Object

Title: Świeciechów Flint and the Trans-regional Interactions of the Funnel Beaker Populations

Creator:

Diachenko, Aleksandr ; Rybicka, Małgorzata

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 70 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

This paper deals with the distribution of Świeciechów flint and trans-regional interactions of the Funnel Beaker populations in the territory of modern Poland. Analysis of the numerical distribution of artefacts made it possible to draw a conclusion regarding the close connection in the ‘flow’ of Świeciechów and Volhynian flint. Two ‘routes’ of transportation of this raw material to Kujawy were identified. The first ‘route’ is associated with the Vistula river, while the second ‘route’, to a less extent confirmed by empirical evidence, indicates the raw material flow from the south

References:

Adamczak K., Kukawka S. and Małecka-Kukawka J. 2017. Wisła, krzemień czekoladowy i mit prehistoriograficzny. Wokół dyskusji nad dystrybucją krzemieni kopalnianych w kulturze pucharów lejkowatych. In: Marciniak-Kajzer A., Andrzejewski A., Golański A., Rzepecki S. and Wąs M. (eds.), Nie tylko krzemienie: Studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70-lecie urodzin, Łódź: Instytut Archeologii UŁ, 295-308
Balcer B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych: eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Balcer B. 1981. Związki między kulturą pucharów lejkowatych (KPL) a kulturą trypolską (KT) na podstawie materiałów krzemiennych. In T. Wiślański (ed.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (studia i materiały), Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu, 59-79
Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Balcer B. 2002. Ćmielów – Krzemionki – Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Balcer B. 2002a. Materiały krzemienne z osady kultury pucharów lejkowatych z Zawarży. In A. Kulczycka-Leciejewiczowa (ed.), Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej, Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 117-128
Barrientos G., Catella L. and Oliva F. 2015. The spatial structure of lithic landscapes: The late Holocene record of East-Central Argentina as a case study, Journal of Archaelogical Method and Theory 22(4), 1151-1192
Bronicki A. and Hander E. 2008. Wielokulturowe stanowisko 3 w Raciborowicach-Kolonii, pow. chełmski. In J. Libera (ed.), Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z obniżenia Dubienki, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 11-71
Burchard B. 1981. Kultura pucharów lejkowatych w Małopolsce zachodniej. In T. Wiślański (ed.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (studia i materiały, Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu, 221-232
Burchard B., Jastrzębski S. and Kruk J. 1991. Some questions at Funnel Beaker culture south-eastern group – an outline. In D. Jankowska (ed.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen 2, Poznań: Instytut Prahistorii UAM, Zakład Archeologii Wielkopolski IHKM PAN, 95-101
Chmielewski T. J. 2015a. Znaleziska ceramiczne. Wytwórczość ceramiki i jej codzienne użytkowanie. In T. J. Chmielewski and E. Mitrus (eds.), Pliszczyn. Eneolityczny kompleks osadniczy na Lubelszczyźnie (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 5), Pękowice, Wrocław: Profil-Archeo, 61-106
Chmielewski T. J. 2015b. Chronologia. In T. J. Chmielewski and E. Mitrus (eds.), Pliszczyn. Eneolityczny kompleks osadniczy na Lubelszczyźnie (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 5), Pękowice, Wrocław: Profil-Archeo, 219-223
Chmielewski T. J. 2015c. Znaleziska krzemienne. Wytwórczość i wykorzystywanie narzędzi krzemiennych. In T. J. Chmielewski and E. Mitrus (eds.), Pliszczyn. Eneolityczny kompleks osadniczy na Lubelszczyźnie (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 5), Pękowice, Wrocław: Profil-Archeo, 107-123
Dobrzyński M. 2011. Dom i otoczenie na podstawie osady kultury pucharów lejkowatych w Piaskach Wielkich, pow. Świdnik, woj. lubelskie. In M. Rybicka (ed.), Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, Rzeszów: Mitel, 67-81
Dobrzyński M. 2014. Krzemieniarstwo kultury pucharów lejkowatych w Polsce centralnej [maszynopis pracy doktorskiej w Instytucie Archeologii UR], Rzeszów: Instytut Archeologii UR
Dobrzyński M. and Piątkowska K. 2014. Materiały krzemienne ze stanowiska 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosław, woj. podkarpackie. In M. Rybicka (ed.), Wschodnie pogranicze grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 28), Rzeszów: Mitel, 257-280
Domańska L. 1995. Geneza krzemieniarstwa kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Łódź: Uniwersytet Łódzki
Domańska L. 2013. Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (= Spatium Archaeologicum 7), Łódź: Instytut Archeologii UŁ, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
Grygiel R. 1979. Jama ze spaloną pszenicą kultury pucharów lejkowatych z Opatowic, woj. włocławskie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna 26, 41-55
Grygiel R. 2016. Podstawy źródłowe. Charakterystyka obiektów i materiałów ze stanowisk badanych wykopaliskowo w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. In R. Grygiel, T. Łapińska and P. Papiernik (eds.), Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek 3. Środkowy i późny neolit. Kultura pucharów lejkowatych, Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych imienia profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 17-596
Gumiński W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Hodder I. 1974. Regression analysis of some trade and marketing patterns, World Archaeology 6(2), 172-189
Hodder I. and Orton C. 1976. Spatial analysis in archaeology. New studies in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press
Ibańez J. J., Ortega D., Campos D., Khalidi L. and Méndez V. 2015. Testing complex networks of interaction at the onset of the Near Eastern Neolithic using modelling of obsidian exchange, Journal of Royal Society Interface 12, 20150210
Kabaciński J. and Sobkowiak-Tabaka I. 2005. Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych w Mirkowicach, stanowisko 33, gm. Mieścisko, pow. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, Fontes Archaeologici Posnanienses 41, 37-89
Kluzik A. 2010. Osada kultury pucharów lejkowatych w Krakowie Nowej Hucie-Mogile, stan. 62, Materiały Archeologiczne Nowej Huty 25, 7-66
Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska (= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Archeologiczna 19), Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kośko A. 1988. Osady kultury pucharów lejkowatych w Inowrocławiu-Mątwach, woj. Bydgoszcz, stanowisko 1, Inowrocław: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kośko A. and Szmyt M. 2015. Dom na wzgórzu, 3200 przed Chr. Mała osada ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku Opatowice 42 (Kujawy) i jej południowo-wschodnie koneksje. In A. Diachenko, F. Menotti, S. Ryzhov, K. Bunyatyan and S. Kadrow (eds.), The Cucuteni-Trypillia Cultural Complex and its Neighbours: Essays in Memory of Volodymyr Kruts, Lviv: Astrolabe, 183-208
Kruk J. 1980. Gospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V-III tysiącleciu p.n.e., Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Kruk J. and Milisauskas S. 1981. Wyżynne osiedle neolityczne w Bronocicach, woj. kieleckie, Archeologia Polski 26(1), 65-113
Kruk J. and Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa z Bronocic, Archeologia Polski 27, 195-228
Kruk J. and Milisauskas S. 1999. Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Lech J. and Młynarczyk H. 1981. Uwagi o krzemieniarstwie społeczności wstęgowych i wspólnot kultury pucharów lejkowatych. Próba konfrontacji. In T. Wiślański (ed.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce, Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu, 11-33
Libera J. and Zakościelna A. 2011. Cyrkulacja krzemienia wołyńskiego w okresie neolitu i we wczesnej epoce brązu na ziemiach polskich. In M. Ignaczak, A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed. Chr. (= Archeologia Bimaris 4), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 83-115
Nowak M. 2009. Drugi etap neolityzacji ziem polskich, Kraków: Księgarnia Akademicka
Ortega D., Ibańez J. J., Khalidi L., Méndez V., Campos D. and Teira L. 2014. Towards a multi-agentbased modelling of obsidian exchange in the Neolithic Near East, Journal of Archaeological Method and Theory 21(2), 461-485
Papiernik P. 2016. Materiały krzemienne kultury pucharów lejkowatych z rejonu Brześcia Kujawskiego i Osłonek. In R. Grygiel, T. Łapińska and P. Papiernik (eds.), Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek 3. Środkowy i późny neolit. Kultura pucharów lejkowatych, Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych imienia profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 597-753
Papiernik P. and Rybicka M. 2002. Annopol. Osada kultury pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim, Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Fundacja Badań Archeologicznych im. Profesora Konrada Jażdżewskiego
Pelisiak A. 2003. Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kultura pucharów lejkowatych na Niżu polskim, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Pelisiak A. and Rybicka M. 2003. Radziejów Kujawski, stan. 4, woj. kujawsko-pomorskie. Materiały krzemienne, Sprawozdania Archeologiczne 55, 81-118
Pelisiak A., Rybicka M. and Ralska-Jasiewiczowa M. 2006. From the Mesolithic to Modern Times. Settlement Organization and Economy Recorded in Annually Laminated Sediments of the Lake Gościąż (Central Poland) (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 2), Rzeszów: Mitel
Prinke D. 1987. Osady ludności kultury pucharów lejkowatych na stan. 50 w Tarkowie, gm. Nowa Wieś Wielka, woj. bydgoskie z II i schyłku III fazy rozwoju na Kujawach, Folia Praehistorica Posnaniensia 2, 69-125
Prinke D. 1988. Środkowoneolityczne zalążki procesów synkretyzacji kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. In A. Cofta-Broniewska (ed.), Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław: Urząd Miejski w Inowrocławiu, 93-105
Renfrew C. 1975. Trade as action at a distance: Questions of integration and communication. In J. Sabloff and C. C. Lamberg-Karlovsky (eds.), Ancient civilizations and trade, Albuquerque: University of New Mexico Press, 3-59
Renfrew C. 1977. Alternative models for exchange and spatial distribution. In T. K. Earle and J. E. Ericson (eds.), Exchanges systems in prehistory, London: Academic Press, 71-90
Renfrew C., Dixon J. E. and Cann J. R. 1968. Further analysis of Near Eastern Obsidian, Proceedings of the Prehistoric Society 34, 319-331
Rybicka M. 2004. Kultura pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim. Chronologia, osadnictwo, gospodarka, Łęczyca: Muzeum w Łęczycy
Rybicka M. 2011. Przyczynek do badań nad datowaniem wczesnych faz kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polski, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 32, 231-237
Rybicka M. 2017. Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 2), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wydawnictwo Zimowit
Rybicka M. and Gowin K. 1994 Stefanów, st. 4, gm. Gostynin, woj. płockie (Z badań nad późną fazą kultury pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim), Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 1, 17-37
Rzepecki S. 2004. Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
Rzepecki S. 2014. Wilkostowo, stan. 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy 1 (= Spatium Archaeologicum 7), Łódź: Instytut Archeologii UŁ, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
Sałaciński S. 2013. Materiały krzemienne z badań neolitycznych stanowisk w Stryczowicach, woj. świętokrzyskie. In A. Uzarowicz-Chmielewska and B. Sałacińska (eds.), Osady neolityczne w Stryczowicach, woj. świętokrzyskie (= Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 10), Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 257-286
Sobkowiak-Tabaka I., Kasztowsky Z., Kabacińki J., Biró K. T., Maróti B. and Gméling K. 2015. Transcarpathian contacts of the Lateglacial societies of the Polish Lowloands, Przegląd Archeologiczny 63, 5-28
Thalmann J.-P. 2006. Obsidian at Tell Arqa, North Lebanon. A stop-over point on a trade route?, Baghdader Mitteilungen 37, 575-593
Wiślański T. 1979. Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.), Prahistoria ziem polskich 2. Neolit, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 165-260
Włodarczak P. 2006. Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS: Standruk, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 27-66
Zawiślak P. 2013. Ceramika i krzemienie z osady kultury pucharów lejkowatych z Szumowa, stan. 10, pow. Puławy. In A. Pozikhovski, M. Rybicka and J. Rogoziński (eds.), Pogranicze kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 26)

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

70

Start page:

119

End page:

137

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67485 ; 0081-3834 ; doi:10.23858/SA70.2018.006

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information