Object

Title: Falchion and its technology in Poland (14th-16th centuries)

Creator:

Grabarczyk, Tadeusz ; Ławrynowicz, Olgierd

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 26 (2013)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

References:

Bołdyrew A., Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI wieku, Warszawa 2005, p. 61-64. ; Brych V., Středověký tesák z tvrze Martinic a problémy studia krátkých jednobřitých zbraní, „Castellologica bohemica”, Vol. 4, 1994 ; Celuch P., Średniowieczne kordy i tasaki z ziem polskich, Toruń 2000 (in the archive of Institute of Archaeology, University of Nicolaus Copernicus in Toruń) ; Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Vol. 2, Warszawa 1981 ; Gajda P., Kordy i tasaki w zbiorach polskich (z okresu średniowiecza i początków XVI wieku), Łódź 1986 (in the archive of Institute of Archaeology, University of Łódź) ; Głosek M., Broń biała długa, [in:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450, ed. Nadolski A., Łódź 1990 ; Głosek M., Broń biała, [in:] Uzbrojenie w Polsce średnio-wiecznej 1450-1500, ed. A. Nowakowski, Toruń 1998 ; Głosek M., Interesujący zabytek broni białej z Poręby Wielkiej, „Rocznik Sądecki”, Vol. 20, 1992, pp. 35-40 ; Głosek M., Jeszcze raz o tzw. mieczu św. Piotra z archikatedry poznańskiej, „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski”, Vol. 6, 2011, pp. 69-76 ; - ; Głosek M., Kajzer L., Miecz św. Piotra z katedry poznańskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Vol. 22, 1974, pp. 233-241 ; Głosek M., Kajzer L., Uwagi o znakach na broni w polskiej sztuce gotyckiej, „Rocznik Muzeum w Toruniu”, Vol. 8, 1982, pp. 67-104 ; Głosek M., Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, Wrocław 1973 ; Goliński M., Uzbrojenie mieszczańskie na Śląsku od połowy XIV do końca XV w., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, Vol. 33, 1990 ; Grabarczyk T., Nowak T., Wójtowie i wójtostwo wieluńskie (XIII-XVI w.), „Rocznik Wieluński”, Vol. 6, 2006 ; Grabarczyk T., Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2000. ; Gradowski M., Z. Żygulski (jun.), Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 2000 ; Jarnuszkiewicz Cz., Broń w dawnych inwentarzach, „Barwa i Broń”, Vol. 1, No. 2, 1934 ; Jarnuszkiewicz Cz., Dawne taryfy cen dla mieczników, „Barwa i Broń”, Vol. 6, No 5-6, 1939 ; Kajzer L., Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych, Wrocław 1976, p. 70 ; Lewandowski M., Puginały średniowieczne z ziem polskich, [in:] Mediaevalia Archaeologica, ed. A. Nadolski, „Acta Archaeologica Lodziensia”, Vol. 31, 1986 ; Ławrynowicz O., O zapomnianym puginale z Grochowalska, „Acta Militaria Mediaevalia”, Vol. 6, 2010, pp. 253-262 ; Ławrynowicz O., Pudło P., Nóż bojowy czy kord? Kilka uwag na temat zabytku z Bielicy, pow. elbląski, „Rocznik Elbląski”, Vol. 23, 2010, pp. 47-54 ; Ławrynowicz O., Rychter M., Ile wart jest kord z Warty?, „Acta Militaria Mediaevalia”, Vol. 8, 2012, pp. 253-271 ; Ławrynowicz O., Treści ideowe broni rycerskiej w wiekach średnich, Łódź 2005 ; Marek L., Broń biała na Śląsku XIV-XVI wiek, Wratislavia Antiqua, Vol. 10, Wrocław 2008 ; Marek L., Michalak A., Głowica kordu z wieży rycerskiej w Witkowie, [in:] Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, ed. Gruszka B., Zielona Góra 2008, p. 467-485 ; Marek L., Średniowieczne i nowożytne kordy ze Śląska, „Acta Militaria Mediaevalia”, Vol. 2, 2006, pp. 189-206 ; Michna P., Tesák z Janoslavic na Šumpersku. Příspěvek k poznání jednoho drhu archeologických nálezů, [in:] Z pravěku do strědověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, eds. Nekuda R., Michna P., Unger J., Brno 1997 ; Nadolski A., Dankowa J., Uwagi o składzie i uzbrojeniu polskiej jazdy rycerskiej w latach 1350-1450, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, Vol. 26, 1983 ; Nowakowski A., Arms and armour in the Teutonic Order’s State in Prussia, Łódź 1994 ; Nowakowski A., Uzbrojenie indywidualne, [in:] Polska technika wojskowa do 1500 roku, ed. Nadolski A., Warszawa 1994 ; Nowakowski P. A., Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu, Toruń 2006 ; Oakeshott E., Records of Medieval Sword, Wooodbridge 1991 ; Rudnik P., Metaloznawstwo, Warszawa 1994 ; Seitz, Blankwaffen H., Vol. 1, Braunschweig 1965 ; Spannbauer M. I., Strzyż P., Militaria średniowieczne z badań archeologicznych na terenie zamku w Rawie Mazowieckiej, „Acta Militaria Mediaevalia”, Vol. 5, 2009 ; Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., Rośliny polskie, Warszawa 1967 ; Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, pp. 21-48 ; Szymczak J., Broń biała w dziełach Jana Długosza, [in:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Maria-nowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, eds Ławrynowicz O., Maik J., Nowakowski P. A., Łódź 2011 ; Szymczak J., Ceduła na sąd boży z 1511 roku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, Vol. 44, 1992 ; Szymczak J., Organizacja produkcji i koszty uzbrojenia, [in:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450, ed. A. Nadolski, Łódź 1990 ; Szymczak J., Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII-XV w., Łódź 1989 ; Szymczak J., The Arms and Armour of The Municipal War Wagon Escort in 1521, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, Vol. 12, 1999 ; Teske G.¸ Późnośredniowieczna broń biała ze Zborowa koło Kalisza, „Rocznik Kaliski”, Vol. 29, 2003, pp. 237-242 ; Tresp U., Söldner aus Böhmen: im Dienst deutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und Heeresorganisation im 15. Jahrhundert, Paderborn 2004, p. 383. 32 SPPP, Vol. 2, No. 1 ; Wyczański A., Szlacheckie inwentarze pośmiertne z XVI w. jako źródło do dziejów kultury mieszczańskiej w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Vol. 2, No. 4, 1954 ; Žákovský P., Tesáky s člunkovitými záštitami a jejich postavení ve vývoji chladných zbraní, „Archaeologia historica”, Vol. 37, 2012, pp. 691-732 ; Žákovský P., Tesáky ze sbírek Státního hradu Zvíkova, „Castellologica bohemica”, Vol. 11, 2009, pp. 461-472 ; Žákovský P.,, Tesáky s prořezávanými záštit-nými trny z moravských sbírek, „Archeologické rozhledy”, Vol. 93, 2011, pp. 501-516 ; Żygulski Ż. (jun.), Broń w dawnej Polsce na tle Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1982, p. 49; A. Nadolski, Polska broń. Broń biała, Wrocław 1984

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

26

Start page:

51

End page:

61

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50102 ; 0860-0007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information