Object structure

Title:

Dramaturgia Jana Bielskiego na tle przemian w teatrze jezuickim w XVIII wieku

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Creator:

Mieszek, Małgorzata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jan Bielski’s dramatic works, changes in Jesuit theatre, the elevation of the Polish language ; changes in Jesuit theatre ; the elevation of the Polish language

References:

1. S. Bednarski, Bielski Jan. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków 1936, s. 61. ; 2. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego. Kraków 1933. (Reprint: Kraków 2003). ; 3. L. Beyerlinck, Magnum theatrum vitae humane [...]. T. 3. Lugduni 1665. ; 4. J. Bielski, Apoloniusz, Chrystusów rycerz. Tragedia [...]. Poznań 1755. ; 5. J. Bielski, Konstantyn Wielki, pierwszy chrześcijański cesarz, akt V, sc. 6. Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego, rkps IV 11651/6. ; 6. J. Bielski, Niewinność zwycięża potwarzy, czyli Leo VI cesarz. Tragedia. Poznań 1753. Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego, rkps IV 11651/4. ; 7. J. Bielski, Niewinność zwycięża potwarzy, czyli Leo VI cesarz. Poznań 1753. Bibl. PAN w Krakowie, rkps 729. ; 8. J. Bielski, Pro institutione grammatica Emmanuelis Alvari [...]. Poznań 1746 ; 9. J. Bielski, Pro scholis publicis […] oratio. Poznań 1747. ; 10. J. Bielski, Przemowa do Czytelnika. W: Ćwiczenia krasomówsko-prawnego [...] księga I. Poznań 1757. ; 11. J. Bielski, Tytus Japończyk. Poznań 1748. ; 12. J. Bielski, Widok Królestwa Polskiego. T. 1–2. Poznań 1763. ; 13. J. Bielski, Zeyfadyn, król Ormuzu. Kalisz 1747. ; 14. T. Bieńkowski, Motywy antyczne i ich funkcja w jezuickim dramacie szkolnym w Polsce. „Meander” 1961, nr 3, s. 163–164. ; 15. T. Bieńkowski, Na przełomie epok. Edukacja na ziemiach polskich w latach 1720–1740. „Rozprawy z Dziejów Oświaty” t. 37 (1996), s. 55. ; 16. F. Bohomolec, Figlacki, kawaler z księżyca. Warszawa 1757. ; 17. F. Bohomolec, Filozof panujący. Warszawa 1756. ; 18. F. Bohomolec, Kłopoty panów. Warszawa 1760. ; 19. F. Bohomolec, Ojciec nieroztropny. Warszawa 1755. ; 20. A. de Bourbon Conti, Traité de la comédie et des spectacles, selon la tradition de l’Église tirée des Conciles et des Saints Pères. Paris 1667. ; 21. M. Brodnicki, Hermeneutyczny model pijarskiego teatru szkolnego w koncepcji Stanisława Konarskiego na przykładzie tragedii „Otto” Corneille’a. „Rocznik Gdański” z. 1/2 (2005). ; 22. P. Buchwald-Pelcowa, „Stare” i „nowe” w czasach saskich. W: Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII. Kraków 2005. ; 23. E. Buszewicz, Klasycyzm w liryce staropolskiej. W zb.: Klasycyzm. Estetyka, doktryna literacka, antropologia. Red. K. Meller. Warszawa 2009. ; 24. R. P. L. Cellotii, Quondam in Academia Parisiensi Oratoris celeberrimi, Orationes Panegyricae: Nunc post varias in Gallia et Belgio factas impressiones bono et commodo Eloquentiae Studiosorum in Germania recusae. Paris 1607. ; 25. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Wyd. 3. Kraków 2009. ; 26. R. Dąbrowski, „Otto” Stanisława Konarskiego a „Otton” Pierre’a Corneille’a. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” z. 97/98 (2002/2003). ; 27. Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. T. 1: Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765. Red. nauk. A. Kawecka-Gryczowa. Oprac. zespół pod kierunkiem W. Korotaja. Wrocław 1965. ; 28. Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia. T. 2, cz. 1. Oprac. W. Korotaj, J. Szwedowska, M. Szymańska. Wrocław 1976. ; 29. J. Flaga, Z problematyki szkolnictwa publicznego zakonów w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. „Roczniki Humanistyczne” 2000, z. 2. ; 30. T. Grabowski, Ze studiów nad teatrem jezuickim we Francji i w Polsce w wiekach XVI–XVIII. Poznań 1963. ; 31. L. Grzebień, Bielski Jan. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 2. Red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski. Lublin 1985. ; 32. L. Grzebień, Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla jezuitów w reformie szkolnictwa XVIII wieku? „Analecta” 2001, z. 2. ; 33. L. Grzebień, J. A. Załuski i jezuici. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1994, z. 4. ; 34. R. Grześkowiak, Jan Kochanowski – klasyk i klasycysta. Rzecz czarnoleska jako rzecz pospolita poetów początku baroku. W zb.: Klasycyzm. Estetyka, doktryna literacka, antropologia. Red. K. Meller. Warszawa 2009. ; 35. Historia nauki polskiej. T. 6. Red. B. Suchodolski. Wrocław 1974. ; 36. J. D. Janocki, Polonia litterata nostri temporis. Wrocław 1750. ; 37. S. Jaworski, Jonatas. Kalisz 1746. ; 38. B. Judkowiak, Poznańska szkoła jezuicka nowego dramatopisania w połowie XVIII wieku. „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 4. ; 39. B. Judkowiak, Teatr i dramat jezuitów. "Kronika Miasta Poznania" 2000, nr 3. ; 40. B. Judkowiak, Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich i jej tradycje. Poznań 2007. ; 41. I. Kadulska, Formy intermediów sceny szkolnej połowy XVIII wieku. W zb.: Miscellanea z doby oświecenia. T. 6. Red. Z. Goliński. Wrocław 1982. ; 42. I. Kadulska, Między sztuką wymowy a sztuką aktorską (o podręczniku Franciszka Langa SI). W zb.: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1989. ; 43. I. Kadulska, Publiczność szkolnego teatru jezuickiego w XVIII wieku. W kręgu reguł, norm i praktyk. W zb.: Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce. Red. H. Dziechcińska. Warszawa–Łódź 1985. ; 44. I. Kadulska, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego oświecenia (1746–1765). Wrocław 1974. ; 45. S. Kaszyński, Teatr. W zb.: Dzieje Kalisza. Red. W. Rusiński. Poznań 1977. ; 46. M. Klimowicz, Oświecenie. Wyd. 8. Warszawa 2002. ; 47. Korespondencja J. A. Załuskiego rok 1745. T. 1. Bibl. Narodowa, rkps III 3245, k. 11–15. ; 48. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego oświecenia. Warszawa 1975. ; 49. T. Kostkiewiczowa, Tendencje klasycystyczne w literaturze polskiej lat 1740–1765. W zb.: Studien zur polnischen Literatur-, Sprach- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Vorträge der 3. deutsch-polnischen Polonistenkonferenz, Tübingen, April 1991. Hrsg. I. Kunert. Köln 1993. ; 50. W. Kozłowska, „Otto” Corneille’a w adaptacji Konarskiego. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie” z. 8/9 (1985): Studia nad oświeceniem. ; 51. J. Kozłowski, Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich. Wrocław 1986. ; 52. W. Kwiatkowski, Teatr szkolny Kolegium Jezuickiego w Kaliszu. Kalisz 1936. ; 53. F. Lang, Rozprawa o sztuce scenicznej. Przeł. J. Golińska. „Dialog” 2001, nr 8, s. 167–175. ; 54. J. Lewański, Teatry szkolne przed powstaniem Teatru Narodowego. W zb.: Teatr Narodowy w dobie oświecenia. Księga pamiątkowa sesji poświęconej 200-leciu Teatru Narodowego. Red. E. Heise, K. Wierzbicka-Michalska. Wrocław 1967. ; 55. J. Lewański, W teatrach staropolskich. W zb.: Dramaty staropolskie. Antologia. Oprac. ... T. 1. Przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 1959. ; 56. W. A. Łubieński, Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych [...] okryślony. T. 1. Wrocław 1740. ; 57. W. Męciński, Drama o powołaniu św. Stanisława Kostki do zakonu Societatis Jesu. Przemyśl 1755. ; 58. T. Michałowska, Między poezją a wymową. Wrocław 1970. ; 59. W. Mokronowski, Śmierć Cezara. Warszawa 1755. ; 60. M. Niecikowska, Teatr jezuicki w Wilnie w 2 połowie XVIII w. W zb.: Wilno teatralne. Red. M. Kozłowska. Warszawa 1998. ; 61. J. Okoń, Autorzy tekstów dramatycznych w rękopisie 182 Biblioteki Jagiellońskiej. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1971, s. 121–125. ; 62. J. Okoń, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku. Wrocław 1970. ; 63. J. Okoń, Kompendium – czy tylko wiedzy? Wstęp do typologii gatunku. W zb.: Staropolskie kompendia wiedzy. Red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka. Warszawa 2009. ; 64. J. Okoń, O aktorach i sztuce aktorskiej w staropolskim teatrze szkolnym jezuitów. W: Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimość i europejskość). Warszawa 2006. ; 65. F. Paluszkiewicz, Szkolnictwo jezuickie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. „Przegląd Powszechny” 1998, nr 9, s. 240. ; 66. J. Pawłowiczowa, Teatr i krytyka. W zb.: Teatr Narodowy 1765–1794. Red. J. Kott. Warszawa 1967. ; 67. J. Pelc, Klasycyzm w baroku – wprowadzenie do dyskusji. „Barok” 2000, nr 2. ; 68. R. Pelczar, Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w XVI–XVIII wieku. „Nasza Przeszłość” t. 87 (1997), s. 192. ; 69. L. Piechnik, Działalność jezuitów na polu szkolnictwa w Poznaniu. „Nasza Przeszłość” t. 30 (1969), s. 199–200. ; 70. L. Piechnik, Przemiany w szkolnictwie jezuickim w Polsce XVIII w. „Roczniki Humanistyczne” 1977, z. 2. ; 71. S. Pietraszko, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu. Wrocław 1966. ; 72. S. Pigoń, Z dziejów dawnego teatru szkolnego. „Pamiętnik Literacki” 1952, z. 1/2, s. 287-311. ; 73. Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. T. 1. Warszawa 1992. ; 74. J. Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce. Wstęp J. Lewański. Wrocław 1957. ; 75. Ch. Porée, Oratio V: Theatrum sit ne, vel esse possit schola informandis moribus idonea. W: Orationes [...]. Moguntiae – Francofurtii ad Maenum 1756. ; 76. A. Przeradzki, Maurycjusz, państw wschodnich cesarz. Tragedia. Poznań 1754. ; 77. K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit. Gdańsk 2007. ; 78. K. Puchowski, Nauczanie historii w polskich kolegiach jezuickich (1565–1773). Zarys problematyki. W zb.: Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli á1491–1991ñ i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540–1990), Kraków, 15–17 lutego 1991 r. Red. L. Grzebień, S. Obirek. Kraków 1993, s. 290–295. ; 79. J. Puttkamer, Abdalomin. Sandomierz 1754. ; 80. Z. Raszewski, Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Wrocław 1955. ; 81. O. Rinaldi (Raynaldi), Annales ecclesiastici. Romae 1646–1677. ; 82. W. Roszkowska, Główne ośrodki życia teatralnego w Polsce XVI i XVII w. W zb.: Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Red. H. Dziechcińska. Wrocław 1980. ; 83. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus). Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. Wrocław 1954. ; 84. E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia. Wrocław 1990. ; 85. P. Skarga, Roczne dzieje kościelne. Kraków 1603. ; 86. Societas Loiolana virtutis et sapientiae in Balthasare (?) Loyola iuvene [...]. Wilno 1708. ; 87. B. Sosień, wstęp w: J. B. Racine, Andromacha. – Berenika. – Fedra. Przeł. M. Wroncka, K. Brończyk, A. Międzyrzecki. Oprac. B. Sosień. Wrocław 1997, s. LXXXII. BN II 242. ; 88. G. Stengelius, Exemplorum libri tres. T. 2. Ingolstadii 1650. ; 89. A. Strachwitz, Syngareda paszkwilant, komedyjka [...]. Poznań 1757. Bibl. PAN w Krakowie, rkps 729. ; 90. M. Szyjkowski, Dzieje nowożytnej tragedii polskiej. Typ pseudoklasyczny (1661–1831). Kraków 1920. ; 91. A. Świrczyński, Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego wedle oświecenia i powołania Boskiego wyprostowana [...]. Wyd. 2. Lublin 1764. ; 92. Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu. Oprac. I. Kadulska. Gdańsk 1997. ; 93. M. B. Topolska, Bielski Jan. Hasło w: Wielkopolski słownik biograficzny. Red. A. Gąsiorowski. Warszawa–Poznań 1981, s. 54. ; 94. R. W. Wołoszyński, Między tradycją a reformą. Nauczyciele w Polsce XVIII wieku. Piotrków Trybunalski 2000. ; 95. S. Załęski, Jezuici w Polsce. T. 3: Prace misyjne nad ludem 1648–1773, cz. 2: 1700–1773. Lwów 1902. ; 96. J. J. Załuski, Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub o Polsce piszących. Kraków 1832.

Issue:

3

Start page:

119

End page:

143

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)