Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Klucz semiotyczny. Teoria i twórczość literacka w średniowieczu

Twórca:

Michałowska, Teresa

Data wydania/powstania:

2006

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2006)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Accessus ad auctores; Bernard d ’Utrecht; Conrad d ’Hirsau; Dialogus super auctores. Ed. R. B. C. Huygens. Leiden 1970.
2. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Przeł. R. Grodecki. Oprac. M. Plezia. Wyd. 7. Wrocław 1996. BN I 59.
3. Aureliusz Prudencjusz Klemens, Poezje. Przeł., wstęp, oprac. M. Brożek. Warszawa 1987.
4. Ch. S. Baldwin, Medieval Rhetoric and Poetics to 1400. Gloucester 1928.
5. A. M. S. Boethius, O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Przeł. W. Olszewski. Warszawa 1962.
6. E. De Bruyne, Etudes d’esthétique médiévale. T. 2. Brugge 1946.
7. M. Camargo, Ars dictaminis, ars dictandi. Turnhout - Belgium 1991.
8. M. F. Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii. Ed. J. Willis. Leipzig 1983.
9. M. Carruthers, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture. Cambridge 1990.
10. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum [...]. T. 5. Comp. M. Kowalczyk [i in.]. Wrocław 1993.
11. M. D. Chenu, Involucrum. Le mythe selon théologiens médiévaux. „Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge” 1955
12. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum., oprac. A. Borowski. Krakow 1997.
13. A. Dauzat, Dictionnaire étymologique. Paris 1938.
14. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka. Kraków 1994.
15. E. Faral, Les Arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle. Recherches et documents sur la technique littéraire au Moyen Age. [1924]. Paris 1971.
16. Galli Anonymi Cronica et gesta ducum sive Principum Polonorum. Ed. K. Maleczyński. Kraków 1952. „Monumenta Poloniae Historica”, Nova Series, t. 2.
17. R. Gansiniec, Liryka Galla Anonima. „Pamiętnik Literacki” 1958, z. 4, s. 355-387.
18. R. Gansiniec, Metrificale Marka z Opatowca i traktaty gramatyczne XIV i XV wieku. Wrocław 1960.
19. Gervais von Melkley, Ars poetica. Ed. H.-J. Gräbener, Münster 1965.
20. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich. Przeł. S. Zalewski. Warszawa 1987.
21. Grammatici Latini. Ed. H. Keil. T. 1-8. Leipzig 1857-1880 (reprint: Hildesheim 1961).
22. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Przeł. T. Brzostowski. Warszawa 1992.
23. Incerti auctoris „De ratione dicendi ad C. Herennium lib. IV”. Ed. F. Marx. Lipsiae 1964.
24. E. Jeauneau, L ’Usage de la notion d'integumentum à travers les gloses de Guillaume de Conches. „Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge” 1957.
25. A. Karbowiak, Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich. T. 1. Petersburg 1898.
26. A. Katzenellenbogen, Allegories o f the Virtues and Vices in Mediaeval Art. New York 1964.
27. G. Kelly, The Arts of Poetry and Prose. Turnhout - Belgium 1991.
28. S. Kuraś, Fundacja kolegiatury epistolografii i sztuki pisania dokumentów w Akademii Krakowskiej w r 1420. „Malopolskie Studia Historyczne” t. 6 (1964), z. 3/4.
29. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002.
30. Liber cancellariae Stanislai Ciołek. Ed. J. Caro. T. 2. Wiedeń 1874.
31. H. De Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Ecriture. T. 1-2. Paris 1959-1964.
32. Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum. Ed. M. Plezia. Kraków 1994. „Monumenta Poloniae Historica”, Nova Series, t. 11.
33. K. Maleczyński, O formularzach w Polsce w XIII wieku. „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” t. 3 (1948).
34. R. K. Markowska, Ikonografia cnót i przywar na kolumnach w Strzelnie. „Studia Źródłoznawcze” t. 26 (1981).
35. M. Markowski, Krakowskie piśmiennictwo retoryczne w świetlepiętnastowiecznych źródeł. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1987, nr 1/2.
36. M. Markowski, Tendencje rozwojowe piętnastowiecznej retoryki krakowskiej. W zb.: Retoryka w XV stuleciu. Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej. Red. M. Frankowska-Terlecka. Wrocław-Gdańsk 1988, s. 87-117.
37. T. Michałowska. Średniowiecze. Wyd. 8. Warszawa 2002.
38. T. Michałowska, Vocabularium teoretycznoliterackie w Polsce średniowiecznej. (Integumentum). W zb.: Mediewistyka literacka w Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 2003, s. 132-139.
39. Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska. Przeł., oprac. B. Kürbis. Wrocław 1992. BN I 277.
40. K. Morawski, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. T. 1-2. Kraków 1900.
41. J. J. Murphy, Rhetoric in the Middle Ages. Berkeley - Los Angeles - London 1974.
42. R. Newhauser, The Treatise on Vices and Virtues in Latin and the Vernacular. Turnhout - Belgium 1993.
43. K. Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły. (1384-1437). Kraków 2004.
44. The Parisiana Poetria of John of Garland. Ed. T. Lawler. New Haven and London 1974.
45. M. Plezia, L’Origine de la théorie du "Cursus" rythmique au XIIe siècle. „Archiwum Latinitatis Medii Aevi” 39 (1974).
46. W. M. Purcell, Ars poetriae. Rhetorical and Grammatical Invention at the Margin of Literacy. University of South Carolina Press, 1996.
47. W. M. Purcell, „Transsumptio”: A Rhetorical Doctrine of the Thirteenth Century. „Rhetorica” t. 5, nr 4 (1987), s. 369-410.
48. F. Quadlbauer, Die antike Theorie der "genera dicendi” im lateinischen Mittelalter. Wien 1962.
49. M. F. Quintiliani, Institutionis oratoriae libri XII. Ed. L. Radermacher. T. 1-2. Leipzig, B. G. Teubner, 1971.
50. Rhetores Latini minores. Ed. C. Halm. Lipsiae 1863 (reprint: Frankfurt 1964).
51. E. Sarnowska-Temeriusz, Zarys dziejów poetyki. (Od starożytności do końca XVII w.). Warszawa 1985.
52. M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej. Przeł. T. Skibiński. Kraków 2000.
53. B. Smalley, The Study ofBible in the Middle Ages. Oxford 1952.
54. Z. Sroka, Romańskie kolumny figuralne w Strzelnie. Gniezno 2000.
55. K. Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Kraków 1994.
56. I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów ipierwszych Jagiellonów 1370-1444. Warszawa 1977.
57. Z. Świechowski, Studia nad rzeźbą w Strzelnie. „Rocznik Historii Sztuki” t. 8 (1970).
58. W. Tatarkiewicz, Estetyka średniowieczna. Wrocław-Kraków 1960.
59. G. Van Dievoet, Les Coutumiers, les styles, les formulaires et les „artes notariae”. Turnhout - Belgium 1986.
60. H. J. Westra, Introduction w: The Commentary on Martianus Capellas „De nuptiis Philologiae et Mercurii” Attributed to Bernardus Silvestris. Ed. H. J. Westra. [Toronto 1986].
61. J. Wiesiołowski, Kolekcje historyczne w polsce średniowiecznej XIV-XV wieku. Wrocław 1967.
62. G. Wojciech-Masłowska, Dwa krakowskie libri formularum z XV wieku. „Studia Źródłoznawcze” t. 17 (1972).
63. F. J. Worstbrock, M. Klaes, J. Lütten, Repertorium der Artes Dictandi des Mittelalters. T. 1. München 1992.
64. R. Wójcik, O mnemotechnicznym przygotowaniu kazania o św. Stanislawie w „Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka. W zb.: Mediewistyka literacka w Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 2003, s. 140-157.
65. F. A. Yates, Sztuka pamięci. Przeł. W. Radwański. Warszawa 1977.
66. Źródła do średniowiecznej teorii wykładu literatury. Wstęp, wybór, przekład, komentarze M. Brożek. Warszawa 1989.
67. Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze - Renesans - Barok. Wstęp, wybór, oprac. M. Cytowska, T. Michałowska. Warszawa 1999.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

29

Strona końc.:

54

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:117373 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2 paź 2020

Data dodania obiektu:

17 mar 2020

Liczba pobrań / odtworzeń:

434

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/92050

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie RDFa:

RDFa

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji