Object structure

Title:

Metalowe pieczęcie książąt polskich z XII wieku

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 47 (2009)

Creator:

Hlebionek, Marcin (1974- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

p. 35-94 : ill. ; Sum. eng.

Subject and Keywords:

metal seals - Poland - Middle Ages ; Polish dukes - seals - Poland - 11th c., 12th c.

References:

J. Adamczyk, Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu, Warszawa 2004. ; A. Adamska, „From Memory to Written Record” in the Periphery of Medieval Latinitas: The case of Poland in the Eleventh and Twelfth Centuries, w: Charters and use of the written Word in Medieval Society, ed. K. Heidecker, Turnhout 2000. ; M. Andrałojć, M. Andrałojć, A Polish Ducal Bulla, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, 9, 2004, s. 255–281. ; M. Andrałojć, M. Andrałojć, Archeologia po stronie Krzywoustego. Polska bulla książęca, „Archeologia Żywa”, nr 2 (25), 2003, s. 26–29. ; M. Andrałojć, M. Andrałojć, Bulla Bolesława Krzywoustego, w: Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Katalog wystawy, red. E. Firlet, A. Zaitz, Kraków 2006. ; M. Andrałojć, M. Andrałojć, Bulla Bolesława księcia Polski / Eine bulle von Fürst Bolesław von Polen, Poznań, 2006. ; M. Andrałojć, M. Andrałojć, O polskich bullach książęcych, „Inne Oblicza Historii”, nr 1/ 2007, s. 29–34. ; M. Andrałojć, M. Andrałojć, Skarby, pieczęcie, wikingowie, humus, „Archeologia Żywa”, nr 2 (25) 2003. ; M. Bartkiewicz, Polski ubiór do 1864 r., Wrocław 1979. ; O. Bauer, O původu dvojstrannosti česke pečeti panovnickie, „Český Časopis Historický”, 37, 1931, z. 2. ; M. Bielińska, A. Gąsiorowski, K. Maleczyński, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1974. ; J. Bieniak, Polska elita polityczna XII w., cz. 1, Tło działalności, w: Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 2, Warszawa 1982. ; K. Bobowski, Umacnianie się roli prawnej pieczęci w XII–XIII w. (na przykładzie Pomorza Zachodniego), Czas. Pr. Hist., 38, 1986, z. 2. ; K. Bogacka, Insygnia biskupie w Polsce. Pierścień, pektorał, infuła XI–XVIII w., Warszawa 2008. ; F. Cach, Nejstarši českè mince, t. 2, Českè a moravskè denáry od mincovní reformy Břetislava I. do doby brakteátovè, Praha 1972. ; L. Clemens, Tuchsiegel, w: Siegel. Gebrauch und Bedeutung, hrsg. G. Signori, Darmstadt 2007. ; Corpus des sceaux français du Moyen Âge, t. 2, Les sceaux des rois et de régence, opr. M. Dalas, Paris 1991. ; J. Čarek, O pečetech českych knižat a kralů z rodu Přemyslova, „Sborník příspěvků k dĕjinám hlavního mĕsta Prahy”, t. 8, 1938, s. 6–10. ; Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do sučasnosti. Katalog vystavý, opr. E. Gregorovičová, P. Sedláček, Praha 2002. ; K. Ciechanowski, Epigrafia romańska i wczesnogotycka w Polsce, Wrocław 1965. ; G. Demay, Le costume au moyen âge, d’après les sceaux, Paris 1880. ; F. de Lasala, J. Grisar, Aspetti della sigillografia. Typologia, storia masteria e valore giuridico dei sigilli, Roma 2005. ; I. Dębska, A. Dębski, M. Sikora, Wczesnośredniowieczna pieczęć ołowiana odkryta na poznańskim Ostrowie Tumskim, w: Poznań we wczesnym średniowieczu, t. 6, 2008, s. 99–111. ; T. Diederich, Reflexions sur la typologie des sceaux, „Janus”, 1993, nr 1. ; C. Du Cange, Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis (…), t. 4, Francofurti ad Moenum 1710. ; A. Eitel, Ueber Blei und Goldbullen im Mittelalter. Ihre Herleitung und ihre erste Verbreitung, Freiburg 1912. ; Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, hrsg. A. Wieczorek, H–M. Hinz, t. 2, Stuttgart 2000. ; W. Ewald, Siegelkunde, München 1972. ; W. Fabijański, Dawne pieczęcie na Śląsku, Wrocław 1980. ; F. Fabijański, Odlewy metalowe pieczęci w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Katalog, Wrocław 1999. ; M. Folwarniak, Brakteaty Bolesława Krzywoustego, „Inne Oblicza Historii”, nr 3/2009. ; F. Friedensburg, Sphragistik. Heraldik. Deutsche Muenzengeschichte, Berlin 1912. ; Galli Anonymi Chronicon, opr. L. Finkel, S. Kętrzyński, Lwów 1899. ; W. Garbaczewski, Ikonografia monet piastowskich 1173–1280, Warszawa–Lublin 2007. ; A. Gieysztor, Rzymska studzienka ze św. Wojciechem z roku około 1000, w: Św. Wojciech w polskiej tradycji ikonograficznej. Antologia tekstów, red. G. Labuda, Warszawa 1997, s. 337–343. ; A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973. ; F. Graus, St. Adalbert und St. Wenzel. Zur funktion der mittelalterlichen Heiligenverehrung in Böhmen, w: Europa Slavica–Europa Orientalis. Festschrift für Herbert Ludat zum 70 Geburtstag, hrsg. K. D. Grothusen, K. Zernack, Berlin 1980. ; O. Grotefend, Die Siegel der Bischöfe von Kammin und ihres Domkapitels, „Baltische Studien”, Neue Folge, 26, 1924. ; M. Grunbart, S. Lochner-Metaxas, Stempeln in Byzanz, w: Wiener Byzantynistik un Neograezistik. Beiträge zum Symposion Vierzig Jahre Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien im Gedenken an Herbert Hunger (Wien, 4. – 7. Dezember 2002), hrsg. W. Hörandner, J. Koder, S.A. Stanisopoulou, Wien 2004, Byzantina et Neograeca Vindobonensia, T. 24. ; F. Gryglewicz, Pieczęć i jej symbolika w Nowym Testamencie, „Roczniki teologiczno-kanoniczne”, 10, 1963, z. 2. ; M. Gumowski, Pieczęcie książąt pomorskich, „Zapiski Historyczne”, 16, 1950. ; M. Gumowski, Pieczęcie śląskie do końca XIV w., w: Historia Śląska od najdawniejszych czasów do r. 1400, t. 3, red. W. Semkowicz, Kraków 1936. ; B. Haczewska, Uwagi o przedstawieniach władcy na monetach w XII i XIII w., w: Pozaekonomiczne funkcje monet, red. M. Gącarzewicz, Poznań 1995. ; M. Haisig, Sfragistyka ogólna, w: M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960. ; E. Hanc-Maikowa, Plomby drohiczyńskie ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Numizmatyczna i Konserwatorska, nr 8, 1988. ; J. Hásková, M. Vitanovský, Osobnost krále Vratislava I. (1061–1092) na mincích. K oficiálnímu vyobrazení prvního českého krále a k české panovnické distinkci, „Sborník Národního Muzea v Praze”, series A, vol. 38, no 4. ; J. Harvey Bloom, English seals, London 1906. ; O. Held, Marke und Zeichen im hansischen Verkehr bis zum ende 15 Jhs., „Hansische Geschichtsblätter”, 17, 1911, s. 481–511. ; M. Hlebionek, Czwarta pieczęć, „Inne Oblicza Historii”, nr 6/2006, s. 40–53. ; M. Hlebionek, Pieczęcie książąt polskich, „Inne Oblicza Historii”, nr 1/2007, s. 22–28. ; M. Hlebionek, Pieczęć Bolesława księcia Polski, „Inne Oblicza Historii”, nr 3/2009, s. 21–29. ; R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII, Warszawa 1874. ; J. Januš, Praporzec jako insignie českeho panovnika v 11 a 12 stoleti, w: Sbornik přispévků II. setkani genealogů a heraldiků, red. K. Müller, Ostrava 1984. ; R. Jaworski, Sprawa przywileju Alexandra na sejmie warszawskim 1563 r. a geneza pierwszej polskiej ustawy archiwalnej, „Archiwista Polski”, nr 2/2008. ; J. Jodkowski, Pieczęcie ruskie z XI i XII w. znalezione w Grodnie i Drohiczynie, Przegl. Hist., 37, 1948. ; T. Jurek, Bulle książąt polskich, Rocz. Hist., 77, 2006, s. 161–165. ; T. Jurek, Fryzura narodowa średniowiecznych Polaków, w: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, red. D. Zydorek, Poznań 2001. ; T. Jurek, Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce, St. Źródł., 40, 2002. ; R. Kahsnitz, Siegel des Deutschen Ordens aus dem Heiligen Land und dem Reich: Das 13. Jahrhundert, „Der Herold”, Heft 3/1990. ; D. Karczewski, Studia nad trzynastowiecznymi dokumentami klasztoru norbertanek w Strzelnie, St. Źródł., 37, 2000. ; H. Keller, Die Siegel und Bullen Ottos III, w: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung, hrsg. A. Wieczorek, H. M. Hinz, Bd. 2, Stuttgart 2000. ; S. Kętrzyński, O palliuszu biskupów polskich XI w., RAU whf, t. 43, 1920. ; S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934. ; R. Kiersnowski, O brakteatach z czasów Bolesława Krzywoustego i roli kultu świętego Wojciecha w Polsce, „Wiadomości numizmatyczne”, 3, 1959, z. 3–4. ; R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964. ; L. G. Klimanov, „Byzantine reflections” in the Sphragistics. Likchachev Collection of metal seals VIIth–XXth centurys, St. Petersburg 1999. ; R. M. Kloos, Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Darmstadt 1980. ; R. Knapiński, Św. Wojciech w sztuce polskiej, w: Dziedzictwo kultu świętego Wojciecha, red. R. Knapiński, Lublin 1998. ; W. Koch, Auf dem Wege zur Gothischen Majuskel. Anmerkungen zur epigraphischen Schrift in romanischer Zeit, w: Inschrift und Material. Inschrift und Buchschrift. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik, Ingolstadt 1997. ; H. Kočka-Krenz, Najstarszy Poznań – wciąż odkrywany, „Studia nad dawną Polską”, 1, 2008. ; H. Kočka-Krenz, Poznań – Ostrów Tumski: najnowsze rezultaty i kierunki badań archeologicznych, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski”, 3, 2006. ; E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, t. 1, Warszawa 1974. ; M. K. Kocińska, J. Maik, Średniowieczne plomby tekstylne z wykopalisk w Gdańsku, Acta archeologica Lodzensia, nr 50/2, 2004. ; Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorjum polskich dokumentów doby piastowskiej, Zeszyt 1, Do końca wieku XII, Kraków 2006. ; H. Krahmer, Beiträge zur Geschichte des geistlichen Siegels in Schlesien bis zum Jahre 1319, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesien”, 69, 1935. ; T. Krejčik, Pečet v kultuře středoveku, Ostrava 1998. ; T. Krejčik, J. Krejčik, Česka panovnicka symbolika ve svedectvi minci, pečeti a medali, „Časopis Moravskeho Muzea”, t. 74, z. 1/2, 1989. ; Kronikarze czescy, opr. M. Wojciechowska, Wrocław–Warszawa 2006. ; M. Kucera, Najstarszy tłok pieczętny żupnika polskiego, St. Źródł., 19, 1974. ; S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Warszawa 1978. ; S. K. Kuczyński, Pieczęć – zakres pojęcia i znaczenia, „Biuletyn Numizmatyczny”, 2, 1966. ; B. Kumorovitz, A magyar pecséthasználat története a középkorban. Der Gebrauch von Siegeln in Ungarn im Mittelalter, Budapest 1993. ; T. Lewicki, Znaczenie handlowe Drohiczyna nad Bugiem we wczesnym średniowieczu i zagadkowe plomby ołowiane znalezione w tej miejscowości. Notatka tymczasowa, Kwart. HKM, 4, 1956. ; J. Mašin, Románská nástĕnna malba w Čechách a na Moravĕ, Praha 1954. ; Megpecsételt történelem. Középkori pecsétek Esztregomból, Esztregom 2000. ; M. Mielczarek, J. Piniński, E. Maik, Numizmatyczne skarby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódź 2001. ; H. Nehmiz, Untersuchungen über die Besiegelung der Schlesischen Herzogurkunden im 13. Jahrhundert, Forschungen zum Schlesischen Urkundenbuch, Bd. 1, geleitet von L. Santifaller, Breslau 1939. ; R. Nový, Symboly české státností v 10–12. stoleci, „Folia Historica Bohemica”, 12, 1988. ; A. Nowakowski, Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim), Toruń 1991. ; Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik in Köln, Bd. 2, Katalog zur Ausstellung des Schnütgens-Musems in der Josef-Haubrich-Kunsthalle, hrsg. A. Legner, Köln 1985. ; J. Pakulski, Geneza pieczęci herbowych biskupów i arcybiskupów metropolii gnieźnieńskiej, w: Polska heraldyka kościelna, red. K. Skupieński, A. Weiss, Warszawa 2004. ; J. Pakulski, O najstarszych, przedherbowych pieczęciach arcybiskupów gnieźnieńskich, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. T. Jasiński, T. Jurek, J. M. Piskorski, Poznań 1997. ; J. Pakulski, Średniowieczne pieczęcie kapituł katedralnych metropolii gnieźnieńskiej w świetle dotychczasowych badań, w: Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej, red. Z. Piech, J. Pakulski, J. Wroniszewski, Warszawa 2006. ; B. Paszkiewicz, Święty Wojciech i monety, w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha, red. A. Barciak, Katowice 1998. ; H. Petersen, Et dansk Flag fra Unionstiden i Maria-Kirken i Lübeck, København 1882. ; F. Philippi, Siegel, Berlin 1914. ; Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993. ; Z. Piech, Mitra ksiażęca w świetle przekazów ikonograficznych od czasów rozbicia dzielnicowego do końca epoki jagiellońskiej, Kwart. HKM, nr 1/87, s. 5–47. ; Z. Piech, Strój, insygnia i atrybuty książąt piastowskich do końca XIV w., cz. 1–2, Kwart. HKM, 38, 1990. ; F. Piekosiński, Najdawniejszy dokument polski, „Wiadomości Archeologiczno-Numizmatyczne”, 1902, nr 4. ; F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, doby piastowskiej. Uzupełnienie I, „Herold Polski”, 4, 1906. ; F. Piekosiński, W sprawie grzywien karnych w dawnej Polsce, Kwart. Hist., 8, 1894. ; A. Pikulski, Mitra. Studium historyczno-artystyczne, Lublin 2002. ; B. Piwocka, Monety piastowskie wykopane w Karczmiskach, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, 15, 1933. ; A. Podlaha, E. Šittler, Chrámový poklad u sv. Víta v Praze, Praha 1903. ; A. Poppe, Pieczęcie. Ruś, SSS, t. 4, Wrocław 1970, s. 77–79. ; O. Posse, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751 bis 1806, Bd. 1, 751–1347, Dresden 1909. ; G. Pray, Syntagma historicum de sigillis regum, et reginarum Hungariae pluribusque aliis, Budae 1805. ; J. Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002. ; B. J. Roemer-Büchner, Die Siegel der deutschen Kasier, Konige und Gegenkonige, Frankfurt am Main 1851. ; M. Rokosz, Wawelska włócznia Bolesława Chrobrego. Przegląd problematyki, „Rocznik Krakowski”, 55, 1989. ; J. Roman, Manuel de sigillographie françiase, Paris 1912. ; T. Sawicki, Bulla książęca z XII w. z grodu na Górze Lecha w Gnieźnie, „Wiadomości numizmatyczne”, 51, 2007, z. 1, s. 109–117. ; W. Sawicki, Ikonografia archeologiczna jako źródło historyczno-prawne. Pastorał biskupi i pieczęć na płaskorzeźbach chrzcielnicy w Tryde, ABMK, 21, 1970. ; P. E. Schramm, Böhmen und das Regnum: Die Verleihungen der Königswürde an die Herzöge von Böhmen (1085/86, 1158, 1198/1203), w: Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag von Freunden und Schülern, hrsg. J. Fleckenstein, K. Schmid, Freiburg 1968. ; P. E. Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige in Bilder ihrer Zeit 751–1190, München 1983. ; P. E. Schramm, Die Metallbullen der Karolinger: Ihre Rekostruktion, ihre Interpretation, w: Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Venezia 1967. ; P.E. Schramm, Drei Nachträge zu den Metallbullen der Karolingischen und Sächsischen Kaiser, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 24, 1968, H. 1. ; P.E. Schramm, Herrschaftzeichen und Staatssymbolik, Bd. 3, Stuttgart 1956. ; A. Schulz, Die schlesischen Siegel bis 1250, Breslau 1871. ; W. Seibt, Die Byzantinischen Bleisiegel in Österreich, 1 Theil, Wien 1978. ; W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 2002. ; K. Skupieński, Funkcje małopolskich dokumentów w sprawach prywatnoprawnych do roku 1306, Lublin 1990. ; D. Stehlíková, Středověké pečeti se sv. Vojtěchem ve střední Europě, w: Svatý Vojtěch. Sborník k mileniu, red. J. Polc, Praha 1997. ; P. Stróżyk, Ikonografia denarów z imieniem Mieszka. Ze studiów nad ceremonialnymi nakryciami głowy pierwszych Piastów, Rocz. Hist., 66, 2000, s. 121–134. ; P. Stróżyk, O pieczęciach kapituły gnieźnieńskiej z wizerunkiem św. Wojciecha, Rocz. Hist., 73, 2007. ; P. Stróżyk, Wizerunek Bolesława Chrobrego na denarze DVX INCLITVS. Ze studiów nad ceremonialnymi nakryciami głowy pierwszych Piastów, Rocz. Hist., 68, 2002, s. 57–76 ; S. Suchodolski, Czeskie wpływy na wyobrażenia polskich monet we wczesnym średniowieczu, „Wiadomości Numizmatyczne”, 6, 1962, z. 3–4, s. 199–216. ; S. Suchodolski, Jeszcze o brakteatach Bolesława Krzywoustego, „Wiadomości Numizmatyczne”, 20, 1976, z. 1. ; S. Suchodolski, Kult św. Wacława i św. Wojciecha przez pryzmat polskich monet z okresu wczesnego średniowiecza, w: Kościół–Kultura–Społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, red. S. Bylina [i in.], Warszawa 2000. ; S. Suchodolski, Mennictwo polskie w XI i XII wieku, Wrocław 1973. ; S. Suchodolski, Moneta źródłem wszechstronnym: materialnym, pisanym i ikonograficznym, w: Źródła historyczne wydobywane z ziemi, red. S. Suchodolski, Wrocław 2008. ; S. Suchodolski, Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej, Przegl. Hist., t. 100, 2009, z. 2. ; S. Suchodolski, Numizmatyczny przyczynek do dziejów uzbrojenia w Polsce w XI i XII w., „Archeologia Polski”, 7, 1962, z. 1. ; M. Šufflay, Az idézö pecsét a szláv forrásek világánál, Szazadok, t. 40, 1906. ; Svenska Sigiller från Medeltiden, Utg. af B. E . Hildebrand, 1 Haftet, Stockholm 1862. ; Sztuka polska przedromańska i romańska do końca XIII w., red. M. Walicki, t. 1, Warszawa 1968. ; R. Taubenschlag, Proces polski XIII i XIV w. do statutów Kazimierza Wielkiego, Lwów 1927. ; A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów w Polsce, cz. 1, Do wybuchu I wojny światowej, Toruń 1974. ; M. Tosi, Bullaria e Bullatores della cancellaria pontificia, „Gli archivi italiani”, R. 4, fasc. 1–2, s. 3–76. ; S. Trawkowski, Ubiór i pielęgnacja ciała, w: Kultura Polski średniowiecznej X–XIII w., red. J. Dowiat, Warszawa 1985. ; B. Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991. ; Urkundebuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich, Bd. 3, Siegel der Babenberger, bearb. von. O. Mitis, F. Gall, Wien 1954. ; A. Vetulani, Pozew sądowy w średniowiecznym procesie polskim, RAU whf, t. 65, 1925, nr 3. ; E. von Moffett, A Bulla of Otto III in America, „Speculum”, 9, 1934, nr 2. ; Z. Wdowiszewski, Jeszcze o skarbach z Dobiesławic i Karczmisk. Nowy brakteat Bolesława Krzywoustego, „Wiadomości Numizmatyczne”, 1950, z. 1–2. ; P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do 1138r.), Wrocław 2008. ; D. Wybranowski, Wizerunek rycerski na pieczęciach książąt zachodniopomorskich, rugijskich i gdańskich, w: Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego, red. G. Horoszko, Szczecin 2004. ; B. Zientara, Bolesław Wysoki – tułacz, repatriant, malkontent. Przyczynek do dziejów politycznych Polski XII w., Przegl. Hist., 62, 1971. ; J. Žemlička, Čechy v době knížecí, Praha 1997. ; R. Żerelik, „Fida memoriae custos est scriptura”. O potrzebie tworzenia archiwów w średniowieczu, w: Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2783, Historia CLXXI, Wrocław 2005. ; Z. Żygulski, Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1975. ; K. Болсуновский, Дрогичинские пломбы, Киев 1894. ; Я. Дашкевич, Позадокументне застосування печаток і ціх на західноукраїнских землях (XV–XVIII ст.), „Знак”, 2000, nr 21. ; E. И Каменцева, И. В. Устюгов, Русская сфрагистика и геральдика, Москва 1963. ; С.М. Каштанов, Рycckaя дипломатика, Москва 1988. ; Б. А. Рыбаков, Торговля и торговые пути, w: История культуры древней Руси, т. I, red. А. Греков, М. И. Артамонов, Mосква–Ленинград, 1948 ; В. Л. Янин, Актовые печати древней Руси 10–15 вв, t. 1, Mocквa, 1970.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/47 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/47 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This publication is protected and available only for logged users.