Obiekt

Tytuł: Studies on the ecology of Aldrovanda vesiculosa L. 1, Ecological differentiation of A. vesiculosa population under the influence of chemical factors in the habitat

Twórca:

Kamiński, Ryszard

Data wydania/powstania:

1987

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Ecological differentiation of A. vesiculosa population under the influence of chemical factors in the habitat ; Studies on the ecology of Aldrovanda vesiculosa

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii

Wydawca:

Polish Scientific Publishers

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Strony 559-590, 1 złożona karta tablic : ilustracje ; 24 cm ; Bibliografia na stronach 587-590 ; Streszczenie w języku polskim

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Ten habitats of A. vesiculosa – disappearing in Europe aquatic plant, have been investigated. The habitats were characterized according to water chemistry, composition of bottom sediments, describing also the coenotic relations, i.e., biotic ones in the phytosociological aspect. An analysis of individual and group characters of plants allowed to find chemical factors of habitats most significant for the growth of plants examined, the best habitats for A . vesiculosa population were indicated, also water chemistry necessary for maintenance cultures or introductions was determined.

Bibliografia:

1. Ashida J. 1934 - Studies on the leaf movement of Aldrovanda vesiculosa L. I. Process and mechanism of the movement - Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ., ser. B, 9: 141-244.
2. Ashida J. 1935 - Studies on the leaf movement of Aldrovanda vesiculosa L. II. Effects of mechanical, electrical, thermal, osmotic and chemical influences - Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ., ser. B. 11 : 55-113.
3. Babko A. K., Pilipienko A. 1955 - Analiza kolorymetryczna [Colorimetric analysis] – Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa, 340 pp.
4. Badura L. 1965 - O mechanizmie "stymulującego" wpływu humianu sodu na proces fermentacji alkoholowej i rozmnażania drożdży [The "stimulating" effect of humic natrium on alcoholic fermentation and yeast growth] - Acta Soc. Bot. Pol. 34: 287-328.
5. Barrous H. L., Simpson E. C. 1962 - An EDTA method for the direct routine determination of calcium and magnesium in soil and plant tissue - Soil. Sci. Am. Proc. 26: 443-445.
6. Bernatowicz S., Wolny P. 1974 - Botanika dla limnologów i rybaków [Botany for limnologists and fishermen] - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 518 pp.
7. Boyd C. E. 1968 - Some aspects of aquatic plant ecology - Reservoir Fishery Resources Symposium, Athens, April 5-7, Athens, Georgia, Washington, D. C., Am. Fish. Soc. 114-129.
8. Boyd C. E. 1970 - Chemical analyses of some aquatic plants - Arch. Hydrobiol. 67: 78-85.
9. Buckman H. C., Brady N. C. 1971 - Gleba i jej właściwości [Soil and its properties] – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 529 pp.
10. Buczek J., Burzyński M., Jurajda K., Kubik-Dobosz G., Lisiak M.J., Stabrowska J., Slesak E., Tatkowska E. 1976 - Ćwiczenia z fizjologii roślin [Exercises in plant physiology] - Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 187 pp.
11. Czerwiński W. 1967 - Znaczenie humianu w kulturach wodnych pod kątem widzenia czynnika minimum [Significance of humic acid in aquatic cultures from the point of minimum factor] – Acta Soc. Bot. Pol. 36: 185-206.
12. Czerwiński W. 1980 - Fizjologia roślin [Plant physiology] - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 604 pp.
13. Dykyjova D. 1973 - Accumulation of mineral nutrients in the biomass of reedswamp species (In: Ecosystem study on wetland biome in Czechoslovakia, Ed. S. Hejny) - Czechoslovak IBP PT-PP, Report No. 3, Czechoslovak Academy of Sciences, 151-161.
14. Dykyjova D. 1979 - Selective uptake of mineral ions and their concentration factors in aquatic higher plants - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 267-324.
15. Elandt R. 1964 - Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego [Mathematical statistics in agricultural experiments] - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 595 pp.
16. Fijałkowski D. 1958a - Obserwacje nad ekologią i rozmieszczeniem wierzby borówkolistnej (Salix myrtilloides L.) na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim [Observations on the ecology and distribution of Salix myrtilloides L. on the Łęczna-Włodawa Lake District] - Acta Soc. Bot. Pol. 27: 605-612.
17. Fijałkowski D. 1958b - Badania nad rozmieszczeniem i ekologią aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa L.) na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim [Studies on the distribution and ecology of Aldrovanda vesiculosa L. on the Łęczna-Włodawa Lake District] - Acta Soc. Bot. Pol. 27: 597-604.
18. Fijałkowski D. 1959 - Szata roślinna jezior Łęczyńsko-Włodawskich i przylegających do nich torfowisk [Vegetational cover of Łęczna-Włodawa lakes and the neighbouring peat bogs] - Ann. UMC-S, sectio B, 14: 131-206.
19. Gaudet J. J. 1974 - The normal role of vegetation in water (In: Aquatic vegetation and its use and control, Ed. D.S. Mitchell) - UNESCO, Paris, 24-37.
20. Gomółka E., Szypowski W. 1975 - Ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe w chemii wody [Laboratory and counting excercises in water chemistry] - Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, 231 pp.
21. Gumiński S. 1950 - Badania nad warunkami i mechanizmem działania związków próchnicznych na organizm roślinny [Studies on the conditions and mechanism of the effect of humus compounds on plant organism] - Acta Soc. Bot. Pol. 20: 589-620.
22. Gumiński S. 1977 - Ogólna fizjologia roślin [General plant physiology] – Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Wrocław, 449 pp.
23. Gumiński S., Gumińska Z., Sulej J. 1965 - Effects of humate, agar-agar and EDTA on the development of tomato seedlings in aerated and non aerated water cultures - J. exp. Bot. 16: 151-162.
24. Hegi G. 1961 - Illustrierte Flora von Mittel Europa - Band IV/2 Teil, Teilband A., Carl Hanser Verlag, Miinchen, 497-1112.
25. Heller R. 1953 - Recherches sur le nutrition minerale des tissues vegetaux cultives "in vitro" - Ann. Sci. Nat. Bot. 14: 1-223.
26. Hermanowicz W., Dożańska W., Sikorowska C., Kelus J. 1967 - Fizyczno-chemiczne badania ścieków miejskich i osadów ściekowych [Physico-chemical investigations of municipal sewage and sludge] - Arkady, Warszawa, 846 pp.
27. Hutchinson G. E. 1975 - A treatise on limnology. Vol. III. Limnological botany - A. Wiley-Intersc. Public., New York-London-Sydney-Toronto, 660 pp.
28. Kamiński R. 1983 - Aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa L.) ginącą rośliną w Polsce [Aldrovanda vesiculosa L. a vanishing plant in Poland] - Chrońmy Przyr. ojcz. 8: 20-24.
29. Kamiński R. 1987 - Studies on the ecology of Aldrovanda vesiculosa L. II. Organic substances, physical and biotic factors and the growth and development of A. vesiculosa - Ekol. pol. 35: 591-600.
30. Kanonowa M. 1968 - Substancje organiczne gleby. Ich budowa, właściwości i metody badań [Organic substances of soil - structure, properties and methods of investigations] – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 392 pp.
31. Krawiecowa A., Kuczyńska I. 1964 - Roślinność rezerwatu Łężczak pod Raciborzem [Vegetation of the Łężczak reserve near Raciborz] - Acta Univ. Wratislav., Prace Bot. 24: 5-31.
32. Kyc S. 1968 - Próba wyjaśnienia mechanizmu działania humianu sodowego na przyrost ilości komórek i suchej masy Scendesmus quadricauda (Turp.) Breb. [An attempt to explain the effect of humic natrium on the number of cells and dry weight of Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb.] - Ph.D. Thesis, Chair of Plant Physiology, University of Wrocław.
33. Lhotsky S. 1960 - O wpływie próchnic na glony [The effect of humus on algae] - Acta Agrobot. 9: 113-116.
34. Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1972 - Analiza chemiczno-rolnicza. Gleby i nawozy [Chemical and agricultural analysis. Soils and fertilizers] - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków, 178 pp.
35. Lurie Ju. Ju. 1973 - Unificirovannye metody analiza vod - Izd. Nauka, Moskva, 377 pp.
36. Matuszkiewicz W. 1967 - Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Polski [Systematical review of plant communities in Poland] (In: Wstęp do fitosocjologii praktycznej, Ed. A. Scamoni) - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 175-229.
37. Matuszkiewicz W. 1982 - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski [Key to plant communities in Poland] - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 298 pp.
38. Mazrimas J. 1974 - Further hints on growing Aldrovanda - Carnivor. Pl. Newslet. 3: 27-28.
39. Michalak S. 1963 - Staw Nowokuźnicki - rezerwat na Śląsku Opolskim (Nowokuźnicki pond – a reserve in Silesian Opole] - Chrońmy Przyr. ojcz. 19: 24-27.
40. Niklewski B. 1968 - Torf a roślina [Peat and plant] - Wiad. bot. 12: 211-228.
41. Nowosielski O. 1968 - Metody oznaczania potrzeb nawożenia [Methods for determining the fertilization demands] - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 667 pp.
42. Panfil J. 1978 - Pojezierze Mazurskie. Z serii Przyroda Polska [Masurian Lakeland. From the series Polish Nature] - Wiedza Powszechna, Warszawa, 186 pp.
43. Patalas K. 1960a - Stosunki termiczne i tlenowe oraz przezroczystość wody w 44 jeziorach okolic Węgorzewa [Thermal and oxygen conditions and water transparency in 44 lakes of the Węgorzewo surroundings] - Roczn. Nauk roln. B, 77: 105-209.
44. Patalas K. 1960b - Charakterystyka składu chemicznego wody z 44 jezior okolic Węgorzewa [Characteristics of chemical composition of water from 44 lakes of the Węgorzewo surroundings] - Roczn. Nauk roln. B. 77: 243-297.
45. Piper C. S. 1957 - Analizy gleb i roślin [Analyses of soil and plants] - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 420 pp.
46. Prędota-Twarda B. 1979 - Ekologia Salvinia natans (L.) All. na Dolnym Śląsku [Ecology of Salvinia natans (L.) All. in Lower Silesia] - Ph.D. Thesis, Institute of Botany, University of Wrocław.
47. Rabotnov T. 1950 - Ziznennyj cikl mnogoletnich travjanistych rastenij w lugovych cenozach - Geobotanika, 3: 7-204.
48. Radwan S., Podgórski W., Kowalczyk C. 1974 – Charakterystyka jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na podstawie abiotycznych czynników środowiskowych [Characteristics of lakes of the Łęczna-Włodawa Lake District on the basis of abiotic environmental factors] - Ann. UMC-S, sectio C, 29: 231-246.
49. Rao C. R. 1965 - Linear statistical inference and its applications - A. Wiley-Intersc. Public., New York-London-Sydney-Toronto, 522 pp.
50. Rypacek V. 1962 - Der Einfluss isoliert Humustoffe auf einige physiologische Ausserungen der Pflanzenzelle (In: Studies about humus) - Published by Research Institute of Cropy Production, Prague, 235-243.
51. Schmucker T., Linneman G. 1959 - Carnivorie (In: Handbuch der Pflanzenphysiologie, Ed. W. Ruhland, Bd. XI. Heterotropie) - Springer-Verlag, Berlin-Gottingen-Heidelberg, 198-283.
52. Sculthorpe C. D. 1971 - The biology of aquatic vascular plants - Ed. Edward Arnold, London, 630 pp.
53. Skinder N. W. 1981 – Hamujące działanie humianu sodowego na liczebność populacji Oscillatoria sancta (Kutzing) Gomont [Inhibiting effect of humic natrium on the abundance of Oscillatoria sancta (Kutzing) Gomont population] - Acta Univ. Wratislav., Prace Bot. 26: 3-58.
54. Słodczyk K. 1984a - Zdolność produkcyjna siedlisk Iris pseudoacorus L. [Productivity of habitats of Iris pseudoacorus L.] - Zesz. nauk. WSI w Opolu, Seria: Probiematyka różna, 7: 103-120.
55. Słodczyk K. 1984b - Wpływ trofizmu siedlisk na rozwój roślin Glyceria aquatica (L.) Wahlnb. w populacjach naturalnych [The influence of trophic state of habitats on the growth of Glyceria aquatica (L.) Wahlnb. in natural populations] - Zesz. nauk. WSI w Opolu, Seria: Probiematyka różna, 7: 121-137.
56. Sokołowski A. 1972 - Roślinność rezerwatu "Perkuć" w Puszczy Augustowskiej [Vegetation of the "Perkuć" reserve in the Augustów Forest] - Chrońmy Przyr. ojcz. 28: 68-73.
57. Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. 1978 - Hydrobiologia, limnoiogia [Hydrobiology, limnology] - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 620 pp.
58. Stebnicka E. 1979 - Studia nad ekologią trzech gatunków rdestnic Potamogeton natans L., Potamogeton lucens L., Potamogeton crispus L. [The ecology of three species of pond-weeds Potamogeton natans L., Potamogeton lucens L. and Potamogeton crispus L.] - Ph.D. Thesis, Institute of Botany, University of Wrocław.
59. Szafer W. 1972 - Szata roślinna Polski [Vegetation cover of Poland] - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Vol. 1, 2, 960 pp.
60. Uranov A. A. 1960 - Ziznennoe sostojanie vida w rastitelnom soobscestvie - Bjul. mosk. Obsc. Ispyt. Prir., Biol. 65: 1-190.
61. Wendt A. 1952-1958 - Die Aquarienpflanzen in Wort und Bild - Alfred Kernen Verlag, Stuttgart, 338 pp.
62. Wożakowska-Natkaniec H. 1976-1980 - Dynamika populacji roślin wodnych i błotnych Dolnego Śląska w warunkach naturalnych i antropopresji [Dynamics of aquatic and uliginose plant populations under natural conditions and anthropopressure] - Umowa Nr. 484/1/OB/1976-80 (manuscript).
63. Zieliński R. 1972 - Tablice statystyczne [Statistical tables] - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 392 pp.
64. Żukowski W. 1963 - Notatki florystyczne z Wielkopolski [Floristic notes from Great Poland] - Fragm. Flor. Geobot. 9: 463-467.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ekologia Polska

Tom:

35

Zeszyt:

3-4

Strona pocz.:

559

Strona końc.:

590

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:80099 ; ISSN 0420-9036

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.2840 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-02-25

Data dodania obiektu:

2019-09-11

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/87736

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji