jego. Powieść historyczna z dziejów narodowych XI wieku. W: Pisma Zygmunta Krasińskiego Wyd. Jubileuszowe. T. 2. Warszawa 1912. ; 26. M. Kridl, Wstęp w: J. Słowacki, Powieści poetyckie. BN I 47. Kraków 1921. ; 27. H. Krukowska, Romantyzm, czyli "salto mortale duch". „Ruch Literacki” 1977, z. 4, s. 317-321. ; 28. M. Kwapiszewski, Powieść historyczna z tezą. O „Wernyhorze” Michała Czajkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 2, s. 3-11. ; 29. J. Lasecka-Zielakowa, Powieść poetycka w Polsce w okresie romantyzmu. Wrocław 1990. ; 30. Leksykon symboli. Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo. Przeł. J.Prokopiuk. Warszawa 1992. ; 31. C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona. Przeł. A. Zajączkowski. Warszawa 1969. ; 32. M. G. Lewis, Mnich. Przeł. Z. Sinko. Kraków 1991. ; 33. L. Libera, Juliusza Słowackiego „ Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu". Poznań 1993. ; 34. J. Ławski, Malczewski. Iluminacje i klęski melancholijnego wędrowca. W: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska. Wprowadzenie H. Krukowska, J . Ławski. Białystok 1995, s. 59-106. ; 35. J. Ławski, Słowacki i libertyński rys kultury francuskiej. "Almanach Historycznoliteracki" 1999, t. 2, s. 57-75. ; 36. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. Kraków 1991. ; 37. E. Łubieniewska, „Upiorny anioł". Kraków 1998. ; 38. J. Maciejewski, Powieści poetyckie Słowackiego. Oprac. i przygotowanie do druku J. Fiećko. Poznań 1991. ; 39. M. Maciejewski, Narodziny powieści poetyckiej w Polsce. Wrocław 1970. ; 40. S. Makowski, Słowacki - kontynuator Malczewskiego. W zb.: Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicą pierwszej edycji „Marii". Materiały sesji naukowej, Białystok, 5-7 V 1995. Red. H. Krukowska. Białystok 1997, s. 411-428. ; 41. S. Makowski, Wernyhora. Przepowiednie i legenda. Warszawa 1995. ; 42. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska. Wprowadzenie H. Krukowska, J . Ławski. Białystok 1995. ; 43. A. H. Maslow, Religions. Values and Peak Experiens. Penguin Books, 1978. ; 44. A. H. Maslow, W stronę psychologii istnienia. Przeł. I. Wyrzykowska. Warszawa 1986. ; 45. D. Ostrowska, Wizerunek kobiety w pismach Ojców Kościoła. W zb.: Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze. Red. J. Brach-Czaina. Białystok 1997, s. 53-75. ; 46. S. Pigoń, Trud Słowackiego. Szkic syntezy. W: Z epoki Mickiewicza. Studiu i szkice Lwów 1922. ; 47. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992. ; 48. J. W. Poczobut-Odlanicki, Pamiętnik. (1640-1684). Oprac. A. Rachuba Warszawa 1987. ; 49. M. Praz, Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej. Przeł. K. Żaboklicki. Wstęp M. Brahmer. Warszawa 1974. ; 50. M. Ptaszyk, Okoliczności wydania „Biblii" Wujka w 1821 roku. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 3, s. 133-154. ; 51. P. Ricoeur, Filozofia osoby. Przeł. M. Frankiewicz. Kraków 1992. ; 52. J. Słowacki, Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Oprac. E. Sawrymowicz. Wyd. 3. Wrocław 1959. ; 53. W. Szturc, „Faust" Goethego. Ku antropologii romantycznej. Kraków 1995. ; 54. B. Szymańska, Mistycy i pesymiści. Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu. Wrocław 1991. ; 55. P. Tillich, Osamotnienie i odosobnienie. Przeł. K. Mech. „Znak” 1991, z. 4, s. 3-8. ; 56. S. Treugutt, „Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego. Warszawa 1964. ; 57. S. Treugutt, Pisarska młodość Słowackiego. Wrocław 1958. ; 58. M. Ursel, Wstęp w: J. Słowacki, Powieści poetyckie. Wyd. 4, zm. BN I 47. Wrocław-Kraków 1986. ; 59. T. Weiss, Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Warszawa 1974. ; 60. Cz. Zgorzelski, Liryczność poezji romantycznej. W: Obserwacje. Warszawa 1983. ; 61. J. Zieliński, SzatAnioł. Warszawa 1999.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

77

Strona końc.:

113

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:123737 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-05-10

Data dodania obiektu:

2020-05-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86558

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji