Object structure
Title:

Listy prozatorskie w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” - autorzy, tematy, funkcje

Subtitle:

Napis Seria XXIII (2017)

Creator:

Urbańska, Monika

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

enlightenment ; prose ; letter

References:

1. Aleksandrowska E., Piramowicz Grzegorz Wincenty (1735-1801), w: Polski słownik biograficzny, t. 26, pod red. E. Rostworowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1981, s. 529-536;
2. Aleksandrowska E., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770-1777. Monografia bibliograficzna, wyd. 2 zmien. i popr., Warszawa 1999;
3. Besala J., Stefan Batory, Warszawa 1992;
4. Bobkowska W., Losy pijarów w czasie pierwszej okupacji pruskiej 1793-1806, „Nasza Przeszłość” 1962, t. 15, s. 257-283;
5. Bogdziewicz H., Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie oświecenia, Kraków 2005;
6. Buba J.I., Pijarzy w Polsce (Próba charakterystyki), „Nasza Przeszłość” 1962, t. 15, s. 13-37;
7. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996;
8. Estreicher K., Bibliografia polska, t. 13, Kraków 1894 i t. 31, Kraków 1936;
9. Garszczyńska B., Grzegorz Wincenty Piramowicz (1735-1801), w: Pisarze polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego t. 1, Warszawa 1992, s. 484-500;
10. Górski K., Sztuka edytorska. Zarys historii, Warszawa 1956;
11. Grzybowski S., Król i kanclerz, Kraków 1988;
12. Instrukcje dla wizytatorów generalnych szkół Komisji Edukacji Narodowej 1774-1794, oprac. K. Bartnicka i I. Szybak, Wrocław 1976;
13. Korab K., Stereotypy Komisji Edukacji Narodowej i sposoby ich przezwyciężania, w: Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, pod red. K. Dormus, Kraków 2014;
14. Kowalewska D., Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009;
15. Kwiatkowska M., Z dziejów biblioteki szkoły pijarskiej w Piotrkowie Trybunalskim 1678-1833 (1864), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 1991, z. 2, s. 75-98;
16. Lancholc T., List, w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław 2002;
17. Matuszewska P., Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku oświecenia, Wrocław 1999;
18. Matuszewska P., List poetycki, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, wyd. 2 poszerz. i popr., Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 278-283;
19. Michalski J., Kamieński Kajetan (1758–1842), w: Polski słownik biograficzny, t. 11, pod red. E. Rostworowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964-1965, s. 537-538;
20. Paluszkiewicz F., Mały słownik jezuitów w Polsce, Warszawa 1995;
21. Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji Narodowej z lat 1773-1776, wyd. Z. Kukulski, Lublin 1923;
22. Piramowicz G., Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów, oprac. K. Mrozowska, Wrocław 1958;
23. Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, t. 1, Warszawa 1992;
24. Platon, Państwo, przekł., wstęp i objaśn. W. Witwicki, Warszawa 1984;
25. Skwarczyńska S., Teoria listu, Lwów 1937;
26. Sinko Z., Powiastka w Oświeceniu Stanisławowskim, t. 20, Wrocław 1982;
27. Smoleński W., Żywioły zachowawcze i Komisja Edukacyjna, w: idem, Pisma historyczne, Kraków 1901;
28. Suplement do: „Wiadomości Warszawskich” 3 stycznia 1770, nr 1;
29. Truchim S., Jakubowski Wincenty (1751-1826), w: Polski słownik biograficzny, t. 10, pod red. K. Lepszego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 394-395;
30. Turowska-Barowa I.Z., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770-1777. Ze studiów nad literaturą stanisławowską, Kraków 1933;
31. Tygielski W., Listy, ludzie, władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, Warszawa 2007;
32. Urbańska M., Dwa listy Franciszka Bieńkowskiego na łamach „Zabaw Przyjemnych Pożytecznych”. Historia gatunku listu i jego obecność w periodyku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2006, z. 8, s. 109-122.
33. Urbańska M., Utwory prozatorskie na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór. Edycja krytyczna ze wstępem, Łódź 2006;
34. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1771, t. 3, 4, 10, 11.
35. Wójcik-Góralska D., Król niemalowany, Warszawa 1983;
36. Wolska B., Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, t. 19, Wrocław 1982;
37. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770-1777), wstęp i oprac. J. Platt, t. 1 i 2, Wrocław 2004; http://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/1705261,Krol-kontra-wicekrol-Stefan-Batory-i-Jan-Zamoyski.

Relation:

Napis

Volume:

23

Start page:

54

End page:

71

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2017.1.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style: