RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Siedziby szlacheckie w ziemi zakroczymskiej w XVII i XVIII wieku

Creator:

Główka, Dariusz

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Nobility manor house in the Zakroczym district in the 17 th and 18 th century ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Augustyniak Urszula. 2001. Drewniane dwory Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku — rezydencje czy siedziby?, [w:] Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. T. Wiślicz, E. Opaliński, Warszawa, s. 125–145
Bogdanowski Janusz. 1988. Ogrody sarmackie, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki, kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, red. Z. Bania i in., Warszawa, s. 391–397
Dwory. 2011. Dwory i pałace Lubelszczyzny w badaniach archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin
Dwór. 2000. Dwór polski: zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały V seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kielecki Dom Środowisk Twórczych, Kielce 7–9 października 1999, red. T.S. Jaroszewski, Warszawa
Dwór. 2002. Dwór polski: zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VI seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, red. A. Sieradzka, Warszawa
Dwór. 2004. Dwór polski: zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VII seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce 16–18 października 2003, red. A. Sieradzka, Warszawa
Dwór. 2006. Dwór polski: zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VIII seminarium, zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce, 13–15 października 2005, red. L. J. Kajzer, Kielce
Dwór. 2016. Dwór: ponowoczesne przygody idei i formy, red. P. Cichoń, S. Latocha, Łódź
Garas Marta, Pietrzak Janusz. 2014. Kaflowe piece grzewcze w nowożytnych inwentarzach i lustracjach dóbr ziemskich z obszaru Mazowsza a realia archeologiczne [wybrane przykłady], [w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, red. M. Bis, W. Bis, Warszawa, s. 75–90
Kajzer Leszek. 2004. Nad refleksami sztuki Michała Anioła — dwór w Drobinie na Mazowszu, [w:] Dwór polski: zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VII seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce 16–18 października 2003, red. A. Sieradzka, Warszawa, s. 29–40
Krótka nauka. 1957. Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, oprac. A. Miłobędzki, Warszawa
Kubiak Ewa. 2004. Koncepcja dworu szlacheckiego a siedziby duchowieństwa. Drewniane rezydencje biskupów włocławskich w XVII i XVIII wieku, [w:] Dwór polski: zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VII seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce 16–18 października 2003, red. A. Sieradzka, Warszawa, s. 113–135
Leśniakowska Marta. 1996. „Polski dwór”: wzorce architektoniczne, mit, symbol, wyd. 2, Warszawa
Małkiewicz Adam. 1976. Teoria architektury w nowożytnym piśmiennictwie polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. CCCCXXIII, Prace z Historii Sztuki, z. 13, Warszawa–Kraków
Małkiewicz Adam. 2000. Theoria et Praxis. Studia z dziejów sztuki nowożytnej i jej teorii, Kraków
Marciniak-Kajzer Anna. 2011. Średniowieczny dwór rycerski w Polsce: wizerunek archeologiczny, Łódź
Piwocka Maria. 1952. Polscy teoretycy architektury, Warszawa
Rolska-Boruch Irena. 1999. Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500–1700, założenia przestrzenne, architektura, funkcje, Lublin
Rolska-Boruch Irena. 2003. „Domy Pańskie” na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku, Lublin
Rolska-Boruch Irena. 2006, Tradycja i moda w rezydencjonalnych ogrodach Lubelszczyzny w XVI –XVIII wieku, [w:] Dwór polski: zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VIII seminarium, Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce, 13–15 października 2005, red. L. Kajzer, Kielce, s. 207–220
Rozbicka Małgorzata. 1999. Siedziby średniej i drobnej szlachty na północno-zachodnim Mazowszu w drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa
Ruszczyk Grażyna. 2007. Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Warszawa
Schirmer Marcin K. 2007. Dwory i majątki ziemskie w okolicach Łomży, Warszawa
Sierakowski Sebastian. 1812. Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania, t. 1–2, Kraków
Sikorska Anna Maria. 1991. Wiejskie siedziby szlachty polskiej z czasów saskich, Warszawa
Strzałko Maria. 2006. Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce, Poznań
Zawadzki Jarosław. 2006. Dwory, zamki i pałace w siedzibach Kiszków herbu Dąbrowa do połowy XVII wieku, „Barok. Historia, literatura, sztuka”, R. 13, nr 1, s. 95–115
Zienc Andrzej. 1962, Dwór w Oborach, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 24, nr 2, s. 188-199

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

4

Start page:

475

End page:

486

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70481 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information