Object

Title: Nowy skarb trzcinieckiego kręgu kulturowego z Brzegu, stan. 3, gm. Rzeczyca, pow. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie

Creator:

Muzolf, Przemysław ; Ziółkowski, Mariusz

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

The new hoard of the Trzciniec cultural circle from Brzeg, Site 3, Rzeczyca commune, Tomaszów Mazowiecki district, Łódź Province ; Przegląd Archeologiczny T. 66 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

The paper presents a newly discovered hoard of bronze ornaments, which was found in November 2014 in Brzeg, Rzeczyca commune, Tomaszów Mazowiecki district (Fig. 1). After the initial analysis of the artefacts included in the deposit, it was found that there were 4 oval bronze plates with eyelet, decorated with two rows of ambient points embossed from the bottom, 35 pipe-shaped salta leone coils with a total length of 2,941 m and fragments of a pottery vessel in which the bronze ornaments were placed. The pot belongs to the G123 variant (Górski 2007), with an underlined shoulder and a neck folded outwards, with a slightly thickened rounded/truncated edge, the bottom is not separated (Fig. 2: 1). Spectrometric analysis has shown that all artefacts belong to high-tin bronzes (Table 1). After conducting a formal analysis,mainly of the metal artefacts included in the hoard, and to a lesser extent taking into account the discovered vessel, the time when the hoard from Brzeg was deposited, should be located in the BrD-HA1 phases, which corresponds to the range of 1350-1150 BC in absolute dating

References:

Blajer W. 1999. Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach Polskich, Prace Komisji Archeologicznej 30, Kraków ; Błaszczyk Z. 2000. Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie piotrkowskim. Katalog stanowisk, Piotrków Trybunalski ; Gąsior M. 1975. Kultura trzciniecka na obszarze Polski Środkowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 22, 102-120 ; Górski J. 2007. Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3 ; Górski J., Wawrusiewicz A. 2011. Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie, Łódź ; Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski, Warszawa ; Kłosińska E. 2008a. Einmalige Funde der Kopfgestellverzierung aus dem südöstlichen Lublin-Land, Sprawozdania Archeologiczne 60, 265-294 ; Kłosińska E. 2008b. Skarb wyrobów brązowych ze środkowego okresu epoki brązu z Pogorszyna, pow. przysuski, stanowisko 1, Archeologia Polski Środkowowschodniej10, 207-225 ; Makarowicz P. 1998. Kujawski nurt trzcinieckiego kręgu kulturowego – podstawy taksonomiczne. (W:) „TRZCINIEC” – system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań, 33-60 ; Makarowicz P. 2010. Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, Poznań ; Muzolf B. 2012. Osadnictwo epoki brązu. Uwagi wstępne. (W:) R. Grygiel (red.), Lutomiersk-Koziówki stanowisko 3a-c, gm. Lutomiersk – wielokulturowy zespółosadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny, Łódź, 57-58 ; Muzolf P. 2010. Opracowanie wyników badań na stanowisku w Kaszewy-Kolonii, stan. 1-7 (maszynopis w archiwum Fundacji Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego) ; Muzolf P. 2011. Materiały kultury trzcinieckiej z osady w Krzyżanówku, stan. 10, Maszynopis pracy magisterskiej w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego ; Muzolf P. 2012a. Grób ciałopalny z III okresu epoki brązu z Konstantynowa Łódzkiego w świetle nowych ustaleń, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznegoi Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 45, 239-249 ; Muzolf P. 2012b. Osadnictwo kultury trzcinieckiej. (W:) R. G rygiel (red.), Lutomiersk-Koziówki stanowisko 3a-c, gm. Lutomiersk – wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny, Łódź, 58-114 ; Pawlata L., Wawrusiewicz A. 2012. „Skarb” z Doratynki. Przyczynek do badań nad metalurgią epoki brązu na Podlasiu, Podlaskie Zeszyty Archeologiczne 7-8/2011-2012, 89-113 ; Taras H., Florek M. 2003. Dacharzów. Cmentarzysko kultury Trzcinieckiej, Lublin ; Wiklak H. 1964. Cmentarzysko w Stobnicy, pow. Piotrków Trybunalski na tle grupy konstantynowskiej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznegow Łodzi, Seria Archeologiczna 11, 45-98

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

66

Start page:

45

End page:

56

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67441 ; 0079-7138 ; DOI : 10.23858/PA 66.2018.003

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

This page uses 'cookies'. More information