Obiekt

Tytuł: Kustosz niełatwej pamięci : na marginesie publikacji zapisków Zygmunta Klukowskiego

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 3 (2019) ; Artykuły recenzyjne i recenzje

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszczenie w jęz. angielskim. Abstrakt w jęz. angielskim i polskim ; s. 531-549

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony analizie treści i formy kolejnego wydania dzienników i pamiętników Zygmunta Klukowskiego. Zaprezentowano w nim zarówno sylwetkę ich Autora, jak i uwagi na temat wiarygodności informacji zamieszczonych w zapiskach Klukowskiego, w kwestii np. osiągnięć i porażek II Rzeczypospolitej, stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, Holokaustu oraz bandytyzmu w szeregach polskiego podziemia niepodległościowego po zakończeniu wojny.

Bibliografia:

Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie. Studia i materiały, t. 1, red. Tomasz Rodziewicz, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Lublin 2009
Engelking Barbara, Frydel Tomasz, Grabowski Jan, Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1–2, red. i wstęp Barbara Engelking, Jan Grabowski, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018
Jaczyńska Agnieszka, Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1918–1943 (tom 1) i 1944–1959 (tom 2). Ośrodek KARTA, Warszawa 2007, 2008, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, 1 (17), s. 473–485
Jaczyńska Agnieszka, Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna. „Pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”, IPN – KŚZpNP. Oddział w Lublinie, Lublin 2012
Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna, t. 1: 1918–1943, t. 2: 1944–1959, Ośrodek Karta, Warszawa 2007, wyd. 2 Warszawa 2008
Klukowski Zygmunt, Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1918–1959, oprac. Agnieszka Knyt, Warszawa 2017, Ośrodek Karta, (Świadectwa. Polska XX wiek)
Krajewski Kazimierz, Patologia w Polskim Państwie Podziemnym. Przestępczość pospolita żołnierzy ZWZ/AK w Warszawie, w: Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie. Studia historyczne, red. Robert Spałek, IPN – KŚZpNP, Warszawa 2018, s. 217–254
Mańkowski Zygmunt, Między Wisłą a Bugiem 1939–1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1978
Piątkowski Sebastian, Przestępczość w okupowanej Warszawie w świetle polskojęzycznej prasy niemieckiej, w: Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie. Studia historyczne, red. Robert Spałek, IPN – KŚZpNP, Warszawa 2018, s. 271–322
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, IPN – KŚZpNP, Warszawa 2006
Polonsky Anthony, Jews and Communism in the Soviet Union and Poland, w: Jews in Leftist Politics. Judaism, Israel, Anti-semitism, and Gender, red. Jack Jacobs, Cambridge University Press, Cambridge 2017, s. 147–168
Polonsky Anthony, Jews in Poland and Russia, t. 3: 1914 to 2008, Liverpool University Press, Oxford–Portland, OR 2012, s. 437–451
Samoliński Wojciech, Jak Klukowski witał Armię Sowiecką, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, 1 (17), s. 485–490 [rec.]
Strzembosz Tomasz, Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 1939–1945, Krupski i S-ka, Warszawa 2000
Styś Kazimierz, …Zwycięstwo będzie twoją nagrodą, w: Szkice z dziejów Pionek, t. 2: Miasto i region, red. Sebastian Piątkowski, Marek Wierzbicki, PTH, Pionki 2001, s. 215–225
Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie poakowskie w okolicach Pionek w latach 1945–1946, w: Szkice z dziejów Pionek, t. 2: Miasto i region, red. Sebastian Piątkowski, Marek Wierzbicki, PTH, Pionki 2001, s. 242–243
Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Problem „bandycenia się” podziemia na przykładzie województwa kieleckiego, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 4, 1999, s. 61–70
Wierzbicki Marek, „Pierwsza kadrowa” inspektoratu radomskiego AK. Zarys dziejów oddziału partyzanckiego „Cezara” – „Harnasia” – „Marii”, A. B. Express, Pionki– Warszawa 1995
Wierzbicki Marek, Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941, Fronda, Warszawa 2007
Wnuk Rafał, Lubelski Okręg AK, DSZ i WIN 1944–1947, Volumen, Warszawa 2000
Wnuk Rafał, Problem bandytyzmu wśród żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce (1945–1947), w: Komunizm, ideologia, ludzie, red. Tomasz Szarota, Neriton, IH PAN, Warszawa 2001, s. 67–79
Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, red. Andrzej Garlicki, WSiP, Warszawa 1986
Zaremba Marcin, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Znak, ISP PAN, Kraków 2012

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

126

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

531

Strona końc.:

549

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116022 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.3.04

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/126/3 Podr. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; IH PAN, sygn. A.96/126/3

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji