Object structure
Title:

Epistolarny portret cesarskiego szambelana - mecenasa polskiej kultury. Korespondencja Stanisława Dunina Borkowskiego do autora „Parafiańszczyzny ”

Subtitle:

Napis Seria XXIII (2017)

Creator:

Półchłopek, Tadeusz

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Galicia ; correspondence ; Leszek Dunin Borkowski ; Stanisław Dunin Borkowski ; Vienna

References:

1. Anonim [L. Dunin Borkowski], Cymbalada. Poema heroiczne na cały tydzień, wyd. drugie, Wrocław 1848;
2. Anonim, [L. Siemieński], Krytyka literacka i naukowa. „Wieszczenia Lechowe”, „Czas” 1850;
3. [Anonim], Słów kilka o wizycie ósmej „Parafiańszczyzny”, Przemyśl 1843;
4. Anonim [L. Dunin Borkowski], Uwagi ogólne nad literaturą w Galicji. (Dokończenie), „Tygodnik Literacki” 1842, nr 52;
5. Anonim [S. T.], Wspomnienie Stanisława hrabiego Dunina Borkowskiego c.k. podkomorzego, wielu towarzystw uczonych członka, zmarłego we Lwowie dnia 29 grudnia, [dodatek do:] „Gazeta Lwowska” 1851, nr 12;
6. Bielowski A., O apologiach i krytykach tragedii „Stasio”, „Dziennik Mód Paryskich” 1843, nr 14;
7. Bruchnalski W., Pierwsze utwory Mickiewicza naśladowane w literaturze galicyjskiej, w: Sprawozdanie z czynności Zakładu imienia Ossolińskich za rok 1894, Lwów 1894;
8. Cef. [Juliusz Starkel], Echa, „Słowo Polskie” 1896, nr 286;
9. Czarnik B., List Józefa hr. Dunina Borkowskiego i słowo o jego literackiej spuściźnie, „Pamiętnik Literacki” 1916, t. 1-2;
10. D. Adam Sportek [L. Dunin Borkowski], Przypomnienie zapoznawanych prawd, Budapeszt 1892;
11. Fischer A., Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Zarys dziejów, Lwów 1827;
12. Kamionkowa J., Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX w., Warszawa 1970;
13. Knot A., Aleksander Borkowski i niedoszła odbitka „Parafiańszczyzny”, „Roczniki Biblioteczne” 1960, z. 3/4;
14. L. D.B. [L. Dunin Borkowski], Teatr [recenzja francuskiej sztuki Wojna z kobietą, tłumaczonej przez Henryka Junosza Borkowskiego], „Dziennik Mód Paryskich” 1843, nr 9;
15. Leszka hrabiego Dunina Borkowskiego autobiografia, „Dziennik Polski” 1897, nr 133;
16. Listy Stanisława Borkowskiego do Aleksandra Leszka Borkowskiego, w: Korespondencja Borkowskich i innych, rkps Ossol. 13117/III;
17. Maślankiewicz K., Wierczyński S., Stanisław Dunin Borkowski, w: Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków 1936;
18. Odpowiedź Leszka Dunina Borkowskiego na list otwarty umieszczony w „Dzienniku Lwowskim” 1867, nr 187, „Dziennik Lwowski” 1868, nr 189; Poklewska K., Galicja romantyczna, Warszawa 1976;
19. Rostworowski E., Popioły i korzenie, Kraków 1983;
20. Schnür-Pepłowski S., Z tajnego archiwum (Kartka z dziejów Galicji), Lwów 1896;
21. Tomasik J., Przyczynek do biografii Ujejskiego, „Tygodnik Literacki i Artystyczny”, [dodatek do:] „Słowo Polskie” 1901, nr 598;
22. Wasylewski S., O zapomnianym świetnym pisarzu polskim, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 32;
23. Wyjątek z powieści „Obrona Trembowli” napisanej przez Aleksandra hrabiego Dunina Borkowskiego, rkps Ossol. 1021/II;
24. Wyjątek z pieśni trzeciej z powieści: „Obrona Trembowli” napisanej przez Aleksandra Dunina Borkowskiego, „Rozmaitości” 1835, nr 8;
25. Żmigrodzka M., Galicyjska księga snobów, „Życie Literackie” 1957, nr 35;
26. Żmigrodzka M., Hrabia i doktrynerzy, „Życie Literackie” 1958, nr 2.

Relation:

Napis

Volume:

23

Start page:

73

End page:

89

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2017.1.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: