Object

Title: Czy krytyka literacka jest sztuką? : wokół jednego z wątków międzywojennych sporów o granice krytyki

Creator:

Skórczewski, Dariusz

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Bachowski, Granice krytyki. „Kultura” 1936, nr 31. ; 2. S. Baczyński, Pisma krytyczne. Wybór, wstęp A. Kijowski. Warszawa 1963. ; 3. S. Baczyński, Prawo sądu. Warszawa 1930. ; 4. S. Baczyński, Sztuka walcząca. Lwów-Poznań 1923. ; 5. K. Bartoszyński, Pogranicza krytyki literackiej. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 1. Red. J. Sławiński. Wrocław 1974, s. 95-120. ; 6. W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze. Kraków 1921. ; 7. W. Borowy, Studia i szkice literackie. Wybór i oprac. Z. Stefanowska, A. Paluchowski. T. 2. Warszawa 1983. ; 8. E. Breiter, Krytyka sumieniem sztuki. „Wiadomości Literackie” 1929, nr 13. ; 9. E. Breiter, Zadania krytyki literackiej. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 35. ; 10. S. Brzozowski, Kilka uwag o stanie ogólnym literatury europejskiej i zadaniach krytyki literackiej. W: Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej. Z teki pośmiertnej wydał i przedm. O. Ortwin. Lwów 1912. ; 11. S. Brzozowski, Współczesna krytyka literacka w Polsce. Lwów 1907. ; 12. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka. Wstęp T. Burek. Dzieła. Pod red. M. Sroka. Kraków-Wrocław 1984. ; 13. P. Chmielowski, Nowele E. Orzeszkowej. W: Pisma krytycznoliterackie. Oprac. H. Markiewicz. T. 1. Warszawa 1961. ; 14. P. Chmielowski, Spółczucie psychologiczne w badaniach historycznoliterackich. W: Pisma krytycznoliterackie. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Warszawa 1961. ; 15. I. Chrzanowski, Rec.: G. Korbut, Literatura polska od początków do powstania styczniowego. Książka podręczna informacyjna dla studiujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. T. 1-3. Warszawa 1917-1921. „Tygodnik Ilustrowany” 1919, nr 15. ; 16. B. Croce, Zarys estetyki. Przekład zbiorowy. Wstęp Z. Czerny. Kraków 1961. ; 17. K. Czachowski, Krytyk w opałach krytyki. W: Pod piórem. Kraków 1947. ; 18. K. Czachowski, Krytyka literacka. Jej obecny stan w Polsce. W: Obraz współczesnej literatury polskiej. 1884-1933. T. 3: Ekspresjonizm i neorealizm. Warszawa-Lwów 1936. ; 19. Z. Czerny, Stan badań literackich we Francji po wojnie. W zb.: Zjazd Naukowy im. I. Krasickiego. Księga referatów. Red. L. Bernacki. Z. 3. Lwów 1936. ; 20. Z. Dębicki, Rozmowy o literaturze. Warszawa 1927. ; 21. K. Dybciak, T. Witkowski, Wypowiedź poetycka jako akt krytyczny. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 1. Red. J. Sławiński. Wrocław 1974, s. 121-131. ; 22. I. Fik, W sprawie uprawnień krytyki. „Orka na Ugorze” 1939, nr 4. ; 23. I. Fik, W sprawie uprawnień krytyki. W: Wybór pism krytycznych. Oprac., wstęp A. Chruszczyński. Warszawa 1961. ; 24. H. Filipkowska, Jan Lorentowicz. W zb.: Literatura okresu Młodej Polski. T. 4. Red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, J. J. Lipski. „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku.” Seria 5. Kraków 1977, s. 417-447. ; 25. L. Fryde, Drogi współczesnej krytyki literackiej. „Wiedza i Życie” 1938, nr 12. ; 26. L. Fryde, Drogi współczesnej krytyki literackiej. W: Wybór pism krytycznych. Oprac. A. Biernacki. Warszawa 1966. ; 27. L. Fryde, O powołaniu krytyki literackiej. „Życie Literackie” 1937, z. 2. ; 28. E. Gaworska, E. Ihnatowicz, W. Klemm, Problematyka przełomu w badaniach nad krytyką literacką końca XIX wieku. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 163-181. ; 29. M. Giergielewicz, Destrukcja i twórczość w krytyce literackiej. „Zet” 1932, nr 4. ; 30. W. Głowala, Młodopolska wyobraźnia metakrytyczna. Wrocław 1985. ; 31. W. Głowala, Relacja: sztuka-krytyka jako motyw młodopolskiej metakrytyki (1890-1916). W zb.: Badania nad krytyką literacką: studia. Seria 2. Red. M. Głowiński, K. Dybciak. Wrocław 1984, s. 87-100. ; 32. W. Głowala, Sentymentalizm i pedanteria. O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego. Wrocław 1972. ; 33. W. Głowala, Wstęp w K. Irzykowski, Wybór pism krytycznoliterackich. Oprac. W. Głowala. BN I 222. Wrocław 1975. ; 34. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997. ; 35. M. Głowiński, Próba opisu tekstu krytycznego. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 2. Red. M. Głowiński, K. Dybciak. Wrocław 1984, s. 73-85. ; 36. M. Gołaszewska, Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa 1963. ; 37. M. Grabowska, Dzieło, autor, krytyka. „Pion” 1936, nr 7. ; 38. T. Grabowski, Krytyka literacka w Polsce w epoce realizmu i modernizmu (1863-1933). Poznań 1934. ; 39. A. Grzymała-Siedlecki, Książka o Kasprowiczu (Zygmunt Wasilewski, „Jan Kasprowicz. Zarys wizerunku"). „Rzeczpospolita” 1923, nr 59. ; 40. A. Grzymała-Siedlecki, Książka o krytyce. „Kurier Warszawski” 1934, nr 252. ; 41. M. Gumkowski, J. Pawłowski, O wielogłosowości tekstu krytycznego. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 1. Red. J. Sławiński. Wrocław 1974, s. 67-79. ; 42. K. Irzykowski, Beniaminek. Rzecz o Boyu-Żeleńskim. Warszawa 1933. ; 43. K. Irzykowski, Godność krytyki. „Europa” 1929, nr 1. ; 44. K. Irzykowski, Słoń wśród porcelany. Studia nad nowszą myślą literacką w Polsce. Warszawa 1934. ; 45. K. Irzykowski, Walka o treść. - Beniaminek. Oprac., indeks A. Lam. Pisma. Pod red. A. Lam. Kraków 1976. ; 46. K. Kaszewski, Krytyk o krytyce. „Wędrowiec” 1901, nr 51. ; 47. S. Kawyn, O sądach w twórczości i krytyce literackiej. Uwagi i notatki. „Ruch Literacki” 1930, nr 1. ; 48. J. Kleiner, Analiza dzieła. W: Studia z zakresu literatury i filozofii. Warszawa 1925. ; 49. K. L. Koniński, O krytyce literackiej. „Gazeta Literacka” 1934, nry 9, 10. ; 50. K. L. Koniński, O krytyce literackiej. W: Pisma wybrane. Red. A. Biernacki. Warszawa 1955. ; 51. W. Korabiowski, Fanatyk metody. „Pion” 1937, nr 6. ; 52. G. Korbut, Wstęp do literatury polskiej. (Zarys metodyki badania literatury). Warszawa 1924. ; 53. M. Kridl, Krytyka i krytycy. Warszawa 1923. ; 54. W. Kubacki, Glosa krytyczna o Irzykowskim. „Wiadomości Literackie” 1938, nr 26. ; 55. E. Kucharski, rec.: M. Kridl, Krytyka i krytycy. Warszawa 1923. „Pamiętnik Literacki” 1924/25, s. 397-410. ; 56. T. Kudliński, O higienę w krytyce. „Pion” 1933, nr 1. ; 57. J. Lorentowicz, Autor a krytyk. „Świat” 1929, nr 6. ; 58. J. Lorentowicz, Granice krytyki literackiej. „Wiadomości Literackie” 1938, nr 27. ; 59. Z. Lubicz-Zaleski, Dzieło i twórca. Studia i wrażenia literackie. Warszawa-Lwów 1913. ; 60. A. Łaszowski, Literatura i styl życia. Szkice, wspomnienia, rozmowy. Wybór, oprac., przedm. S. Jończyk. Warszawa 1985. ; 61. Z. Łempicki, O krytyce literackiej. „Przegląd Warszawski” 1924, nr 34/35. ; 62. Z. Łempicki, O krytyce literackiej. W: Wybór pism. Oprac. H.Markiewicz. T. 2: Studia z teorii literatury. Przedm. R. Ingarden. Warszawa 1966. ; 63. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. Wyd. 4, przejrz. i uzupeł. Kraków 1976. ; 64. H. Markiewicz, Polska nauka o literaturze. Zarys rozwoju. Warszawa 1981. ; 65. I. Matuszewski, Subiektywizm w krytyce. „Biblioteka Warszawska” 1897, t. 2. ; 66. I. Matuszewski, Subiektywizm w krytyce. W: Pisma. T. 1: O sztuce i krytyce. Studia i szkice. Wybór, wstęp, oprac. S. Sandler. Warszawa 1965. ; 67. H. Michalski, Drogi i prawa krytyki. „Kultura” 1937, nr 17. ; 68. J. N. Miller, Odprawa krytykom na S. „Wiadomości Literackie” 1927, nr 31. ; 69. W. Moraczewski, O krytyce twórczej. „Zdrój” 1917, nr 5. ; 70. S. Napierski, Wymiana poglądów. „Okolica Poetów” 1935, nr 4/5, s. 6-7. ; 71. M. Naszkowski, Zadania współczesnej krytyki literackiej. „Sygnały” 1934, nr 13. ; 72. O. Ortwin, Próby przekrojów. Ze studiów nad teatrem, liryką i powieścią 1900-1935. Wstęp J. Kleiner, W. Kozicki. Lwów 1936. ; 73. O. Ortwin, Samoistność krytyki literackiej. „Sygnały” 1934, nr 10/11. ; 74. O. Ortwin, Z antynomii krytyki literackiej: konkretność i abstrakcyjność. „Lwów Literacki” 1937, nr 1. ; 75. O. Ortwin, Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce. Oprac. J. Czachowska. Wstęp M. Głowiński. Pisma krytyczne. [T. 2]. Warszawa 1970. ; 76. E. Paczoska, Krytyka literacka pozytywistów. Wrocław 1988. ; 77. W. Pietrzak, Pisarz a krytyka. „Czas” 1939, nr 125. ; 78. W. Pietrzak, Pisarz a krytyka. W: Miscellanea krytyczne. Warszawa 1957. ; 79. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy - dekadenci - herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Kraków-Wrocław 1985. ; 80. L. Pomirowski, Krytyka krytyki. W: Doktryna a twórczość. Rzecz o współczesnej krytyce, najnowszej prozie polskiej i dramacie. Warszawa-Kraków 1928. ; 81. L. Pomirowski, O metodach krytyki literackiej. „Głos Prawdy” 1926, nr 11. ; 82. M. Porębski, Ikonosfera. Warszawa 1972. ; 83. G. Poulet, Une Critique d’identification. W zb.: Les Chemnis actuels de la critique. Red. G. Poulet. Paris 1968. ; 84. J. Prokop, Krytyk jako stwórca. „Teksty” 1976, nr 4/5, s. 86-94. ; 85. J. Prosnak, Krytyka jako twórczość. „Tygodnik Ilustrowany” 1932, nr 41. ; 86. E. Przewóski, Krytyka literacka we Francji. Wstęp, tekst uzupełnił A. Lange. T. 1. Lwów 1899. ; 87. J. E. Skiwski, O krytyce naukowej i profetycznej. „Myśl Narodowa” 1928, nr 15. ; 88. J. E. Skiwski, Poza wieszczbiarstwem i pedanterią. Poznań 1929. ; 89. J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej. W: Dzieło - język - tradycja. Prace wybrane. Red., wstęp W. Bolecki. T. 2. Kraków 1998. ; 90. A. Słonimski, Krytyka czy reklama? „Wiadomości Literackie” 1928, nr 28. ; 91. J. Spytkowski, St. Brzozowski estetyk-krytyk. Kraków 1939. ; 92. S. R. Stande, O krytykę marksistowską. „Miesięcznik Literacki” 1930, nr 5. ; 93. S. R. Stande, O krytykę marksistowską. W zb.: Teoria badań literackich w Polsce. Opracował H.Markiewicz. T. 2. Kraków 1960. ; 94. A. Stern, O zmianę metod naszej krytyki. „Wiadomości Literackie” 1928, nr 31. ; 95. K. Troczyński, Rozprawa o krytyce literackiej. Zarys teorii. Poznań 1931. ; 96. D. Ulicka, Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty. Warszawa 1992. ; 97. A. Werner, Krytyka literacka. Problemy tradycji i wyboru. W zb.: Literatura polska 1918-1975. Red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski. Wyd. 2. T. 1: 1918-1932. Warszawa 1991. ; 98. M. J. Wielopolska, O stanie pierwszym, drugim i trzecim republiki literackiej. „Wiadomości Literackie” 1929, nr 20. ; 99. O. Wilde, Dialogi o sztuce. Przekł. M. Feldmanowa. W: Pisma zebrane. T. 4. Warszawa 1923. ; 100. S. I. Witkiewicz, O znaczeniu filozofii dla krytyki. „Dodatek Tygodniowy” do „Polski Zbrojnej” 1931, nr 18/19. ; 101. K. Wyka, Ciągle krytyka. „Marchołt” 1935, nr 2. ; 102. K. Wyka, Wielka krytyka. „Gazeta Polska” 1936, nr 176. ; 103. K. W. Zawodziński, O krytyce ABC krytykom krytyki. „Wiadomości Literackie” 1929, nr 42. ; 104. S. Zdziechowska, Stanisław Brzozowski jako krytyk literatury polskiej. Kraków 1927. ; 105. W. Zechenter, O właściwy podział krytyki literackiej. („Współczująca” i „przekorna” czy raczej „rejestrująca" i „walcząca"?). „Kurier Literacko-Naukowy” 1938, nr 50.

Issue:

4

Start page:

45

End page:

73

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123754 ; oai:rcin.org.pl:123754 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 10, 2020

In our library since:

May 10, 2020

Number of object content hits:

4

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86620

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information