Object

Title: Założenia programowe i cele działania konspiracyjnych organizacji młodzieżowych lat 1944-1956

Creator:

Wołoszyn, Jacek Witold (1972- )

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 2 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 69-88 ; Sum. eng.

References:

Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem katolickim w województwie pomorskim (byd-goskim) w latach 1945–1956, oprac. T. Chinciński, A. Paczoska–Hauke, Bydgoszcz–Gdańsk 2010. ; Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, t. I, Warszawa 1993. ; Atlas polskiego podziemia niepodległościowego (1944–1956), red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa 2007. ; Bachta E., Młodzieżowe konspiracyjne organizacje niepodległościowe w województwie rzeszowskim w latach 1944–1956, Przemyśl 1997. ; Bäcker R., Totalitaryzm w Polsce lat 1948–1956, „Czasy Nowożytne”, 1999. ; Biedroń T., Organizacje młodzieży katolickiej w Polsce w latach 1945–1953, Kraków 1991. ; Biegalski B., Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956, Zielona Góra 1999. ; Bożek D., Młodzieżowy Ruch Oporu 1948–1950 [w:] Powiat tarnobrzeski w latach 1944–1956, red. Z. Nawrocki, T. Zych, Tarnobrzeg 2005. ; Chańko J., Z. Onufrzak, Z dziejów konspiracji młodzieżowych w Łodzi 1948–1953, Łódź 2005. ; Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994. ; Friszke A., Opór społeczny w PRL 1956–1980. Tezy, uwagi, pytania [w:] Studia z dziejów opozycji i oporu społecznego, red. Ł. Kamiński, t. IV, Wrocław 2000. ; Friszke A., Problem niepodległości w Polsce powojennej 1945–1950 [w:] A. Friszke, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007. ; Grosicka M., Organizacja konspiracyjna Młodzieżowy Ruch Oporu w Tarnobrzegu w latach 1948–1949 [w:] Konspiracja i opór społeczny na Podbeskidziu w okresie PRL–u, red. J. Kurtyka, Przemyśl 2007. ; Gryman A., Tajne Harcerstwo Krajowe — Szeregi Wolności [w:] Po ziemi naszej roześlem harcerzy... Z dziejów Harcerstwa Polskiego na Górnym Śląsku, red. K. Heka–Kwaśniewicz, Katowice 2007. ; Habuda L., Rządzący i rządzeni. Totalitaryzm w stosunkach władzy w PRL, Opole 2001. ; Jarosz D., M. Pasztor, W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle plotek i pogłosek z lat 1949–1956, Warszawa 1995. ; Jarosz D., Polacy wobec groźby wybuchu wojny w świetle przekazów potocznych, „Dzieje Najnowsze”, 1997, nr 2. ; Jean C., Geopolityka, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003. ; Kachnicz Z., Konspiracja antykomunistyczna na Koszalińskiej Ziemi w latach 1946–1956 (wybrane przykłady), „Rocznik Koszaliński”, 2001, nr 29. ; Kamiński Ł., Formy oporu społecznego w Polsce w latach 1944–1948, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, 1999, t. IV. ; Kamiński Ł., Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego, Toruń 2000. ; Kosiński K., Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006. ; Kowalczyk A., Opozycja polityczna [w:] Polityka — ustrój — idee. Leksykon politologiczny, red. M. Chamaj, W. Sokół, Lublin 1999. ; Koziełło T., Koncepcje polskiej polityki zagranicznej Stronnictwa Narodowego w okresie II wojny światowej [w:] Między zniewoleniem a wyzwoleniem 1939–1989, red. J. Waskan, Toruń 2010. ; Krawczyk T., Opozycja polityczna w państwach demokratycznych [w:] Studia z teorii polityki, t. III, red. A. Czajkowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2000. ; Kwiek J., Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944–1950. Powstanie, rozwój, upadek, Toruń 1995. ; Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herburt, Wrocław 2003. ; Leśkiewicz R., R. Kościański, Organizacje antykomunistyczne na terenie Poznania w latach 1945–1956 w świetle materiałów aparatu represji, „Grot. Zeszyty Historyczne”, 2004, nr 22. ; Linz J., Totalitaryzm i autorytaryzm, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, oprac. J. Szczupański, cz. I, Warszawa 1995. ; Łabędź K., Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981–1989, Kraków 1997. ; Łokaj J., Orlęta [w:] Druga konspiracja niepodległościowa. Tajne organizacje młodzieży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945–1956, oprac. J. Ziółek, przy współudz. A. Gronek i M. Walczak, Lublin 2001. ; Makowski A., Postawy młodzieży wobec walki politycznej przed referendum ludowym w 1946 roku na Pomorzu Zachodnim na przykładzie manifestacji „Trzymamy straż nad Odrą” i obchodów święta 3 Maja [w:] Młodzież w oporze społecznym 1944–1989, red. M. Kała, Ł. Kamiński, Wrocław 2002. ; Michalska–Pawlak M., Obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna w koncepcjach polityczno–programowych polskiej opozycji w latach 1980–1989, Gdańsk 2010. ; Pająk H., Konspiracja młodzieży szkolnej 1945–1956, Lublin 1994. ; Pałecki K., Opozycja polityczna — próba typologii, w: Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001. ; Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, Lublin 2005. ; Persak K., Harcerstwo w oczach UB (na marginesie listu z roku 1953 r.), „Harcerstwo”, 1993, nr 9. ; Persak K., Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku, Warszawa 1996. ; Puliński A. J., Konspiracja i opór. Z dziejów oświaty na Warmii i Mazurach w latach 1945–1956, Białystok 2007. ; Rudnicki S., Pokolenie obozu narodowego [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Wrocław 15–18 września 1999 roku. Pamiętnik, t. II, cz. 2, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński, Toruń 2000. ; Rusinek B., Z. Szczurek, Dzieje drugiej konspiracji niepodległościowej na Pomorzu Gdańskim w latach 1945–1956, Gdańsk 1999. ; Słownik polityki, red. M. Bankiewicz, Warszawa 1999. ; Strzembosz T., Opór moralny bierny i opór moralny czynny jako formy walki z okupantem na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1941 [w:] Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno–wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1941, red. M. Giżejwska, T. Strzembosz, Warszawa 1995. ; Strzembosz T., Polacy w PRL: sprzeciw — opozycja — opór (Zachowania opozycyjne w systemie totalitarnym), „Arcana”, 2000, nr 35. ; Szczypka A., Młodzieżowe organizacje niepodległościowe na Górnym Śląski i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956, Toruń 2010. ; Szwagrzyk K., Struktura, działalność i rozbicie organizacji „Wrocław–Północ–Proletariat” (1951–1952) [w:] Młodzież w oporze społecznym 1944–1989, red. M. Kała, Ł. Kamiński, Wrocław 2002. ; Szwagrzyk K., Winni? Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe w świetle do-kumentów sądowych, Wrocław 1999. ; Śliwczyński R., Druga konspiracja niepodległościowa. Tajne organizacje młodzieży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945–1956, oprac. J. Ziółek, przy współudz. A. Gronek i M. Walczak, Lublin 2001. ; Świda–Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychologiczne minionej formacji, Warszawa 1998. ; Tischner J., Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 1992. ; Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996. ; Wenklar M., Nie tylko WiN i PSL. Opór społeczny w latach 1945–1956 w powiecie tarnow-skim, Kraków 2009. ; Wierzbicki M., Młodzież w Polsce Ludowej (1945–1956) [w:] Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945–1956, red. R. Habielski, D. Rafalska, Warszawa 2010. ; Wierzbicki M., Postawy członków ZMP wobec rzeczywistości epoki stalinowskiej [w:] „Jesteście naszą wielką szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, red. P. Ceranka, S. Stępień, Warszawa 2009. ; Wierzbicki M., Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006. ; Wołoszyn J., Młodzieżowe organizacje i środowiska konspiracyjne w Polsce w latach 1944–1956 [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo–Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa–Lublin 2008. ; Woźniczka Z., Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953, Katowice 1994. ; Wójcik B., Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956, Rzeszów 2009. ; Wrona J., Antykomunistyczna opozycja polityczna na Lubelszczyźnie — utopia czy polityczny realizm [w:] Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1956, red. S. Poleszak, A. Puławski, Warszawa 2002. ; Wrona J., Aparat bezpieczeństwa wobec wystąpień i strajku młodzieży szkolnej i studentów w Lublinie w 1947 roku, „Res Historica”, 2000, z. 11. ; Zwiernik P., Młodzieżowe organizacje niepodległościowe w Wielkopolsce [w:] Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2007. ; Żychowska M., Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w Tarnowskiem w latach 1945–1956, Tarnów 2001.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

2

Start page:

69

End page:

88

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48231 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information