Object structure

Title:

Trajectories of “Western Borderlands”Memory After 1989

Subtitle:

Vol. 2 (2014) - Special Issue - English Edition

Creator:

Siewior, Kinga

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

borderland ; 1989 ; memory

References:

1. B. Bakuła, “Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego. (Zarys problematyki),” Teksty Drugie 6 (2006). ; 2. B. Bakuła, “Z Kresów na Kresy. Powojenna migracyjna powieść o kresach zachodnich,” in Bakuła, Antylatarnik oraz inne szkice literackie i publicystyczne (Poznań: WiS, 2001). ; 3. K. Brakoniecki, Polak, Niemiec i Pan Bóg. Olsztyńskie szkice osobiste (Olsztyn: Borussia, 2009). ; 4. K. Brakoniecki, Prowincja człowieka (Olsztyn: Borussia, 2004). ; 5. E. Czaplejewicz, “Czym jest literatura kresowa?,” in Kresy w literaturze, ed. E. Czaplejewicz, Ed. Kasperski (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995). ; 6. P. Czapliński, “Literatura małych ojczyzn – koniec i początek,” in Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, ed. A. Lam and T. Wroczyński (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2002), 110–127. ; 7. P. Czapliński, “Mapa, córka nostalgii,” in Czapliński, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001), 105-128. ; 8. E. Czykwin, “Konflikty małżeńskie w kontekście emocji wstydu,” Wychowanie w Rodzinie 5 (2012). ; 9. M. Dąbrowski, “Kresy w perspektywie krytyki postkolonialnej,” Porównania 5 (2008). ; 10. P. Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową (Warszawa: Wydawnictwo PAN, 2000). ; 11. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, trans. T. Zabłudowski (Warszawa: PIW, 1980). ; 12. K. Gieba, “Od antygermańskiego przedmurza do pomostu ku Europie. O przemianach postaw wobec niemieckiego dziedzictwa kulturowego w dyskursie regionów pogranicza (na wybranych przykładach),” in Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, ed. M. Mikołajczak, E. Rybicka (Kraków: Universitas, 2012), 231-245. ; 13. H. Gosk, “(Nie)obecność opowieści o wstydzie w narracji losu polskiego,” in Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, ed. R. Nycz (Kraków: Universitas, 2011). ; 14. B. Hadaczek, Historia literatury kresowej (Kraków: Universitas, 2011). ; 15. P. Huelle, “Nigdy nie jechałem do Lwowa,” Tytuł 2 (1992): 37. ; 16. P. Huelle, Opowiadania na czas przeprowadzki (Gdańsk: Słowo/Obraz/Terytoria, 1999). ; 17. I. Iwasiów, “Hipoteza powieści neo-post-osiedleńczej,” in Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI w., ed. H. Gosk (Kraków: Universitas, 2012). ; 18. A. Jurewicz, Lida (Kraków: Znak, 2004). ; 19. A. Kalin, “Polsko-niemieckie pogranicza literackie: geopolityczne reorientacje w polskiej literaturze powojennej – rekonesans,” in Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, ed. M. Mikołajczak, E. Rybicka (Kraków: Universitas, 2012), 209-231. ; 20. G. Kaufman, Forbidden Fruits: Taboo and Tabooism in Culture (Cambridge: Bowling Green, University Press, 1989). ; 21. J. Kieniewicz, Ekspansja, kolonializm, cywilizacja (Warszawa: DiG, 2008). ; 22. T. Komendant, “Czym była, czym mogła być literatura korzenna,” Tytuł 1 (1997). ; 23. Kresy – dekonstrukcja, ed. Krzysztof Trybuś, Jerzy Kałążny, Radosław Okulicz-Kozaryna (Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2007). ; 24. H. Lewis, Shame and Guilt in Neurosis (New York: International Universities Press, 1971). ; 25. Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, ed. M. Mikołajczak, K. Gieba, M. Sobczak (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013). ; 26. M. Mikołajczak, “Upokorzenie jako parametr osadniczego losu w powieści neo-post-osiedleńczej i regionalnej literaturze osadniczej - dwa scenariusze,” Lamus 1 (2014): 24-28. ; 27. M. Mikołajczak, Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011). ; 28. H. Orłowski, Warmia z oddali. Odpominania (Olsztyn: Borussia, 2000). ; 29. R. Ostaszewski, “Lokalni hodowcy ‘korzeni’,” Dekada Literacka 7/8 (2002): 41-51. ; 30. Pisarze polscy Kresom Zachodnim, ed. B. Gorczyński, et al. (Warszawa: Association for Defense of Western Borderlands, 1925). ; 31. E. Probyn, Blush. Faces of Shame (Minnesota: University of Minnesota Press, 2005). ; 32. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich (Kraków: Universitas, 2014). ; 33. Z. Rykiel, “Kresy zachodnie w Polsce,” in Kresy – pojęcie i rzeczywistość, ed. K. Handke (Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1997), 207-228. ; 34. A. Sakson and R. Traba, Historia i pamięć polsko-niemieckiego pogranicza (Olsztyn: Warmińska Purda, 2007). ; 35. M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach (Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2011). ; 36. Th. J. Scheff, Microsociology: Discourse, Emotion, and Social Structure (Chicago: The University of Chicago Press, 1990). ; 37. Th. J. Scheff, “Shame and the Social Bond: A Sociological Theory,” in Sociological Theory 18 (2000). ; 38. D. Skórczewski, “Melancholia dyskursu kresoznawczego,” in Dariusz Skórczewski, Teoria-literatura-dyskurs. Pejzaż postkolonialny (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013). ; 39. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą (Kraków: Universitas, 2011). ; 40. P. Szenajch, “Sztuka wstydu,” Krytyka Polityczna 31/32 (2013). ; 41. J. Szydłowska, Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989) (Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2013). ; 42. R. Traba, “Kresy: miejsce pamięci w procesie reprodukcji kulturowej,” in Polska Wschodnia i Orientalizm, ed. T. Zarycki (Warszawa: Scholar, 2013). ; 43. H. Tumolska, Mitologia Kresów Zachodnich w pamiętnikarstwie i beletrystyce polskiej (1945–2000) (Toruń: Adam Marszałek, 2007). ; 44. Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad spuścizną kulturową na Ziemiach Zachodnich i Północnych, ed. Z. Mazur (Poznań: Instytut Zachodni, 2000). ; 45. A. Wylegała, Pamięć a przesiedlenia. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich “Ziem Odzyskanych” (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014). ; 46. J. Zacharasiewicz, Na kresach. Powieść z naszych czasów w trzech częściach (Lipsk: 1867). ; 47. M. Zaleski, “Naprzód w przeszłość,” in Marek Zaleski, Formy pamięci (Gdańsk: Słowo/Obraz/Terytoria, 2004). ; 48. Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, ed. W. Kucharski, G. Strauchold (Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość,” 2011). ; 49. S. Žižek, “Melancholy and the Act,” Critical Inquiry Summer 4/26 (2000): 660.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

210

End page:

232

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.en.1.12

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by: