Object structure
Title:

Wiersze żałobne dla Krzysztofa Radziwiłła w sylwie ze zbiorów Bavorovianum we Lwowie

Subtitle:

Napis Seria XXII (2016)

Creator:

Jarczykowa, Mariola

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Radziwiłł, Krzysztof (1585-1640) ; lament ; funeral poems ; Gorzycki, Walerian

References:

1. Augustyniak U., Jeszcze raz w sprawie tumultu wileńskiego 1639 i jego następstw, „Odrodzenie i Reformacjaw Polsce” 2006, t. L, s. 169-189.
2. Augustyniak U., W służbie hetmana i Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.
3. Chamera-Nowak A., Zarys problematyki dotyczącej Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego, „CzasopismoZakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2008, z. 18/19, s. 55-64.
4. Jarczykowa M., Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku, Katowice 2012.
5. Kmita J., Proces pogrzebu S. pamięci Jaśnie Oświeconego Książęcia Je[g]o  Mości na Birżach i  DubinkachP.P. Krzysztofa Radziwiłła wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego W[ielkiego] Ks[ięstwa] L[itewskiego]administratora mohilewskiego, bystrzyckiego starosty, Lubcz, druk Jana Kmity [1641].
6. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, rkps 1332/II.
7. Nieznanowski S., Poezja polityczna, hasło w: Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze, renesans, barok),red. T. Michałowska i in., Wrocław 1990.
8. Pełczyński M., Studia macaronica. Stanisław Orzelski na tle poezji makaronicznej w Polsce, Poznań 1960.
9. Piotrowiak D., Dwie anonimowe sielanki z pierwszej połowy XVII wieku z rękopisu Biblioteki Baworowskichwe Lwowie, „Terminus” 2014, z. 4 (33), s. 495-536.
10. Płaza S. Wielkie bezkrólewia, Kraków 1988.
11. Siestrzencewicz P., Laudatio funebris […] Christophori Radziwił…, [Lubcz], drukarnia Jana Kmity [1641].
12. Starckius J.F., Sermo funebris inclytae memoriae Christophori Radzivil, ducis Birzarum et Dubincorum…Elbingae, Typis W. Bodenhausii [1641].
13. Vorbek-Lettow M., Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława IV, oprac. E. Galos, F. Mincer,red. nauk. W. Czapliński, Wrocław 2006.
14. Wisner H., Radziwiłł Krzysztof h. Trąby (1585-1640), w: Polski słownik biograficzny, t. 30/2, z. 125, Wrocław1987.

Relation:

Napis

Volume:

22

Start page:

195

End page:

203

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: