Object structure
Title:

Cyganie sentymentalni i romantyczni (Kniaźnin – Moniuszko)

Subtitle:

Napis Seria XXII (2016)

Creator:

Seweryn, Agata

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Moniuszko, Stanisław ; Kniaźnin, Dionizy Franciszek ; libretto ; opera ; reinterpretation ; Gypsies

References:

1. Brzeziński J., Język Franciszka Dionizego Kniaźnina, Zielona Góra 1975.
2. Czacki T., O Cyganach, w: M. Wiszniewski, Pomnik historii i literatury polskiej, t. 1-4, Kraków 1835 [reedycjadokonana przez Stowarzyszenie Romów w Polsce: Rozprawki Tadeusza Czackiego, Oświęcim 1992].
3. Daniłowicz I., O cyganach wiadomość historyczna czytana na posiedzeniu publicznem Cesarskiego UniwersytetuWileńskiego dnia 30 czerwca 1824 roku, Wilno 1824 [reedycja: Oświęcim 1993].
4. Diderot D., „Bohémiens”. Cyganie, historia nowożytna, w: Encyklopedia albo Słownik rozumowany nauk,sztuk i rzemiosł, zebrany z najlepszych autorów […], tłum. i przypisami opatrzyła E. Rzadkowska, wstępJ. Kott, Wrocław 1952.
5. Dziębowska E., Duszyk K., Moniuszko Stanisław, hasło w: Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna,red. E. Dziębowska, t. VI, Kraków 2000.
6. Dźwigoł R., Stereotyp Cygana w języku polskim, w: Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura, red.P. Borek, Kraków 2007, s. 8-23.
7. Ficowski J., Cygan, hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa,Wrocław 1991.
8. Ficowski J., Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.
9. Fraser A., Dzieje Cyganów, tłum. E. Klekot, Warszawa 2001.
10. Genette G., Palimpseste: la littérature au second degré, Paris 1982.
11. Geremek B., Cyganie w Europie średniowiecznej i nowożytnej, „Przegląd Historyczny”, t. XXV.
12. Gorlewska J., Wizerunek Cygana w świadomości Polaków, w: U nas dole i niedole. Sytuacja Romów w Polsce, red. E. Nowicka, Kraków 1999, s. 57-73.
13. Gurbiel A., Cyganie w kręgu Puław, w: Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura, red.P. Borek, Kraków 2007, s. 24-31.
14. Guzek A.K., Franciszek Dionizy Kniaźnin (1750-1807), w: Pisarze polskiego oświecenia, t. I, red. T. Kostkiewiczowa,Z. Goliński, Warszawa 1992.
15. Jachimecki Z., Stanisław Moniuszko (1819-1872), Warszawa 1921.
16. „Jawnuta. Sielanka we dwóch aktach”, według Kniaźnina „Cyganów” zastosowana do sceny przez WładysławaAnczyca, muzyka Stanisława Moniuszki, partytura [kopia Józefa Kubackiego], Biblioteka WTM, sygn.R 769/1; partycja fortepianowa [kopia Józefa Kubackiego i in.], Biblioteka WTM, sygn. 786/M.
17. Kniaźnin F.D., Cyganie. Opera w III aktach, w: idem, Poezje, t. I, Warszawa 1787.
18. Kniaźnin F.D., Utwory dramatyczne. Wybór, oprac. A. Jendrysik, Warszawa 1958.
19. Kondratowicz L., Poezje, t. IV, Warszawa 1872.
20. Leszczyński S., Tańce lubelskie, Lublin 1980.
21. Mappes-Niedek M., Biedni Romowie, źli Cyganie. Stereotypy i rzeczywistość, tłum. U. Poprawska, Kraków2014.
22. Mazurkowa B., Sen w twórczości Franciszka Dionizego Kniaźnina, w: eadem, Na ziemskich i niebieskich szlakach.Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, Katowice 2008, s. 176-237.
23. Moniuszko S., Listy zebrane, wydał W. Rudziński przy współpracy M. Stokowskiej, Kraków 1969.
24. Mróz L., Badania dystansu etnicznego: Cyganie – Polacy, „Etnografia Polska” 1978, t. 22, z. 2.
25. Mróz L., Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w., Warszawa 2001.
26. Narbutt T., Rys historyczny ludu cygańskiego, Wilno 1830.
27. Nowak-Romanowicz A., Historia muzyki polskiej, t. 4: Klasycyzm 1750-1830, Warszawa 1995.
28. Nowicka E., Rom jako swój i jako obcy. Zbiorowość Romów w świadomości społeczności wiejskiej, w: U nas dolei niedole. Sytuacja Romów w Polsce, red. E. Nowicka, Kraków 1999, s. 13-37.
29. Nowicka E., Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery, Poznań 2012.
30. Opieński H., Stanisław Moniuszko. Życie i dzieła, Lwów-Poznań 1924.
31. Piotrowska A.G., Romantyczna wizja postaci Cygana w twórczości muzycznej XIX i pierwszej połowy XXwieku, Kraków 2012.
32. Piotrowska A.G., Sceniczny wizerunek postaci Cygana w polskich dziełach muzycznych, w: O Romach w Polsce i Europie.Tożsamość, historia, kultura, edukacja, red. P. Borek, Kraków 2009.
33. Piotrowska A.G., Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej od końca XVIII do początku XX wieku, Kraków 2011.
34. Poniatowska I., Twórczość muzyczna w drugiej połowie XIX wieku, w: Historia muzyki polskiej, t. V: Romantyzm,cz. 2: 1850-1900, Warszawa 2010.
35. Puchalska I., Sztuka adaptacji. Literatura romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej, Kraków 2004.
36. Rudziński W., „Jawnuta”, czyli Krakowiacy i  Cyganie, w: Program do spektaklu „Jawnuta”, Teatr Wielkiw Warszawie, premiera 2 lutego 1991.
37. Rudziński W., Stanisław Moniuszko. Studia i materiały, cz. I, Kraków 1955.
38. Ryba J., Maskarady oświeconych, Katowice 1998.
39. Simon L., Syrokomla i Moniuszko, „Kurier Warszawski” 1937, nr 181, s. 8-11.
40. Toczyńska M., Spartanka i Cyganka w teatrze Franciszka Dionizego Kniaźnina, w: Kobieta epok dawnychw literaturze, kulturze i społeczeństwie, red. I. Maciejewska, K. Stasiewicz, Olsztyn 2008.
41. Wąsowska E., Rękopisy muzyczne XIX i XX wieku, w: Biblioteka Narodowa, Zakład zbiorów mikrofilmowych,Katalog mikrofilmów, nr 27, Warszawa 2001.
42. Wołoszyńska Z., Opera, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław1977.
43. Wójcicki K.W., Cyganie w Polsce, „Tygodnik Ilustrowany” 1861, nr 67.
44. Żórawska-Witkowska A., Od „Cyganów” Franciszka Dionizego Kniaźnina (1786) do „Jawnuty” StanisławaMoniuszki (1860), w: Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki, red. M. Dziadek, E. Nowicka, Poznań 2014.

Relation:

Napis

Volume:

22

Start page:

70

End page:

86

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: