Object

Planned object

Title: Muzyka w twórczości Wacława Berenta

Creator:

Kierzek, Paulina

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Red.H. Janaszek-Ivanickova. Warszawa 1997.
2. W. Berent, Fachowiec. Warszawa 1955.
3. W. Berent, Opowieści biograficzne. Wstęp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny: W. Bolecki. Kraków 2000.
4. W. Berent, Ozimina. Oprac. M. Głowiński. Wrocław 1974. BN I 213.
5. W. Berent, Pisma rozproszone. Listy. Wstęp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny R. Nycz. Fragment wstępu dotyczący Idei w ruchu rewolucyjnym i Onegdaj oraz oprac. tekstu ikomentarze do tych szkiców: W. Bolecki. Kraków 1992.
6. W. Berent, Próchno. Oprac. J. Paszek. Wrocław 1979. BN I 234.
7. W. Berent, Żywe kamienie. Oprac. M. Popiel. Wrocław 1992. BN I 280.
8. T. Bocheński, Kompozycje muzyczne Witkacego. "Teksty Drugie" 2000, nr 4, s. 159-166.
9. W. Bolecki, Historia i biografia. „Opowieści bigraficzne" WacławaBerenta. Wrocław 1978.
10. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Wyd. 2, popr. i uzup. Kraków 1996.
11. W. Bolecki, "Principium individuationis". Motywynietzscheańskie w twórczości Bruno Schulza. „Teksty Drugie” 2003, nr 5, s. 17-33.
12. W. Brydak, O muzyczności. „Dialog” 1978, nr 1, s. 86-95.
13. J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki. Cz. 1. Warszawa 1990.
14. M. Cieśla-Korytowska, Romantyczne przechadzki pograniczem. Kraków 2004.
15. A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu. Przeł. M. i S. Jarocińscy. Kraków 1965.
16. W. Feldman, Rybałta-Berenta - opowieść. „Nowa Reforma” 1919, nr 352/353.
17. M. Głowiński, Literackość muzyki - muzyczność literatury. W zb.: Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych. Red. A. Hejmej. Kraków 2002.
18. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1997.
19. A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego. Wrocław 2001.
20. J. Iwaszkiewicz, Karol Szymanowski a literatura. W: Pisma muzyczne. Warszawa 1983.
21. Z. Jachimecki, Wagner. Kraków 1973.
22. J. James, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata. Przeł. M. Godyń. Kraków 1996.
23. A. Jarzębska, Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury nuzycznej XX wieku. Wrocław 2004.
24. M. Kapelański, Strojenie instrumentów metodologicznych: ku analizie interdyscyplinarnego tekstu o pejzażu dźwiękowym. „Teksty Drugie” 2000, nr 4, s. 37-56.
25. M. Kapelański, Śladami wyobraźni kosmologicznej: metafora i ezoteryka w R. Murraya Scha-ferapismach o "pejzażu dźwiękowym". „Sztuka i Filozofia” nr 26 (2005), s. 186-205.
26. T. Kępiński, Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Kraków 1974.
27. P. Kierzek, Muzyka w „Żywych kamieniach" Wacława Berenta. Kraków 2004.
28. K. Kłosińska, Fortepian. Muzyka w "Przedpieklu" Gabrieli Zapolskiej. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2. Przedruk w: Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej. Kraków 1999.
29. S. Kolbuszewski, „Żywe kamienie". Opowieść o duszach tułaczych. W: Romantyzm i modernizm. Studia o literaturze i kulturze. Katowice 1959.
30. B. Leśmian, U źródeł rytmu. W: Szkice literackie. Wstęp, oprac. J. Trznadel. Warszawa 1959.
31. K. Lipka, Słyszalny krajobraz. Warszawa 2004.
32. L. Ludorowski, Analiza muzyczności utworu literackiego. W zb.: Studia z literatury polskiej i obcej. Red. L. Ludorowski. Lublin 1988, s. 15-36.
33. L. Ludorowski, Sztuka opowiadania w „Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Warszawa-Poznań 1977.
34. T. Makowiecki, Poezja a muzyka. W zb.: Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych. Red. A. Hejmej. Kraków 2002.
35. A. Matracka-Kościelny, Komponowanie dźwiękiem i słowem w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. W zb.: Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych. Red. A. Hejmej. Kraków 2002.
36. B. Matusiak, Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki. Kraków 2003.
37. P. Millati, Gombrowicz wobec sztuki. Gdańsk 2002.
38. Muzyka w literaturze. Anto­logia polskich studiów powojennych. Red. A. Hejmej. Kraków 2002.
39. R. Nycz, Homo irrequietus. Nietzscheanizm w twórczości Wacława Berenta. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wyd. 2. Wrocław 2002.
40. R. Nycz, Oko i dłoń. Próba interpretacji dzieła Leopolda Buczkowskiego. „Teksty” 1977, nr 3, s. 34-49.
41. J. Opalski,Muzyka w literaturze międzywojennej. (Próba systematyzacji). W: Chopin i Szymanowski wliteraturze dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1980.
42. J. Paszek, Aluzje plastyczne w „Próchnie " Berenta. „Ruch Literacki” 1979, z. 2, s. 89-101.
43. M. Podraza-Kwiatkowska, Przełomowe znaczenie literatury Młodej Polski. W: Somnambulicy - dekadenci - herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Kraków 1985.
44. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski.Wyd. 3, popr. Kraków 2001.
45. Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cieślikowska, J. Sławiński. Wrocław 1980.
46. L. Polony, Modernizm i muzyka Karłowicza. W: W kręgu muzycznejwyobraźni. Kraków 1980.
47. M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. Wyd. 2. Kraków 2003.
48. E. Porębowicz, O „Żywych kamieniach" Berenta. „Tygodnik Ilustrowany” 1919, nr 35. Przedruk w: Studia literackie. Kraków 1951.
49. W. Poźniak, Muzyka fortepianowa po Chopinie. W zb.: Z dziejów polskiej kultury muzycznej. T. 2. Red. Z. M. Szweykowski. Kraków 1958, s. 510-552.
50. H. Remak, Com­parative Literature, Its Definition and Function. W zb.: Comparative Literature: Method and Per­spective. Ed. N. P. Stallknecht, H. Frenz. Southern Illinois University Press, 1961.
51. A. Rutkowska, Nauczanie muzyki w Warszawie w drugiej połowie XIX w. (1861­1918). W zb.: Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku. Red. naukowy A. Spóz. Warszawa 1980, 17-33.
52. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003.
53. B. Schaeffer, Dzieje muzyki. Warszawa 1983.
54. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie. Przeł., wstęp, komentarz J. Garewicz. T. 1. Warszawa 1994.
55. J. Skarbowski, Serdeczne związki poezji i muzyki. „Poezja” 1980, nr 3, s. 3.
56. J. Skarbowski, Stefan Żeromski- mistrz literackiego opisu muzyki. W: Literatura - muzyka. Zbliżenia i dialogi. Warszawa 1981, s. 59-75.
57. J. Sławiński, Dialog. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998, s. 98.
58. J. Sławiński, Opis w dziewiętnastowiecznej literaturze polskiej: ujęcie encyklopedyczne.(1986). W: Próby teoretycznoliterackie. Kraków 2002.59. A. Sobieska, Rytm jako światopogląd - motywy muzyczne w poetyckiej filozofii Leśmiana. W: Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego. Kraków 2005.
59. A. Sobieska, Rytm jako światopogląd - motywy muzyczne w poetyckiej filozofii Leśmiana. W: Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego. Kraków 2005.
60. M. Sükösd, Wariacje na temat powieści. Przeł. A. Sieroszewski. Warszawa 1975.
61. M. Szewczyk-Skoczylas, Piśmiennictwo polskie o Wagnerze. W: Ryszard Wagner a polska kultura muzyczna. Katowice 1964.
62. T. Szulc, Muzyka w dziele literackim. Warszawa 1937.
63. T. Świętosławska, Sienkiewiczowska wizja dwóch kultur w „ Quo vadis? " (Preludium i crescendo). W zb.: Powieść polska XIX wieku. Red. L. Ludorowski. Lublin 1992, s. 177-190.
64. S. Tomaszewski, Miasto. Hasło w: Słownik literatury XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991.
65. Troski i spory muzykologii polskiej 1905-1926.Korespondencja między Adolfem Chybińskim a Zdzisławem Jachimeckim. Oprac. K. Winowicz. Kraków 1983.
66. Z. Wachowicz, Muzyka w twórczości Tomasza Manna. „Twórczość” 1961, nr 8, s. 90-100.
67. R. Wagner, Opera i dramat. Przeł., wstęp M. Dienstl. Cz. 1: Operaa istota muzyki. Lwów-Warszawa 1907.
68. T. Weiss, Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914. Wrocław 1961.
69. R. Wellek, A. Warren, Literatura wobec innych sztuk. W: Teoria literatury. Przekład pod red. i z posłowiem M. Żurowskiego. Warszawa 1976.
70. F. Wesołowski, Zasady muzyki. Kraków 1980.
71. A. Wiedemann, Miejsce i rola muzyki w twórczości Leopolda Buczkowskiego. „Teksty Drugie” 1997, nr 1/2, s. 233-244.
72. A. Wiedemann, Sytuacja muzyki współczesnej i wizje jej rozwoju w prozie powieściowej Młodej Polski. W zb.: Stulecie Młodej Polski. Studia. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1995, s. 505-516.
73. E. Wiegandt, Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku. W zb.: Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych. Red. A. Hejmej. Kraków 2002.
74. J. Wittlin,Orfeusz w piekle XX wieku. Paryż 1963.

Issue:

1

Start page:

7

End page:

41

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information