Object structure

Title:

„Chcesz być groźnym, a uciekasz...”. Nad komentarzem do epinikionów moskiewskich Jana Kochanowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Creator:

Krzywy, Roman

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jan Kochanowski’s Muscovy epinicions ; information about Ivan the Terrible’s escape to the far North ; propaganda ; information noise ; war campaigns

References:

1. A. Andrusiewicz, Iwan Groźny. Warszawa 2006. ; 2. H. Barycz, Bielski Joachim. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków 1936. ; 3. M. Bielski, Kronika polska. T. 3: Księga VI wraz z kontynuacją. Wyd. K. J. Turowski. Sanok 1856. ; 4. P. Buchwald-Pelcowa, Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego. Warszawa 1993. ; 5. J. Dantyszek, O zwycięstwie Zygmunta I, króla polskiego, nad Moskalami. Mała sylwa. W: Utwory poetyckie. Przeł. J. Harhala. Rzecz o życiu Dantyszka napisał R. Ganszyniec. Lwów 1938. ; 6. Z. Głombiowska, Łacińska oda Jana Kochanowskiego o zdobyciu Połocka. Tekst i komentarz. „Studia Classica et Neolatina”. T. 9 (2010): Na przestrzeni wieków... ; 7. Z. Głombiowska, O pindaryzmie „Epinicionu” Jana Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989. ; 8. F. Gradowski, Hodoeporicon Moschicum. Wyprawa moskiewska. Wyd. B. Czarski. Przeł. ..., A. Masłowska-Nowak. Warszawa 2011. ; 9. A. Gwagnin, Kronika W. K. Moskiewskiego i państw do niego należących. W: Kronika Sarmacyjej europejskiej [...]. Przeł. M. Paszkowski. Kraków 1611. ; 10. R . Heidenstein, Pamiętniki wojny moskiewskiej w 6 księgach. Przeł. J. Czubek. Lwów 1894. ; 11. S. von Herberstein, Moscoviter wunderbare Historien [...]. Basel 1567. ; 12. J. Kochanowski, Dzieła polskie. T. 2. Oprac. J. Krzyżanowski. Wyd. 6. Warszawa 1969. ; 13. J. Kochanowski, Oda XII. O zdobyciu Połocka. W: Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegie – foricenia – liryki. Przeł. L. Staff. Wstęp Z. Kubiak. Warszawa 1982. ; 14. J. Kochanowski, Pieśni. Wyd. Sejmowe. Oprac. M. R. Mayenowa i K. Wilczewska, przy udziale B. Otwinowskiej, oraz M. Cytowska . Wrocław 1991. ; 15. J. Kochanowski, Pieśń zwycięstwa nad Moskwą w wojnach o powrót Inflant rok po narodzeniu Chrystusa 1582 i inne pieśni wojenne. Przeł. W. Stańczak. Warszawa 2008. ; 16. F. Konieczny, Rzekoma koalicja Litwy z Tatarami przeciwko Moskwie w 1480 (dokończenie). „Ateneum Wileńskie” 1923, nr 3/4, s. 356–364. ; 17. M. Korolko, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały, komentarze, przypuszczenia. Warszawa 1985. ; 18. R. Krzywy, „A ja arma virumque zaczynam canere...” Uwagi o kształcie literackim poematu „Deketeros akroama” Andrzeja Rymszy. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2007. ; 19. R. Krzywy, Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa. Warszawa 2013. ; 20. D. Kupisz, Psków 1581–1582. Warszawa 2006. ; 21. A. Lubieniecki, Poloneutychia. Oprac. A. Linda [i in.]. Warszawa–Łódź 1982. ; 22. H. Lulewicz, Rymsza Andrzej. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 33. Wrocław 1991–1992. ; 23. J. Niedźwiedź, Oda XII „De expugnatione Polottei” wśród szesnastowiecznych (kon)tekstów. W zb.: Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej. Red. G. Urban-Godziek. Kraków 2010. ; 24. S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606. Wyd. R. Krzywy. Warszawa 2006. ; 25. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni. Warszawa 1969. ; 26. J. Pasek, Pamiętniki. Wstęp, objaśnienia W. Czapliński. Wyd. 4, zmien. i uzup. Wrocław 1968. BN I 62. ; 27. E. Pielgrzymowski, Apostrofa panegiryczna. Oprac., przeł. B. Awianowicz. Warszawa 2012. ; 28. E. Pielgrzymowski, Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą. – Poselstwo do Zygmunta Trzeciego. Wyd., oprac. R. Krzywy. Red. nauk. D. Chemperek, J. S. Gruchała. Warszawa 2010. ; 29. J. Piotrowski, Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków. Wyd. A. Czuczyński. Kraków 1894. ; 30. A. Rymsza, Deketeros arkoama. Dziesięćroczna powieść wojennych spraw. Wyd. W. R. Rzepka, A. Sajkowski. W: Miscellanea staropolskie. T. 4. Red. nauk. R. Pollak. Wrocław 1972. ; 31. A. Sajkowski, recenzja książki: J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej (Warszawa 1980). „Odrodzenie i R eformacja w Polsce” 1982. ; 32. R. Skrynnikow, Iwan Groźny. Przeł. J. Dancygier. Warszawa 1979. ; 33. J. Szujski, Dzieje Polski podług ostatnich badań. T. 3: Królowie wolno obrani, cz. 1: 1572–1668. Lwów 1864. ; 34. A. Trzecieski, Carmina. Wiersze łacińskie. Oprac., przeł., wstęp J. Krókowski. Wrocław 1958. ; 35. S. Twardowski, Władysław IV, król polski i szwedzki. Wyd. R. Krzywy. Warszawa 2012. BPS 40.

Issue:

3

Start page:

185

End page:

194

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)