Object

Title: O ustroju kościoła : uwagi na marginesie edycji "Akt synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637"

Creator:

Ptaszyński, Maciej (1978- )

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : others citable

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 56 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 203-226 ; Concerns book: Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637 / wstęp i oprac. Marzena Liedke i Piotr Guzowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2011.

References:

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1611 1625, „Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae”, S. IV, z. II, Wilno 1915, [b. wyd.]. ; Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637, oprac. M. Liedke, P. Guzowski, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Akta Synodów Różnowierczych w Polsce, t. 1–4, wyd. Maria Sipayłło, Warszawa 1966–1997, BUW. ; Augustyniak Urszula, Duchowni klienci Krzysztofa II Radziwiłła. Kondycja i funkcje duchowieństwa ewangelicko-reformowanego w dobrach radziwiłłowskich w pierwszej połowie XVII wieku, „Miscellanea Historico-Archivistica” t. 3: Radziwiłłowie XVI–XVIII wieku: w kręgu polityki i kultury, Warszawa 1989, s. 159–173. ; Augustyniak Urszula, Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008, PWN. ; Augustyniak Urszula, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640), Warszawa 2004, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Bradshaw Paul F., Müller Hans-Martin, Ordination IV, w: Theologische Realenzyklopadie, Bd. 25, Berlin 2000, De Gruyter, s. 344–354. ; Bryner Erich, Der Briefwechsel Heinrich Bullingers mit polnischen und litauischen Adeligen, „Kirchen im Osten: Studien zur osteuropaischen Kirchengeschichte und Kirchenkultur”, 23, 1980, s. 62–83. ; Bryner Erich, Bullinger und Ostmitteleuropa. Bullingers Einfluss auf die Reformation in Ungarn und Polen, w: Heinrich Bullinger. Life — Thought — Influence, t. 1, hrsg. von Emidio Campi, Peter Opitz, Zurich 2007, Theologischer Verlag, s. 799–820. ; Buchwald-Pelcowa Paulina, Książki, ich cenzura i rozpowszechnianie w aktach synodów wielkopolskich (1569–1632), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2006, 50, s. 115–130. ; Budka Włodzimierz, Szymon Zacius, pierwszy superintendent zborów litewskich, „Reformacja w Polsce”, 1922, 2, s. 288–296. ; Daugirdas Kȩstutis, Die Nachwirkung Melanchthons im polnisch-litauischen Gemeinwesen, w: Philipp Melanchthon. Lehrer Deutschlands, Reformator Europas, hrsg. von Irene Dingel, Armin Kohnle, Leipzig 2011, Evangelische Verlagsanstalt, s. 353–364. ; Dworzaczkowa Jadwiga, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Glemma Tadeusz, Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych Prus Królewskich, Toruń 1934, Towarzystwo Naukowe. ; Gmiterek Henryk, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej. Połowa XVI–połowa XVII wieku, Lublin 1987, UMCS. ; Gmiterek Henryk, Problem unifikacji liturgii braci czeskich i kalwinów w Rzeczypospolitej XVI–XVII, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F”, 1985, 50, s. 93–116. ; Gmiterek Henryk, Prowincje czy konfesje? Przyczynek do sprawy ujednolicenia obrządu w zborach kalwińskich i braci czeskich w XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1984, 29, s. 145–153. ; Gmiterek Henryk, Wymiana duchownych i nauczycieli pomiędzy Kościołem braci czeskich i kalwińskim w Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. Z dziejów wzajemnych stosunków, „Rocznik Lubelski”, 1981–1982, 23/24, s. 47–64. ; Hölscher Lucian, Geschichte der protestantischen Frömmigkeit in Deutschland, München 2005, Beck. ; Jürgens Henning P., Drei Jahrzehnte Korrespondenz zwischen Philipp Melanchthon und Johannes a Lasco, w: Fragmenta Melanchthoniana, Zur Geistesgeschichte des Mittelalters und der fruhen Neuzeit, hrsg. von Günter Frank, Sebastian Lalla, Heidelberg 2003, Verlag Regionalkultur, s. 147–162. ; Jürgens Henning P., „Est mihi cum multis et doctis viris in Polonia dulcis amicitia: die Wirkung Melanchthons in Polen im 16. Jahrhundert”, "Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Reformation", Band 22, 2014, s. 32-41. ; Kingdon Robert M., Adultery and Divorce in Calvin’s Geneva, Cambridge — Mass. 1995, Harvard UP. ; Kizik Edmund, Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII w. i w XVIII w., Gdańsk 1994, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. ; Kosman Marceli, Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle propagandy wyznaniowej, Wrocław 1973, Ossolineum. ; Kot Stanisław, La Reforme dans le Grand-Duche de Lithuanie. Facteur d’occidentalisation culturelle, Bruxelles 1953, [b. wyd.]. ; Kriegseisen Wojciech, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696–1763), Warszawa 1996, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Kriegseisen Wojciech, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo–kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska), Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Kubik Krzysztof, Próba Maciej, Zbory ewangelickie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Baza danych. Projekt badawczy, „Barok”, 2009, 31, s. 307–311. ; Liedke Marzena, „Różne scandala” i troska o moralność wiernych w protokołach akt synodów prowincjonalnych Jednoty litewskiej XVII wieku, w: Studia nad reformacją, red. Elżbieta Bagińska, Piotr Guzowski, Marzena Liedke, Białystok 2010, Uniwersytet w Białymstoku, s. 51–65. ; Liedke Marzena, Struktura i kompetencje władz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i XVII w. na tle porównawczym, w: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym od XV do XIX w., red. Henryk Gmiterek, Janusz Łosowski, Kraków 2010, Avalon, s. 347–366. ; Mentzer Raymond, Sin and the Calvinists: Morals Control and the Consistory in the Reformed Tradition, Kirksville 1994, Sixteenth Century Journal Publishers. ; Mihály Márkus, Calvin und Polen. Gedankenfragmente in Verbindung einer Empfehlung, w: Calvinus Praeceptor Ecclesiae, ed. by Herman J. Slederhuis, Geneve 2004, Droz, s. 323–330. ; Mühling Andreas, Calvin und Osteuropa, w: Calvin Handbuch, ed. by Herman J. Slederhuis, Tubingen 2008, Mohr Siebeck, s. 96–104. ; Nowak Zbigniew, Andrzej Hunefeld jako nakładca i drukarz Biblii Gdańskiej z 1632 roku, „Libri Gedanenses”, 1967, 1, s. 35–55. ; Pawelec Mariusz, Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559–1629), Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Rachuba Andrzej, Rajecki (Dunin Rajecki) Gedeon h. Łabędź, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław 1987, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 471-472. ; Schilling Heinz, Aufbruch und Krise. Deutschland 1517–1648, Berlin 1998, Siedler. ; Sławiński Wojciech, Toruński synod generalny 1595 roku: z dziejów polskiego protestantyzmu w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Słownik polszczyzny XVI wieku, red. Maria R. Mayenowa, t. 26, Warszawa 1998, Ossolineum. ; Tazbir Janusz, Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987. ; Tworek Stanisław, Działalność oświatowo-kulturalna kalwinizmu małopolskiego, Lublin 1970, Lublin: Wydawn. Lubelskie. ; Tworek Stanisław, Starania o ujednolicenie obrządku kalwińskiego w Polsce w XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1971, 16, s. 117–139. ; Tworek Stanisław, Z zagadnień organizacji zborów kalwińskich w Małopolsce w XVI–XVII w., „Rocznik Lubelski”, 1965, 8, s. 63–75. ; Wajsblum Marek, Ex regestro arianismi. Szkice z dziejów upadku protestantyzmu w Małopolscy, [cz. 1], „Reformacja w Polsce”, 1935–1936, 7/8, s. 253. Wasilewski Tadeusz, Naruszewicz Aleksander h. Wadwicz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 561. ; Wasilewski Jarosław, Litewski synod prowincjalny Kościoła ewangelicko-reformowanego w trosce o dyscyplinę duchowieństwa w I połowie XVII wieku, w: Studia nad reformacją, red. Elżbieta Bagińska, Piotr Guzowski, Marzena Liedke. ; Węgierski Andrzej, Libri quattuor Slavoniae reformatae, wyd. Janusz Tazbir, PWN, Warszawa 1973. ; Wijaczka Jacek, Protestantyzm w regionie świętokrzyskim w XVI–XVII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dawnego powiatu radomskiego), w: Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI–XX w.), red. J. Kłaczkow, Parafia ewangelicko-augsburska, Radom 2007, s. 11–32. ; Wischmeyer Johannes, The Blunting of the Second Sword: Sixteenth Century Lutherans on the Division of Power between Church Institutions and Political Administration, w: Inter-, Trans-, Supra? Legal Relations and Power Structures in History, ed. by E. Augusti, M. Prutsch, N. Domeier, Akademikerverlag, Saarbrucken 2011, s. 49–62. ; Wotschke Theodor, Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen, „Archiv fur Reformationsgeschichte”, Leipzig 1908, Erganzungsband III. ; Wotschke Theodor, Die Reformation im Lande Posen, Oskar Eulitz, Lissa 1913. ; Zeeden Ernst W., Calvins Einwirken auf die Reformation in Polen–Litauen, w: Sytagma Friburgense I, Historische Studien, Festschrift fur Hermann Aubin, Steiner, Lindau — Konstanz 1956, s. 323–359. ; Żołądź-Strzelczyk Dorota, Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji Narodowej, Poznań 2010, Wydawnictwo Poznańskie.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

56

Start page:

203

End page:

226

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55335 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/56 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/56 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information