Obiekt

Tytuł: Dawna mapa jako źrodło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce

Twórca:

Szady, Bogumił

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Old maps as sources in geographical and historical research in Poland ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Współtwórca:

Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il.; 24 cm

Bibliografia:

Affek Andrzej. 2016. Dynamika krajobrazu: Uwarunkowania i prawidłowości na przykładzie dorzecza Wiaru w Karpatach (XVIII-XXI wiek), Warszawa ; Alexandrowicz Stanisław. 1998. Źródła kartograficzne do wyprawy połockiej Stefana Batorego roku 1579, [w:] Od armii komputowej do narodowej (XVI-XX w.), red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń, s. 20-28 ; Alexandrowicz Stanisław.1999. Dawna mapa jako narzędzie pracy historyka, [w:] Mapa w pracy historyka: Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 10-12 września 1998 r., Z Dziejów Kartografii, t. 11, red. T. Bogacz, B. Konopska, Wrocław – Warszawa, s. 17-24 ; Alexandrowicz Stanisław, Łuczyński Jarosław, Skrycki Radosław. 2017. Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku, Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa, Warszawa ; Anders Friedrich Gottlieb Eduard. 1856. Historischer Atlas der Evangelischen Kirchen in Schlesien, Glogau ; Arnold Stanisław. 1951. Geografia historyczna Polski, Warszawa ; Bieńkowski Ludomir, Flaga Jerzy, Sułowski Zygmunt. 1971. Bibliographie de cartographie ecclésiastique, Fasc. 2: Pologne, Leiden ; Buczek Karol.1930. Mapa województwa krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Źródła i metoda, Atlas historyczny Polski. Seria A: Mapy szczegółowe, 1, Kraków ; Bujak Franciszek. 2015. W sprawie kartografii historycznej, „Studia Geohistorica”, nr 3, s. 17-27 ; Bukowski Waldemar. Janeczek Andrzej. 2013. Mapa józefińska Galicji (1779-1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego, „Studia Geohistorica”, nr 1, s. 91-112 ; Cebrykow Paweł. 2015. Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny jako źródła informacji w badaniach historyczno-geograficznych, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin, s. 85-102 ; Chabudziński Łukasz i in. 2017. Changes in the location and function of small water bodies in the upper Sanna River catchment – casestudy (SE Poland), „Landscape Research”, s. 1-12 ; Chłapowski Krzysztof. 1993. Środowisko geograficzne, [w:] Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 2, Warszawa, s. 21-30 ; Chrzanowski Wojciech. 1859. Karta dawnej Polski z przyległemi okolicami krajów sąsiednich według najnowszych materiałów, Paryż ; Colloque. 1974. Colloque de Varsovie, 27-29 octobre 1971, sur la cartographie et l’histoire socio-religieuse de l’Europe jusq’à la fin du XVIIe siècle, Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, 61, Louvain ; Dawna mapa. 2008. Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie: Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r., red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Z Dziejów Kartografii, 14, Szczecin ; Dawne mapy. 2012. Dawne mapy jako źródła historyczne, red. B. Konopska, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, t. 3, Warszawa ; Dawne mapy. 2014. Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, red. B. Konopska, J. Ostrowski, Z Dziejów Kartografii, 18, Warszawa ; Dawne mapy. 2015. Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin ; Figlus Tomasz. 2012. Wybrane aspekty zastosowania wielkoskalowych źródeł kartograficznych w badaniach morfogenetycznych wsi, [w:] Dawne mapy jako źródła historyczne, red. B. Konopska, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, t. 3, Warszawa, s. 91-103 ; Figlus Tomasz. 2016. Typy morfogenetyczne wsi w środkowej Polsce, „Studia Geohistorica”, nr 4, s. 90-112 ; Filbrandt-Czaja Anna. 2009. Studia nad historią szaty roślinnej i krajobrazu Borów Tucholskich, Toruń ; Geografia. 1993-1994. Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993, t. 1-2, Łódź ; Gołaski Janusz. 1969. Kształtowanie się mapy wsi w Polsce do końca XVIII w.: Studia nad genezą wielkoskalowej informacji kartograficznej, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 60, Wrocław ; Gołaski Janusz. 1980-2006. Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790–1960, t. 1-5, Poznań ; Graf Renata, Kaniecki Alfred, Medyńska-Gulij Beata. 2008. Dawne mapy jako źródło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń, „Badania Fizjograficzne. Seria A”, nr 59, s. 11-28 ; Herbst Stanisław. 1973. Obraz kartograficzny działań wojennych, [w:] Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 87, Wrocław-Warszawa, s. 185-189 ; Herbst Stanisław. 1978. Atlas na rozdrożu, [w:] S. Herbst, Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia, t. 2, Warszawa 1978, s. 462-469 ; Hładyłowicz Konstanty Jan. 1932. Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Lwów ; Jabłonowski Aleksander. 1899-1904. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie [T. 1] Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. „Ziemie Ruskie” Rzeczypospolitej, Warszawa-Wiedeń ; Janeczek Andrzej. 1993. Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego: Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Warszawa ; Janeczek Andrzej. 2013. Staropolski układ komunikacyjny na mapie Galicji z lat 1779-1783. Szansa czy iluzja rekonstrukcji?, [w:] Galicyjskie drogi i bezdroża: Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania praca zbiorowa, red. J. Kamińska-Kwak, Rzeszów, s. 9-24 ; Kaim Dominik i in. 2016. Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps, „Applied Geography”, nr 67, s. 39-48 ; Kartografia. 1991. Kartografia forteczna, red. A. Tomczak, Z Dziejów Kartografii, 5, Warszawa ; Kiełczewska-Zaleska Maria. 1956. O powstaniu i przeobrażeniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, Warszawa ; Kociuba Dagmara. 2011. Lublin: Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności, Toruń ; Koter Marek. 1969. Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Warszawa ; Koter Marek, Kulesza Mariusz. 1994. Badania geograficzno-historyczne osadnictwa miejskiego, [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993, t. 2 : Kierunki badań naukowych, Łódź, s. 131-160 ; Kowalczyk-Heyman Elżbieta. 2014. Ruda-Skroda. Przyczynek do dziejów rudnictwa żelaza na Wysoczyźnie Kolneńskiej w średniowieczu i na początku doby nowożytnej, „Studia Geohistorica”, nr 2, s. 85-98 ; Kozak Jacek. 2005. Zmiany powierzchni lasów w Karpatach Polskich na tle innych gór świata, Kraków ; Kubicki Rafał. 2012. Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (do 1454 r.), Gdańsk ; Labuda Gerard. 1953. Uwagi o przedmiocie i metodzie geografii historycznej, „Przegląd Geograficzny”, t. 25, z. 1, s. 5-56 ; Litak Stanisław. 1993. Mapa diecezji łuckiej z około 1792 roku, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza: Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko, M. Śliwa, Kraków, s. 63-73 ; Litak Stanisław. 2006. Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin ; Lorek Dariusz. 2014. Kartograficzny zapis przestrzeni historycznej w korelacji ze źródłami pisanymi, „Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna”, nr 65, s. 205-214 ; Mapa. 1999. Mapa w pracy historyka: Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 10-12 września 1998 r., red. T. Bogacz, B. Konopska, Z Dziejów Kartografii, 11, Wrocław-Warszawa ; Maruszczak Henryk. 1997. Changes of the Vistula river course and development of the flood plain in the border zone of the South-Polish upland and Middle-Polish lowlands in historical times, „Landform Analysis”, 1, s. 33-39 ; Maruszczak Henryk. 1999. Grodzisko Biała Góra w Majdanie Górnym, pow. Tomaszów, woj. lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 4, s. 154-164 ; Münch Henryk. 1946. Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV wieku, [w:] Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, t. 4, Kraków ; Nieścioruk Kamil. 2013. Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, nr 22 (22), s. 81-95 ; Nowosielska-Sobel Joanna, Strauchold Grzegorz, Wiszewski Przemysław. 2016. Gmina Świerzawa: Atlas materiałów i źródeł historycznych, Wrocław ; Olszewicz Bolesław. 1921. Polska kartografja wojskowa: (zarys historyczny), Warszawa ; Panecki Tomasz. 2015. Porównanie zakresu i metod ujęcia treści na mapach topograficznych ziem zaboru rosyjskiego z przełomu XIX i XX wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 47, nr 1, s. 47-65 ; Panecki Tomasz, Związek Tomasz. 2017. Materiały do badań nad rekonstrukcją zalesienia na Równinie Nowotomyskiej w XVI w., http://atlasfontium.pl/index.php?article=webhauland (dostęp 28.11.2017 r.) ; Papińska Elżbieta. 1997. Przegląd metod stosowanych w rekonstrukcji antropogenicznych przemian krajobrazu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, t. 1, s. 155-173 ; Piasecka Janina. 1973. Niektóre zmiany hydrograficzne w świetle materiałów historycznych, [w:] Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 87, Wrocław-Warszawa, s. 425-439 ; Plit Joanna. 2014. Analizy geograficzne i historyczne dawnych map, [w:] Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, red. B. Konopska, J. Ostrowski, Z Dziejów Kartografii, 18, Warszawa, s. 19-34 ; Plit Joanna. 2016. Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany, Warszawa ; Rutkowski Henryk. 1973. Drogi, [w:] Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, Warszawa, s. 112-120 ; Rutkowski Henryk. 2000. Znaczenie wybranych map z XIX wieku dla badań dawnej Polski, [w:] Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915, red. L. Szaniawska, J. Ostrowski, Z Dziejów Kartografii, 10, Warszawa, s. 216-226 ; Rutkowski Henryk. 2017. Granica mazowiecko-litewska między Wizną a Grodnem z 1358 r., „Studia Geohistorica”, nr 5, s. 140-156 ; Semkowicz Władysław. 1922. Atlas historyczny Polski (program wydawnictwa), [w:] Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, t. 1, Kraków, s. 1-16 ; Semkowicz Władysław. 1925. O potrzebie i metodzie badań nad krajobrazem pierwotnym, [w:] Pamiętnik Czwartego Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925: I. Referaty, Lwów ; Smolka Stanisław. 2013. O przygotowawczych pracach do geografii historycznej Polski, „Studia Geohistorica”, nr 1, s. 7-13 ; Studia. 1973. Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 87, Wrocław-Warszawa ; Szady Bogumił. 2008. Mapa unickiej diecezji chełmskiej z 1782 r. jako przykład kartografii wyznaniowej, [w:] Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie: Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r., red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Z Dziejów Kartografii, 14, Szczecin, s. 297-317 ; Szady Bogumił. 2010. Granice powiatu łukowskiego w II połowie XVIII wieku - model liniowy i sieciowy, [w:] Narrata de fontibus hausta: Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin, s. 831-845 ; Szady Bogumił. 2012. Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne, [w:] Dawne mapy jako źródła historyczne, red. B. Konopska, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, t. 3, Warszawa, s. 26-35 ; Szady Bogumił. 2013. Geografia historyczna – rozwój i perspektywy, „Studia Geohistorica”, nr 1, s. 19-37 ; Szulc Halina. 1994. Badania geograficzno-historyczne osadnictwa wiejskiego, [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993, t. 2: Kierunki badań naukowych, Łódź, s. 77-92 ; Szulc Halina. 1995. Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Wrocław ; Szulc Halina. 2002. Atlas historyczny wsi w Polsce, Warszawa ; Szymański Józef. 2006. Nauki pomocnicze historii, Warszawa ; Ślaski Kazimierz. 1951. Zasięg lasów Pomorza w ostatnim tysiącleciu, „Przegląd Zachodni”, 7 (5-8), s. 207-263 ; Tyszkiewicz Jan. 2014. Geografia historyczna: Zarys problematyki, Warszawa ; Włocławek. 2016. Włocławek, red. R. Czaja, Atlas historyczny miast polskich, t. 2: Kujawy, z. 4, Toruń ; Wójcik Andrzej. 2010. Zapomniane mapy okręgów górniczo-hutniczych Królestwa Polskiego i ich autor Maksymilian Strasz, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, t. 10, s. 399-411 ; Zaborski Bogdan. 1926. O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, Kraków ; Związek Tomasz. 2014. Kształtowanie sieci młynów wodnych na przykładzie powiatu konińskiego (ok. 1300–1550), „Studia Geohistorica”, nr 2, s. 118-142 ; Związek Tomasz. 2017. Drogi, [w:] Wielkopolska w II połowie XVI w., red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa, s. 268-290 ; Źródła. 2012. Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, red. J. Plit, J. Nita, Sosnowiec ; Żuchowska Zofia. 1986. .Polikarpa Girsztowta „Mapa rzymsko-katolickich diecezji w Rosji” wydana w 1857 roku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 34, z. 2, s. 567-574

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

66

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

141

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70451 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji