Object structure
Title:

Semiotyka ubioru mieszkańców czerwonej Rosji na podstawie polskich relacji podróżniczych z lat trzydziestych XX wieku

Subtitle:

Napis Seria XXIV (2018)

Creator:

Pogonowska, Ewa

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish reports from travels to Soviet Russia (1930s) ; ‘fashion system’ ; semiotics and rhetoric of Soviet citizens’ attire

References:

1. Barthes R., System mody, tłum. M. Falski, Kraków 2005;
2. Berson J. (Otmar), Kreml na biało, Warszawa 1936 [BO-K];
3. Berson J. (Otmar), Nowa Rosja. Na przełomie dwóch piatiletek, Warszawa [1933] [BO-N];
4. Bogatyriew P., Funkcje stroju ludowego na obszarze morawskosłowackim, tłum. Z. Saloni, w: idem, Semiotyka kultury ludowej, tłum. Z. Saloni wstęp, wybór i oprac. M.R. Mayenowa, Warszawa 1979;
5. Bokszańska G., Ubiór w teatrze życia społecznego, Łódź 2004;
6. Borkowska G., Życie codzienne jako kategoria literacka i badawcza (rekonesans), w: Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, red. G. Borkowska i A. Mazur, Opole 2007;
7. Broniewski Wł. [Br], 50 dni w ZSRR, w: Wzdłuż dalekiego brzegu. Wybór reportaży z lat międzywojennych, wyb. J. Gembicki, Z. Mitzner, Warszawa 1966 (prwdr. „Wiadomości Literackie” 1934) [Br];
8. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata, tłum. L.A. Przebinda, G. Przebinda, I. Przebinda, Kraków 2016;
9. Dostojewski F., Biedni ludzie, tłum. Z. Podgórzec, w: idem, Białe noce i inne utwory, Warszawa [b.r.w.];
10. Fitzpatrick S., Życie codzienne pod rządami Stalina. Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, tłum. J. Gilewicz, Kraków 2012;
11. Gaertner E.M., Świat twardych ludzi. Powieść, Warszawa 1933;
12. Gosk H., O czym mówi (ubrane) ciało subalterna? Diarystyczno-wspomnieniowe ujęcie pasygrafii stroju w polskim czasie marnym (1939-1956). Rekonesans, w: Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, M. Horodecka, M. Żółkoś, Kraków 2015;
13. Janta-Połczyński A., Patrzę na Moskwę, Poznań 1933 [ JP];
14. Kisch E. E., Kalosze, w: idem, O carach, popach i bolszewikach, tłum. M. Traczewska, Warszawa 1957;
15. Kłosińska K., Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999;
16. Kozłowski L., Moje przeżycia w więzieniu sowieckim i na wolności w czasie wojny w Rosji sowieckiej, wstęp i oprac. B. Gogol i J. Tebinka, Warszawa 2001;
17. Kragen W., Dymy nad Azją, Warszawa 1934 [Kr];
18. Lech W., Za czerwoną kurtyną. Wrażenia z podróży do Rosji sowieckiej, Warszawa 1932 [Lch];
19. Lenczewska-Bormanowa H., ZSSR w oczach kobiety, Warszawa 1936 [LB];
20. Lepecki M.B., Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1936 [Lp];
21. Łotman J., Kultura i eksplozja, tłum. i wstęp B. Żyłko, Warszawa 1999;
22. Mackiewicz S. (Cat), Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów, Warszawa 1931 [Mc];
23. Miedzińska J., Sowieckie państwo pracy, Warszawa 1935 [Mdz];
24. Nasiłowska A., Pasygrafia ubioru w twórczości Barbary Toporskiej, w: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2014;
25. Nowakowski Z., W pogoni za formą, Lwów 1934 [Nw];
26. Pogonowska E., Czytanie Nowej Rosji. Polskie spotkania ze Związkiem Sowieckim lat trzydziestych XX wieku, Lublin 2012;
27. Schulz B., Opowiadania. Wybór esejów, oprac. J. Jarzębski, BN I 264, Wrocław-Kraków 1989;
28. Simmel G., Filozofia mody, tłum. S. Magala, w: S. Magala, Simmel, Warszawa 1980;
29. Singer B., W krajach Hitlera i Stalina. Reportaże, słowo wprowadzające Sz. Rudnicki, wstęp i przypisy M. Wójcicki, Warszawa 2007 (prwdr. „Nasz Przegląd”) [Sn];
30. Słonimski A., Moja podróż do Rosji, Warszawa 1997 [prwdr. wyd. książkowego: Warszawa 1932] [Sł];
31. Sobolewska A., Pracownie krawieckie ludzkości, „Teksty” 1978, nr 5 (41);
32. Stefania Zahorska wobec dwóch totalitaryzmów, w: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939. Z antologią, red. E. Graczyk in., Kraków 2011;
33. Szoszkies H., Rosja Sowiecka w r. 1936. Reportaże z podróży, Warszawa 1937 [Sz];
34. Toporow W. N., Przestrzeń i rzecz, tłum. B. Żyłko, Kraków 2003;
35. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, tłum. J. i K. Zagórscy, wstęp J. Górski, Warszawa 1971;
36. Wańkowicz M., Opierzona rewolucja, Warszawa 1934 [Wń];
37. Wójcik K., Blaski i nędze piatiletki, Kraków 1933 [Wj];
38. Zahorska S., Listy z Nowego Wschodu, w: eadem, Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje, wybór, wstęp i oprac. A. Nasiłowska, Warszawa 2010 (prwdr „Wiadomości Literackie” 1935, w oprac. Nasiłowskiej wydanie rozszerzone na podstawie maszynopisu zachowanego w BN w Warszawie) [Zh];
39. Zawiszewska A., ZSRR w oczach kobiety. Na przykładzie relacji z podróży do Rosji opublikowanych w języku polskim w latach trzydziestych, w: Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku, red. A. Jarzyna, Z. Kopeć, M. Jaworski, Poznań 2014;
40. Zbrodnia i kara, tłum. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, oprac. J. Smaga, BN II 220, Wrocław 1987;
41. Ziątek Z., „Rosyjskość” i „Radzieckość” w polskim reportażu z Rosji, w: Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku;
42. Żyłko B., Posłowie, w: J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Relation:

Napis

Volume:

24

Start page:

155

End page:

178

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2018.1.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: