Obiekt

Tytuł: Dyspozycje i legaty pogrzebowe Ormian z województwa ruskiego w XVII w.

Twórca:

Klint, Paweł

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Dispositions and funeral legacies in testaments of Armenians from the Ruthenian Voivodship in the 17th century ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 3

Współtwórca:

Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Abrahamowicz Zygmunt. 1977. Deodat Nersesowicz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 22, s. 675–677 ; Barącz Sadok. 1856. Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów ; Barącz Sadok. 1862. Pamiątki jazłowieckie, Lwów ; Bohosiewicz Michał. 1962–1964. Wartan Hunanian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, s. 106–107 ; Cui contingit nasci. 2005. „Cui contingit nasci, restat mori”. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas, H. Suchojad, Warszawa ; Dług. 2011. Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku, oprac. E. Danowska, Kraków ; Justyniarska-Chojak Katarzyna. 2010. Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek), Kielce ; Popiołek Bożena. 2009. Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków ; Stopka Krzysztof. 2013. Języki oswajane pismem. Alografia kipczacko-ormiańska i polsko-ormiańska w kulturze dawnej Polski, Kraków ; Testamenty. 2013. Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. J. Kowalkowski, W. Nowosad, Warszawa ; Testamenty. 2017. Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku. Katalog, oprac. O. Winnyczenko, Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. 4, Warszawa ; Testamenty chłopów. 2015. Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, oprac. i wyd. J. Łosowski, Lublin ; Testamenty szlacheckie. 2015. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681–1700, wyd. P. Klint, Źródła Dziejowe, t. 29, red. M. Górny, Wrocław ; Tryjarski Edward. 2010. Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625–1630 w języku ormiańsko-kipczackim, Kraków ; Winnyczenko Oksana. 2012a. Структура та формуляр тестаментів львівських вірмен XVII - першої половини XVIII століть, [w:] Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди його 80-річчя, Львів, s. 449–467 ; Winnyczenko Oksana. 2012b. „Побожна смерть”: заповіт львівського вірменського єпископа Деодата Нерсесовича (1709 р.), [w:] Львів: місто — суспільство — культура. Збірник наукових праць, t. 8, red. О. Аркуша, О. Вінниченко, М. Мудрог, Львів, s. 44–55 ; Winnyczenko Oksana. 2014. „Порятунок душі” у світлі тестаментів львівських вірмен XVII–XVIII століть, [w:] Lwów: miasto — społeczeństwo — kultura. Studia z dziejów miasta, t. 9. Życie codzienne miasta, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków, s. 73–83 ; Winnyczenko Oksana. 2015. У правовому просторі „вірменської нації” Львова. Спадкування за заповітами: регламентація та процедура надання їм юридичної сили в XVII–першій половині XVIII століття, [w:] Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи, t. 1. Ранньомодерна людина: простір — влада — право XVI–XVIII століть, red. В. Михайловський, Я. Століцький, Київ–Краків, s. 339–358 ; Wolański Filip. 1998. Postawa Ormian lwowskich wobec śmierci w świetle ich testamentów, [w:] Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700–1939, red. A. Bilewicz, S. Walasek, Wrocław, s. 31–39

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

66

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

309

Strona końc.:

317

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70469 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji