Object

Title: The prospect of digitization of Polish Archaeological Record on an example of materials from the turn of Bronze and Iron Age from the area of Pomeranian Voivodeship (Northern Poland)

Creator:

Niedziółka, Kamil

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 68 (2016)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

Polish Archaeological Record (AZP) is a unique research program initiated by Polish archaeologists in the second half of 1970s. The aim of this project is to mark on unitary maps (AZP sheets) all archaeological sites that were recorded during surface surveys along with sites known from the archives. The main purpose of this paper is to focus on perspective of future digitalization of AZP and technical issues linked with the problem. Therefore, a process of creation of digital sample dataset containing materials from the Late Bronze Age and Early Iron Age from selected AZP sheets from Pomeranian Voivodeship will be presented, together with brief depiction of past and present attempts in introducing GIS into AZP archives. This case will be also described on the background of national records of other European countries and their level of digitization

References:

Adamik J. 2012. Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu na terenie ziem polskich w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Amores F., García L., Hurtado V., Márquez H. and Rodríguez-Bobada C. 2000. An exploratory GIS approach to Andalusian Archaeological Heritage Records. In K. Lockyear, T. J. T. Sly and V. Mihăilescu-Bîrliba (eds.), CAA 1996 Computer Applications and Quantitive Methods in Archaeology (= British Archaeological Reports. International Series 845). Oxford: Archaeopress, 101-114
Bowdler R. 2009. How is England’s Archaeological Heritage Managed? In P. A. C. Schut (ed.), Listing Archaeological Sites, Protecting the Historical Landscape (= EAC occasional paper 3). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium, 101-108
Bryk M. and Chyla J. M. 2013. Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prospekcji terenowej. Roczniki Geomatyki 63(1), 19-29
Cacho F. S. and Torres D. V. 2009. From the archaeological heritage inventoriesto the historical landscapes of Spain. In P. A. C. Schut (ed.), Listing Archaeological Sites, Protecting the Historical Landscape (= EAC occasional papers 3). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium, 29-39
Chochorowski J. 1999: Żelazny oręż barbażyńców – wczesne epoka żelaza poza zasięgiem cywilizacji klasycznych. In J. K. Kozłowski (ed.), Encyklopedia historyczna Świata. Kraków: Opres, 304-395
Czerniak L. 1996. Archeologiczne Zdjęcie Polski – co dalej? In D. Jaskanis (ed.), Archeologiczne Zdjęcia Polski – metoda i doświadczenia. Próba oceny. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków – Wydawnictwa, 39-45
Czopek S. 1992. Uwagi o chronologii względnej i periodyzacji materiałów z okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego w świetle analizy ceramiki kultury pomorskiej. In S. Czopek (ed.) Ziemie Polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 81-89
Dąbrowski J. 1979. Kultura łużycka na Pomorzu. In J. Dąbrowski and Z. Rajewski (eds.), Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego (= Prahistoria Ziem Polskich 4). Wrocław: Ossolineum, 74-80
Dąbrowski J. 2009. Polska przed trzema tysiącami lat. Warszawa: Trio
Ďuračiová R., Lieskovský T., Stopková E. and Kročková, K. 2013. The benefit of fuzzy logic to protection of cultural and historical heritage. In I. Ivan, P. Longley, J. Horák, D. Fritsch, J. Cheshire and T. Inspektor (eds.) GIS Ostrava 2013 – Geoinformatics for City Transformations. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 255-268
Dzięgielewski K. 2010. Expansion of the Pomeranian Culture in Poland during the Early Iron Age: Remarks on the Mechanism and Possible Causes. In K. Dzięgielewski, M. S. Przybyła, and A. Gawlik (eds.), Migration in Bronze and Early Iron Age Europe. Kraków: Księgarnia Akademicka, 173-196
Fudziński M., Fudziński P., Krzysiak A., Cymek L. and Rożnowski F. 2007. Faza wielkowiejska a kultura łużycka i kultura pomorska – nowa próba ustalenia wzajemnych relacji. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 47-59
Gardawski A. and Woźniak Z. 1979. Podstawy chronologii. In J. Dąbrowski and Z. Rajewski (eds.), Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego (= Prahistoria Ziem Polskich 4). Wrocław: Ossolineum, 22-30
Gawrysiak L. and Reder J. 2011. Zastosowanie GIS do opracowania bazy danych archeologicznych i analiz sieci osadniczych na przykładzie dorzecza Wolicy (Wyżyna Lubelska). In R. Zapłata (ed.), Digitalizacja Dziedzictwa Archeologicznego. Wybrane Zagadnienia. Lublin: Instytut Archeologii WNHiS UKSW, 132-142
Janiak R. 2014. Kurhany z młodszych okresów epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Kaszubskim. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Jasiewicz J. and Hildebrandt-Radke I. 2009. Using multivariate statistics and fuzzy logic system to analyse settlement preferences in lowland areas of the temperate zone: an example from the Polish Lowlands. Journal of Archaeological Science 36 (2009), 2096–2107
Jaskanis D. 1996. Próba oceny metody Archeologicznego Zdjęcia Polski na podstawie doświadczeń ogólnokrajowego koordynatora. In D. Jaskanis (ed.), Archeologiczne Zdjęcia Polski – metoda I doświadczenia. Próba oceny. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków – Wydawnictwa, 9-38
Jaskanis D. (ed.) 1996. Archeologiczne Zdjęcia Polski – metoda i doświadczenia. Próba oceny. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków – Wydawnictwa
Kempisty A., Kruk J., Kurnatowski S., Mazurowski R, Okulicz J., Rysiewska T. and Woyda S. 1981. Projekt założeń metodyczno-organizacyjnych Archeologicznego Zdjęcia Ziem Polskich. In M. Konopka (ed.), Archeologiczne Zdjęcie Polski. Archaeological Picture of Poland. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 22-27
Kmieciński J. (ed.) 1989. Pradzieje Ziem Polskich 1. Warszawa – Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Kneisel J. 2012. Anthropomorphe Gefäße in Nord und Mitteleuropa während der Bronze- und Eisenzeit. Studien zu den Gesichtsurnen – Kontaktzonen, Chronologie und sozialer Kontext (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 7). Bonn: Rudolf Habelt GmbH
Kołodziej A. 2011. Bazy danych GIS o zabytkach nieruchomych i archeologicznych jako element infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce: stan prac, aktualne problemy i wyzwania w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE. Roczniki Geomatyki 47 (3), 83-94
Kołodziej A. 2012. Wykorzystanie danych referencyjnych oraz usług danych przestrzennych w projektach informatycznych dotyczących popularyzacji dziedzictwa narodowego Polski. Roczniki Geomatyki 54 (4), 119-132
Kondracki J. 2002. Geografia Regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Konopka M. 1981. Wprowadzenie. In M. Konopka (ed.), Archeologiczne Zdjęcie Polski. Archaeological Picture of Poland. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 6-7
Konopka M. (ed.) 1981. Archeologiczne Zdjęcie Polski. Archaeological Picture of Poland. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków
Kozioł K., Czerniec J., Bęgziak B. and Orlikowski R. 2012. Archeologiczne Zdjęcie Polski jako element infrastruktury informacji przestrzennej. Roczniki Geomatyki 54(4), 133-143
Kruk J. 1975. Przyczynek do metody badań poszukiwawczych. Sprawozdania Archeologiczne 27, 247-254
Kruk J. 1981. Kilka uwag o znaczeniu poszukiwań powierzchniowych w badaniach nad geografia osadnictwa pradziejowego. In M. Konopka (ed.), Archeologiczne Zdjęcie Polski. Archaeological Picture of Poland. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 115-120
Kruk J. 1995. Poszukiwania powierzchniowe w badaniach nad geografią osadnictwa pra- i wczesnodziejowego. Sprawozdania Archeologiczne 47, 265-268
Larsen C. U. (ed.) 1992. Sites and Monuments: National Archaeological Records. København: The National Museum of Denmark
Lbova L. V. 2014. Russia: Management of Archaeological Heritage. In C. Smith (ed.), Encyclopedia of Global Archaeology. New Your, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, 6399-6405
Lean G. 2015. Does our history have a future in the hands of the English Heritage Trust? [online] available from: http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/conservation/11441254/ Does-our-history-have-a-future-in-the-hands-of-the-English-Heritage-Trust.html [accessed: 08.05.2016]
Łuka L. J. 1983. Kształtowanie się osadnictwa na Pomorzu Wschodnim na przełomie epoki brązu i żelaza. Pomorania Antiqua 11, 7-30
Malinowski T. 1990. Podstawy wyróżnienia kultury pomorskiej. In T. Malinowski (ed.), Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 323-335
Matoga A. 1996. Archeologiczne Zdjęcie Polski – połowa drogi. In D. Jaskanis (ed.) Archeologiczne Zdjęcia Polski – metoda i doświadczenia. Próba oceny. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków – Wydawnictwa, 47-61
Mazurowski R. 1974. Możliwości poznawcze badań powierzchniowych. Wiadomości Archeologiczne 39(1), 32-39
Mihai D. and Angelescu M. 2009. A Centrally Managed GIS System for Protection of Romanian Archaeological Sites and Historic Monuments. In P. A. C. Schut (ed.), Listing Archaeological Sites, Protecting the Historical Landscape (= EAC occasional paper 3). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium, 109-114
Ministry of Culture and National Heritage. 2014. Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014–2017 [online], available from: http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20140818Krajowy_Program_Ochrony_Zabytkow_i_Opieki_nad_Zaby.pdf [accessed 08.05.2016]
Nakoinz O. 2012. Datierungskodierung und chronologische Inferenz – Techniken zum Umgang mit unscharfen chronologischen Informationen. Praehistorische Zeitschrift 87 (1), 189-207
National Heritage Board of Poland. 2012. Archeologiczne Zdjęcie Polski. Instrukcja opracowania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego [online], available from: http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytkiarcheologiczne/instrukcje-wytyczne-zalecenia/Instrukcja%20AZP%202012 [accessed 08.05.2016]
National Heritage Board of Poland. 2015. Archeologiczne Zdjęcie Polski. Instrukcja sporządzania dokumentacji badań powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego [online], available from: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20151026_Instrukcja_AZP_2015.pdf [accessed 08.05.2016]
Niedziółka K. 2013. Przemiany kulturowe na Pomorzu Wschodnim we wczesnej epoce żelaza. Wybrane zagadnienia badawcze. Gdańskie Studia Archeologiczne 3, 193-210
Norman P. and Sohlenius R. 2009. ASIS – more than a register of ancient monuments. In P. A. C. Schut (ed.), Listing Archaeological Sites, Protecting the Historical Landscape (= EAC occasional paper 3). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium, 83-86
Podgórski J. T. 1992. Fazy cmentarzysk kultury łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim. In S. Czopek (ed.), Ziemie Polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami. Rzeszów: Muzeum Okręgowe, 199-214
Prinke A. 2002. Szansa na komputerową mapę archeologiczną Wielkopolski: program mAZePa –koncepcja i stan zaawansowania. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski 1, 158-167
Prinke A. 2009. Seven years after Seville: Recent progress in managing the archaeological heritage in Poland In P. A. C. Schut (ed.), Listing Archaeological Sites, Protecting the Historical Landscape (= EAC occasional paper 3). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium, 71-76
Saprykina I. 2009. Safeguarding Russia’s archaeological heritage – the current situation and proposed system changes. In P. A. C. Schut (ed.), Listing Archaeological Sites, Protecting the Historical Landscape (= EAC occasional paper 3). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium, 99-100
Schut P. A. C. (ed.), Listing Archaeological Sites, Protecting the Historical Landscape (= EAC occasional paper 3). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium
Skaldawski B., Chabiera A. and Lisiecki A. 2011. System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich. Kurier Konserwatorski 11, 5-33
Trachsel M. 2004. Untersuchungen zur relativen und absoluten Chronologie der Hallstattzeit. Bonn: Dr Rudolf Habelt GmbH
de Wit A. and Ziengs L. 2009. Listing and protection of archaeological sites in Europe – summary. In P. A. C. Schut (ed.), Listing Archaeological Sites, Protecting the Historical Landscape (= EAC occasional paper 3). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium, 139-167
Wheatley D. W. and García-Sanjuán L. 2002. Managing the spatial dimension of the European archaeological resource. Trends and perspectives. In D. W. Wheatley and L. García-Sanjuán (eds.), Mapping the future of the past: managing the spatial dimension of the European archaeological resource. Sevilla: Universidad de Sevilla, 151-166
Wheatley D. W. and García-Sanjuán L. (eds.) 2002. Mapping the future of the past: managing the spatial dimension of the European archaeological resource. Sevilla: Universidad de Sevilla
Wollák K. 2009. Listing – precondition of protection? In P. A. C. Schut (ed.), Listing Archaeological Sites, Protecting the Historical Landscape (= EAC occasional paper 3). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium, 53-61
Woyda S. 1981. Archeologiczne Zdjęcie Terenu – Ogólne założenie metody w oparciu o doświadczenia mazowieckie. In M. Konopka (ed.), Archeologiczne Zdjęcie Polski. Archaeological Picture of Poland. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 11-21
Woźniak Z. 2010. Kontakty mieszkańców ziem polskich ze światem celtyckim u schyłku okresu halsztackiego i we wczesnym okresie lateńskim. Przegląd Archeologiczny 58, 39-104

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

68

Start page:

121

End page:

144

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61217 ; 0081-3834 ; 10.23858/SA68.2016.007

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information