Object structure

Title:

Opowiadanie zwizualizować pismem. O pracy Oskara Kolberga nad tekstami ludowymi

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Creator:

Kotlarska, Izabela

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature

References:

1. E. Antyborzec, Monografie regionalne Oskara Kolberga. Założenia i realizacja. Poznań 2015. ; 2. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia. Warszawa 2009. ; 3. M. Dłuska, Prozodia języka polskiego. Kraków 1947. ; 4. G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne. Wyd. 2, popr. Warszawa 2008. ; 5. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975. ; 6. M. Gruchmanowa, Oskar Kolberg jako gwaroznawca. „Polska Akademia Umiejętności w Służbie Nauki” 1998, nr 1. ; 7. O. Kolberg, Krakowskie. Reedycja fotooffsetowa. Wrocław–Poznań 1962. Cz. 4, s. XII –XIII . Dzieła wszystkie. T. 8. Pierwodruk: Kraków 1875. ; 8. O. Kolberg, Kujawy. Reedycja fotooffsetowa. Kraków 1962. Cz. 1, s. 107. Dzieła wszystkie. T. 3. Pierwodruk: Warszawa 1867. ; 9. O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego. Suplement do tomu 1. Zebrała, oprac. A. Skrukwa. Oprac. muzykologiczne M. Prochaska. Poznań 2003, s. 4. Dzieła wszystkie. T. 70. ; 10. O. Kolberg, Sanockie–Krośnieńskie. Red. A. Skrukwa. Cz. 3. Oprac. T . Skulina. Wrocław–Poznań 1973, s. 162. Dzieła wszystkie. T. 51. ; 11. O. Kolberg, Studia, rozprawy i artykuły. Oprac., red. E. Miller, A. Skrukwa. Wstęp J. Burszta, M. Gruchmanowa, A. Posern-Zieliński. Wrocław–Poznań 1971. Dzieła wszystkie. T. 63. Pierwodruk: „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” t. 1 (1877). ; 12. I. Kopernicki, Przedmowa. W: O. Kolberg, Chełmskie. Wyd. ... T. 2. Kraków 1891. ; 13. J. Kostecki, M. Rowicka, Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865–1904. Wykaz publikacji polskojęzycznych zakwestionowanych oraz dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę zagraniczną. T. 1–3. Warszawa 2006. ; 14. I. Kotlarska, Próba odtworzenia cech oralności w drukowanych przez Kolberga tekstach bajkowych. W zb.: „Ja daję właśnie materiał…” O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin. Red. E. Antyborzec. Poznań 2015. ; 15. V. Krawczyk-Wasilewska, Indywidualny narrator ludowy. Polskie badania na tle międzynarodowym. „Literatura Ludowa” 1980, nr 4/6, s. 33. ; 16. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów. Przeł. A. Dziuban. Warszawa 2010. ; 17. A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia. Warszawa 2006. ; 18. E. Miller, Bajka ludowa w zbiorach Kolberga. „Lud” t. 57 (1973). ; 19. E. Millerowa, A. Skrukwa, Oskar Kolberg (1814–1890). W zb.: Dzieje folklorystyki polskiej. T. 2: 1864–1918. Warszawa 1982. ; 20. E. Nowicka, Czytać i słyszeć. (O tekście autografu „Księdza Marka” Juliusza Słowackiego). W zb.: Juliusz Słowacki – poeta europejski. Red. M. Cieśla-Korytowska, W. Szturc, A. Ziołowicz. Kraków 2000. ; 21. S. Obirek, Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga. Warszawa 2010. ; 22. D. R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania. Warszawa 2010. ; 23. W. J. Ong, Orality – Literacy Studies and the Unity of the Human Race. W: A Festschrift for Walter Ong. Ed. J. M. Foley. „Oral Tradition” 1987, nr 1. ; 24. Opisy niektórych okolic Polski. W: Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Red. N. Żmichowska. T. 5. Warszawa 1876. ; 25. D. Pawlak, „Kujawy” Oskara Kolberga. W: O. Kolberg, Kujawy. Suplement do tomów 3–4. Zebrały, oprac. D. Pawlak, A. Skrukwa. Cz. 2. Poznań 2014, s. I X. Dzieła wszystkie. T. 72/II . ; 26. E. Polański, Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” t. 60 (2004). ; 27. M. Prejs, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej. Warszawa 2009. ; 28. D. Sperber, On Anthropological Knowledge. Cambridge 1985. ; 29. R. Sulima, Folklorystyka jako antropologia słowa mówionego. „Literatura Ludowa” 2005, nr 4/5, s. 86. ; 30. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm. Warszawa 1997. ; 31. R. Wojciechowski, Warszawskie. W zb.: Dzieje folklorystyki polskiej. Red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski. T. 1: 1800–1863 – epoka przedkolbergowska. Wrocław 1970. ; 32. Wykaz podróży Oskara Kolberga. W: Korespondencja Oskara Kolberga. Zebrał, oprac. M. Turczynowiczowa. Oprac. komentarzy, red. tomu A. Skrukwa, E. Krzyżaniak-Millerowa. Cz. 3: 1883–1890. Warszawa 1969, s. 705. Dzieła wszystkie. T. 66.

Issue:

1

Start page:

185

End page:

198

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by: