Object structure
Title:

A cinerary urn from site 21 in Ostrów, Przemyśl District. A contribution to studies on the meaning and role of ornamentation of Early Roman Period ceramic vessels in the Przeworsk culture

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 70 (2018)

Creator:

Lasota-Kuś, Anna

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Roman Period ; Przeworsk culture ; ornamentation ; symbols

Abstract:

Early Roman Period pottery of the Przeworsk culture included vessels covered with elaborate zonal decoration. They were particularly typical for sites from the eastern area of this culture. Undoubtedly, at least some of the ornamental motifs, featuring primarily on artefacts from sepulchral contexts, can be seen as a reflection of the spiritual culture of the investigated community. A unique ornamentation has been recorded on a cinerary urn discovered in the Przeworsk culture cemetery at Ostrów, Dist. Przemyśl, site 21. Some of the motifs featuring on the urn find no parallel among symbols known from the period. It cannot be ruled out that they are evidence of contact with Sarmatian tribes, which could have taken place in the upper Dniester basin. The discussed motifs were most likely a form of symbolic message, legible to the community in which they were created

References:

Andrzejowski J. 1998. Nadkole 2. A cemetery of the Przeworsk Culture in Eastern Poland (= Monumenta Archaeologica Barbarica 5), Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Andrzejowski J. 2001. Wschodnia strefa kultury przeworskiej – próba definicji, Wiadomości Archeologiczne 54 (1995-1998), 59-87
Balke B. 1976. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Brzeźcach, pow. Białobrzegi (stanowisko 2), Wiadomości Archeologiczne 41, 155-209
Balke B. and Bender W. 1991. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Wąchocku, woj. kieleckie. Studium krytyczne materiałów, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 6, 121-190
Bantelmann H. 1981. Figural verzierte Gefäße aus Süderbrarup, Kreis Schleswig-Flensburg, Offa 38, 219-229
Baron J. 2009. Badania nad religią pradziejową w polskiej archeologii, Sprawozdania Archeologiczne 61, 419-436
Biborski M. 1986. Zdobiona broń z cmentarzyska ciałopalnego z okresu wpływów rzymskich z Gaci k. Przeworska, Materiały Archeologiczne 23, 113-134
Błaszczyk J. 1997. Naczynie z wyobrażeniami ptaków z Woli Łobudzkiej, stan. 1, gmina Szadek, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 21, 31-42
Boom H. van den 2000. Ceramika jako nośnik znaczenia: rozważania nad zdobnictwem ceramiki. In B. Gediga and D. Piotrowska (eds.), Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej, Warszawa, Wrocław, Biskupin: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 183-199
Braithwaite M. 1982. Decoration as ritual symbol: a theoretical proposal and an ethnographic study in southern Sudan. In I. Hodder (ed.), Symbolic and structural archaeology, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, 80-88
Brosseder U. 2006. Eben sozialer Identitäten im Spiegel des Zeichensystems hallstattzeitlicher Keramik. In M. K. H. Eggert and U. Veit (eds.), Soziale Gruppen – Kulturelle Grenzen. Die Interpretation sozialer Identitäten in der Prähistorischen Archäologie, New York, München, Berlin: Waxmann, 119-138
Bugaj E. 1999. Motywy figuralne na ceramice germańskiego kręgu kulturowego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
Bugaj E. 2013. O metodach narracji obrazowej na przykładzie wybranych przedstawień na greckiej ceramice geometrycznej. In J. Kolendo, A. Mierzwiński, S. Moździoch and L. Żygadło (eds.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 61-79
Bugaj E. and Makiewicz T. 1995. Ornamentyka figuralna na naczyniach glinianych okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Polsce, Przegląd Archeologiczny 43, 87-122
Cirlot J. E. 2000. Słownik symboli, Kraków: Wydawnictwo Znak
Czarnecka K. 2007. Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien (= Monumenta Archaeologica Barbarica 13), Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Dąbrowska T. 1995. Dwie bogato zdobione popielnice z cmentarzyska kultury przeworskiej w Kamieńczyku, woj. ostrołęckie. In A. Bursche, M. Mielczarek and W. Nowakowski (eds.), Nunc de Svebis dicendum est. Studia archeologica et historica Georgii Kolendo ab amici et discipuli dicata. Studia dedykowane profesorowi Jerzemu Kolendo w 60-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 103-110
Dąbrowska T. 1996. Uwagi o ornamentyce ceramiki przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich, Studia Gothica 1, 111-120
Dąbrowska T. 1997. Kamieńczyk. Ein Graberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien (= Monumenta Archaeologica Barbarica 3), Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Dąbrowski K. 1955. Badania archeologiczne we wsi Piwonice w pow. kaliskim w roku 1954, Sprawozdania Archeologiczne 1, 49-59
Dobrzańska H. 1990. Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie. Część 2, Wrocław, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Dobrzańska H. 2001. Contacts between Sarmatians and the Przeworsk Culture community. In E. Istvánovits and V. Kulcsár (eds.), International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st-5th centuries A. D., Aszód, Nyíregyháza: Osváth Gedeon Museum Foundation, Jósa András Museum, 101-115
Dulkiewicz A. 2009. Szpile kościane i rogowe kultury przeworskiej na terenie Polski: typologia, chronologia i rozmieszczenie, Folia Praehistorica Posnaniensia 15, 209-235
Dzięgielewska M. and Kulczyńska M. 2008. Ciebłowice Duże. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im südwestlichen Masowien (= Monumenta Archaeologica Barbarica 5), Warszawa: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Eliade M. 1994. Historia wierzeń i idei religijnych II. Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX
Fromm E. 2017. Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, Kraków: vis-a-vis/etiuda
Godłowski K. 1974. Kryspinów, district of Kracow (A cemetery of the Late La Tène and the Roman periods), Recherches Archeologiques de 1973, 27-35
Godłowski K. 1981. Kultura przeworska. In J. Wielowiejski (ed.), Prahistoria Ziem Polskich 5. Późny okres lateński i okres rzymski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 57-135
Hadaczek K. 1909. Cmentarzysko ciałopalne koło Przeworska (z epoki cesarstwa rzymskiego) (= Teka Konserwatorska 3/2), Lwów: Grono C. K. Konserwatorów
Hodder I. 1981. Pottery, production and use: a theoretical discussion. In H. Howard and E. L Morris (eds.), Production and Distribution: a Ceramic Viewpoint (= British Archaeological Research. International Series 120), Oxford: Archaeopress, 215-220
Istvánovits E. and Kulcsár V. 2011. Satana and Others: Priestesses, Witches and Queens of the Steppe-Region. In D. Quast (ed.), Weibliche Eliten in der Frühgeschichte. Internationale Tagung vom 13. Bis zum 14. Juni 2008 im RGZM im Rahmen des Forschungsschwerpunktes „Eliten“, Mainz: Schnell & Steiner, 201-218
Kaczanowski P. 1988. Chronologia inkrustowanych grotów broni drzewcowej z okresu wpływów rzymskich z obszarów europejskiego Barbaricum. In M. Gedl (ed.), Scripta Archaeologica, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 51-77
Kempiński A. M. 1993. Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań: Wydawnictwo SAWW
Kokowski A. 1994. Problemy badania dziejów kultury przeworskiej. Kultura Przeworska 1, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 15-36
Kokowski A. 1997. Die Schlossbeschläge und die Schüssel aus dem nördlichen Barbaricum in der römischen Kaiserzeit und frühen Völkerwanderungszeit. Klasyfikacja zabytków archeologicznych 2, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Kokowski A. 1999. Strefy kulturowe w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim na łuku Karpat. Część I – od młodszego okresu przedrzymskiego do młodszego okresu rzymskiego. In S. Czopek and A. Kokowski (eds.), Na granicach antycznego świata. Sytuacja kulturowa w południowo-wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim, Rzeszów: Muzeum Okręgowe, 25-44
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Koriakova L. 2006. Some approaches to ceramic study. In D. Gheorgiu (ed.), Ceramic Studies: Papers on the social and cultural significance of ceramics in Europe and Eurasia from prehistoric to historic times (= British Archaeological Research. International Series 1553), Oxford: Archaeopress, 11-17
Kowalski A. P. 1999. Symbol w kulturze archaicznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii
Kristiansen K. and Larsson T. 2005. The Rise of Bronze Age Society, Cambridge: Cambridge University Press
Lasota A. 2014. Grób wojownika z cmentarzyska w Gaci, pow. przeworski. Przyczynek do studiów nad lokalnymi formami okuć tarczy w kulturze przeworskiej. In R. Madyda-Legutko and J. Rodzińska-Nowak (eds.), Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Kraków: Historia Jagiellonica, Towarzystwo Wydawnicze, 151-160
Lasota A. and Stempniak S. 2015. Nowo odkryte cmentarzysko z wczesnego i młodszego okresu wpływów rzymskich w Ostrowie, stan. 21, gm. Przemyśl, woj. podkarpackie. In L. Tyszler and E. Droberjar (eds.) Barbari superiores et inferiores. Archeologia barbarzyńców, Łódź, Wieluń: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Ziemi wieluńskiej w Wieluniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, 225-233
Lévi-Strauss C. 1992. Smutek tropików, Łódź: Wydawnictwo Opus
Liana T. 1970. Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim, Wiadomości Archeologiczne 35, 429-491
Lis V. 2001. Ceramika kultury łużyckiej jako przejaw sztuki użytkowej. Wybrane przykłady. In B. Gediga, A. Mierzwiński and W. Piotrowski (eds.), Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Wrocław, Biskupin: Polska Akademia Nauk O/Wrocław, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 201-212
Madyda-Legutko R. 1985. Wyniki badań przeprowadzonych na osadzie kultury przeworskiej w Bolesławiu, woj. tarnowskie. In S. Potępa (ed.), Tarnoviana, Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 181-203
Madyda-Legutko R. 1986. Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum (= British Archaeological Research. International Series 360), Oxford: Archaeopress
Madyda-Legutko R. 2011. Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasów w kulturze przeworskiej. Okucia końca pasa, Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Madyda-Legutko R. and Rodzińska-Nowak J. 2001. (reviev): Ewa Bugaj, Motywy figuralne na ceramice germańskiego kręgu kulturowego, Archeologia Polski 46, 169-173
Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2000. Unikatowe naczynie z cmentarzyska w Opatowie, woj. śląskie, stan. 1. Uwagi na temat plastyki zoomorficznej występującej na ceramice kultury przeworskiej w okresie rzymskim. In J. Rydzewski (ed.), 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 209-220
Makiewicz T. 1970. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Białej, pow. Łódź, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 17, 175-255
Minta-Tworzowska D. 2000. Symbole i symbolika z perspektywy badań archeologicznych. In B. Gediga and D. Piotrowska (eds.), Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej, Warszawa, Wrocław, Biskupin: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 45-54
Müller-Karpe H. 1968. Das vorgeschichtliche Europa, Kunst der Welt, Baden-Baden: Holle Verlag
Nadolski A. 1953. Dwa interesujące przedmioty z cmentarzyska w Zadowicach, pow. Kalisz, Sprawozdania P.M.A. 5, 90-92
Niewęgłowski A. 1981. Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Gościeradowie, gm. loco, woj. Tarnobrzeg, Sprawozdania Archeologiczne 33, 61-98
Olędzki M. 2004. Uwagi na temat znaczenia ornamentu symbolicznego umieszczonego na naczyniu odkrytym w Niechmirowie-Małej Wsi (grób 684). In M. Olędzki and J. Skowron (eds.), Kultura przeworska. Odkrycia – Interpretacje – Hipotezy 1, Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Badań Wschodu, 115-119
Orzechowski S. 2007. Zaplecze osadnicze i podstawy surowcowe starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Pawlak E. 2011. Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Osieku koło Jarocina. Wstępne wyniki badań, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 12, 295-315
Reichmann Ch. 2005. Die Bildurne von Costed. In H.-J. Häßler (ed.), Neue Forschungsergebnisse zur nordwesteuropäischen Frühgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der altsächsischen Kultur im heutigen Niedersachsen (= Studien zur Sachsenforschung 15), Berlin: Oldenburg: Isensee, 389-401
Rodzińska-Nowak J. 2006. Jakuszowice stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów (= Prace Archeologiczne 61), Kraków: Uniwersytet Jagielloński
Schlette F. 1972. Germanen zwischen Thorsberg und Ravenna, Leipzig, Jena, Berlin: Urania Verlag
Schwantes G. 1915. Zur Entwicklungsgeschichte der Mäanderurnen des Elbgebietes, Praehistorische Zeitschrift 7, 45-67
Shchukin M. 1994. Shields, swords and spears as evidence of Germanic-Sarmatian contacts and Barbarian-Roman relations. In C. von Carnap-Bornheim (ed.), Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten, Lublin, Marburg: Philips-Universität, 485-495
Siegmund F. 1996. Das Gräberfeld der jüngeren Kaiserzeit von Costedt, Münster: Verlag Phillip von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Sîrbu V. and Florea G. 2011. Geto-Dacian pottery vessels (2nd century BC-1st century AD): Imitation and originality. In E. Papuci-Władyka, M. Vickers, J. Bodzek and D. Braund (eds.), Pontika 2008, Recent Research on the Northen and Eastern Black Sea in Ancient Times (= British Archaeological Research. International Series 2240), Oxford: Archaeopress, 311-318
Stasiak M. 1994. Ceramika z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opoce (= Kultura Przeworska 2), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Stasiak-Cyran M. 2000. Wyniki piątego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie-Kolonii, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej 5, 85-95
Svoboda B. 1948. Čechy a římské Imperium. Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie (= Acta Musei Nationalis Pragae. Series A – Historia 2), Praha: Národní muzeum, 1-253
Śmiszko M. 1936. Grot dzirytu z runicznym napisem z Rozwadowa nad Sanem, Wiadomości Archeologiczne 14, 140-145
Tacitus C. P. 1914. Germania, translated by W. Peterson, London: Willam Heinemann Ltd, New York: The Macmillan CO.
Tacitus C. P. 1962. Histories, translated by C. H. Moore, Cambridge: Harvard University Press – London: Willam Heinemann Ltd.
Thomas S. 1967. Die germanischen Scheibenfibeln der römischen Kaiserzeit im freien Germanien, Berliner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 7, 4-187
Tsetlin Y. B. 2006. The Origin of Graphic Modes of Pottery Decoration. In A. Gibson (ed.), Prehistoric Pottery: Some Recent Research (= British Archaeological Research. International Series 1509), Oxford: Archaeopress, 1-10
Voroniatov S. 2012. Sarmatische Elemente im Inventar des Königsgrabs von Mušov in Südmähren, Eurasia Antiqua, Zeitschrift für Archäologie Eurasiens 18, 185-195
Wegewitz W. 1964. Der Urnenfriedhof von Hamburg-Marmstorf (= Die Urnenfriedhöfe in Niedersachsen 7), Hildesheim: A. Lax
Yatsenko S. A. 2010. Marks of the Ancient and Early Medieval Iranian-Speaking Peoples of Iran, Eastern Europe, Transoxiana and South Siberia. In J. E. Pim, A. Yatsenko and O. T. Perrin (eds.), Traditional Marking Systems, London, Dover: Dunkling Books, 133-154
Zasetskaia I. P. 2011. Sokrovishcha Kurgana Khokhlach. Novocherkasskii klad, Sankt-Peterburg: Izd-vo Gos. Ermitazha

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

70

Start page:

153

End page:

171

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834 ; doi:10.23858/SA70.2018.008

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: