Object

Title: Kilka słów o pieczęci biskupa włocławskiego Jana Pelli z Niewiesza przy dokumencie pokoju mełneńskiego z 1422 r.

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018) ; Commentationes T. 56 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 105-188 ; 29 cm

Abstract:

The purpose of the article is to present trials and tribulations with the attachment of the seal of Bishop of Włocławek Jan Pella of Niewiesz to the main Polish document of the 1422 Mełno Peace. Despite the fact that the sealed document of the treaty was handed over to the Teutonic Knights at an assembly at Wielona in April of 1423, there was no seal of Bishop Jan, who was one of the Polish guarantors of the peace. It was not until 14 April 1426 that the seal was put to the document. The article is supplemented by an edition of two sources related to the attachment of the bishop’s seal: a notary’s instrument of 14 April, and a letter of Toruń Commander Henryk Marschalk to the Grand Master of the Teutonic Order Paul von Rusdorf of 15 April 1426.

References:

Altpreussische Biographie, t. 2, red. Ch. Krollmann, Marburg 1967 ; Bartoszewska J., Jan Pella z Niewiesza herbu Pomian, biskup włocławski, w świetle korespondencji prokuratora generalnego zakonu krzyżackiego Jana Tiergarta z lat 1421–1428, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 15, 2001, s. 103–121 ; Bieniak J., Jan zwany Pełła z Niewiesza h. Pomian, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, red. Z. Nowak, Gdańsk 1994, s. 271–275 ; Bieszk K., Wielkiego mistrza Michała Küchmeistra zabiegi z r. 1421 o uniezależnienie archidiakonatu pomorskiego od diecezji włocławskiej, Zap. TNT, 7, 1928, s. 291–296, 303–320 ; Czaja R., Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy, t. 1: Do roku 1454, Toruń 1999 ; Gąsiorowski A., Arcybiskupi gnieźnieńscy w Polsce pierwszych Jagiellonów, Rocz. Hist., 59, 1993, s. 93–111 ; Gąsiorowski A., Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434, wyd. 2, Warszawa 2015 ; Gąsiorowski A., Kanonicy włocławscy w najstarszej metryce kapitulnej (1435–1500), w: Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Pochodzenie i funkcjonowanie elity kościelnej, red. A. Radzimiński, Toruń 2000, s. 9–51 ; Gąsiorowski A., Polscy gwaranci traktatów z Krzyżakami XIV–XV wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1971, nr 2–3, s. 245–265 ; Heckmann D., Leitfaden zur Edition deutschsprachigen Quellen (13.–16. Jahrhundert), „Preussenland”, 3, 2012, s. 7–13 ; Jähnig B., Andreas Pfaffendorf OT. Pfarrer der Altstadt Thorn (1425–1433), „Beiträge zur Geschichte Westpreussens”, 7, 1981, s. 161–187 ; Jähnig B., Dostojnicy zakonu krzyżackiego w Prusach, w: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 279–357 ; Jähnig B., Hochmeisterkaplan und Hochmeisterkanzler – die Leiter der Hochmeisterkanzlei in Marienberg 1309–1457, w: Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze, red. J. Trupinda, Malbork 2002, s. 149–166 ; Krzyżaniakowa J., Ochmański J., Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990 ; Lichończak-Nurek G., Wojciech herbu Jastrzębiec, arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362–1436), Kraków 1996 ; Lückerath C.A., Paul von Rusdorf. Hochmeister des Deutschen Ordens 1422–1441, Bad Godesberg 1969 ; Mikulski K., Szlachcic w mieście, czuli kariera rodziny Szeligów alias Czirasów w Toruniu, „Rocznik Łódzki”, 61, 2014, s. 59–67 ; Neitmann K., Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen 1230–1449. Studien zur Diplomatie eines spätmittelalterlichen deutschen Teritorialstaates, Köln–Wien 1986 ; Nowak P., Dokumenty II pokoju toruńskiego, St. Źródł., 43, 2005, s. 85–110. ; Pakulski J., Średniowieczne pieczęcie biskupów i kapituły włocławskiej oraz ich symbolika, w: Religijność na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w czasach staropolskich, red. A. Mietz, Włocławek 2003, s. 45–77 ; Pokora P., Herby na pieczęciach episkopatu doby jagiellońskiej (do końca XV w.), w: Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Warszawa 2011, s. 109–190 ; Radzimiński A., „…super irregularitate, si quam propterea incurrit”. Dyspensy „ex defectu perfectae lenitatis” duchowieństwa w okresie pontyfikatu Marcina V, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 115–124 ; Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 2002 ; Sperka A., Zmiany na arcybiskupstwie gnieźnieńskim, biskupstwie krakowskim i urzędach kancelaryjnych na przełomie 1422/1423 roku, „Teki Krakowskie”, 5, 1997, s. 139–146 ; Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977 ; Szczuczko W., Cziras Piotr h. Szeliga, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, red. S. Gierszewski, Gdańsk 1992, s. 281–282 ; Szweda A., Dokumenty pokoju brzeskiego z 31 XII 1435 r. – wprowadzenie do tematu, w: Pabaisko mūšis ir jo epocha. Straipsnių rinkinys, red. I. Vaškevičiūtė, Vilnius 2017, s. 69–90 ; Szweda A., Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386–1454, Toruń 2009 ; Szweda A., Uwagi o dokumentach rozejmowych i pokojowych z okresu wojny 1409–1411, Zap. Hist., 75, 2010, z. 2, s. 67–85 ; Szybkowski S., Biskup włocławski Jan Pella z Niewiesza i jego bratankowie. Z badań nad wpływem duchownych na kariery ich rodzin w późnym średniowieczu, w: Duchowieństwo i laicy, red. A. Wałkówski, Warszawa 2010, s. 190–205 ; Szymczakowa A., „Milites strenui” z Sieradzkiego w XV wieku, w: Genealogia, Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A. Radzimiński J. Wroniszewski, Toruń 1996, s. 191–214 ; Szymczakowa A., Szlachta sieradzka w XV wieku: magnifici et generosi, Łódź 1998 ; Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak, S. Szybkowski, Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. 6, z. 1, Kórnik 2014 ; Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak, A. Szymczakowa, Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. 2, z. 1, Wrocław 1985 ; Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P.K. Wojciechowski, B. Wyrozumska, Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. 4, z. 1, Wrocław 1990 ; Wilk-Woś Z., W sprawie sporu o dwór biskupów włocławskich na biskupiej Górce pod Gdańskiem w I połowie XV w., „Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza”, 9, 2003, s. 309–320 ; Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, St. Źródł., 1, 1957, s. 155–181 ; Zajączkowski S., Zajączkowski S.M., Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, t. 1–2, Łódź 1966–1970

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

56

Start page:

105

End page:

118

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71702 ; oai:rcin.org.pl:71702 ; 2451-1331 ; 0081-7147 ; 10.12775/SZ.2018.04

Source:

IH PAN, sygn. B.88/56 Podr. ; click here to follow the link ; IH PAN, sygn. B.89/56

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information