Obiekt

Tytuł: Nowy skarb trzcinieckiego kręgu kulturowego z Brzegu, stan. 3, gm. Rzeczyca, pow. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie

Twórca:

Muzolf, Przemysław ; Ziółkowski, Mariusz

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

The new hoard of the Trzciniec cultural circle from Brzeg, Site 3, Rzeczyca commune, Tomaszów Mazowiecki district, Łódź Province ; Przegląd Archeologiczny T. 66 (2018)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 29 cm

Abstrakt:

The paper presents a newly discovered hoard of bronze ornaments, which was found in November 2014 in Brzeg, Rzeczyca commune, Tomaszów Mazowiecki district (Fig. 1). After the initial analysis of the artefacts included in the deposit, it was found that there were 4 oval bronze plates with eyelet, decorated with two rows of ambient points embossed from the bottom, 35 pipe-shaped salta leone coils with a total length of 2,941 m and fragments of a pottery vessel in which the bronze ornaments were placed. The pot belongs to the G123 variant (Górski 2007), with an underlined shoulder and a neck folded outwards, with a slightly thickened rounded/truncated edge, the bottom is not separated (Fig. 2: 1). Spectrometric analysis has shown that all artefacts belong to high-tin bronzes (Table 1). After conducting a formal analysis,mainly of the metal artefacts included in the hoard, and to a lesser extent taking into account the discovered vessel, the time when the hoard from Brzeg was deposited, should be located in the BrD-HA1 phases, which corresponds to the range of 1350-1150 BC in absolute dating

Bibliografia:

Blajer W. 1999. Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach Polskich, Prace Komisji Archeologicznej 30, Kraków ; Błaszczyk Z. 2000. Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie piotrkowskim. Katalog stanowisk, Piotrków Trybunalski ; Gąsior M. 1975. Kultura trzciniecka na obszarze Polski Środkowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 22, 102-120 ; Górski J. 2007. Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3 ; Górski J., Wawrusiewicz A. 2011. Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie, Łódź ; Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski, Warszawa ; Kłosińska E. 2008a. Einmalige Funde der Kopfgestellverzierung aus dem südöstlichen Lublin-Land, Sprawozdania Archeologiczne 60, 265-294 ; Kłosińska E. 2008b. Skarb wyrobów brązowych ze środkowego okresu epoki brązu z Pogorszyna, pow. przysuski, stanowisko 1, Archeologia Polski Środkowowschodniej10, 207-225 ; Makarowicz P. 1998. Kujawski nurt trzcinieckiego kręgu kulturowego – podstawy taksonomiczne. (W:) „TRZCINIEC” – system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań, 33-60 ; Makarowicz P. 2010. Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, Poznań ; Muzolf B. 2012. Osadnictwo epoki brązu. Uwagi wstępne. (W:) R. Grygiel (red.), Lutomiersk-Koziówki stanowisko 3a-c, gm. Lutomiersk – wielokulturowy zespółosadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny, Łódź, 57-58 ; Muzolf P. 2010. Opracowanie wyników badań na stanowisku w Kaszewy-Kolonii, stan. 1-7 (maszynopis w archiwum Fundacji Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego) ; Muzolf P. 2011. Materiały kultury trzcinieckiej z osady w Krzyżanówku, stan. 10, Maszynopis pracy magisterskiej w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego ; Muzolf P. 2012a. Grób ciałopalny z III okresu epoki brązu z Konstantynowa Łódzkiego w świetle nowych ustaleń, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznegoi Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 45, 239-249 ; Muzolf P. 2012b. Osadnictwo kultury trzcinieckiej. (W:) R. G rygiel (red.), Lutomiersk-Koziówki stanowisko 3a-c, gm. Lutomiersk – wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny, Łódź, 58-114 ; Pawlata L., Wawrusiewicz A. 2012. „Skarb” z Doratynki. Przyczynek do badań nad metalurgią epoki brązu na Podlasiu, Podlaskie Zeszyty Archeologiczne 7-8/2011-2012, 89-113 ; Taras H., Florek M. 2003. Dacharzów. Cmentarzysko kultury Trzcinieckiej, Lublin ; Wiklak H. 1964. Cmentarzysko w Stobnicy, pow. Piotrków Trybunalski na tle grupy konstantynowskiej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznegow Łodzi, Seria Archeologiczna 11, 45-98

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

66

Strona pocz.:

45

Strona końc.:

56

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67441 ; 0079-7138 ; DOI : 10.23858/PA 66.2018.003

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji