Object

Title: Nieznany epizod II wojny światowej : sowiecka okupacja Suwalszczyzny 24 IX – 6 X 1939 r. jako studium przypadku

Creator:

Jasiewicz, Krzysztof (1952- )

Date issued/created:

2018

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 4 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 31-56 ; Summary in Polish and English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education ; 23 cm

Abstract:

The war and occupation history of Suwałki and Suwałki region is associated almost exclusively with the German aggression and the later annexation of this territory to the Third Reich. Initially, however, the area was under the Soviet occupation, according to the provisions of the Ribbentrop-Molotov Pact of 23 August 1939. The article describes military operations of the Soviets and attitudes of the local population, diverse both in terms of ethnicity and religion. At the beginning of the war there were no conflicts in the analysed region, characteristic of the Polish Eastern Frontiers, which allows us to conduct research with no later influences resulting from the long Soviet occupation.

References:

Agresja sowiecka na Polskę w świetle dokumentów 17 września 1939, t. I: Geneza i skutki agresji, wybór i oprac. Cz. Grzelak, S. Jaczyński, E. Kozłowski, Warszawa 1994.
Armia Czerwona w latach 1940–1941 (Materiały z posiedzenia Głównej Rady Wojennej i wyższej kadry dowódczej Armii Czerwonej w dniach 23–31 grudnia 1940 roku), oprac.J.R. Budziński, Cz. Grzelak, Z. Matuszak, Warszawa 2007.
Baberowski J., Stalin. Terror absolutny, Warszawa 2014.
Buczyński S., Suwalszczyzna 1939–1944, Warszawa 1991.
Dokumienty wnieszniej politiki 1940 – 22 ijunja 1941, red. G.E. Mamiedow i in., Moskwa 1998.
Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772–1999, red. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn 1999.
Greenwald Z., Bramy Halachy. Religijne prawo żydowskie. Kicur Szulchan Aruch dla współczesności, red. rabin S. Pecaric, Kraków 2005.
Grzelak Cz., Armia Stalina 1939–1941. Zbrojne ramię polityki ZSRS, Kielce–Warszawa 2010.
Jasiewicz K., Militarne i ekonomiczne aspekty w budowie i eksploatacji dróg żelaznych w Królestwie Polskim w latach 1835–1914, „Studia Historyczne” R. XXIII, 1980, z. 2 (89).
Jasiewicz K., Wykorzystanie kolei do celów militarnych (1830–1914), „Eksploatacja Kolei” R. V (XXIX), 1982, nr 4.Jisker-buch Suwalk un di arumike sztetlech: Baklerawe, Wiżan, Jelinewe, Sejni, Punsk, Pszerasle, Filipowe, Krasnepolie, Rack, ed. B. Kohen, New York 1961.
Katyń. Dokumenty zbrodni, red. i oprac. nauk. W. Materski. B. Woszczyński, N.S. Lebiediewa i in., t. I: Jeńcy nie wypowiedzianej wojny, t. III: Losy ocalałych, Warszawa 1995–2001.
Kryska-Karski T., Żurakowski S., Generałowie Polski niepodległej, Warszawa 1991.
Organy gosudarstwiennoj biezopasnosti SSSR w Wielikoj Otieczestwiennoj wojnie, t. I: Nakanunie, Kniga pierwaja (nojabr’ 1938 g. – diekabr’ 1940 g.) i Kniga wtoraja (1 janwarja – 21 ijunja 1941 g.), Moskwa 1995.
Polscy jeńcy wojenni w ZSRR 1939–1941, oprac. W. Materski, Warszawa 1992.
Roman W.K., W obozach i w konspiracji. Działalność niepodległościowa żołnierzy polskich na Litwie i Wileńszczyźnie, wrzesień 1939 – czerwiec 1941, Toruń 2004.
Sefer kehilat Suvalk u-benotehah (Jewish community book Suwalk and vicinity), ed. Y. Alroi, Y. Chrust, Tel Aviv 1989.
Skłodowski K., Służba duszpasterska w garnizonie Suwałki 1921–1939, „Rocznik Augustowsko-Suwalski” 2012, t. XII.
Suwałki. Miasto nad Czarną Hańczą, red. J. Kopciał, Suwałki 2005.
Tucholski J., Mord w Katyniu. Kozielsk–Ostaszków–Starobielsk – lista ofiar, Warszawa 1991.
Wojennaja razwiedka informirujet. Dokumienty razwieduprawlenija Krasnoj Armii, janwar’ 1939 – ijun’ 1941, oprac. W.A. Gawriłow, Moskwa 2008.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

50

Issue:

4

Start page:

31

End page:

56

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72054 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.4.02

Source:

IH PAN, sygn. A.507/50/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information