Object

Title: Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza w ocenie radzieckich, rosyjskich i ukraińskich badaczy literatury

Creator:

Sobol, Eugeniusz

Date issued/created:

2006

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. D. Abramowicz, Koncepcyja sławianstwa w stichotworienii A. Błoka „Skify” w poemie J. Iwaszkiewicza „Aziaty ”. W zb.: Oczerkipo istorii sławianskich litieraturnych swiaziej. Ried. N. P. Wiszniewskij. Lwow 1978.
2. A. Achmatowa, Dzionek każdy... Przeł. J. Iwaszkiewicz. W zb.: Pięciu poetów (Aleksander Błok, Anna Achmatowa, Borys Pasternak, Włodzimierz Majakowski, Sergiusz Jesienin). Wstęp S. Pollak. Oprac. S. Pollak, Z. Fedecki. Warszawa 1975, s. 154.
3. T. P. Agapkina, Russkije kontakty Jarosława Iwaszkiewicza. 1945-1950-e gody (po matieriałam archiwnych razyskanij). „Sławianowiedienije” 2001, nr 1.
4. O. Bartoš, Iwaszkiewicz vždy přitažlivý. „Literární mĕsíčník” 1978, nr 4.
5. O. Bartoš, Polská literatura s tematikou II svetové války v českych překladech. W zb.: Literatury słowiańskie o drugiej wojnie Światowej. Red. J. Śliziński. T. 2. Wrocław 1973, s. 91-101.
6. M. Bażan, Bolszaja kniga bolszogo pisatiela. (Razmyszlaja nad proczitannym). „Litieraturnaja gazieta” 1966, nr z 3 XI.
7. I. A. Biernsztiejn, Czełowieczeskije sud'by i istorija (roman-epopieja). W zb.: Gieroi socyalisticzeskojprozy. Socyalisticzeskije strany Jewropy. Ried. N. I. Bałaszow, Ju. A. Kożewnikow, O. K. Rossijanow, Ja. W. Staniukowicz. Moskwa 1973.
8. A. Błok, Wenecja. Przeł. K. Wierzyński. W zb. : Pięciu poetów (Aleksander Błok, Anna Achmatowa, Borys Pasternak, Włodzimierz Majakowski, Sergiusz Jesienin). Wstęp S. Pollak. Oprac. S. Pollak, Z. Fedecki. Warszawa 1975, s. 78.
9. N. A. Bogomołowa, Julian Tuwim i Aleksandr Błok. (Opyt srawnitelnogo issledowanija). „Slavia Orientalis” 1979, nr 2.
10. N. Bogomołowa, Priełomlenije „czużogo słowa” w lirikie J. Iwaszkiewicza. W zb.: Srawnitielnoje litieraturowiedienije i russko-polskije litieraturnyje swiazi w XX wiekie. Ried. W. A. Choriew. Moskwa 1989.
11. Je. Brazgowskaja, Tiekst w prostranstwie kultury. „ Sny. Ogrody. Sérénité ” J. Iwaszkiewicza. Pierm 2001.
12. Ju. Ł. Bułachowskaja, Niekotoryje osobiennosti polskoj poezii 40-ch-50-ch godow. J. Tuwim, K. I. Gałczynskij, L. Staff, M. Jastrun, J. Iwaszkiewicz. W: Razwitije zarubieżnych sławianskich litieratur na sowriemiennom etapie. Moskwa 1966.
13. Ju. Ł. Bułachowskaja, Spadkojemnist' i nowatorstwo suczasnojipolśkojipojeziji. Kyjiw 1979.
14. Ju. L. Bułachowśka, Pro typołohiju stylu w poeziji Maksyma Rylskoho i Jarosława Iwaszkewycza 50-ch rokiw. W zb.: Słowo i trud. Kyjiw 1976.
15. W. A. Choriew, Sowriemiennyje polskije powiesti. Moskwa 1986.
16. Z. Cybienko, „Chwała i sława” Jarosława Iwaszkiewicza i roman-epopieja w sowriemiennoj polskoj litieraturie. W zb.: Roman w sowriemiennych litieraturach jużnych i zapadnych sławian. Ried. N. I. Krawcow, Je. Z. Cybienko. Moskwa 1973, s. 138-166.
17. H. Z. Cybienko, Dzieła Jarosława Iwaszkiewicza w Związku Radzieckim. Przeł. M. Juraszek. „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 9, s. 33-44.
18. Je. Z. Cybienko, Iz istorii polsko-russkich litieraturnych swiaziej XIX-XX ww. Moskwa 1978.
19. H. Cybienko, Jarosław Iwaszkiewicz a literatura rosyjska. W zb.: W kręgu literatury Polski Ludowej. Kraków 1975.
20. L. Cywjan, Niekotoryje lubiat poeziju. „Nowyj mir” 2001, nr 6.
21. P. Diniekow, Jarosław Iwaszkiewicz. „Litieraturen front” 1964, nr 10, z15 III.
22. P. Drobniak, Jedność w różnorodności: Europa w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Wrocław 2002.
23. I. Foniakow, Polsza, poezija, my. Zamietki na polach dwuchtomnika „Polskije poety XX wieka” w pieriewodach Natalji Astafjewoj i Władimira Britaniszskogo. „Zwiezda” 2001, nr 7.
24. G. Garai, Jaroslaw Iwaszkiewicz és husóg. „Nepszabadség” 1984, dec. 22.
25. L. N. Gardanowa, Ranniaja lirika J. Iwaszkiewicza i russkij akmieizm. „Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta”, Sierija 9, Fiłołogija, 1991, nr 4.
26. J. Hvišč, Jaroslaw Iwaszkiewicz po prvy raz. „Slovenské pohl'ady” 1963, jun.
27. J. Hvišč, Jaroslaw Iwaszkiewicz: „Ikar” (Bratislava 1977). „Slovenské pohl'ady” 1978, nr 4.
28. W. Iwanow, Jarosław Iwaszkiewicz. „Sowriemiennik” 1974, nr 3.
29. J. Iwaszkiewicz, Mereżkowscy. „Życie Warszawy” 1974, nr z 28 VII.
30. J. Iwaszkiewicz, Petersburg. Warszawa 1977.
31. J. Iwaszkiewicz, Sława ichwała. T. 3. Warszawa 1968.
32. J. Iwaszkiewicz, Wiersze. T. 2. Warszawa 1977.
33. J. Iwaszkewycz, Poeziji. Kyjiw 2000.
34. Jarosław Iwaszkewycz i Ukrajina. Zbirnyk naukowych prać. Kyjiwski połonistyczni studiji. T. 3. Red. R. Radyszewśkyj. Kyjiw 2001.
35. M. Jovanovič, Sutoni i praskozorja življenja (Jaroslav Ivaškjević: „Ljubavnici iz Marone”. Novi Sad 1962. Preveo Petar Vuicić). „Književne novine” 1962, nr 182, z 19 X.
36. N. F. Kamieniewa, Liriko-fiłosofskije rasskazy Jarosława Iwaszkiewicza 1970-ch godow. „Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta”, Sierija 9, Fiłołogija, 1984, nr 4.
37. P. Karaangow, Jarosław Iwaszkiewicz. „Narodna kultura” 1974, nr 9, z 26 II.
38. B. Křemenák, Polský přitel našeho lidu. „Slovanský přehled” 1964, nr l.
39. J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle Dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975.
40. A. Lipatow, Gimn wiery w siebia. Russkoje zwuczanije polskoj liry XX wieka. „Litieraturnaja gazieta” 2001, nr 3, z 17-23 I.
41. H. Łonhwyn, U poszukach chrystyjanśkoho romantyzmu (J. Iwaszkewycz, „ Czerwoni szczyty"). „Słowo i czas” 1999, nr 9, s. 49.
42. Z. Malić, Pristup Iwaszkiewiczevoj prozi. „Forum” 1965, nry 11-12.
43. M. P. Malkow, Jarosław Iwaszkiewicz i Aleksandr Błok. Opyt sopostawitielno-tipołogi- czeskogo issledowanija. Leningrad 1988.
44. M. P. Malkow, Muzykalnyje aspiekty tworczestwa Jarosława Iwaszkiewicza. W zb.: Litieratura i muzyka. Ried. B. G. Riejzow. Leningrad 1975.
45. M. P. Malkow, Polskije motiwy w „Pietierburgie” J. Iwaszkiewicza. W zb.: Sławianskaja fiłołogija. Mieżwuzowskij sbornik. Wyd. 4. Leningrad 1979.
46. M. P. Malkow, Sowietskaja kultura w „Biesiedach o knigach” J. Iwaszkiewicza. „Wiestnik Leningradskogo Uniwiersitieta” 1977, nr 20.
47. M. Malkow, Wiersze włoskie Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Błoka. Przeł. T. Pakszys. „Slavica Wratislaviensis” t. 64 (1991).
48. O. R. Miedwiediewa, „Mieżdu lud'mi i zwiezdami na niebie... ” (O tworczeskom mietodie Jarosława Iwaszkiewicza w prozie 20-30-ch godow). W zb.: Riealizm w litieraturach stran Centralnoj i Jugo-wostocznoj Jewropy pierwoj trieti XX wieka. Chudożestwiennyje poiski. Osobiennosti razwitija. Ried. L. N. Budagowaja. Moskwa 1989.
49. P. Mitzner, Na progu: doświadczenia religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa 2003.
50. T. Motylewa, Priedisłowije. W: J. Iwaszkiewicz, Sława i chwała. T. l. Pier. W. Rakowskaja, N. Granat, M. Ignatowa. Moskwa 1965.
51. T. Motylewa, „Wojna i mir” za rubieżom. Pieriewody. Kritika. Wlijanije. Moskwa 1978.
52. T. Motylewa, Zarubieżnyj roman siegodnia. Moskwa 1966.
53. H. Olschowsky, Jaroslaw Iwaszkiewicz, 1884-1980. „Neue Deutsche Literatur” 28 (1980), z. 6.
54. J. Osmanis, O łotewskich tłumaczeniach Jarosława Iwaszkiewicza. W: Stawisko. Almanach iwaszkiewiczowski. T. 1. Red. A. Brodzka, M. Bojanowska, Z. Jarosiński, O. Koszutski. Podkowa Leśna 1994.
55. D. Pawłyczko, Dwa dnia s Jarosławom Iwaszkiewiczem. W zb.: Wospominanija o Jarosławie Iwaszkiewicze. Ried. W. M. Borisow. Moskwa 1987
56. D. Pawłyczko, wstęp w: Pieriepiska: Jarosław Iwaszkiewicz - Mikoła Bażan. W zb.: Wospominanija o Jarosławie Iwaszkiewicze. Ried. W. M. Borisow. Moskwa 1987.
57. A. G. Piotrowskaja, Nacyonalnaja epopieja. W: Chudożestwiennyje iskanija sowriemiennoj polskoj litieratury. Proza i poezija 60-70-ych godow. Moskwa 1979.
58. Polskije poety XX wieka. Ried. N. Astafjewa, W. Britaniszskij. T. 1-2. Sankt-Pietierburg 2000.
59. N. A. Pozniakowa, Chudożnia swojeridnist' czasu i prostoru u tworach J. Iwaszkewycza. W: Serwantes i problemy rozwytku jewropejśkoji prozy. Wyd. 1. Lwiw 2002.
60. N. A. Pozniakowa, Ukrajina w doli herojiw J. Iwaszkewycza. „Radianśke literaturoznawstwo” 1986, nr 2.
61. O. Rafaj, Vzacné benatské krajky. „Literarni noviny” 1961, nr 13, z 1 IV.
62. G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz: pogranicza nowoczesności. Przeł. A. Kopacki. Kraków 1999.
63. G. Ritz, O stanie badań. W: Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności. Przeł. A. Kopacki. Kraków 1999.
64. J. Sawicka, Tuwim i literatura radziecka. „Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria” t. 4 (1977).
65. N. Ja. Siewierina, Rasskazy i powiesti Iwaszkiewicza (40-60-e gody). W zb.: Zarubieżnyje sławianskije litieratury. XX wiek. Ried. M. B. Bogdanow, R. F. Doroszynaja, W. I. Złydniew, G. Ja. Iljinaja, I. I. Krawcow. Moskwa 1970.
66. S. A. Spass, „Blendomierskije strasti” J. Iwaszkiewicza i russkaja litieratura (L. Tołstoj i F Dostojewskij). „Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta”, Sierija 9, Fiłołogija, 1977, nr 3.
67. S. A. Spass, Czełowiek i mir w rasskazach K. Paustowskogo i J. Iwaszkiewicza. W: Tiez. konf. „ Typałohija i wzajemadziejanije sławianskich mou i litieratur”. Minsk 1973.
68. S. A. Spass, Ewolucyja Iwaszkiewicza w swietie sowriemiennoj kritiki. W zb.: Matieriały I Wsiesojuznoj konfieriencyipo izuczeniju i priepodawaniju litieraturnoj kritiki w wysszej szkole. Leningrad 1974.
69. S. A. Spass, Idiejno-chudożestwiennyje osobiennosti rasskazow J. Iwaszkiewicza i K. Paustowskogo. W zb.: Sbornik naucznych statiej Grodn. gos. pied. in-t im. Ja. Kupały. Minsk 1974.
70. S. Spass, Jarosław Iwaszkiewicz a literatura radziecka. „Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria” t. 4 (1977).
71. S. A. Spass, Liryczno-psychologiczna nowela J. Iwaszkiewicza a opowiadania rosyjskie. Przeł. J. Aulak. "Przegląd Humanistyczny" 1980, nr 7/8, s. 45-61.
72. Ja. W. Staniukowicz, Czełowiek i istorija w triłogijach J. Iwaszkiewicza, A. Tołstogo, K. Fiedina. W zb.: Polsko-russkije litieraturnyje swiazi. Ried. N. I. Bałaszow, I. K. Gorskij, D. F. Markow, A. G. Piotrowskaja, A. M. Uszakow. Moskwa 1970.
73. J. W. Staniukowicz, Jarosław Iwaszkiewicz - prosty i serdeczny (na podstawie korespondencji). W zb.: Stawisko. Almanach iwaszkiewiczowski. T. 2. Red. A. Brodzka, M. Bojanowska, Z. Jarosiński, O. Koszutski. Podkowa Leśna 1995.
74. Ja. W. Staniukowicz, Jarosław Iwaszkiewicz - w socyalisticzeskich stranach. W zb.: Wzaimoobogaszczenije litieratur (socyalisticzeskije strany Jewropy). Ried. Ju. A. Kożewnikow, O. K. Rossijanow. Moskwa 1990.
75. Ja. W. Staniukowicz, Mieżdunarodnoje znaczenije sowriemiennogo polskogo riealizma. Dombrowskaja i Iwaszkiewicz. W zb.: Chudożestwiennyj opyt litieratur socyalisticzeskich stran. Moskwa 1967.
76. Ja. W. Staniukowicz, Sowriemiennyj polskij roman-epopieja (Marija Dombrowskaja, Jarosław Iwaszkiewicz). W zb.: Chudożestwiennaja forma w litieraturach socyalisticzeskich stran. Oczerki. Ried. N. I. Bałaszow, Ju. A. Kożewnikow, O. K. Rossijanow. Moskwa 1969.
77. Ja. W. Staniukowicz, Tworczestwo Jarosława Iwaszkiewicza i słowianskije litieratury. „Izwiestija Akadiemii Nauk SSSR”, Sierija litieratury ijazyka, t. 42 (1983), nr 4.
78. L. Stěpán, Co vypráví starý básník. „Svetová literatura” 1978, nr 5.
79. B. Sznajdier, Sowriemiennyj epos. „Nowyj mir” 1967/68.
80. H. Tejgová, Poezja. W. [?], 1978, nr 4.
81. H.-Ch. Trepte, Recepcja twórczości literackiej Jarosława Iwaszkiewicza w NRD. „Biuletyn Polonistyczny” 1979, nr 8.
82. H.-Ch. Trepte, Zu einigen Fragen des Geschichts- und Menschengestaltung in Iwaszkiewicz’ Epochenroman „Slawa i chwala”. „Ztschr. Slawistik” t. 25 (1980), nr 5.
83. B. Truhláž, „Milenci z Marony”. „Pravda” 1969, nr z 2 XII.
84. A. Turczyński, Ząb mądrości: Iwaszkiewiczowskie miejsca, znaki i symbole. Koszalin 2001.
85. G. K. Turkiewicz, Mir iskusstwa w romanie J. Iwaszkiewicza "Chwała i sława”. „Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta”, Sierija 9, Fiłołogija, 1991, nr 6.
86. G. K. Turkiewicz, Monograficzeskoje issledowanije romana J. Iwaszkiewicza "Sława i chwała”. „Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta”, Sierija 9, Fiłołogija, 1997, nr 2.
87. G. K. Turkiewicz, Osobiennosti riealizma romana J. Iwaszkiewicza. „Blendomierskije strasti”. „Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta”, Sierija 9, Fiłołogija, 1989, nr 3
88. S. Velea, Scriitori polonezi. Bucarest 1972.
89. P. Vujičić, Književno delo Jaroslava Ivaškjeviéa. Povodom romana „Slava i Hvala”. „Izraz” 1967, br. 10, oktobar.
90. Ju. Wasilkow, Sosiedi: Sud'ba strany, sud'ba poeta. „Litieraturnaja gazieta” 2002, nr l, z 16-22 I.
91. O. Weretiuk, Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej (Leopold Buczkowski, Andrzej Kuśniewicz, Włodzimierz Odojewski, Ułas Samczuk, Iryna Wilde, Roman An- drijaszyk). Warszawa 1998.
92. H. Werwes, Jarosław Iwaszkiewicz. Szkic krytyczno-literacki. Przeł. T. Hołyńska. Warszawa 1979.
93. H. Werwes, Jarosław Iwaszkiewicz. Litieraturno-kriticzeskij oczerk. Pieriewod iz ukrainskogo S. Żylutowa. Moskwa 1985.
94. H. Werwes, Jarosław Iwaszkewycz. Literaturno-krytycznyj narys. Kyjiw 1978.
95. H. Werwes, Maksym Rylskij w krugu sławianskich poetow. Moskwa 1981.
96. W. P. Wiedina, K problemie licznosti. W: Sowriemiennaja polskaja proza. (K problemie nowatorstwa). Kijew 1971.
97. P. Wincer, Cesta zo samoty. „Mladá tvorba” 1961, nr l.
98. Wospominanija o Jarosławie Iwaszkiewicze. Ried. W. M. Borisow. Moskwa 1987.
99. A. Zwieriew, Stocwietnaja lenta. „Inostrannaja litieratura” 2001, nr 8.

Issue:

2

Start page:

155

End page:

180

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116875 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 11, 2020

Number of object content hits:

9

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/88432

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information