Obiekt

Tytuł: The optimum system of tors protection in Poland ; Optymalny system ochrony skałek w Polsce

Twórca:

Alexandrowicz, Zofia

Data wydania/powstania:

1990

Typ zasobu:

Tekst

Współtwórca:

Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Warszawa ; Kraków

Opis:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 304-307

Bibliografia:

Alexandrowicz S. 1955. Uwagi o genezie przełomu Wisły pod Tyńcem (Notes of the origin of the Vistula gap at Tyniec near Cracow). Biul. Inst. Geol. 97: 271–295.
Alexandrowicz Z. 1960. Przełom Rudawy pod Skałą Kmity koło Zabierzowa (The Rudawa Gorge at Skała Kmity near Zabierzów). Chroń. Przyr. ojcz. 16, 1: 18–24.
Alexandrowicz Z. 1963. Skałka fliszowa na Żarze w Beskidzie Małym (The flysch rock on the hill Żar in the Beskid Mały range). Ochr. Przyr. 29: 255–268.
Alexandrowicz Z. 1970. Skałki piaskowcowe w okolicy Ciężkowic nad Białą (Sandstone rocks in the vicinity of Ciężkowice on the Biała river). Ochr. Przyr. 35: 281–335.
Alexandrowicz Z. 1978a. Skałki piaskowcowe Zachodnich Karpat fliszowych (Sandstone tors of the Western Flisch Carpathians). Kom. Nauk. Geol. PAN. Prace geol. 113: 1–87.
Alexandrowicz Z. 1978b. The origin of sandstone tors in the Polish Western Carpathians. Bull. Acad. Pol. Sc., Ser. Sc. Terre 25: 2 (1977): 83–90.
Alexandrowicz Z. 1982. Skałki piaskowcowe Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia (Sandstone tors in the Gorce National Park). Ochr. Przyr. 44: 293–316.
Alexandrowicz Z. 1987. Przyroda nieożywiona Czarnorzeckiego Parku Krajobrazowego (Inanimate nature in the Czarnorzecki Landscape Park). Ochr. Przyr. 45: 263–293.
Alexandrowicz Z. 1987. Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa krośnieńskiego. W: System ochrony przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego. Studia Naturae B, 32: 23–72.
Alexandrowicz Z. 1989. Evolution of weathering pits on sandstone tors in the Polish Carpathians. Z. Geomorph. N. F. 33, 3: 275–289.
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. W. 1988. Ridge-top trenches and rifts in the Polish Outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 58: 207–228.
Alexandrowicz Z., Brzeźniak E. 1989. Uwarunkowania procesów wietrzenia na powierzchniach skałek piaskowcowych w wyniku zmian termiczno-wilgotnościowych w Karpatach fliszowych (Dependences of weathering processes on surface sandstone rocks as a result of thermo-humidity changes in the Flysch Carpathians). Folia geogr. Ser. geogr.-phys. 21: 17–36.
Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce (A cataloque of inanimate nature reserves and monuments in Poland). Studia Naturae B, 26: 1–298.
Baumgart-Kotarba M. 1974. Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych (Development of mountain ridges in the Flysch Carpathians). Inst. Geogr. PAN, Prace geogr. 106: 1–133.
Birkenmajer K. 1967. Bazalty dolnośląskie jako zabytki przyrody nieożywionej (Lower silesian basalts as monuments of inanimate nature). Ochr. Przyr. 32: 225–276.
Błaszak M. 1973. Ochrona form krasowych w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Protection of karst forms in the northern part of the Kraków-Częstochowa Upland). Studia Ośrodka Dokum. Fizjogr. t. II: 169–191.
Bogdanowski J. 1972. Studium wartości krajobrazowych Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Studia Ośrodka Dokum. Fizjogr. t. I: 173–210.
Budowa geologiczna Polski. 1973. Stratygrafia cz. 2. Mezozoik. Wydawn. Geol. Warszawa.
Czarnocki J. 1932. Mniej znane zabytki geologiczne Gór Świętokrzyskich (Slightly known geological nature monuments in the St. Cross Mountains). Ochr. Przyr. 12: 74–81.
Czeppe Z. 1949. Labirynt skalny na szczycie Gór Stołowych. Wierchy 19: 44–57.
Czeppe Z. 1952. Z morfologii Gór Stołowych (Morphology of the Stołowe Mts.). Ochr. Przyr. 20: 236–254.
Czudek T., Demek J., Stehlik 0. 1961. Formy zvětráváni a odnosu piskovcu v Hostýnských vršich a chřibech. Časopis pro mineralogii a geologii 6: 262–269. Praha.
Czudek T., Demek J., Stehlik 0. 1965. Study of the development of the Carpathian's relief in Moravia. Geogr. Pol. 9: 35–61.
Drzał M. 1954. Morfologia dorzecza Prądnika. Materiały do dokumentacji form przyrody nieożywionej (Morphology of the Prądnik river basin, material for the documentation of the forms of inanimate nature). Ochr. Przyr. 22: 42–66.
Drzał M. 1972. Wybrane zagadnienia ochrony przyrody Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Studia Ośrodka Dokum. fizjogr. t. 1: 211–268.
Dumanowski B. 1961a. Forms of spherical cavities in the Stołowe Mountains. Studies on geology of Sudetic Mts. Zesz. nauk. Uniw. Wrocł. B, 8: 123–137. .
Dumanowski B. 1961b. Zagadnienia rozwoju stoków na przykładzie Gór Stołowych (The problem of slope evolution in view of conditions on Góry Stołowe). Czas. geogr. 32, 3: 311–324.
Dumanowski B. 1963. Stosunek rzeźby do struktury w granicie Karkonoszy (The relation of relief to structure in the granite of the Karkonosze Mts.). Acta Uniw. Wratisl. 9. Studia geogr. 1: 27–35.
Dżułyński S. 1951. Powstanie wapieni skalistych jury krakowskiej (The origin of the Upper Jurassic Limestones in the Cracow area). Rocz. Pol. Tow. Geol. 21: 2: 125–180.
Dżułyński S., Henkiel A., Klimek K., Pokorny J. 1966. Rozwój rzeźby dolinnej południowej części Wyżyny Krakowskiej (The development of valleys in the southern part of the Cracow Upland). Rocz. Pol. Tow. Geol. 36, 4: 329–343.
Gilewska S. 1972. Wyżyny Śląsko-Małopolskie. W: Geomorfologia Polski. T. 1: 232–339. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Gradziński R. 1960. Zabytki przyrody nieożywionej Wyżyny Krakowskiej w okolicach Krakowa (Nature monuments of the Cracow Upland in the vicinity of Cracow). Przegl. geol. 8, 5: 248–251.
Gradziński R. 1962. Rozwój podziemnych form krasowych w południowej części Wyżyny Krakowskiej (Origin and development of subterranean Karst in the Southern part of the Cracow Upland). Rocz. Pol. Tow. Geol. 32, 4: 429–492.
Grocholski W. 1969. Przewodnik geologiczny po Sudetach. Wydawn. Geol. Warszawa.
Grocholski A., Jerzmański J. 1975. Zabytki paleowulkanizmu na Dolnym Śląsku w świetle ochrony przyrody (Paleovolcanic occurrence in the Lower Silesia, in the light of nature protection). Ochr. Przyr. 40: 291–349.
Gunia T., Śliwa Z. 1960. Ważniejsze zabytki przyrody nieożywionej na Dolnym Śląsku (More important nature monuments in Lower Silesia). Przegl. geol. 8, 5: 264–265.
Gürich G. 1914. Die geologischen Naturdenkmäler des Riesengebirges. Beiträge zur Naturdenkmalpflege 4: 141–324 Berlin.
Jahn A. 1962. Geneza skałek granitowych (Origin of granite tors). Czas. geogr. 33, 1: 19–44.
Jahn A. 1980. Główne cechy i wiek rzeźby Sudetów (Main features and age of the Sudetes Mountains relief). Geogr. journ. 51, 2: 129–154.
Jońca E. 1962. Zabytki przyrody nieożywionej na ziemi wałbrzyskiej. BiuI. Pol. Tow. Miłośników Nauk o Ziemi, 4: 11–16.
Jerzykiewicz T. 1966. Środowisko sedymentacyjne piaskowców Szczelińca (The sedymentary environment of Szczeliniec sandstones). Acta geol. pol. 16, 4: 413–444.
King L. C. 1948. A theory of bornhardts. Geogr. Jour. 112.
Klatka T. 1962. Geneza i wiek gołoborzy łysogórskich (Champs de pierres de Łysogóry, origine et age). Acta geogr. Iodziendzia 12: 1-124.
Klimaszewski M. 1932. „Grzyby skalne” na pogórzu karpackim między Rabą a Dunajcem (Mushroomshaped rocks in the subcarpatian hills). Ochr. Przyr. 12: 64–70.
Klimaszewski M. 1935. „Kamień” koło Szczyrzyca (Curious rock near Szczyrzyc). Ochr. Przyr. 15: 242–246.
Klimaszewski M. 1947. Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich. Wierchy 17: 57–71.
Klimaszewski M. 1948, 1949. Osobliwości skalne w Sudetach (Unusual rock formations in the Sudety Mts.). Chroń. Przyr. ojcz. 4, 11/12: 14–23; 5, 1/3: 37–47.
Klimaszewski M. 1958. Nowe poglądy na rozwój rzeźby krasowej (Modern views on the development of the karstic relief). Przegl. geogr. 30, 3: 421–438.
Koszarski L. 1962. Skałki piaskowców istebniańskich w okolicy Krosna (The rocks of the Istebna sandstones in the vicinity of Krosno Flysch Carpathians). Chroń. Przyr. ojcz. 17, 6: 17–31.
Kotański Z. 1959. Przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich, t. I i II. Wydawn. Geol. Warszawa.
Kowalski K. 1951, 1954. Jaskinie Polski, t. I, III (Les cavernes de la Pologne). Państw. Muzeum Archeol. Warszawa.
Kozłowski S. 1972. Surowce mineralne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Studia Ośrodka Dokum. fizjogr. t. I: 79–172.
Kubicz A. 1964. Ochrona krajobrazu i eksploatacja wapieni jurajskich na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (The protection of landscape and the exploitation of the Jurassic Limestone in the Cracow - Częstochowa Upland). Chroń. Przyr. ojcz. 20, 2: 3–12.
Lach J. 1970. Fazy rozwoju form skalnych w Magurze Wątkowskiej (Rock measures in the Magurian of Wątków and their phases of development). Racz. Nauk.-dydakt. WSP 40, Prace geogr. 5: 27–33.
Leńkowa A. 1960. Godne ochrony ostańce w okolicy Olkusza. Chroń. Przyr. ojcz. 16, 2: 33–37.
Linton D. L. 1955. The problem of tors. Geogr. Jour. 121: 470–487.
Lindner L. 1972. Geneza i wiek skałek piaskowcowych Góry Piekło koło Niekłania (Origin and age of the sandstone rocklets of Mt. Piekło near Niekłań, Holy Cross Mts.). Acta geol. pol. 22, 1: 168–180.
Łaszkiewicz A. 1946. Zabytki przyrody nieożywionej w Karkonoszach. Chroń. Przyr. ojcz. 2, 9/10: 9–14.
Małecki J. 1958. Z geologii i geomorfologii Wyżyny Krakowskiej między Zabierzowem a Ojcowem. Zesz. nauk. AGH, Geologia 2: 3–21.
Massalski E., Kazanowski K. 1928. Piaskowcowe skałki góry Piekło koło Niekłania. Ochr. Przyr. 8: 29–33.
Massalski E. 1951. Najcenniejsze pod względem dydaktycznym zabytki skalne Gór Świętokrzyskich (Les monuments géologique du massif de S-te Croix et leur valeur didactique). Zabytki Przyr. nieożyw. 1/4: 41–44.
Milewicz J. 1973. Kreda górna. Niecka północnosudecka. W: Budowa geologiczna Polski. Stratygrafia cz. 2. Mezozoik: 619–627. Wydawn. Geol. Warszawa.
Otęska-Budzyn J. 1976. Chronione skałki w Bogucinie Małym na Wyżynie Krakowskiej (The protected rocks at Bogucin Mały in the Cracow Upland). Chroń. Przyr. ojcz. 32, 4: 20–26.
Otęska-Budzyn J. 1977. Wapienne skałki w okolicy Ryczowa na Wyżynie Częstochowskiej (Limestone rocks in the environs of Ryczów in the Częstochowa Upland). Chroń. Przyr. ojcz. 33, 4: 21–31.
Otęska-Budzyn ]. 1978. Wapienne skałki obszaru Strzegowe j i Smolenia na Wyżynie Częstochowskiej (Limestone rocks in the environs of Strzegowa and Smoleń in the Częstochowa Upland). Chroń. Przyr. ojcz. 34, 5: 28–38.
Otęska-Budzyn J. 1985. Rozwój i przekształcenia krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wszechświat 1: 5–8.
Otęska-Budzyn J. 1987. Wapienne ostańce koło Ogrodzieńca na Wyżynie Częstochowskiej (Limestone monadnocks near Ogrodzieniec on the Częstochowa Upland). Ochr. Przyr. 45: 325–346.
Pawłowska K. 1972. Rozmieszczenie i nazwy skałek na obszarze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Studia Ośrod. Dokum. fizjogr. t. I: mapa 8.
Pękala K. 1969. Rumowiska skalne i współczesne procesy morfogenetyczne w Bieszczadach Zachodnich (Block fields and recent morphogenetic processes in the Western Bieszczady Mts.). Ann. UMCS B, 24, 2: 47–98.
Pokorny J. 1963. The development of mogotes in the southern part of Cracow Upland. Bull. Pol. Acad. Sc. Sér. géol.-géogr. 11: 169–175.
Polichtówna J. 1962. Ostańce Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. ich geneza i znaczenie w krajobrazie (The monadnocks of the Cracow-Częstochowa Upland, their origin and importance in the landscape). Ochr. Przyr. 28: 255–284.
Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. 1977. Wydawn. Zakładu Ochrony Przyrody PAN. Kraków. Studia Naturae B, 28.
Radwański S. 1973. Kreda górna. Niecka Śródsudecka i rów górnej Nysy Kłodzkiej. W: Budowa geologiczna Polski. Stratygrafia cz 2. Mezozoik: 628–639. Wydawn. Geol. Warszawa.
Różycki S. Z. 1972. Plejstocen Polski środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie. Wyd. II. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Smoleński J. 1924. Budowa i rzeźba dorzecza Prądnika. Ochr. Przyr. 4: 69–75.
Szaflarski J. 1955. Wierzchowinowe formy skalnej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wydawn. PTTK i Muz. Regional. Częstochowa.
Świdziński H. 1933a. „Prządki”– skałki piaskowca ciężkowickiego pod Krosnem („Prządki” –groupe de rochers près de Krosno, Karpates). Zabytki Przyr. nieożyw. 2: 94–125.
Świdziński H. 1933b. „Kamień Liski” w Glinnem koło Leska (Liska) („Kamień Liski” – „Rocher de Lisko” couches de Krosno, Glinne près de Lesko, Karpates). Zabytki Przyr. nieożyw. 2: 126–128.
Świdziński H. 1933c. „Diabli Kamień” (G. Kosiniska) Skałka piaskowca magórskiegokoło Folusza (p. Jasło) („Djabli Kamień” – la pierre de Diable – près de Magóra près de Folusz, district de Jasło, Karpates). Zabytki Przyr. nieożyw. 2: 129–131.
Świdziński H. 1936. Budowa geologiczna Kornut. Rozdz. w: Sulma T. Kornuty – rezerwat na Łemkowszczyźnie (Kornuty bei Gorlice als Naturschitzgebiet). Ochr. Przyr. 16: 57–72.
Walczak W. 1956. Utwory czwartorzędowe i morfologia południowej części jury krakowskiej w dorzeczu Będkówki i Kobylanki (Quaternary deposits and morphology of the southern part of the Cracow Jura in the Będkówka and Kobylanka basin). Biul. Inst. Geol. 100. Z badań czwartorzędu w Polsce 7: 419–461.
Walczak W. 1963. Geneza form skalnych na północno-wschodniej krawędzi Gór Stołowych [The origin of rock-forms on the N.E. ridge of the Góry Stołowe (Table Mountains)] Acta Uniw. Wratislav. 9: 191–200.
Wilczkiewicz M. 1983. Osobliwości przyrodnicze uroczyska Pasterka na terenie Gór Stołowych. Chroń. Przyr. ojcz. 39, 3. 74–79.
Wojciechowski J. 1951. O niektórych zabytkach przyrody nieożywionej na Dolnym Śląsku(Quelques monuments géologiques de la Basse Silesia). Zabytki Przyr. nieożyw. 1/4: 24–34.
Wójcik Z. 1966. Ochrona obiektów geologicznych w Sudetach (The protection of geology monuments in the Sudeten). W: Z geologii Ziem Zachodnich: 349–380. Państw. Wydawn. Nauk. Wrocław.
Złonkiewicz Z. 1984. Rozmieszczenie i ochrona form skałkowych w Sudetach (Distribution and protection of tors in the Sudeten Mts.). Chroń. Przyr. ojcz. 40, 5–6: 22–32.
Złonkiewicz Z. 1990. Zabytki skałkowe Roztocza (Monumental rocky forms in the Roztocze borderland of the Lublin Upland). Ochr. Przyr. 47: 309–333.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 47

Strona pocz.:

277

Strona końc.:

308

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:145749

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-11-04

Data dodania obiektu:

2020-11-02

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/90154

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji